2012. évi XLV. törvény

a Magyar Export-Import Bank Zrt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. feletti tulajdonosi jogok gyakorlásával összefüggő egyes törvények módosításáról

1. § A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 1. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az Eximbankban és a Mehib Rt.-ben az állam tulajdonában álló társasági részesedések feletti tulajdonosi (részvényesi) jogok gyakorlására a külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért felelős miniszter jogosult."

2. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 16. § (1) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki:

(Az e törvényben meghatározott elvek mentén)

"q) a Magyar Export-Import Bank Zrt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. feletti tulajdonosi joggyakorlás módját a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló törvény"

(állapítja meg.)

3. § (1) Hatályát veszti a pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2004. évi XLVIII. törvény 138. § (4) bekezdése.

(2) Hatályát veszti a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (a továbbiakban: MFBtv.) 1. számú mellékletében a

a) "Magyar Export-import Bank Zrt." és

b) "Magyar Exporthitel Biztosító Zrt." szövegrész.

(3) Hatályát veszti az MFBtv. 2. számú mellékletében a

a) "Magyar Export-import Bank Zrt.", és

b) "Magyar Exporthitel Biztosító Zrt." szövegrész.

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § (3) bekezdése az 5. § szerinti részvényátruházás részvénykönyvi bejegyzésének napján lép hatályba.

(3) A 3. § (3) bekezdése hatálybalépésének naptári napját a külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

5. § A 100%-os állami tulajdonban álló Magyar Fejlesztési Bank Zrt. a Magyar Export-Import Bank Zrt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. 75% -1 szavazatot megtestesítő részvényeit köteles ellenszolgáltatás nélkül átruházni az államra, e törvény hatálybalépését követő 8 napon belül. Az átruházásra irányuló jogügylet tekintetében az államot a miniszter képviseli.

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke, a köztársasági elnök feladat- és hatásköreit gyakorolva

Lezsák Sándor s. k.,

az Országgyűlés alelnöke, az Országgyűlés elnökének feladatait ellátva