43/2021. (IX. 8.) ITM rendelet

a vasúti, légi- és víziközlekedéssel kapcsolatos képzésekről szóló miniszteri rendeletek módosításáról

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -,

a 2. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 34. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (3) bekezdés j) pontjában, a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 26. pontjában, a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 37. pontjában, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 34. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 72/2006. (IX. 29.) GKM rendelet módosítása

1. § A közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 72/2006. (IX. 29.) GKM rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet módosítása

2. § (1) A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § 2 és 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"2. időszakos oktatás: az 1. mellékletben meghatározott munkakör betöltéséhez, feladatkör ellátásához szükséges, a vasúti és a különleges kötöttpályás közlekedés biztonságával összefüggő ismeretek szinten tartása céljából, a 2. mellékletben meghatározott időtartamban és gyakorisággal szervezett kontaktórás, illetve zárt rendszerű elektronikus távoktatási formában történő elméleti, valamint gyakorlati oktatás;

3. üzemvezetői munkakör: az 1. mellékletben meghatározott feladatkörök ellátására irányuló vasútüzem-vezető, mozgólépcső üzemvezető, különleges kötöttpályás üzemvezető, turisztikai hajtány üzemvezető munkakör;"

(2) Az R1. 2. § 19. és 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"19. vizsgáztató szervezet: a Kormány rendeletében kijelölt vasúti vizsgaközpont, a vasúti társaság és a különleges kötöttpályás közlekedési rendszer üzemeltetését végző társaság;

20. vasúti társasági vizsga: a vasúti társaság által a hatóságnak bejelentett, a 3. melléklet I/A., II.1/A., V.2.2., V.3.2. pontja szerinti - a vasúti társaság biztonságirányítási rendszerében megjelenített - vizsga;"

(3) Az R1. 2. §-a a következő 21-26. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"21. alapképesítés: az alapképzés és az ahhoz kapcsolódó vizsgakötelezettség sikeres teljesítésével megszerzett kompetencia;

22. digitális oktatási anyag: kontaktórás képzés során alkalmazott - zárt rendszerű elektronikus távoktatásban alkalmazott digitális tananyagnak nem minősülő - digitális formában közölhető tananyag;

23. e-learning képzés: e rendelet vagy más jogszabály alapján a hatóság által jóváhagyott zárt rendszerű elektronikus távoktatási formában, zárt rendszerű elektronikus képzésmenedzsment rendszer alkalmazása mellett tartott online tanfolyam;

24. Közlekedési Szakértői Testület: a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott Közlekedési Szakértői Testület;

25. zárt rendszerű elektronikus távoktatás: a felnőttképzésről szóló törvényben (a továbbiakban: Fktv.) ekként meghatározott fogalom;

26. zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer: az Fktv.-ben ekként meghatározott fogalom."

3. § Az R1. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) E rendelet alkalmazásában a vasúti és a különleges kötöttpályás közlekedés biztonságával összefüggő munkakörnek az 1. mellékletben meghatározott feladatkörök ellátására irányuló munkakör, továbbá ezen munkakört betöltő munkavállaló forgalombiztonsággal összefüggő irányítására és ellenőrzésére kötelezett személy által ellátott munkakör minősül. A vasúti társaság az alapképzéssel betölthető munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók esetében a munkavégzésre vonatkozó szabályban az 1. mellékletben szereplő feladatköröknek megfelelő tevékenységeket feltünteti, és a munkavállalókat erről igazolt módon tájékoztatja.

(2) Az 1. mellékletben meghatározott feladatkörök ellátására irányuló munkaköröket betöltő munkavállalók forgalombiztonsággal összefüggő irányítására és ellenőrzésére kötelezett személy által ellátott munkakörre vonatkozóan a vasúti társaság köteles meghatározni és előírni a társaság biztonságirányítási rendszerében a munkakörük betöltéséhez és az ellenőrzési, irányítási tevékenységük végzéséhez szükséges vizsga meglétét is.

(3) A 3. melléklet tartalmazza a vasúti és a különleges kötöttpályás közlekedés biztonságával összefüggő munkakörök betöltéséhez szükséges alapképesítéseket.

(4) A vasúti és a különleges kötöttpályás közlekedés biztonságával összefüggő munkakör betöltéséhez szükséges alapképzéshez kapcsolódó vizsga szervezése és végrehajtása a 3. melléklet szerint meghatározott vizsgáztató szervezet feladata."

4. § Az R1. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Alapképzés végzésére az e rendeletben meghatározott személyi és tárgyi feltételeket teljesítő, a hatóság által az alapképzést végző szolgáltatók nyilvántartásába vett gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: képzőszervezet) jogosult."

5. § Az R1. 6. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az alapképzés során zárt rendszerű elektronikus távoktatást, videofelvételt, szimulációs berendezést vagy szimulációt tartalmazó képzési program a képzési módszertani központ által történt jóváhagyás után alkalmazható. A képzési módszertani központ a jóváhagyás során vizsgálja a jogszabályi előírásoknak, a vasúti közlekedés biztonságának, valamint képzés módszertani követelményeknek való megfelelést."

6. § Az R1. 6. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A kategória modulok közötti átképző képzéseknél a modulra vonatkozó, a 3. mellékletben meghatározott minimális képzési időnél kevesebb is alkalmazható. Az átképző képzések óraszámát a vasúti képzési módszertani központ a hatóság által jóváhagyott Útmutató formájában határozza meg, és a honlapján közzéteszi. Az átképző képzés óraszámának megállapításánál a vasúti képzési módszertani központ figyelembe veszi, hogy a képzésben részt vevők milyen ismeretekkel rendelkeznek. Az így megállapított képzési idő a 3. mellékletben meghatározott minimális képzési idő 50 százalékánál kevesebb nem lehet. A hatóság a jóváhagyás során vizsgálja a jogszabályi előírásoknak, valamint a vasúti közlekedés biztonságának való megfelelést"

7. § Az R1. 7. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

(A képzési program kialakítására a következő elvek figyelembevételével kerül sor:)

"e) a képzési módszertani központ által a honlapján Útmutató formájában közzétett, a 3. melléklet szerinti képzések esetében a bemeneti feltételeket, az egyes témakörökben, tantárgyakban a zárt rendszerű elektronikus távoktatás alkalmazhatóságát, valamint az elméleti és gyakorlati óraszámokat tartalmazó feltételrendszernek megfelelően az alapképzésben a zárt rendszerű elektronikus távoktatás is alkalmazható."

8. § Az R1. 8. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés b) és d) pontjától eltérően]

"b) a saját célú vasúti pályahálózaton, iparvágányon, közúti villamos vasúti pályahálózaton, elővárosi vasúti pályahálózaton és a különleges kötöttpálya-hálózaton csak gyakorlati képzést végző oktató középfokú végzettséggel,"

(is kérheti az oktatói nyilvántartásba való felvételét, ha a vasútforgalmi vagy a képzés tartalmának megfelelő legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.)

9. § (1) Az R1. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az elméleti vasútszakmai, valamint különleges kötöttpályás közlekedési szakmai oktatók és az üzemvezetői munkakörökben foglalkoztatottak alapképzését a képzési módszertani központ végzi."

(2) Az R1. 9. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A gyakorlati vasútszakmai, valamint különleges kötöttpályás közlekedési szakmai oktatók képzését a 4. § szerinti képzőszervezet, a képzés szakmai irányítását a képzési módszertani központ végzi."

10. § Az R1. 12. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az alapképzésen való részvétel alól az ágazati programkövetelményekben meghatározott szakképesítésre felkészítő szakmai képzések között szereplő, a 9. számú melléklet 3. táblázatában felsorolt képzésben részt vevő és a képzést megrendelő vasúti társaság együttes kérelmére a hatóság mentesítést ad."

11. § (1) Az R1. 13. § (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5a) A vizsgáztató szervezet az általa végzett vizsgáztatási tevékenységre vonatkozóan Vizsgaszabályzatot és Eljárási Rendet (a továbbiakban: vizsgaszabályzat) készít, amelyet a hatóság - a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés esetén - hagy jóvá, és amelyet a vizsgáztató szervezet köteles a hatálybalépése előtt legkésőbb 15 nappal korábban a honlapján közzétenni. A vasúti társaság, valamint a különleges kötöttpályás közlekedési rendszer üzemvezetője a vizsgaszabályzatot a vasúti vizsgaközpont útján és egyetértésével küldi meg jóváhagyásra a hatóság részére."

(2) Az R1. 13. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A rendelet 3. mellékletében meghatározott alapképzéseken részt vevők vizsgáztatásához a vizsgatételek, vizsgakérdések, vizsgafeladatok összeállításához a szükséges utasításokat, kiegészítő utasításokat, végrehajtási utasításokat, segédkönyveket, valamint a kapcsolódó szabályozásokat, rendelkezéseket, kezelési szabályzatokat (távközlő-, biztosítóberendezés) és azok módosításait a jóváhagyást követő 30 napon belül az utasítás kezelője, felelőse köteles a képzési módszertani központ és a vasúti vizsgaközpont részére megküldeni. A vasúti járművek üzemeltetési leírásait és azok módosításait a jármű üzemeltetője a járművet érintő típusismereti képzéseket megelőző legkésőbb 30. napig elkészíti, és a képzési és módszertani központnak, valamint a vizsgaközpontnak megküldi."

12. § Az R1. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az alapvizsgát a 35/D. § szerinti eltérés alapvizsga kivételével az alapképzés utolsó napját követő 14 napon belül kell megkezdeni. A 35/D. §. szerinti eltérés alapvizsgát az alapképzés utolsó napját követő 90 napon belül kell megkezdeni. Az egyes vizsgatevékenységek között legfeljebb két munkanap telhet el. Ettől eltérő vizsgaidőpontot - a vasúti társasági vizsgák kivételével - a vasúti vizsgaközpont állapíthat meg."

13. § Az R1. 20. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A felfüggesztéshez kapcsolódó eltiltás időtartama a 21. § (4) bekezdésében, valamint a 31. § (5) bekezdésében meghatározott határidőbe nem számít bele."

14. § Az R1. 21. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Sikertelen alapvizsgának kell tekinteni azt is, ha a képzésben részt vevő a vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy a vizsgát megkezdi, de nem fejezi be.

(4) A képzésben részt vevő legfeljebb 3 alkalommal, a sikertelen alapvizsga napjától számított 10. munkanapot követően, de legfeljebb az első sikertelen alapvizsgától számított 3 hónapon belül tehet javítóvizsgát, amely időtartamba nem számít bele a vizsgaközpont által meghirdetett vizsgáztatási szünet időtartama."

15. § Az R1. 23. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A 2. mellékletben meghatározott óraszámú oktatás elméleti ismeretei zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében, vasútszakmai oktató és a különleges kötöttpályás közlekedési szakmai oktató jelenléte nélkül is megtarthatóak."

16. § Az R1. 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az időszakos oktatást és a pótoktatást is elmulasztó munkavállaló vasúti és a különleges kötöttpályás közlekedés biztonságával összefüggő munkakörben nem foglalkoztatható. Az oktatás pótlására a munkáltató köteles lehetőséget biztosítani a munkavállaló részére. A pótoktatást az időszakos oktatás befejezésétől számított 30 napon belül kell kitűzni. Az elmulasztott oktatást a távollét utolsó évi oktatási időkeretnek elmulasztott óraszámában kell pótolni."

17. § Az R1. 33. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A vasúti és a különleges kötöttpályás közlekedés biztonságával összefüggő munkakör vonatkozásában létesített új munkaviszony esetén az új foglalkoztató vasúti társaság jogosult a munkavállaló képzettségének, képesítéseinek, tapasztalatának és szakmai alkalmasságának bizonyítékául szolgáló összes okmány megismerésére, adattartalmának kezelésére, tárolására. Az új foglalkoztató vasúti társaság a vasúti társasági vizsgák esetében, a vizsgaszabályzatában rögzített eljárásrend szerint figyelembe veheti a más társaságnál a társasági vizsgákon megszerzett képesítéseket. A vizsgaközpont a munkavállaló vasúti társasági vizsgáinak elismeréséről a vizsgaközpont vizsgaszabályzatában rögzítettek alapján dönt."

