Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

58/2012. (X. 31.) NFM rendelet

a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 34. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 24. § (11) bekezdése alapján a 2. §-ban meghatározott, a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.-t (a továbbiakban: KTI Kft.) jelölöm ki.

2. § A Kkt. 24. § (11) bekezdésében meghatározott feladatok keretében a KTI Kft. a következő tevékenységeket végzi:

a) a közlekedésbiztonsági titkársági feladatok ellátása, ennek keretében az éves közlekedésbiztonsági intézkedési terv szakmai előkészítése, miniszteri jóváhagyásra előterjesztése és a végrehajtás koordinálása, a közlekedésbiztonsági intézkedési terv monitoringja, a közúti közlekedésbiztonság javításával összefüggő intézkedések és projektek támogatásának szervezése és koordinációja, valamint a közlekedésbiztonsági intézkedési tervhez kapcsolódó közérdekű és közcélú tájékoztatás, kommunikáció,

b)[1] a közlekedésbiztonság és a közlekedés környezeti hatásai szakterületen nemzetközi szerződésekben, európai uniós jogi aktusokban, valamint kormányrendeletekben és miniszteri rendeletekben előírt adatgyűjtések, kormányrendeletben meghatározott tartalmú közlekedési, szállítási ágazatra vonatkozó emisszió kataszterek, kataszterjelentések és előrejelzések készítése, a jogi szabályozást megalapozó mérések és vizsgálatok, kutatások végzése; a jogi szabályozást megalapozó szakmai tevékenységgel összefüggő konferenciák, tudományos, szakértői fórumok, testületek működtetése, szakmai továbbképzések szervezése, közlekedési hatósági belső képzések szakmai előkészítése, fejlesztése, lefolytatása,

c) a közúti járművek közlekedésbiztonságának növelése, valamint a környezet védelme érdekében a forgalomba helyezésre és a forgalomban tartásra vonatkozó szabályozások és vizsgálati eljárások szakmai előkészítése; a vizsgálati technológia fejlesztése; a technológiai fejlesztő minta vizsgabázis működtetése,

d) a közlekedés okozta levegő-, zaj- és talajszennyezés csökkentésére irányuló programok kidolgozása; a közlekedés klímavédelmi feladatainak, a közlekedés energiahatékonyságának növelése érdekében szükséges feladatok, a környezetkímélő, energiatakarékos és szénmentes közlekedéssel összefüggésben a jogszabályok megalapozását szolgáló tudományos kutatási előkészítő tevékenység, adatgyűjtések és mérések végzése; továbbá a környezetvédelmi felülvizsgálat adatbázis működtetése és a közúti közlekedés környezetvédelmi programjainak megvalósítása,

e) az EU és ENSZ-EGB Jármű-műszaki Koordinációs Központ működtetése; az ágazati irányítással összefüggő hatósági feladatok végrehajtásához szükséges tárcaszintű egyeztetések előkészítése; kapcsolódó feladattervek összeállítása,

f) a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló kormányrendelet szerinti stratégiai zajtérképek és zajvédelmi intézkedési tervek elkészítése, valamint azok rendszeres felülvizsgálata az állami kezelésben lévő nagy forgalmú közutakra és vasútvonalakra vonatkozóan,

g) a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő légszennyezésről szóló ENSZ-EGB egyezményből eredő jelentéstételi kötelezettségek teljesítése érdekében a légszennyező anyagokra vonatkozó emissziós leltár közlekedési alágazatonkénti légszennyezőanyag kibocsátás meghatározása, valamint a leltár közlekedés részére vonatkozó szöveges magyarázat elkészítése,

h) a közlekedésre neveléssel és a gépjárművezető képzéssel összefüggő, a döntéseket megalapozó kutatási és szakértői munkák végzése; a közúti közlekedés biztonságát szolgáló köznevelési intézményi nevelési tevékenység szakmai támogatása; a köznevelési intézmények közlekedésre nevelési tevékenységéhez korszerű oktatási eszközök biztosítása,

