47/2012. (X. 4.) BM rendelet

az atomenergia alkalmazásával összefüggő rendőrségi feladatokról

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (7) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. § tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § c) pontjában és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben,

a 8. § tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1)[1] A rendelet hatálya az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban szakhatóságként közreműködő Országos Rendőr-főkapitányság hatáskörébe utalt szakhatósági eljárásokkal kapcsolatos szakhatósági állásfoglalás szempontjaira, az atomenergia alkalmazása körében foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozó közbiztonsági követelményekre, azok ellenőrzési rendjére, továbbá a nukleáris anyag, radioaktív sugárforrás alkalmazására, tárolására, szállítására, a radioaktív hulladék feldolgozására, tárolására és szállítására, valamint a fix és mobil telepítésű, ionizáló sugárzást létrehozó, de radioaktív anyagot nem tartalmazó berendezés alkalmazására, tárolására vonatkozó rendőri ellenőrzési feladatokra és az atomenergia alkalmazásával összefüggő egyéb rendőrségi feladatokra terjed ki.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya:

a) a honvédelmi ágazatnak az atomenergia békés célú alkalmazásával összefüggő - törvényben meghatározott - jogosultságaira és kötelezettségeire, valamint

b) az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos nukleáris biztonsági, sugárvédelmi és proliferációállósági folyamatok ellenőrzésére.

2.[2]

2. §[3]

3. §[4]

3. Az atomenergia alkalmazása körében foglalkoztatott személyekre vonatkozó speciális biztonsági követelmények és azok tartós fennállásának ellenőrzési rendje

4. § Az atomenergiáról szóló törvényben (a továbbiakban: Atv.) meghatározott munkakörökben a közbiztonsági engedély iránti - az 1. mellékletben meghatározott tartalmi elemeket magában foglaló - kérelmet az atomenergia alkalmazása körében a természetes személyt foglalkoztatni szándékozó szerv vezetőjének az engedélyezésre illetékes rendőri szervhez kell benyújtania.

4. A nukleáris anyagok szállításának rendőri ellenőrzési és biztosítási feladatai

5. § Az Atv. 31. § (4) bekezdése szerinti esetben, az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.2.) 1. melléklet 1. táblázatában meghatározott I. és II. kategóriájú nukleáris anyagok szállítása során - a Kr.2. alapján a kötelezettet terhelő és a részére meghatározott kötelező biztosítási feladatok ellátása mellett - a rendőrség[5]

a) közúti szállításkor oszlopvezető és oszlopzáró rendőrségi gépjármű biztosításával, valamint a szükséges forgalomszabályozó feladatok végrehajtásával,

b) vasúti szállítás esetén a területileg illetékes beavatkozó egységek készültségben tartásával, a tervezett megállóhelyek fokozott rendőri felügyeletével, a szerelvény rendőrségi rádióhíradásának működtetésével

közreműködik és részt vesz a szállítás biztosításában.

5. Az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos egyéb rendészeti feladatok

6. § Az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos egyéb rendészeti tevékenysége során a rendőrség:

a) ellenőrzi az engedélyes által benyújtott Fizikai Védelmi Terv és a Kr.2. hatályos előírásainak megtartása szempontjából

aa) a nukleáris létesítménybe, radioaktívhulladék-tároló területére való be- és kiléptetés rendjét,

ab) a nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló fizikai védelmének feltételeit és rendjét,

ac) a nukleáris létesítményben és a radioaktívhulladék-tárolóban a fizikai védelmi rendszerek berendezéseinek meglétét és működtetését,

ad) azt, hogy a kötelezettek az engedélyben foglaltak szerint hajtják-e végre a Fizikai Védelmi Tervben meghatározottakat,

ae) a nukleáris anyag és a radioaktív sugárforrás alkalmazását, tárolását, szállítását, a radioaktív hulladék feldolgozását, tárolását, valamint a fizikai védelmi rendszer berendezéseinek meglétét és működtetését,

af) a nukleáris anyag, radioaktív sugárforrás, radioaktív hulladék elhelyezésének, továbbá az ezek tárolására szolgáló létesítmények üzemeltetésének fizikai-védelmi és rendészeti feltételeit,

ag) a kötelezett a Kr.2.-ben meghatározott fizikai védelmi zónáinak és áteresztő pontjainak működését, az érvényes közbiztonsági engedéllyel nem rendelkező természetes személyek kiszűrésének hatékonyságát és eredményességét; valamint

b) rendészeti szempontból kivizsgálja az atomenergia alkalmazása során bekövetkezett rendkívüli eseményeket, nukleáris veszélyhelyzeteket.