18. § Az R1. 35/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A vasúti társaság, amelynek munkavállalói számára az új vasúti pályahálózat-ismeret a munkavégzésnek feltétele, az előképzési program alapján megszervezi a vizsgabiztosok, a vasútszakmai oktatók, a különleges kötöttpályás közlekedési szakmai oktatók és a munkavállalók részére a vasúti pályahálózat-ismeretre vonatkozó elméleti képzést, az Fktv.-ben foglaltakra is figyelemmel. Kontaktórás képzés során digitális tananyag, valamint oktatófilm abban az esetben alkalmazható, ha a képzési módszertani központ jóváhagyta, amelynek során a képzési módszertani központ a digitális tananyagnak, valamint az oktatófilmnek az adott képzés vasútszakmai tartalmának való megfelelőségét vizsgálja. Az elméleti képzést az előképzési program alapján bármely vasútszakmai oktató vagy különleges kötöttpályás közlekedési szakmai oktató is megtarthatja, akinek általános vasúti pályahálózat-ismereti vagy forgalmi képesítése van."

19. § Az R1. 35/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A vasúti társaság, amelynek munkavállalói számára az átalakított vasúti pályahálózat-ismeret a munkavégzésnek feltétele, az előképzési program alapján megszervezi a vizsgabiztosok, vasútszakmai oktatók, különleges kötöttpályás közlekedési szakmai oktatók és a munkavállalók részére a vasúti pályahálózat-ismeretre vonatkozó elméleti képzést, az Fktv.-ben foglaltakra is figyelemmel. Kontaktórás képzés során digitális tananyag, valamint oktatófilm abban az esetben alkalmazható, ha a képzési módszertani központ jóváhagyta, amelynek során a képzési módszertani központ a digitális tananyagnak, valamint az oktatófilmnek az adott képzés vasútszakmai tartalmának való megfelelőségét vizsgálja. Az elméleti képzést az előképzési program alapján bármely vasútszakmai oktató vagy különleges kötöttpályás közlekedési szakmai oktató is megtarthatja, akinek általános vasúti pályahálózat-ismereti vagy forgalmi képesítése van."

20. § Az R1. 35/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A vasúti jármű üzembentartója az előzetes képzési program alapján megszervezi a vizsgabiztosok, vasútszakmai oktatók, különleges kötöttpályás közlekedési szakmai oktatók és más vasúti járművön gyakorlatot szerzett vasúti járművezetők részére a vasúti járműismeretre vonatkozó elméleti képzést. Kontaktórás képzés során digitális tananyag, valamint oktatófilm abban az esetben alkalmazható, ha a képzési módszertani központ jóváhagyta, amelynek során a képzési módszertani központ a digitális tananyagnak, valamint az oktatófilmnek az adott képzés vasútszakmai tartalmának való megfelelőségét vizsgálja. Ezen a képzésen a résztvevők száma a hatóság engedélye nélkül a 30 főt nem haladhatja meg. A képzés megtartásához nem szükséges vasútszakmai oktató, különleges kötöttpályás közlekedési szakmai oktató."

21. § Az R1. a 35/F. §-át követően a következő 30/D. alcímmel egészül ki:

"30/D. Zárt rendszerű elektronikus távoktatás

35/G. § (1) A hatóság évente legalább egy alkalommal - a Közlekedési Szakértői Testület szakmai javaslata alapján - pályázatot hirdet az e-learning rendszerű képzésben alkalmazható zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer (a továbbiakban: Rendszer) és az e-learning rendszerű képzéshez szükséges digitális tananyagok (a továbbiakban: Tananyag) tanúsításának, minősítésének megszerzésére.

(2) A pályázati kiírást közzé kell tenni a hatóság honlapján. A pályázatok beadásának határideje a kiírástól számított 30 nap.

(3) A hatóság az akkreditáció megszerzésére irányuló pályázattal kapcsolatos döntését a Közlekedési Szakértői Testület állásfoglalásának figyelembevételével hozza meg. A pályázatokat a beérkezés sorrendjében abból a szempontból vizsgálja, hogy megfelelnek-e

a) a Rendszer vonatkozásában

aa) a jogszabályi követelményeknek,

ab) a pályázati kiírásnak;

b) a Tananyag vonatkozásában

ba) a jogszabályi követelményeknek,

bb) a pályázati kiírásnak, és

bc) színvonala és kidolgozottsága tekintetében - ideértve, de nem kizárólagosan a speciális pedagógiai és didaktikai elvárásokat, valamint az animációk és tesztek színvonalát és mennyiségét - elérik az adott képzésen korábban akkreditált tananyagok átlagos színvonalát.

(4) Akkreditálni a Rendszert és valamely képzés tantárgy vagy a tantárgy témaköreinek elméleti ismeretanyagát megfelelően feldolgozó e-learning Tananyagot lehet. Az akkreditálásra benyújtott Rendszernek és a Tananyagnak meg kell felelnie a 35/H. §-ban előírt követelményeknek és az (1) bekezdés szerinti pályázati kiírásnak.

(5) A sikeres akkreditáció eredményeként a hatóság a Rendszert vagy Tananyagot a képzési tevékenység során felhasználhatónak minősíti, és akkreditációs számmal látja el.

(6) Az akkreditáció eredményét a beadási határidőtől számított 60 napon belül kell közzétenni. A Rendszer és a Tananyag akkreditációjának érvényességi ideje legfeljebb 38 hónap a kihirdetést követően.

(7) Az akkreditáció időbeli hatálya alatt a Rendszer és a Tananyag akkreditációját megszerző pályázó köteles gondoskodni a tantervi és jogszabályi megfelelőségről. A hatóság a Rendszer és a Tananyag változtatásait ellenőrizheti.

(8) Amennyiben az akkreditált Rendszer vagy Tananyag a (7) bekezdés szerinti kötelező módosítása szerinti változata az erre vonatkozó felszólítást követő 15 napon belül sem felel meg a jogszabályi, tantervi, akkreditációs előírásoknak, a hatóság a Rendszer vagy a Tananyag akkreditációját visszavonja.

(9) A hatóság az akkreditált Rendszerek és a Tananyagok listáját és akkreditációs számát honlapján közzéteszi.

35/H. § (1) Az e-learning rendszerű képzésben alkalmazható Rendszer akkor akkreditálható, ha

a) a pályázó az akkreditációs időszak teljes idejére igazolja a tanúsított Rendszer jogszerű felhasználhatóságát legalább ezer egyidejű felhasználóra vonatkozóan,

b) a Rendszerhez és a tanulók részére a folyamatban lévő aktuális képzések Tananyagaihoz folyamatos, időkorlátozás nélküli tanulói hozzáférést biztosít,

c) a hatóság részére a Rendszerhez és annak minden Tananyagához folyamatos, időkorlátozás nélküli hozzáférést biztosít,

d) adatbázisában rögzíti a tanuló aktuális képzésben történő előrehaladását, a Rendszerben eltöltött idejét, értékeli és rögzíti a tanulónak a Tananyagban szereplő ellenőrző kérdésekre adott válaszait, eredményeit, a tanuló Rendszerben történő kötelező regisztrációját követően a tanuló egyedi azonosítójával a Rendszerbe történő belépéseit, ideértve a tanulói számítógép IP címének naplózását is, azzal, hogy a tanuló Rendszerben eltöltött idejét rögzíteni kell,

e) az e-learning képzésben részt vevő tanuló adatait tartalmazó állomány a hozzáférés kiadását követően haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül elküldésre kerül a hatóság által meghatározott módon a hatóság és a vasúti vizsgaközpont részére,

f) a Rendszer a tanuló e-learning képzésének befejezésekor - képzési igazolás kiállításával egyidejűleg - a tanuló adatait és képzésének leíró adatait az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott, a hatóság által meghatározott szabványos XML formátumú és adattartalmú állomány (a továbbiakban: e-learning képzési statisztika) tudja tárolni; valamint biztosítja a képzőszervezetet - az e-learning képzési statisztika tekintetében - terhelő 5 éves megőrzési kötelezettséget, valamint az igazolás haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül a vizsgaközpont részére a hatóság által meghatározott módon történő megküldését,

g) a Rendszer a tanuló e-learning képzésének befejezésekor automatikusan kiállítja, és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel látja el az e-learning képzési igazolást a képzőszervezet által meghatározott adattartalommal; a kiállított e-learning képzési igazolást a Rendszernek a kiállítást követően haladéktalanul el kell küldenie vagy letölthetővé kell tennie a tanulónak; az így előállított e-learning képzési igazolást a képzőszervezetnek legalább 5 évig kell megőriznie, valamint a Rendszernek az e-learning képzési igazolás kiállítását követően haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül el kell küldenie a hatóság által meghatározott módon a vasúti vizsgaközpont részére,

h) biztosítja - a hatóság által rendelkezésre bocsátott - kiegészítő ismeretanyag képzéshez történő hozzáadását,

i) a képzési folyamat megszakítható és az egyéni azonosítást követően folytatható,

j) a fejezetek végén kérdésbankból véletlenszerűen önellenőrző tesztet biztosít a tanuló számára, valamint

k) az önellenőrző tesztek a tanuló által a képzési folyamatban tetszőleges számban ismételhetőek.

(2) A képzés Tananyaga akkor megfelelő, ha

a) az - az e-learning tananyagokra vonatkozó speciális pedagógiai és didaktikai elvárásokra figyelemmel - olyan mennyiségű és színvonalú animációval, valamint önellenőrző teszttel van elkészítve, hogy az előírt ismeretanyagot egy átlagos képességű tanuló külső segítség nélkül is el tudja sajátítani, és megszerzett tudásának megfelelőségéről önállóan meg tud győződni,

b) a képzésen belül a Tananyag modulárisan épül fel oly módon, hogy egy átlagos képességű tanulónak képesnek kell lennie bármely modul egyszerre történő elvégzésére, és a modulokat fejezetekbe kell szervezni olyan módon, hogy egy fejezet legfeljebb tíz modult tartalmazhat."

22. § Az R1. 37. §-a a következő (16) és (17) bekezdéssel egészül ki:

"(16) A vasúti, légi- és víziközlekedéssel kapcsolatos képzésekről szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 43/2021. (IX. 8.) ITM rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 3. melléklet I/A. és II.1/A. táblázatait az alapvizsgáztatás vonatkozásában a 35/D. § szerinti eltérés alapvizsgák kivételével 2021. november 1-jétől, az időszakos vizsgáztatás és a 35/D. § szerinti eltérés vizsgáztatás vonatkozásában 2022. július 1-jétől indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(17) A Módr2.-vel megállapított 9. § (1) és (1a) bekezdéseit 2021. november 1. napjától indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni."

23. § (1) Az R1. 38. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"e) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek"

(való megfelelést szolgálja.)

(2) Az R1. 38. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"d) az Európai Unió vasúti rendszerének forgalomüzemeltetés és -irányítás alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról és a 2012/757/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. május 16-i (EU) 2019/773 bizottsági végrehajtási rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

24. § Az R1.

a) 14. § (8) bekezdésében az "igazolványt valamint a bélyegzőt" szövegrész helyébe az "igazolványt, valamint a bélyegzőt" szöveg,

b) 15. § (5) bekezdésében a "legalább egy alkalommal a a képzési módszertani központ" szövegrész helyébe a "legalább egy alkalommal a képzési módszertani központ" szöveg,

c) a 33. § (1) bekezdésében a "szervezet 6 évig" szövegrész helyébe a "szervezet 1 évig" szöveg

lép.

25. § (1) Az R1. 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(2) Az R1. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(3) Az R1. 6. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(4) Az R1. 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(5) Az R1. 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

26. § Hatályát veszti az R1. 38. § (2) bekezdés b) pontja.

3. A közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről szóló 58/2012. (X. 31.) NFM rendelet módosítása

27. § (1) A közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről szóló 58/2012. (X. 31.) NFM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kkt. 24. § (11) bekezdésében meghatározott feladatok keretében a KTI Kft. a következő tevékenységeket végzi:]

"b) a közlekedésbiztonság és a közlekedés környezeti hatásai szakterületen nemzetközi szerződésekben, európai uniós jogi aktusokban, valamint kormányrendeletekben és miniszteri rendeletekben előírt adatgyűjtések, kormányrendeletben meghatározott tartalmú közlekedési, szállítási ágazatra vonatkozó emisszió kataszterek, kataszterjelentések és előrejelzések készítése, a jogi szabályozást megalapozó mérések és vizsgálatok, kutatások végzése; a jogi szabályozást megalapozó szakmai tevékenységgel összefüggő konferenciák, tudományos, szakértői fórumok, testületek működtetése, szakmai továbbképzések szervezése, közlekedési hatósági belső képzések szakmai előkészítése, fejlesztése, lefolytatása,"

(2) Az R2. 2. § q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő r) és s) pontokkal egészül ki:

[A Kkt. 24. § (11) bekezdésében meghatározott feladatok keretében a KTI Kft. a következő tevékenységeket végzi:]

"q) a közúti közlekedésbiztonság javításával összefüggésben, a közúti ellenőrzésekhez kapcsolódó ügyeleti, információs, tájékoztatási és koordinációs feladatok, valamint a közlekedési hatósági rendszerekhez kapcsolódó adatintegritási és megfelelőségi vizsgálatok ellátása,

r) a közúti közlekedéssel, közúti gépjármű-közlekedési hatósági tevékenységgel összefüggő informatikai rendszerek üzemeltetése, informatikai fejlesztések előkészítése, koordinálása, megvalósítása, az ehhez szükséges informatikai környezet biztosítása,

s) közreműködik a NATO Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési Bizottság Szállító Csoport (TG-Transport Group) tevékenységében, a tevékenységhez és a közreműködő személyek feladatellátásához szükséges feltételek biztosításával, támogatást nyújtva az adminisztratív teendők ellátásában."

