56/2012. (XII. 28.) KIM rendelet

az értesítési címnek a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásba vétele igényléséért, a bejelentett értesítési cím megújításáért, megváltoztatásáért és törléséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és megfizetésének szabályairól

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § Az értesítési címnek a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásba történő bejelentéséért, a bejelentett értesítési cím megváltoztatásáért, megújításáért és törléséért 300 Ft igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.

2. §[1] E rendelet alkalmazásában eljáró hatóság a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerinti nyilvántartást kezelő szerv.

3. § (1) A díjat az értesítési címét bejelentő, a bejelentett értesítési címét megváltoztató, megújító vagy bejelentett értesítési címe törlését kérő személynek (a továbbiakban együtt: ügyfél) kell megfizetnie.

(2)[2] A díjat az eljáró hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 1003200001483305-39100007 számlájára, átutalás vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetés útján kell megfizetni.

(3) A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a hatósági eljárás megnevezését.

(4) A díjat az értesítési cím bejelentésével egyidejűleg kell megfizetni, vagy a befizetés megtörténtét annak igazolására alkalmas dokumentummal kell igazolni.

(5)[3] Ha az ügyfél a díjat az értesítési cím bejelentésével egyidejűleg nem, vagy nem teljes mértékben fizeti meg, a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül köteles a befizetést teljesíteni, és a fizetési megbízás közlemény rovatában az (1) bekezdésben foglalt adaton túl a hiánypótlási felhívás ügyazonosító számát is feltüntetni.

4. § (1) Ha az ügyfél a díjnál többet fizetett meg, a többletet az eljáró hatóság visszatéríti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti visszatérítést hivatalból a többletbefizetés megállapítását követő nyolc napon belül, ha a többletfizetést az ügyfél jelzi az eljáró hatóságnak, a visszatérítésre vonatkozó kérelem beérkezését követő nyolc napon belül kell elrendelni, és a visszatérítés teljesítése iránt a visszatérítés elrendelését követő harminc napon belül intézkedni kell.

5. § (1) A megfizetett díjaz eljáró hatóság bevétele.

(2) A díj vonatkozásában az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

a) 28. § (2) és (3) bekezdését a díjfizetési kötelezettség keletkezése és fennállása,

b) 31. §-át a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítása,

c) 32. §-át a díj visszatérítése

tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy adóhatóságon eljáró hatóságot, illetéken a díjat kell érteni.

(3) A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni.

6. § Ez a rendelet 2013. március 1-jén lép hatályba.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 58/2016. (XII. 22.) BM rendelet 34. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[2] Módosította az 58/2016. (XII. 22.) BM rendelet 34. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[3] Módosította az 58/2016. (XII. 22.) BM rendelet 34. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.