7. § (1) A rendőrség tagja a Kr.2. 34. §-ában meghatározott ellenőrzés során beléphet a nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló területére, valamint a nukleáris anyag, radioaktív sugárforrás alkalmazására és tárolására, továbbá a radioaktív hulladék feldolgozására és tárolására szolgáló helyiségbe. Betekinthet a nukleáris és radioaktív anyagok, valamint a radioaktív hulladékok nyilvántartásába, megtekintheti a be- és kiléptetésre vonatkozó belső előírásokat, az őrzés és védelem technikai eszközeit, illetve a személyi feltételek biztosítását.

(2) A kötelezett tájékoztatni köteles a rendőrség ellenőrzést végző tagját az egészséget károsító veszélyekről, illetve szükség esetén köteles biztosítani a megfelelő védőfelszerelést az ellenőrzés végrehajtása érdekében.

(3) Amennyiben az ellenőrzést végző személy szabálytalanságot vagy hiányosságot észlel, a helyszínen kezdeményezi a szabálytalanság, illetve a hiányosság megszüntetését, valamint az észlelt jogszabálysértésről haladéktalanul értesíti az engedélyező szervet.

6. Illetékesség

8. §[6] Az Atv. szerinti közbiztonsági engedély rendőrség által történő kiadására a nukleáris létesítmény, radioaktívhulladék-tároló székhelye (telephelye), a nukleáris anyag, radioaktív sugárforrás alkalmazásának és tárolásának, valamint a radioaktív hulladék feldolgozásának és tárolásának helye vagy az atomenergia alkalmazójának székhelye (telephelye) szerinti vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság illetékes.

7. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

10. § A rendelet hatálybalépésekor hatályos közbiztonsági engedélyek hatályosságát e rendelet hatálybalépése nem érinti.

11. §[7]

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 47/2012. (X. 4.) BM rendelethez

Az atomenergia alkalmazása körében személyek foglalkoztatásához szükséges közbiztonsági engedély kiadása iránti kérelem tartalmazza magyar és angol nyelven:

1. az atomenergia alkalmazása körében foglalkoztatni kívánt természetes személy adatai közül:

1.1. családi és utónevét;

1.2. születési nevét;

1.3. leánykori nevét;

1.4. születési helyét és idejét;

1.5. anyja nevét;

1.6. állampolgárságát;

1.7. személyigazolvány számát, külföldi állampolgár esetén az útlevél számát;

1.8. lakóhelyét (állandó lakcím);

1.9. tartózkodási helyét (ideiglenes lakcím);

1.10. a leendő foglalkoztató, munkáltató megnevezését,

1.11. foglalkozásának helyét a nukleáris létesítményben, atomenergia alkalmazás körében (A, B, C, D védelmi szint);

1.12. munkakörét/tevékenységét;

1.13. a foglalkoztatás időtartamának

1.13.1. kezdetét,

1.13.2. határozott időtartamú foglalkoztatás esetén, annak befejezését;

2.1. helység;

2.2. dátum;

2.3. foglalkoztatni kívánt személy sajátkezű aláírását,

2.4. kérelmet benyújtó szervezet cégszerű aláírása.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 80. § (1) bekezdés a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[2] "A hatósági engedélyek kiadásához szükséges szakhatósági állásfoglalás szempontjai" alcímet hatályon kívül helyezte a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 80. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2018.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 80. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2018.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 80. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2018.01.01.

[5] A nyitó szövegrészt módosította a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 80. § (1) bekezdés b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[6] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 68. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

Tartalomjegyzék