4. A transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásokról szóló 46/2015. (VIII. 26.) NFM rendelet módosítása

28. § A transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásokról szóló 46/2015. (VIII. 26.) NFM rendelet (a továbbiakban: R3.) 5. § (2) bekezdése a következő b) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"b) az Európai Unió vasúti rendszerének forgalomüzemeltetés és -irányítás alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról és a 2012/757/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. május 16-i (EU) 2019/773 bizottsági végrehajtási rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

29. § Hatályát veszti az R3.

a) 3. §-a,

b) 5. § (2) bekezdés d), e) és g) pontja.

5. A légiközlekedés, a víziközlekedés és a vasúti közlekedés biztonságát, környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről és a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről szóló 58/2012. (X. 31.) NFM rendelet módosításáról szóló 24/2019. (VIII. 14.) ITM rendelet módosítása

30. § (1) A légiközlekedés, a víziközlekedés és a vasúti közlekedés biztonságát, környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről és a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről szóló 58/2012. (X. 31.) NFM rendelet módosításáról szóló 24/2019. (VIII. 14.) ITM rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 2. § (3) bekezdésében meghatározott feladatok keretében a KTI Nonprofit Kft. a következő feladatokat végzi:]

"b) a légiközlekedés biztonságának és a közlekedés környezeti hatásai szakterületen nemzetközi szerződésekben, európai uniós jogi aktusokban, valamint kormányrendeletekben és miniszteri rendeletekben előírt adatgyűjtések, a jogi szabályozást megalapozó mérések és vizsgálatok, kutatások végzése; a jogi szabályozást megalapozó szakmai tevékenységgel összefüggő konferenciák, tudományos szakértői fórumok, testületek működtetése, szakmai képzések, továbbképzések szervezése, légiközlekedési hatósági belső képzések szakmai előkészítése, fejlesztése, lefolytatása;"

(2) Az R4. 1. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 2. § (3) bekezdésében meghatározott feladatok keretében a KTI Nonprofit Kft. a következő feladatokat végzi:]

"g) a légiközlekedéssel összefüggő informatikai rendszerek üzemeltetése, informatikai fejlesztések előkészítése, koordinálása, megvalósítása, az ahhoz szükséges informatikai környezet biztosítása."

(3) Az R4. 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 2. § (4) bekezdésében meghatározott feladatok keretében a KTI Nonprofit Kft. a következő feladatokat végzi:]

"b) a víziközlekedés biztonságának és a közlekedés környezeti hatásai szakterületen nemzetközi szerződésekben, európai uniós jogi aktusokban, valamint kormányrendeletekben és miniszteri rendeletekben előírt adatgyűjtések, a jogi szabályozást megalapozó mérések és vizsgálatok, kutatások végzése; a jogi szabályozást megalapozó szakmai tevékenységgel összefüggő konferenciák, tudományos, szakértői fórumok, testületek működtetése, szakmai képzések, továbbképzések szervezése, vízi közlekedési hatósági belső képzések szakmai előkészítése, fejlesztése, lefolytatása;"

(4) Az R4. 2. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 2. § (4) bekezdésében meghatározott feladatok keretében a KTI Nonprofit Kft. a következő feladatokat végzi:]

"f) a vízi közlekedéssel összefüggő informatikai rendszerek üzemeltetése, informatikai fejlesztések előkészítése, koordinálása, megvalósítása; a szükséges informatikai környezet biztosítása;"

(5) Az R4. 3. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 3/B. § (7) bekezdésében meghatározott feladatok keretében a KTI Nonprofit Kft. a következő feladatokat végzi:]

"b) a vasúti közlekedésbiztonság és a közlekedés környezeti hatásai szakterületen nemzetközi szerződésekben, európai uniós jogi aktusokban, valamint kormányrendeletekben és miniszteri rendeletekben előírt adatgyűjtések, a jogi szabályozást megalapozó mérések és vizsgálatok, kutatások előkészítése, lebonyolítása; a jogi szabályozást megalapozó szakmai tevékenységgel összefüggő konferenciák, tudományos, szakértői fórumok, testületek működtetése, szakmai képzések, továbbképzések szervezése, vasúti közlekedési hatósági belső képzések szakmai előkészítése, fejlesztése, lefolytatása;"

(6) Az R4. 3. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 3/B. § (7) bekezdésében meghatározott feladatok keretében a KTI Nonprofit Kft. a következő feladatokat végzi:]

"f) a vasúti közlekedéssel összefüggő informatikai rendszerek üzemeltetése, informatikai fejlesztések előkészítése, koordinálása, megvalósítása;"

6. Záró rendelkezések

31. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-21. §, a 23. § (1) bekezdése, a 24. §, a 25. § (1)-(2) bekezdése, a 25. § (4)-(5) bekezdése, a 27. §, a 30. §, az 1-3. melléklet és az 5-6. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

32. § Ez a rendelet az Európai Unió vasúti rendszerének forgalomüzemeltetés és -irányítás alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról és a 2012/757/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. május 16-i (EU) 2019/773 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

33. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja, amelynek előzetes bejelentése megtörtént.

Dr. Palkovics László s. k.,

innovációért és technológiáért felelős miniszter

1. melléklet a 43/2021. (IX. 8.) ITM rendelethez

A közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 72/2006. (IX. 29.) GKM rendelet 2. melléklete az alábbi 31. sorral egészül ki:

31. Pályázati díj

a) e-learning rendszerű képzésben alkalmazható zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer és az e-learning rendszerű képzéshez szükséges digitális tananyagok akkreditálása esetén, tananyagonként 500 000 Ft

b) tantárgy témakörök ismeretanyagok akkreditálása 50 000 Ft

2. melléklet a 43/2021. (IX. 8.) ITM rendelethez

"1. melléklet a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelethez

A rendelet alkalmazásakor figyelembe veendő munkakörök, feladatkörök és munkaköri csoportok

I. Országos jelentőségű vasútvonalak, térségi és saját célú vasúti pályahálózat, iparvágány, különleges kötöttpálya-hálózat