i) a közúthálózat tervezésével, kiépítésével, fenntartásával kapcsolatos tudományos kutatási előkészítő tevékenység ellátása, a fejlesztéseket megalapozó szakmai javaslatok, döntés-előkészítő hatáselemzések készítése a közúti biztonság javításával összefüggésben,

j) a forgalomtechnikai jellegű intézkedések megvalósításához helyszíni tanulmányok készítése; a forgalmi rendet kialakító közúti jelzések elhelyezésére vonatkozó javaslat készítése; a kapcsolódó területen intézkedési programok előkészítése,

k) a közúti közlekedés biztonságával és környezetvédelmével foglalkozó nemzetközi szervezetekben Magyarország képviselete, az ehhez kapcsolódó tevékenységek ellátása, adatszolgáltatási és statisztikai kötelezettségek teljesítése,

l) a közlekedésbiztonsági rendezvényekhez kapcsolódóan a közlekedésre nevelésben alkalmazott közlekedési szimulátorok működtetése, valamint azoknak a kutatási- és módszertani fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó alkalmazása,

m) a köznevelési intézményekben a nevelési-oktatási intézmények tanulói és pedagógusai számára a közlekedésre nevelési tevékenységek korszerű oktatástechnikai eszközökkel és közlekedési szimulátorokkal történő gyakorlati megvalósításának támogatása,

n) a közlekedésre neveléstől a járművezető képzésig átfogó program keretében a közlekedés biztonságának növelése, a közlekedési kultúra fejlesztése, a közlekedési szabályok és a helyes közlekedési magatartásformák megismertetése a gazdaságos gépjárművezetés érdekében, új módszerek és új tananyagok alkalmazásával a képzés fejlesztése és a téma köré csoportosuló tevékenységek, szervezetek által létrehozott tudásbázis összefogása, fejlesztése.

o)[2] a veszélyes áruk közúti szállításának szakterületén a nemzetközi szerződések, európai uniós jogi aktusok hazai alkalmazásával kapcsolatos kutatások, vizsgálatok végzése,

p)[3] közreműködik a Közlekedési Szakértői Testület működtetésében, az ahhoz szükséges feltételek biztosításával, támogatást nyújtva a működtetéshez kapcsolódó adminisztratív teendők ellátásához.

q)[4] a közúti közlekedésbiztonság javításával összefüggésben, a közúti ellenőrzésekhez kapcsolódó ügyeleti, információs, tájékoztatási és koordinációs feladatok, valamint a közlekedési hatósági rendszerekhez kapcsolódó adatintegritási és megfelelőségi vizsgálatok ellátása,

r)[5] a közúti közlekedéssel, közúti gépjármű-közlekedési hatósági tevékenységgel összefüggő informatikai rendszerek üzemeltetése, informatikai fejlesztések előkészítése, koordinálása, megvalósítása, az ehhez szükséges informatikai környezet biztosítása,

s)[6] közreműködik a NATO Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési Bizottság Szállító Csoport (TG-Transport Group) tevékenységében, a tevékenységhez és a közreműködő személyek feladatellátásához szükséges feltételek biztosításával, támogatást nyújtva az adminisztratív teendők ellátásában.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Németh Lászlóné s. k.,

nemzeti fejlesztési miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 43/2021. (IX. 8.) ITM rendelet 27. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.10.09.

[2] Beiktatta a 24/2019. (VIII. 14.) ITM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2019.08.17.

[3] Beiktatta a 24/2019. (VIII. 14.) ITM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2019.08.17.

[4] Megállapította a 43/2021. (IX. 8.) ITM rendelet 27. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.10.09.

[5] Beiktatta a 43/2021. (IX. 8.) ITM rendelet 27. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.10.09.

[6] Beiktatta a 43/2021. (IX. 8.) ITM rendelet 27. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.10.09.