AB
SorszámMunkakörFeladatkör
Vasúti pálya üzemeltetésével összefüggő munkakörök
1.Forgalmi csomóponti vezetőÁllomási technológiák készítése, a közlekedés biztonságával
összefüggő feladatok végrehajtásának szervezése, irányítása,
ellenőrzése, felügyelete.
2.Állomásfőnök I-III.
3.Forgalmi koordinátor
4.Forgalmi technológus
5.Térfőnök
6.Ügyeletes tiszt (forgalmi)
7.Vasútüzem-vezető, üzemvezetőA vasúti, a különleges kötöttpályás közlekedési tevékenység
és a turisztikai hajtány szakmai irányításának ellátása.
8.Hálózati fő üzemirányítóA vasúti pályahálózaton a vonatközlekedés hálózati, illetve
területi lebonyolításának irányítása, felügyelete.
Összefogja az operatív vonatforgalmi tervezést, mellyel
biztosítja a hálózaton és a területeken történő optimális
kapacitás kihasználást, felügyeli a vonatok fontossági
sorrendjének betartását. Kapcsolatot tart, információt cserél a szomszédos vasutakkal
a határforgalomban közlekedő valamennyi ki- és belépő
vonatról.
9.Tervező főirányító
10.Területi fő üzemirányító
11.Rendkívüli helyzeteket kezelő irányító
12.Különleges szabályozást igénylő
küldemények irányítója
13.Forgalmi vonalirányítóA vonatközlekedés tervezése, szabályozása, felügyelete egy
vagy több rendelkezési szakaszon. A központi, távkezelt
forgalomirányításra berendezett vonalakon a forgalom
lebonyolításának irányítása.
14.Központi forgalomirányító
(a továbbiakban: KÖFI irányító)
15.Központi forgalom-ellenőrző irányító
(a továbbiakban: KÖFE irányító)
16.Mellékvonali forgalomirányító
(a továbbiakban: MEFI irányító)
Mellékvonali forgalomirányításra berendezett vonalon
a vonatközlekedés tervezése, szabályozása, felügyelete egy
vagy több rendelkezési szakaszon.
17.Mellékvonali rádiós forgalomirányító
(a továbbiakban: MERÁFI irányító)
18.Forgalmi szolgálattevő (főrendelkező,
rendelkező, jelenlétes forgalmi
szolgálattevő, Gyermekvasúti
állomásfőnök)
Vonatközlekedés, továbbá a tolatás irányítása állomáson és
kijelölt szolgálati helyen.
19.Külső forgalmi szolgálattevő
20.Naplózó forgalmi szolgálattevőÁllomásokon vasúti szolgálati okmányok és nyilvántartások
vezetése.
21.ÁllomáskezelőMegálló-rakodóhelyen, rakodóhelyen szükség esetén forgalmi
tevékenység ellátása, a szolgálati hely feladataitól függően.
22.Vonat fel- és átvevőVonat fel- és átvétel végzése, érkező, továbbá induló vonatok
okmányainak elkészítése.
23.Kocsimester (forgalmi)Tolatási műveletek szervezése, helyszínen történő irányítása
és ellenőrzése. A tolatásvezető a tolatás vezetése mellett
a kocsirendezői teendőkkel is megbízható.
A gurítási technológia irányítása, a gurítás vezetése (létesített
berendezésekkel és jelzőkkel).
24.Gurításvezető
25.Tolatásvezető
26.Egyszerűsített forgalmi tolatásvezetőA saját célú pályahálózaton, iparvágányon, vontatási telepen
tolatási műveletek szervezése, helyszínen történő irányítása és
ellenőrzése. A tolatásvezető a tolatás vezetése mellett
a kocsirendezői teendőkkel is megbízható.
27.Vonali tolatásvezető, vonatvezetőA saját célú és keskeny nyomközű vasúti pályahálózaton és
a csomóponti kiszolgálást végző vonatoknál, továbbá
a munkavonatoknál a vonatok közlekedése során forgalmi
tevékenység végzése. A szükségessé váló tolatási mozgások
lebonyolítása során a tolatásvezetői teendők ellátása.
28.Vonali kocsirendezőNem személyszállító vonatnál - a kocsirendezői feladatokon
túl - szükség esetén tolatás közben fék-kezelése, figyelő
szolgálat és fedezési feladatok végezése.
29.KocsirendezőA tolatás-, illetve gurításvezető irányítása alatt
a tolatásban (gurításban) részt vevő, kocsirendezői feladatok
(járműkapcsoló-, mozgató-, megállító stb.) ellátása, kézi vagy
vegyes fékezéssel közlekedő vonatok sebességének tartása és
megállásának elősegítése.
30.Saruzó
31.Fékező, vonatfékező
32.Vontatási telepi rendezőA tolatásvezető irányítása alatt a tolatásban részt vevő,
kocsirendezői feladatok (járműkapcsoló-, mozgató-,
megállító stb.) ellátása vontatási telepen.
33.Vezető váltókezelőA helyszíni vagy központi állítású, valamint gurítódombi
berendezéshez tartozó váltók állítása, ellenőrzése, őrzése,
továbbá a helyi viszonyoktól függően esetleg gondozása,
egyes helyeken a helyhez kötött jelzők kezelése, szükség
esetén sorompókezelés és a vonatok mozdonyvezetőinek
indításra történő felhatalmazása megbízással.
34.Váltókezelő
(Gyermekvasúti vezető váltókezelő)
35.Vágányfék-kezelőGépesített gurítódomb vágányfékjeinek kezelése a gurításra
kerülő egységeknél.
36.PilótaVonal-, illetve állomásismeret alapján, figyelési kötelezettség
teljesítése a vontatójármű vezetője mellett.
37.TérközőrNyíltvonali szolgálati helyen közlekedés szabályozásában való
részvétel, térközjelző kezelése, elő- és visszajelentés adása,
nyugtázása.
38.Vonatjelentő őr
39.Útsorompó-kezelőAz útátjáró biztosítására szolgáló berendezések kezelése,
meghatározott esetekben az útátjáró fedezése.
40.Jelzőőr
41.Gyermekvasúti vonatvezetőA Gyermekvasúton közlekedő vonatok közlekedése során
forgalmi tevékenység végzése. A vonatnál szolgálatot
teljesítő vonatkísérők forgalmi szempontból rendelkezésre
jogosult vezetője, szükség esetén tolatást vezet. A fékpróbát
megtartja. Figyelő szolgálatot lát el, végzi az induló vonatok
mozdonyvezetőinek indításra történő felhatalmazását.
42.Gyermekvasúti vezető jegyvizsgálóA Gyermekvasúton közlekedő vonatok közlekedése során
- a kereskedelmi tevékenység végzésén kívül - szükség
esetén fékezési, figyelési és fedezési feladatokat is ellát.
Távközlő-, erősáramú és biztosítóberendezések fenntartásával összefüggő munkakörök
43.TEB vezetőmérnökA vasúti pálya - felsővezeték, vontatási alállomás,
biztosítóberendezés, távközlő-berendezés - villamos
infrastruktúrájának üzemeltetése (karbantartása, felügyelete)
során a feladatok irányítása, szervezése, koordinálása,
ellenőrzése.
44.TEB szakaszmérnök
45.Biztosítóberendezési technológiai
rendszerszakértő
46.Távközlőmester, beosztott távközlőmester
47.Erősáramú mester
48.Erősáramú művezető
49.Elektrikus
50.Felsővezeték-szerelő
51.Felsővezeték-szerelő különleges
körülmények között: nagy magasságban,
25 kV feszültség közelében
52.Biztosítóberendezési vonalellenőr
53.Blokkmester, beosztott blokkmester
54.Biztosítóberendezési művezető
55.Biztosítóberendezési műszerész
56.Területi biztosítóberendezési diszpécser
Vasúti pálya fenntartásával összefüggő munkakörök
57.VezetőmérnökA vasúti pálya műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata,
mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése.
A vasúti pálya építése, felújítása és karbantartása során
a felügyeleti, diagnosztikai, hibaelhárítási tevékenységek
koordinálása, illetve végzése az előírásokban az egyes
munkakörökre vonatkozó szabályoknak megfelelően,
a vasúti forgalom magas műszaki színvonalon történő
lebonyolításának biztosítása érdekében.
58.Szakaszmérnök
59.Főpályamester
60.Pályamester
61.Vonalkezelő
62.Technikus
63.Diszpécser
64.Vasúti munkavezetőA vasúti pályaszakaszon történő munkavégzés (gyalogbejárás,
hídvizsgálat) során a pálya és tartozékain (sín, kapcsolószer,
kitérők, vágánykapcsolatok, hegesztések, aljak, ágyazat)
végzett tevékenységek megfelelő műszaki színvonalon
történő elvégeztetése, illetve a hiányosságok feltárása,
helyreállítása a zavartalan vasúti forgalom biztosítása
érdekében.
65.Előmunkás
66.Vonalgondozó
Személyszállítási szolgáltatással összefüggő munkakörök
67.Személyszállítási főirányítóA hálózaton vagy annak egy meghatározott területén
közlekedő- és a csomópontokon a személyszállító vonatok
irányítási felügyelete és az üzemirányító szolgálattal
történő koordinációs feladatok ellátása. Közvetlenül
a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő rendelkezést
pályavasúti dolgozó felé nem ad.
68.Vezető jegyvizsgáló (belföldi, nemzetközi),
vonatvezető
Személyszállító vonatnál szolgálatot végző valamennyi
vonatkísérő forgalmi szempontból rendelkezésre jogosult
vezetője. A forgalmi helyzettől függően jogosult és
kötelezhető a fékpróba megtartására. Szükség esetén tolatást
vezet. Meghatározott esetekben végzi az induló vonatok
mozdonyvezetőinek indításra történő felhatalmazását,
valamint figyelő szolgálatot lát el.
69.Jegyvizsgáló
(belföldi, nemzetközi)
A jegyvizsgáló személyszállító vonaton - a kereskedelmi
tevékenységén kívül - szükség esetén fékezési, figyelési és
fedezési feladatokat végez.
70.Vonatkezelő-levelező, kirakóÁrukezelés és/vagy levélkezelés.
71.Mozgólépcső (mozgójárda) kezelőA mozgólépcső üzemeltetése, megindítása, megállítása,
felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása.
72.Mozgólépcső-üzemvezető
Áruszállítási szolgáltatással összefüggő munkakörök
73.Árutovábbítási üzemirányítóAz árutovábbító vasúti társaság igényeinek függvényében
dönt, és intézkedik a hálózatot, illetve a régiót érintő többlet
tehervonatok bevezetéséről, valamint a közlekedésre
bevezetett tehervonatok lemondásáról. Árutovábbítási
szempontból elkészíti, és/vagy jóváhagyja a hatáskörébe
tartozó vonatforgalom-, kiszolgáló tehervonatok-, valamint
kiszolgáló menetek tervezését és azok módosítását.
Elegytorlódás esetén hálózati, illetve régió szinten prioritási
szempontokat határoz meg a tehervonatok továbbításának
sorrendjére, a pályahálózat működtetővel konzultálva
kerülő útirányt jelöl ki. Figyelemmel kíséri a Tehervonati
Közlekedési Rend, a szolgáltatások teljesítését. Rendkívüli
események bekövetkezése esetén egyeztető és koordinációs
tevékenységet végez. Közvetlenül a vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő rendelkezést pályavasúti dolgozó
felé nem ad.
74.Árufuvarozási főnökÁrufuvarozási feladatköre mellett a felügyelete alá tartozó
munkavállalók vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
feladatainak szervezése, irányítása és ellenőrzése.
75.Állomási operatív koordinátor
(árufuvarozás)
Árufuvarozási feladatköre mellett a rakodóhelyek
kiszolgálásával kapcsolatos feladatok ellátása, a pályavasúti
és a vontatási munkavállalókkal a vonatok közlekedtetéséhez
szükséges tevékenységek koordinálása.
76.RaktárnokÁrufuvarozási feladatköre mellett a vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő tevékenység ellátása, a kocsik
raksúlyváltójának kezelése, tengelyterhelés ellenőrzése,
járműmegfutamodás elleni védekezés és kocsik kezelésére
vonatkozó bárcák alkalmazása.
77.SzállítmánykísérőA küldemény kísérése.
Járművek üzemeltetésével és fenntartásával összefüggő munkakörök
78.Kocsivizsgálati vezetőVontatott járművek fenntartásának szervezése, irányítása és
koordinálása.
79.Kocsivizsgálati vezetőmérnök, reszortos
80.KocsivizsgálóAz érkező, induló vonatoknál a vasúti kocsik vizsgálata.
Teherkocsik megrakás előtti és kirakás utáni vizsgálata.
Határállomáson a vasúti kocsik átadási, illetve átvételi
eljárásban való részvétele. Az induló vonatok fékpróbája, a fékberendezéseinek és
villamos fűtőberendezéseinek ellenőrzése és biztonságos
üzemeltetése.
81.Féklakatos
82.Tengelyátszerelő
83.Villamosfűtési lakatos (szerelő)
84.Művezető (kocsivizsgáló)A kocsivizsgálói tevékenység szervezése, irányítása,
ellenőrzése.
85.Gépészeti diszpécserAz üzemmenetben bekövetkezett zavar esetén az egész
területre vonatkozóan operatív intézkedések tétele annak
érdekében, hogy a vonatközlekedés minél hamarabb
tervszerű legyen.
86.Vontatási telepi rendezőA vontatási telep járműmozgásának szervezése és irányítása.
87.Vontatási telepi váltókezelő
88.Árutovábbítási vontatási irányítóAz árutovábbító vasúti társaság igényeinek függvényében,
hálózati és területi operatív irányítás mozdonyszolgálati
ügyekben. A rendkívüli helyzetek elhárításánál koordinálja a munkavégzést, együttműködve a vasútvállalatokkal, kárhely parancsnokkal. Intézkedik a közlekedési zavarok, elegytorlódások feloldásához szükséges gépészeti erőforrások átcsoportosítására, meghatározza a mozdony- és személyzeti fordulóktól való eltérés rendjét. A hatáskörébe tartozó területen irányítja, és szükség szerint vezényli a rendelkezésre álló vontatójárműveket és személyzetet.
89.Hálózati, árufuvarozási vontatási
főirányító, irányító
A hálózat operatív irányítása mozdonyszolgálati ügyekben.
A rendkívüli helyzetek elhárításánál közreműködik.
Intézkedik a közlekedési zavarok, elegytorlódások
feloldásához szükséges gépészeti erőforrások
átcsoportosítására, meghatározza a mozdony- és személyzeti
fordulóktól való eltérés rendjét.
A hatáskörébe tartozó területen operatívan irányítja,
a rendelkezésre álló vontatójárműveket és személyzetet.
Rendkívüli események bekövetkezésekor a vasúti közlekedés
operatív irányítási szervezeteinek bevonásával rendelkezik
a mozdony- és személyzetfordulók operatív
megváltoztatására, a megfelelő segélynyújtó elhárító
egységek riasztására és a pályavasúti üzemirányító szolgálattal
együtt biztosítja a helyszínre történő közlekedtetésüket és
az érintett vasúti társaság területi vezetőinek értesítését.
90.Területi vontatási főirányító
91.MozdonyfelvigyázóA kijelölt telephelyen a felügyelete alá tartozó vontatási
utazószemélyzet irányítása, ellenőrzése, valamint
a rendelkezésre álló eszközpark felügyelete a vontatási
szolgáltatások biztosítására. Az üzemmenetben bekövetkezett zavar esetén a területére
vonatkozóan operatív intézkedések tétele annak érdekében,
hogy a vonatközlekedés minél hamarabb tervszerű legyen.
92.Külsős mozdonyfelvigyázó
93.Vontatási reszortosVontatójárművek és vasútijármű vezetők felügyelete.
94.Vontatási (gépészeti) vonalellenőrVontatójárművek és vasútijármű vezetők felügyelete
vonattovábbítás közben.
95.Tolópad-vezetőA tolópad üzemeltetése, megindítása, megállítása,
felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása, a csörlő
működtetése.
96.Fordítókorong-kezelőA fordítókorong üzemeltetése, megindítása, megállítása,
felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása, a csörlő
működtetése.
Vasúti járművezető munkakörök, feladatkörök (normál és széles nyomtávú járművek esetében)
97.Vasúti járművezetőAz alapvizsgájának megfelelő (vontatási nem, járműtípus,
infrastruktúra), önjáró vasúti (motorkocsi, mozdony,
munkagép), valamint közúti-vasúti (kétéltű) járművek
vezetése. A járművezetői teendők elvégzésén kívül - azoknál
a vonatoknál, amelyek vezető jegyvizsgáló nélkül
közlekednek, illetve az árutovábbító vonatoknál -
a vonatkísérők rendelkezésre jogosult vezetője.
Vasútüzemi célú hálózaton a vontató-, valamint közúti-vasúti
(kétéltű) járművek vezetése, saját célú vasúti pályahálózaton
és az állomási Végrehajtási Utasításban rögzített vágányokon
kiszolgálás és tolatás végzése.
Vasúti járművezető munkakörök, feladatkörök (keskeny nyomtávú járművek esetében)
98.Vasúti járművezetőAz alapvizsgájának megfelelő (vontatási nem, járműtípus,
infrastruktúra), önjáró vasúti (motorkocsi, mozdony,
munkagép), valamint közúti-vasúti (kétéltű) járművek
vezetése.
A járművezetői teendők elvégzésén kívül - azoknál
a vonatoknál, amelyek vezető jegyvizsgáló nélkül
közlekednek, illetve az árutovábbító vonatoknál -
a vonatkísérők rendelkezésre jogosult vezetője.
Vasútüzemi célú hálózaton a vontató-, valamint közúti-vasúti
(kétéltű) járművek vezetése, saját célú vasúti pályahálózaton
és az állomási Végrehajtási Utasításban rögzített vágányokon
kiszolgálás és tolatás végzése.

II. Elővárosi, helyi és városi vasúti pályahálózat

II.1. Elővárosi vasúti pályahálózat

SorszámMunkakörFeladatkör
Vasúti pálya üzemeltetésével összefüggő munkakörök
1.Forgalmi vonalirányító, Központi
forgalomirányító
(a továbbiakban: KÖFI)
A központi forgalomirányításra berendezett vonalon
a forgalom lebonyolításának egyszemélyi felelős irányítója.
Rendelkezési joga kiterjed a forgalom lebonyolításában
részt vevő valamennyi dolgozóra, továbbá a forgalom
lebonyolítását közvetlenül érintő kérdésekben
a társszolgálatokra is.
2.Üzemegységi diszpécserAz üzemegységi diszpécser az üzemegység beosztott
dolgozóinak rendelkezésre jogosult szolgálati elöljárója.
Rendelkezési joga kiterjed a társszolgálatok felé is
a közlekedés lebonyolítását érintő kérdésekben.
3.Forgalmi szolgálattevőVonatközlekedés, továbbá a tolatás irányítója állomáson
és kijelölt szolgálati helyen.
Szolgálatával kapcsolatos rendelkezéseit a szolgálati helyeken,
a nyílt pályán és a vonatokon valamennyi ott szolgálatot
teljesítő dolgozó köteles tudomásul venni és végrehajtani.
4.Vezető jegyvizsgáló, jegyvizsgálóSzemélyszállító vonatnál szolgálatot végző vonatkísérők.
A vonatkísérők rendelkezésre jogosult vezetője a vezető
jegyvizsgáló. A vonat menete közben a részükre kijelölt
kocsikban jegyvizsgálatot végeznek. Az utasításban
meghatározott esetekben végzik a vonatok indítását.
5.VonatvezetőSzemélyszállító vonat kivételével a vonatszemélyzet
rendelkezésre jogosult vezetője.
6.NaplózóÁllomásokon szolgálati okmányokat vezető dolgozó.
7.VáltókezelőA helyszíni vagy központi állítású váltók állításával,
ellenőrzésével, őrzésével, továbbá a helyi viszonyokhoz
mérten esetleg gondozásával és az egyes állomásokon
a helyhez kötött jelzők kezelésével is megbízott dolgozó,
tekintet nélkül arra, hogy milyen elnevezésű szolgálati helyen
végez szolgálatot.
8.TolatásvezetőA tolatásvezető a tolatási műveletet szervező, helyszínen
irányító és ellenőrző dolgozó, a tolatás vezetése mellett
a kocsirendezői teendőkkel is megbízható.
9.KocsirendezőA tolatásvezető irányítása alatt - a járművezető kivételével -
a tolatásban részt vevő dolgozó.
10.Térközőr, vonatjelentő-őrNyíltvonali szolgálati helyen közlekedést szabályozó dolgozó.
A térközőr a vonatközlekedést térköz biztosítóberendezéssel,
a vonatjelentő őr nem biztosított térközjelzőkkel és
távbeszélőn adott közleményekkel szabályozza.
11.JelzőőrAz útátjáró biztosítására szolgáló berendezések kezelése
meghatározott esetekben az útátjáró fedezése.
12.PilótaVonal-, illetve állomásismeret alapján, figyelési kötelezettség
teljesítése a vontatójármű vezetője mellett.
Távközlő-, erősáramú és biztosítóberendezés fenntartásával összefüggő munkakörök
13.Távközlő mester, műszerészA távközlő-berendezés műszaki állapotának előírás szerinti
vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok
megszüntetése.
14.Távközlő diszpécserA távközlő-berendezés műszaki állapotának előírás szerinti
vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok
megszüntetése.
15.Energiadiszpécser, EnergiaoperátorA forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán
keletkezett - forgalmat akadályozó üzemzavarok feltárása,
megszüntetése, a szükséges áramköri módosítások
meghatározása, kapcsolási műveletek elvégzése.
16.ElektrikusPályán keletkezett - forgalmat akadályozó üzemzavarok
feltárása, megszüntetése, a pályán telepített villamos
berendezések hibáinak közvetlen feltárása, ideiglenes vagy
végleges javítása, szakfelügyelet adása.
17.Felsővezeték-szerelőPályán keletkezett - forgalmat akadályozó üzemzavarok
feltárása, megszüntetése, a pályán telepített villamos
berendezések hibáinak közvetlen feltárása, ideiglenes vagy
végleges javítása, szakfelügyelete adása.
18.Blokkmester, beosztott blokkmesterA vasúti biztosítóberendezés műszaki állapotának
előírás szerinti vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt
hiányosságok megszüntetése. A biztosítóberendezések
felügyeletének ellátása, ellenőrzése, fenntartása,
karbantartása.
19.Biztosítóberendezési művezetőA vasúti biztosítóberendezés műszaki állapotának
előírás szerinti vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt
hiányosságok megszüntetése. A biztosítóberendezések
felügyeletének ellátása, ellenőrzése, fenntartása,
karbantartása.
20.Biztosítóberendezési műszerész
21.Biztosítóberendezési lakatos
22.Biztosítóberendezési diszpécser
Vasúti pálya fenntartásával összefüggő munkakörök
23.PályamesterA vasúti pálya műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata,
mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése.
A vasúti pálya építése, felújítása és karbantartása során a
felügyeleti, diagnosztikai, hibaelhárítási tevékenységek
koordinálása, illetve végzése az előírásokban az egyes
munkakörökre vonatkozó szabályoknak megfelelően,
a vasúti forgalom magas műszaki színvonalon történő
lebonyolításának biztosítása érdekében.
24.Vasúti munkavezetőA vasúti pályaszakaszon történő munkavégzés során a pálya
és tartozékain (sín, kapcsolószer, kitérők, vágánykapcsolatok,
hegesztések, aljak, ágyazat) végzett tevékenységek megfelelő
műszaki színvonalon történő elvégeztetése, illetve
a hiányosságok feltárása, helyreállítása a zavartalan vasúti
forgalom biztosítása érdekében.
25.Vonalgondozó
26.Előmunkás
Vasúti járművezető munkakörök, feladatkörök
27.Vasúti járművezetőAz alapvizsgájának megfelelő (vontatási nem, járműtípus,
infrastruktúra), önjáró vasúti (motorkocsi, mozdony,
munkagép), valamint közúti-vasúti (kétéltű) járművek
vezetése.

II.2. Helyi, városi vasúti pályahálózat

II.2.1. Közúti villamos vasúti pályahálózat

SorszámMunkakörFeladatkör
Vasúti pálya üzemeltetésével összefüggő munkakörök
1.ÜzemvezetőA közlekedés biztonságával összefüggő feladatok
végrehajtásának szervezése, irányítása, ellenőrzése,
felügyelete.
2.Szakszolgálat-vezető
3.Forgalmi csoportvezető
4.Forgalmi diszpécserA rendelkezésre álló technikai berendezések kezelésével
irányítja és ellenőrzi a villamos járművek forgalmát.
Biztosítja a menetrendszerinti és balesetmentes közlekedés
lebonyolítását. Rendkívüli esemény esetében közvetlenül
érvényesíthető rendelkezési, illetve irányítói jog illeti meg
a forgalom lebonyolítását érintő kérdésekben.
5.Váltóőr, TabulátorkezelőA helyszíni vagy a távolról állítható váltók állításával,
ellenőrzésével, őrzésével, továbbá a helyi viszonyokhoz
mérten esetleg gondozásával is megbíznak.
6.JelzőőrAz úton előzetes felhatalmazás alapján forgalmat irányít.
7.VonatvezetőAz árufuvarozást végző szerelvénynél - a járművezetést
kivéve - felelős a helyszínen végzendő valamennyi feladat
maradéktalan elvégzéséért, beleértve az áru átvételét, illetve
átadásával kapcsolatos tevékenységeket is. A járműkísérők és
a járművezetők felé rendelkezésre jogosult.
8.KísérőA közúti forgalomban részt vevő szerelvényen a szükséges
forgalmi feladatokat látja el.
Távközlő-, erősáramú és biztosítóberendezések fenntartásával összefüggő munkakörök
9.Távközlő mester, műszerészA távközlő berendezés műszaki állapotának előírás szerinti
vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok
megszüntetése.
10.Távközlő diszpécser
11.ElektrikusPályán keletkezett - forgalmat akadályozó üzemzavarok
feltárása, megszüntetése, a pályán telepített villamos
berendezések hibáinak közvetlen feltárása, ideiglenes vagy
végleges javítása, szakfelügyelet adása.
12.Felsővezeték-szerelőFelsővezetékek felügyeletének ellátása, ellenőrzése,
fenntartása, karbantartása.
13.Blokkmester
(beosztott blokkmester)
A vasúti biztosítóberendezés (tabulátor) műszaki állapotának
előírás szerinti vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt
hiányosságok megszüntetése. A biztosítóberendezések
felügyeletének ellátása, ellenőrzése, fenntartása,
karbantartása.
14.Biztosítóberendezési művezető
15.Biztosítóberendezési műszerész
16.Biztosítóberendezési lakatos
17.Biztosítóberendezési diszpécser
Vasúti pálya fenntartásával összefüggő munkakörök
18.SzolgálatvezetőA vasúti pálya műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata,
mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése.
A vasúti pálya építése, felújítása és karbantartása során
a felügyeleti, diagnosztikai, hibaelhárítási tevékenységek
koordinálása, illetve végzése az előírásokban az egyes
munkakörökre vonatkozó szabályoknak megfelelően,
a vasúti forgalom magas műszaki színvonalon történő
lebonyolításának biztosítása érdekében.
19.Üzemvezető
20.Pályamester
21.Technikus
22.Készenlétes
23.Vasúti munkavezetőA vasúti pályaszakaszon történő munkavégzés során a pálya
és tartozékain (sín, kapcsolószer, kitérők, vágánykapcsolatok,
hegesztések, aljak, ágyazat) végzett tevékenységek megfelelő
műszaki színvonalon történő elvégeztetése, illetve
a hiányosságok feltárása, helyreállítása a zavartalan vasúti
forgalom biztosítása érdekében.
24.Vonalgondozó
25.Előmunkás
26.MűvezetőA forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán
keletkezett, forgalmat akadályozó üzemzavarok feltárása,
megszüntetése. Az ismételt forgalomba helyezés műszaki
feltételeinek helyszíni biztosítása, a munkálatok szakterületi
irányítása.
Személyszállítási szolgáltatással összefüggő munkakörök
27.Mozgólépcső (mozgójárda) kezelőA mozgólépcső üzemeltetése, megindítása, megállítása,
felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása.
28.Mozgólépcső-üzemvezető
Járművek üzemeltetésével és fenntartásával összefüggő munkakörök
29.Tolópad-vezetőA tolópad üzemeltetése, megindítása, megállítása,
felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása, a csörlő
működtetése.
30.Fordítókorong-kezelőA fordítókorong üzemeltetése, megindítása, megállítása,
felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása, a csörlő
működtetése.
Vasúti járművezető munkakörök, feladatkörök
31.Vasúti járművezetőAz alapvizsgájának megfelelő (vontatási nem, járműtípus,
infrastruktúra), önjáró vasúti (motorkocsi, mozdony,
munkagép), valamint közúti-vasúti (kétéltű) járművek
vezetése.

II.2.2. Földalatti vasúti pályahálózat (Metró)

SorszámMunkakörFeladatkör
Vasúti pálya üzemeltetésével összefüggő munkakörök
1.ÜzemvezetőA közlekedés biztonságával összefüggő feladatok
végrehajtásának szervezése, irányítása, ellenőrzése,
felügyelete.
2.Szakszolgálat-vezető
3.Forgalmi csoportvezető
4.Központi forgalmi menetirányító
(a továbbiakban: KFM)
A vonal forgalmának egyszemélyi felelős irányítója, aki
a rendelkezésére álló technikai eszközök és berendezések
segítségével irányítja és ellenőrzi a vonatok forgalmának
biztonságos és menetrendszerű lebonyolítását.
5.Központi forgalmi operátorA központi forgalmi menetirányító segítőjeként a jelző- és
vasútbiztosító berendezés és egyéb technikai eszközök
kezelését és azok ellenőrzését végzi. A vasútbiztosító
berendezés kezeléséért az operátor felelős, de számlált
kezelési műveleteket csak a központi forgalmi menetirányító
rendelkezésére, illetve hozzájárulásával végezhet.
6.Központi forgalmi menetirányító
megbízottja
A rendkívüli esemény kiváltó okának elhárításában való
közreműködés. Az elhárítással kapcsolatban rendelkezési joga
van.
7.Központi utasforgalom-irányító
diszpécser (KUD)
A központi utasforgalom-irányító diszpécser (KUD)
az állomások forgalmi jellegű távfelügyeleti feladatait
látja el, a rendelkezésére álló technikai berendezésein
keresztül. Ellenőrzi és irányítja az állomási diszpécserek
munkáját, közvetlen felettese a központi forgalmi
menetirányító.
8.Állomási forgalmi szolgálattevőVágánykapcsolatos állomásokon teljesít szolgálatot. Helyi
üzem esetében kezeli a jelző- és vasútbiztosító berendezést,
valamint átruházott jogkör esetén a kezelési körzetében
irányítja a vonatforgalmat. Távvezérelt üzem esetében az utasforgalom irányításával és
ellenőrzésével is megbízható.
9.Járműtelepi forgalmi szolgálattevőIrányítja a szerelvények kocsiszínből forgalomba való ki- és beállását a menetrendi követelményeknek megfelelően. A kocsiszíni tolatások lebonyolítása mellett biztosítja a szolgálati vonatok összeállítását, forgalomba állítását, a járműtelepi vágányhálózaton végzett összes tolatás összhangját. A járműtelepen a belső vasút-üzemvezető helyettese.
10.Járműtelepi forgalmi operátorA forgalmi szolgálattevő segítőjeként a jelző- és
vasútbiztosító berendezés, valamint egyéb technikai
eszközök kezelését végzi. A vasútbiztosító berendezés kezeléséért az operátor felelős,
beszámlált kezelési műveleteket csak a forgalmi szolgálattevő
rendelkezésére, illetve hozzájárulásával végezhet.
11.TolatásvezetőA vonalon közlekedő szolgálati vonat felelős vezetője,
a járműtelepi tolatási mozgásokat a forgalmi szolgálattevő
rendelkezései alapján irányítja.
12.Műszakvezető diszpécserÁllomási dolgozók szolgálati elöljárója, rendkívüli esetben
a Központi forgalmi menetirányító (KFM) megbízottjaként
helyszíni feladatok ellátására kirendelhető.
13.Állomási diszpécserA rendelkezésére álló technikai eszközök segítségével irányítja
és ellenőrzi az állomás utasforgalmát, üzemelteti a felügyelete
alá tartozó mozgólépcsőket.
14.PeronőrAz állomásokon utasirányítói és ügyeletesi szolgálatot lát el.
15.JelzőőrMeghatározott esetekben az útátjáró fedezése.
Távközlő-, erősáramú és biztosítóberendezések fenntartásával összefüggő munkakörök
16.Távközlőmester, műszerészA távközlő-berendezés műszaki állapotának előírás szerinti
vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok
megszüntetése.
17.Távközlő diszpécser
18.ElektrikusPályán keletkezett - forgalmat akadályozó üzemzavarok
feltárása, megszüntetése, a pályán telepített villamos
berendezések hibáinak közvetlen feltárása, ideiglenes vagy
végleges javítása, szakfelügyelet adása.
19.Blokkmester
(beosztott blokkmester)
A vasúti biztosítóberendezés (tabulátor) műszaki állapotának
előírás szerinti vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt
hiányosságok megszüntetése. A biztosítóberendezések
felügyeletének ellátása, ellenőrzése, fenntartása,
karbantartása.
20.Biztosítóberendezési művezető
21.Biztosítóberendezési műszerész
22.Biztosítóberendezési lakatos
23.Biztosítóberendezési diszpécser
Vasúti pálya fenntartásával összefüggő munkakörök
24.SzolgálatvezetőA vasúti pálya műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata,
mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése.
A vasúti pálya építése, felújítása és karbantartása során
a felügyeleti, diagnosztikai, hibaelhárítási tevékenységek
koordinálása, illetve végzése az előírásokban az egyes
munkakörökre vonatkozó szabályoknak megfelelően,
a vasúti forgalom magas műszaki színvonalon történő
lebonyolításának biztosítása érdekében.
25.Üzemvezető
26.Pályamester
27.Vonalgondozó
28.Technikus
29.Készenlétes
30.Vasúti munkavezetőA vasúti pályaszakaszon történő munkavégzés során a pálya
és tartozékain (sín, kapcsolószer, kitérők, vágánykapcsolatok,
hegesztések, aljak, ágyazat) végzett tevékenységek megfelelő
műszaki színvonalon történő elvégeztetése, illetve
a hiányosságok feltárása, helyreállítása a zavartalan vasúti
forgalom biztosítása érdekében.
31.Előmunkás
32.MűvezetőA forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán
keletkezett, forgalmat akadályozó üzemzavarok feltárása,
megszüntetése. Az ismételt forgalomba helyezés műszaki
feltételeinek helyszíni biztosítása, a munkálatok szakterületi
irányítása.
33.Műszaki diszpécserSzervezi és irányítja a metróvonal tűzvédelmi és
épületgépészeti berendezéseinek felügyeletét, hibáinak
elhárítását.
Személyszállítási szolgáltatással összefüggő munkakörök
34.Mozgólépcső (mozgójárda) kezelőA mozgólépcső üzemeltetése, megindítása, megállítása,
felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása.
35.Mozgólépcső-üzemvezető
Járművek üzemeltetésével és fenntartásával összefüggő munkakörök
36.Kocsiszíni diszpécserA kocsiszíni diszpécser az utazóforgalmi dolgozók szolgálati
elöljárója. A vonatszemélyzetek a kocsiszíni diszpécsernél jelentkeznek
szolgálatra, a szolgálati beosztással kapcsolatban rendelkezési
joga van. Szervezi a szükséges kocsiszíni tolatási mozgásokat,
illetve a kocsiszíni ki- és beállások rendjét.
37.Járművezető instruktorAz utazó forgalmi dolgozók szolgálati elöljárója.
Ellenőrzi a vonatszemélyzetek munkáját, a motorkocsik
műszaki állapotával kapcsolatos kérdésekben döntési és
rendelkezési joga van. Rendkívüli esetben a központi forgalmi
menetirányító megbízottjaként helyszíni feladatok ellátására
kirendelhető.
38.Főinstruktor
39.Tolópad-vezetőA tolópad üzemeltetése, megindítása, megállítása,
felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása, a csörlő
működtetése.
40.Fordítókorong-kezelőA fordítókorong üzemeltetése, megindítása, megállítása,
felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása, a csörlő
működtetése.
Vasúti járművezető munkakörök, feladatkörök
41.Vasúti járművezetőAz alapvizsgájának megfelelő (vontatási nem, járműtípus,
infrastruktúra), önjáró vasúti (motorkocsi, mozdony,
munkagép), valamint közúti-vasúti (kétéltű) járművek
vezetése.
42.Motorkocsi-segédvezetőKétszemélyes üzemmódban a motor-kocsivezetővel együtt
felelős a szerelvény, illetve a vonat továbbításáért.

II.2.3. Millenniumi földalatti vasút

SorszámMunkakörFeladatkör
Vasúti pálya üzemeltetésével összefüggő munkakörök
1.ÜzemvezetőA közlekedés biztonságával összefüggő feladatok
végrehajtásának szervezése, irányítása, ellenőrzése,
felügyelete.
2.Szakszolgálat-vezető
3.Forgalmi csoportvezető
4.Központi forgalmi menetirányító
(a továbbiakban: KFM)
A vonal forgalmának egyszemélyi felelős irányítója, aki
a rendelkezésére álló technikai eszközök és berendezések
segítségével irányítja és ellenőrzi a vonatok forgalmának
biztonságos és menetrendszerű lebonyolítását.
5.Központi utasforgalom-irányító diszpécser
(a továbbiakban: KUD)
A központi utasforgalom-irányító diszpécser (KUD)
az állomások forgalmi jellegű távfelügyeleti feladatait látja
el, a rendelkezésére álló technikai berendezésein keresztül.
Ellenőrzi és irányítja az állomási diszpécserek munkáját,
közvetlen felettese a központi forgalmi menetirányító.
6.Forgalmi szolgálattevőForgalmi szolgálattevő vágánykapcsolatos állomásokon
teljesít szolgálatot. Helyi üzem esetében kezeli a jelző- és
vasútbiztosító berendezést, valamint átruházott jogkör esetén
a kezelési körzetében irányítja a vonatforgalmat.
7.Műszakvezető diszpécserMűszakvezető diszpécser a térfelvigyázók és a járművezetők
szolgálati elöljárója. A járművek műszaki állapotával
kapcsolatban rendelkezési jog illeti meg.
8.TérfelvigyázóA térfelvigyázó a járműtelepen teljesít szolgálatot, a járművezetők szolgálati elöljárója és a járműtelepi tolatási mozgások irányítója.
9.TolatásvezetőTolatásvezető a tolatási mozgások irányításával megbízott
dolgozó.
10.PeronőrAz állomásokon utasirányítói és ügyeletesi szolgálatot lát el.
11.JelzőőrMeghatározott esetekben az útátjáró fedezése.
Távközlő-, erősáramú és biztosítóberendezések fenntartásával összefüggő munkakörök
12.Távközlő mester, műszerészA távközlő berendezés műszaki állapotának előírás szerinti
vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok
megszüntetése.
13.Távközlő diszpécser
14.ElektrikusPályán keletkezett - forgalmat akadályozó üzemzavarok
feltárása, megszüntetése, a pályán telepített villamos
berendezések hibáinak közvetlen feltárása, ideiglenes vagy
végleges javítása, szakfelügyelet adása.
15.Blokkmester
(beosztott blokkmester)
A vasúti biztosítóberendezés (tabulátor) műszaki állapotának
előírás szerinti vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt
hiányosságok megszüntetése. A biztosítóberendezések
felügyeletének ellátása, ellenőrzése, fenntartása,
karbantartása.
16.Biztosítóberendezési művezető
17.Biztosítóberendezési műszerész
18.Biztosítóberendezési lakatos
19.Biztosítóberendezési diszpécser
Vasúti pálya fenntartásával összefüggő munkakörök
20.SzolgálatvezetőA vasúti pálya műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata,
mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése.
A vasúti pálya építése, felújítása és karbantartása során
a felügyeleti, diagnosztikai, hibaelhárítási tevékenységek
koordinálása, illetve végzése az előírásokban az egyes
munkakörökre vonatkozó szabályoknak megfelelően,
a vasúti forgalom magas műszaki színvonalon történő
lebonyolításának biztosítása érdekében.
21.Üzemvezető
22.Pályamester
23.Vonalgondozó
24.Technikus
25.Készenlétes
26.Vasúti munkavezetőA vasúti pályaszakaszon történő munkavégzés során a pálya
és tartozékain (sín, kapcsolószer, kitérők, vágánykapcsolatok,
hegesztések, aljak, ágyazat) végzett tevékenységek megfelelő
műszaki színvonalon történő elvégeztetése, illetve
a hiányosságok feltárása, helyreállítása a zavartalan vasúti
forgalom biztosítása érdekében.
27.Előmunkás
28.MűvezetőA forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán
keletkezett, forgalmat akadályozó üzemzavarok feltárása,
megszüntetése. Az ismételt forgalomba helyezés műszaki
feltételeinek helyszíni biztosítása, a munkálatok szakterületi
irányítása.
Személyszállítási szolgáltatással összefüggő munkakörök
29.Mozgólépcső (mozgójárda) kezelőA mozgólépcső üzemeltetése, megindítása, megállítása,
felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása.
30.Mozgólépcső-üzemvezető
Járművek üzemeltetésével és fenntartásával összefüggő munkakörök
31.Tolópad-vezetőA tolópad üzemeltetése, megindítása, megállítása,
felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása, a csörlő
működtetése.
32.Fordítókorong-kezelőA fordítókorong üzemeltetése, megindítása, megállítása,
felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása, a csörlő
működtetése.
Vasúti járművezető munkakörök, feladatkörök
33.Vasúti járművezetőAz alapvizsgájának megfelelő (vontatási nem, járműtípus,
infrastruktúra), önjáró vasúti (motorkocsi, mozdony,
munkagép), valamint közúti-vasúti (kétéltű) járművek
vezetése.

II.2.4. Fogaskerekű vasút

SorszámMunkakörFeladatkör
Vasúti pálya üzemeltetésével összefüggő munkakörök
1.ÜzemvezetőA közlekedés biztonságával összefüggő feladatok
végrehajtásának szervezése, irányítása, ellenőrzése,
felügyelete.
2.Szakszolgálat-vezető
3.Forgalmi csoportvezető
4.Forgalmi diszpécserA vonal forgalmának egyszemélyi felelős vezetője,
a járművezetők szolgálati elöljárója, aki a rendelkezésére álló
technikai berendezések kezelésével irányítja és ellenőrzi
a vonatok forgalmát, a menetrendszerinti és balesetmentes
közlekedés lebonyolítását. Rendkívüli esemény esetében
valamennyi szolgálati ág felé közvetlenül érvényesíthető
rendelkezési, illetve irányítói jog illeti meg a forgalom
lebonyolítását érintő kérdésekben.
5.Művezető
és a művezető megbízottja
Járműtelepi mozgások megszervezése és lebonyolítása.
6.Kapcsolást végző műszaki dolgozóA járművek össze- és szétkapcsolása.
7.VáltóállítóA központi állítású váltók helyszíni állítása, ellenőrzése, őrzése.
8.JelzőőrMeghatározott esetekben az útátjáró fedezése.
Távközlő-, erősáramú és biztosítóberendezések fenntartásával összefüggő munkakörök
9.Távközlőmester, műszerészA távközlő-berendezés műszaki állapotának előírás szerinti
vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok
megszüntetése.
10.Távközlő diszpécser
11.ElektrikusPályán keletkezett - forgalmat akadályozó üzemzavarok
feltárása, megszüntetése, a pályán telepített villamos
berendezések hibáinak közvetlen feltárása, ideiglenes vagy
végleges javítása, szakfelügyelet adása.
12.Blokkmester
és beosztott blokkmester
A vasúti biztosítóberendezés (tabulátor) műszaki állapotának
előírás szerinti vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt
hiányosságok megszüntetése. A biztosítóberendezések
felügyeletének ellátása, ellenőrzése, fenntartása,
karbantartása.
13.Biztosítóberendezési művezető
14.Biztosítóberendezési műszerész
15.Biztosítóberendezési lakatos
16.Biztosítóberendezési diszpécser
Vasúti pálya fenntartásával összefüggő munkakörök
17.SzolgálatvezetőA vasúti pálya műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata,
mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése.
A vasúti pálya építése, felújítása és karbantartása során
a felügyeleti, diagnosztikai, hibaelhárítási tevékenységek
koordinálása, illetve végzése az előírásokban az egyes
munkakörökre vonatkozó szabályoknak megfelelően,
a vasúti forgalom magas műszaki színvonalon történő
lebonyolításának biztosítása érdekében.
18.Üzemvezető
19.Pályamester
20.Vonalgondozó
21.Technikus
22.Készenlétes
23.Vasúti munkavezetőA vasúti pályaszakaszon történő munkavégzés során a pálya
és tartozékain (sín, kapcsolószer, kitérők, vágánykapcsolatok,
hegesztések aljak, ágyazat) végzett tevékenységek megfelelő
műszaki színvonalon történő elvégeztetése, illetve
a hiányosságok feltárása, helyreállítása a zavartalan vasúti
forgalom biztosítása érdekében.
24.Előmunkás
25.MűvezetőA forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán
keletkezett, forgalmat akadályozó üzemzavarok feltárása,
megszüntetése. Az ismételt forgalomba helyezés műszaki
feltételeinek helyszíni biztosítása, a munkálatok szakterületi
irányítása.
Személyszállítási szolgáltatással összefüggő munkakörök
26.Mozgólépcső és mozgójárda kezelőA mozgólépcső üzemeltetése, megindítása, megállítása,
felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása.
27.Mozgólépcső-üzemvezető
Járművek üzemeltetésével és fenntartásával összefüggő munkakörök
28.Tolópad-vezetőA tolópad üzemeltetése, megindítása, megállítása,
felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása, a csörlő
működtetése.
29.Fordítókorong-kezelőA fordítókorong üzemeltetése, megindítása, megállítása,
felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása, a csörlő
működtetése.
Vasúti járművezető munkakörök, feladatkörök
30.Vasúti járművezetőAz alapvizsgájának megfelelő (vontatási nem, járműtípus,
infrastruktúra), önjáró vasúti (motorkocsi, mozdony,
munkagép), valamint közúti-vasúti (kétéltű) járművek
vezetése.

III. Egysínű függővasúti pálya

AB
SorszámMunkakörFeladatkör
1.Egysínű függővasúti járművezetőA mozdony üzemeltetése, vezetése, megindítása, megállítása,
felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása a föld alatti és
a föld feletti pályahálózaton.

IV. Valamennyi pályahálózat, kivéve a különleges kötöttpálya-hálózat

AB
SorszámMunkakörFeladatkör
1.Vasútszakmai oktatóA képzőszervezet, illetve vasúti társaság megbízásával
az alapképzésben és időszakos oktatásokon oktatói
tevékenység végzése, valamint a vasúti társaság ügykörébe
tartozó, nem hatósági vizsgaköteles témakörök képzési és
vizsgáztatási feladatai.

V. Különleges kötöttpálya-hálózat

AB
SorszámMunkakörFeladatkör
1.Különleges kötöttpályás közlekedési
szakmai oktató
A képzőszervezet, illetve vasúti társaság megbízásával
az alapképzésben és időszakos oktatásokon oktatói
tevékenység végzése, valamint a vasúti társaság ügykörébe
tartozó, nem hatósági vizsgaköteles témakörök képzési és
vizsgáztatási feladatai.

"

3. melléklet a 43/2021. (IX. 8.) ITM rendelethez

"3. melléklet a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelethez

A vasúti, a különleges kötöttpályás közlekedés biztonságával összefüggő képzések, a képzésben való részvétel feltételei, az alapképzés témakörei, a hatósági vizsgák vizsgatevékenységei, témakörei, a vizsgáztatás feltételei, a vizsgák megfeleltetése, a képzéssel betölthető munkakörök

1. A képzések és a hatósági vizsgák megnevezése az infrastruktúra - az utasításrendszer - feltüntetésével értelmezendő.

2. A vizsga megfeleltetése: a képzéshez, azonos infrastruktúrához kapcsolódó érvényes, sikeres hatósági vizsga megléte esetén a vizsga megfeleltetésénél felsorolt hatósági alap- és időszakos vizsgákat külön nem kell tenni.

3. Az alapvizsgán és az időszakos vizsgán - a kocsivizsgáló és a vasútszakmai oktató alapvizsgák kivételével -1 fő vizsgabiztos jogosult vizsgáztatásra. A kocsivizsgáló és a vasútszakmai oktató alapvizsgákon vizsgabizottság - 2 fő vizsgabiztos - jogosult vizsgáztatásra.

4. A vasúti pályahálózat üzemeltetésével, működtetésével kapcsolatos alapképzések esetén a vizsgáztató szervezet a vasúti társaság vagy vasúti vizsgaközpont, illetve a különleges kötöttpálya működtetésével kapcsolatos alapképzések esetén a vizsgáztató szervezet a különleges kötöttpályás közlekedési rendszer üzemeltetését végző társaság vagy vasúti vizsgaközpont.

I. Országos jelentőségű vasútvonalak, térségi és saját célú vasúti pályahálózat, iparvágány, különleges kötöttpálya-hálózat - a vasúti vizsgaközpont által lebonyolított vizsgák

ABCDEF
1.Képzés és a hozzá kapcsolódó
hatósági vizsga megnevezése
A képzésben való
részvétel feltételei
A képzés témaköreiHatósági vizsga
vizsgatevékenységek, témakörök
A vizsga megfeleltetéseBetölthető munkakörök megnevezése
2.Általános forgalmi- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő
tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi
ismeretek
- Távközlő-,
biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek
- Veszélyes áruk
szállításának ismerete
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
- Forgalmi szolgálattevő:
általános forgalmi
- Vonat fel- és átvevő
- Vonali tolatásvezető
- Tolatásvezető
- Kocsirendező
- Vontatási telepi rendező
- Váltókezelő
- Térközőr
- Jelzőőr
- Biztosítóberendezési forgalmi
- Erősáramú forgalmi
- Egyszerűsített forgalmi:
pálya szakszolgálat
- Egyszerűsített forgalmi:
biztosítóberendezési szakszolgálat
- Egyszerűsített forgalmi:
erősáramú szakszolgálat
- Egyszerűsített forgalmi:
távközlő szakszolgálat
- Vasúti munkavezető
- Vezető jegyvizsgáló
- Jegyvizsgáló
- Egyszerűsített forgalmi:
személyszállítási szolgáltatás
- Egyszerűsített forgalmi:
árufuvarozási szolgáltatás
- Egyszerűsített forgalmi:
gépészeti szolgáltatás
- Mozdonyfelvigyázó
- Villamosfűtési lakatos
- Különleges kötöttpálya-
hálózaton vonatkísérő,
- Gyermekvasúti vonatkísérő
- 3., 7-23., 25-30., 32. sorszám alatt
felsorolt munkakörök,
- Forgalmi technológus
- Különleges szabályozást igénylő
küldemények irányítója
- Állomáskezelő
3.Forgalmi szolgálattevő:
általános forgalmi
- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő
tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi
ismeretek
- Távközlő-,
biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek
- Veszélyes áruk
szállításának ismerete
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
- Váltókezelő
- Térközőr
- Jelzőőr
- 12-14. sorszám alatt felsorolt
munkakörök
4.Önállósító forgalmi- Általános forgalmi
vizsga
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Gyakorlati ismeretek:
160 óra oktató forgalmi
szolgálattevő felügyelete
melletti gyakorlati
munkavégzés
Kiegészítő
tananyagegységek:
- Biztosítóberendezés
ismeretek
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
- Általános forgalmi
- Forgalmi szolgálattevő:
általános forgalmi
- Forgalmi szolgálattevő: Önállósító
forgalmi
- Vonat fel- és átvevő
- Vonali tolatásvezető
- Tolatásvezető
- Kocsirendező
- Vontatási telepi rendező
- Váltókezelő
- Térközőr
- Jelzőőr
- Biztosítóberendezési forgalmi
- Erősáramú forgalmi
- Egyszerűsített forgalmi:
pálya szakszolgálat
- Egyszerűsített forgalmi:
biztosítóberendezési szakszolgálat
- Egyszerűsített forgalmi:
erősáramú szakszolgálat
- Egyszerűsített forgalmi: távközlő
szakszolgálat
- Vasúti munkavezető
- Vezető jegyvizsgáló
- Jegyvizsgáló
- Egyszerűsített forgalmi:
személyszállítási szolgáltatás
- Egyszerűsített forgalmi:
árufuvarozási szolgáltatás
- Egyszerűsített forgalmi:
gépészeti szolgáltatás
- Mozdonyfelvigyázó
- Különleges kötöttpálya-hálózaton
vonatkísérő, Gyermekvasúti vonatkísérő
- Villamosfűtési lakatos
- 2-4., 7-23., 25-30., 32. sorszám alatt
felsorolt munkakörök
- Forgalmi csomóponti vezető
- Forgalmi koordinátor
- Állomásfőnök I-III.
- Térfőnök
- Hálózati fő üzemirányító
- Tervező főirányító
- Területi fő üzemirányító
- Rendkívüli helyzeteket kezelő irányító
- Forgalmi vonalirányító
- KÖFI irányító
- KÖFE irányító
- Forgalmi szolgálattevő
- Külső forgalmi szolgálattevő
- Naplózó forgalmi szolgálattevő
- MEFI irányító
- MERÁFI irányító
- Forgalmi ügyeletes tiszt
- Gyermekvasúti forgalmi állomásfőnök
5.Forgalmi szolgálattevő:
önállósító forgalmi
- Általános forgalmi
vizsga: forgalmi
szolgálattevők részére
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Gyakorlati ismeretek:
160 óra oktató forgalmi
szolgálattevő felügyelete
melletti gyakorlati
munkavégzés
Kiegészítő
tananyagegységek:
- Biztosítóberendezés
ismeretek
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
- Forgalmi szolgálattevő:
általános forgalmi
- Váltókezelő
- Térközőr, Jelzőőr
- 3., 12-14. sorszám alatt felsorolt
munkakörök
- Forgalmi szolgálattevő
- Külső forgalmi szolgálattevő
- Naplózó forgalmi szolgálattevő
- KÖFI irányító
6.Vasútüzem-vezető- Általános forgalmi
vizsga
- Biztosítóberendezés
üzemeltetése esetén:
Önállósító forgalmi
vizsga
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
tananyagegységek
1. Üzemeltetési ismeretek
Kiegészítő
tananyagegységek
- Jogi ismeretek
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Üzemeltetési ismeretek
-- Üzemvezetői munkakörök, kivéve
mozgólépcső üzemvezető
7.Vonat fel- és átvevő- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő
tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi
ismeretek
- Távközlő-,
biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek
- Veszélyes áruk
szállításának ismerete
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
-- Vonat fel- és átvevő
8.Vonali tolatásvezető- Betöltött 18. életév
- 320 óra igazolt
kocsirendezői
gyakorlat
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő
tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi
ismeretek
- Távközlő-,
biztosítóberendezés,
gurítódombi berendezés
és villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek
- Veszélyes áruk
szállításának ismerete
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
- Tolatásvezető
- Kocsirendező
- Jelzőőr
- Vontatási telepi rendező
- 9., í0. sorszám alatt felsorolt munkakörök
- Vonali tolatásvezető
- Jelzőőr
- Vonat fel- és átvevő
9.Tolatásvezető- Betöltött 18. életév
- 320 óra igazolt
kocsirendezői
gyakorlat
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő
tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi
ismeretek
- Távközlő-,
biztosítóberendezés,
gurítódombi berendezés
és villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek
- Veszélyes áruk
szállításának ismerete
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
- Kocsirendező
- Jelzőőr
- Vontatási telepi rendező
- 10. sorszám alatt felsorolt munkakörök
- Forgalmi kocsimester
- Tolatásvezető
- Gurításvezető
- Jelzőőr
10.Kocsirendező- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő
tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi
ismeretek
- Távközlő-,
biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek
- Veszélyes áruk
szállításának ismerete
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
- Jelzőőr
- Vontatási telepi rendező
- Vonali kocsirendező
- Kocsirendező
- Saruzó
- Fékező: tolatásnál, gurításnál
- Vágányfék kezelő
- Vontatási telepi rendező
- Vontatási telepi váltókezelő
- Szállítmánykísérő
- Jelzőőr
11.Vontatási telepi rendező- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő
tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi
ismeretek
- Távközlő-,
biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek
- Veszélyes áruk
szállításának ismerete
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
-- Vontatási telepi rendező
12.Váltókezelő- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő
tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi
ismeretek
- Távközlő-,
biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek
- Veszélyes áruk
szállításának ismerete
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
- Jelzőőr- Váltókezelő
- Vezető váltókezelő
- Gyermekvasúti vezető váltókezelő
- Jelzőőr
- Útsorompó-kezelő
13.Térközőr- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő
tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi
ismeretek
- Távközlő-,
biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
- Jelzőőr- 14. sorszám alatt felsorolt munkakör
- Térközőr
- Útsorompó-kezelő
- Vonatjelentő őr
14.Jelzőőr- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő
tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi
ismeretek
- Távközlő-,
biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
-- Jelzőőr
15.Biztosítóberendezési
forgalmi
- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő
tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi
ismeretek
- Távközlő-,
biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
- Jelzőőr- 14. sorszám alatt felsorolt munkakör
- Biztosítóberendezési műszerész
16.Erősáramú forgalmi- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő
tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi
ismeretek
- Távközlő-,
biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
-- Felsővezeték-szerelő
- Felsővezeték-szerelő különleges
körülmények között: nagy magasságban,
25 kV feszültség közelében
- Elektrikus
17.Egyszerűsített forgalmi:
pálya szakszolgálat
(pályaműködtetői
kapacitásigény
felhasználásért is felelős
lehet)
- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő
tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi
ismeretek
- Távközlő-,
biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
- Jelzőőr
- Vasúti munkavezető
- 14. és 21. sorszám alatt felsorolt
munkakörök
- Pályás vezetőmérnök
- Pályás szakaszmérnök
- Főpályamester
- Pályamester
- Vonalkezelő
- Pályás technikus
- Pályás diszpécser
18.Egyszerűsített forgalmi:
biztosítóberendezési
szakszolgálat
(pályaműködtetői
kapacitásigény
felhasználásért is felelős
lehet)
- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő
tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi
ismeretek
- Távközlő-,
biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
- Jelzőőr
- Biztosítóberendezési forgalmi
- 14-15. sorszám alatt felsorolt
munkakörök
- Biztosítóberendezési vezetőmérnök
- Biztosítóberendezési szakaszmérnök
- Biztosítóberendezési technológiai
rendszerszakértő
- Biztosítóberendezési vonalellenőr
- Blokkmester, beosztott blokkmester
- Területi biztosítóberendezési diszpécser
- Biztosítóberendezési művezető
- Biztosítóberendezés technikus
19.Egyszerűsített forgalmi:
erősáramú szakszolgálat
(pályaműködtetői
kapacitásigény
felhasználásért is felelős
lehet)
- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő
tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi
ismeretek
- Távközlő-,
biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
- Erősáramú forgalmi- 16. sorszám alatt felsorolt munkakörök
- Erősáramú vezetőmérnök
- Erősáramú szakaszmérnök
- Erősáramú mester
- Erősáramú művezető
20.Egyszerűsített forgalmi:
távközlő szakszolgálat
(pályaműködtetői
kapacitásigény
felhasználásért is felelős
lehet)
- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő
tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi
ismeretek
- Távközlő-,
biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
- Jelzőőr- 14. sorszám alatt felsorolt munkakörök
- Távközlő vezetőmérnök
- Távközlő szakaszmérnök
- Távközlő mester, beosztott távközlő
mester
21.Vasúti munkavezető- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő
tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi
ismeretek
- Távközlő-,
biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
-- Vasúti munkavezető
- Vonalgondozó
- Előmunkás
- Jelzőőr
22.Vezető
jegyvizsgáló
- Betöltött 18. életév
- 3 hónap
jegyvizsgálói gyakorlat
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő
tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi
ismeretek
- Távközlő-,
biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
- Jegyvizsgáló- Vezető jegyvizsgáló:
belföldi, nemzetközi
- 23. sorszám alatt felsorolt munkakörök
23.Jegyvizsgáló- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő
tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi
ismeretek
- Távközlő-,
biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek
- Általános ismeret
a személyszállító
járművekre
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
- Belföldi, nemzetközi jegyvizsgáló
- Vonatkezelő-levelező, kirakó
24.Kocsivizsgáló- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Járműszerkezeti
ismeretek
2. Műszaki
kocsiüzemeltetési
ismeretek
3. Jelzési ismeretek
4. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő
tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi
ismeretek
- Távközlő-,
biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Járműszerkezeti ismeretek
Gyakorlati:
1. Műszaki kocsiüzemeltetési
ismeretek
- Villamosfűtési lakatos- 30. sorszám alatt felsorolt munkakörök
- Kocsivizsgáló
- Féklakatos
- Kocsivizsgáló művezető
- Tengelyátszerelő
25.Egyszerűsített forgalmi:
személyszállítási
szolgáltatás
- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő
tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi
ismeretek
- Távközlő-,
biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek
- Veszélyes áruk
szállításának ismerete
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
-- Személyszállítási főirányító
- Területi vontatási főirányító
- Vontatási reszortos
- Vontatási gépészeti vonalellenőr
26.Egyszerűsített
forgalmi: árufuvarozási
szolgáltatás
- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő
tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi
ismeretek
- Távközlő-,
biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek
Veszélyes áruk
szállításának ismerete
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
-- Árutovábbítási üzemirányító
- Területi vontatási szolgáltatási
központvezető
- Vontatási szolgáltatási telephelyvezető
- Területi vontatási vezető
- Vontatási telepvezető
- Vontatási technológus
- Vontatási gépészeti vonalellenőr
- Vontatási vezetőmérnök
- Területi vontatási főirányító
- Hálózati árufuvarozási vontatási
főirányító irányító
- Árutovábbítási vontatási irányító
- Raktárnok
27.Egyszerűsített forgalmi:
gépészeti szolgáltatás
- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő
tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi
ismeretek
- Távközlő-,
biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek
Veszélyes áruk
szállításának ismerete
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
- Villamosfűtési lakatos- 30. sorszám alatt felsorolt munkakörök
- Kocsivizsgálati vezető
- Kocsivizsgálati vezetőmérnök
28.Mozdonyfelvigyázó- Betöltött 20. életévA vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési Ismeretek
2. Forgalmi Ismeretek
Kiegészítő
tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi
ismeretek
- Távközlő-,
biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
-- Mozdonyfelvigyázó
- Külsős mozdonyfelvigyázó
- Gépészeti diszpécser
29.Különleges kötöttpálya-
hálózaton vonatkísérő,
Gyermekvasúti
vonatkísérő
- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési Ismeretek
2. Forgalmi Ismeretek
Kiegészítő
tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi
ismeretek
- Távközlő-,
biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek
Elméleti:
írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
-- Vonatvezető: különleges
kötöttpálya-hálózaton
- Fékező: különleges
kötöttpálya-hálózaton
- Gyermekvasúti vonatvezető
- Gyermekvasúti vezető
jegyvizsgáló
- Jelzőőr
30.Villamosfűtési lakatos- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési Ismeretek
2. Forgalmi Ismeretek
Kiegészítő
tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi
ismeretek
- Távközlő- és villamos
felsővezetéki berendezés
ismeretek
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
-- Villamosfűtési lakatos, szerelő
31.Egyszerűsített forgalmi
tolatásvezető
- Betöltött 18. életév
- 24 óra igazolt
kocsirendezői
gyakorlat
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő
tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi
ismeretek
- Távközlő-,
biztosítóberendezés,
gurítódombi berendezés
és villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
- Kocsirendező- Kocsirendező
- Saját célú vasúti pályahálózaton,
iparvágányon tolatásvezető, ha
az éves kocsi forgalom 365 kocsit és
a tolatási napok száma az éves
60 napot nem haladja meg
- Vontatási telepi rendező
- Vontatási telepi váltókezelő
- Vontatási telepen
a vontatási telepi rendező, valamint
a vontatási telepi váltókezelő munkakört
csak akkor töltheti be,
ha a mozdonynak minősülő járművek
tolatását vezeti
32.Raktárnok- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő
tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi
ismeretek
- Távközlő-,
biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek
Veszélyes áruk
szállításának ismerete
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
-- Raktárnok
- Árufuvarozási főnök
- Árufuvarozási operatív koordinátor
33.Önállósító forgalmi- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedésElméleti: Írásbeli, szóbeli-Forgalmi csomóponti vezető
ETCS vonatbefolyásoló- Önállósító forgalmibiztonságával összefüggő1. Forgalmi ismeretek- Forgalmi koordinátor
rendszerrel történővagytananyagegységek:- Állomásfőnök I-III.
közlekedésre- Forgalmi
szolgálattevő:
önállósító forgalmi
1. Forgalmi ismeretek- Térfőnök
- Hálózati fő üzemirányító
- Területi fő üzemirányító
- Rendkívüli helyzeteket kezelő irányító
- Forgalmi vonalirányító
- KÖFI irányító
- KÖFE irányító
- Forgalmi szolgálattevő
- Forgalmi ügyeletes tiszt

I/A. Országos jelentőségű vasútvonalak, térségi és saját célú vasúti pályahálózat, iparvágány, különleges kötöttpálya-hálózat - vasúti társasági vizsgák

ABCDEF
1.Képzés és a hozzá kapcsolódó
hatósági vizsga megnevezése
A képzésben való
részvétel feltételei
A képzés témaköreiHatósági vizsga vizsgatevékenységek,
témakörök
A vizsga
megfeleltetése
Betölthető munkakörök
megnevezése
2.Kocsirendező vasúti
társasági vizsga
- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek
- Veszélyes áruk szállításának ismerete
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
- Jelzőőr
- Vontatási
telepi rendező
- Vonali kocsirendező
- Kocsirendező
- Saruzó
- Fékező: tolatásnál,
gurításnál
- Vágányfék kezelő
- Vontatási telepi
rendező
- Vontatási telepi
váltókezelő
- Szállítmánykísérő
- Jelzőőr
3.Vontatási telepi
rendezővasúti társasági
vizsga
- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek
- Veszélyes áruk szállításának ismerete
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
-- Vontatási telepi
rendező
4.Jelzőőr vasúti társasági
vizsga
- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
-- Jelzőőr
5.Biztosítóberendezési
forgalmi vasúti társasági
vizsga
- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
- Jelzőőr- 4. sorszám alatt
felsorolt munkakörök
- Biztosítóberendezési
műszerész
6.Erősáramú forgalmi vasúti
társasági vizsga
- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
-- Felsővezeték-szerelő
- Felsővezeték-szerelő
különleges körülmények
között: nagy
magasságban,
25 kV feszültség
közelében
- Elektrikus
7.Egyszerűsített forgalmi
pálya szakszolgálat
vasúti társasági vizsga
(pályaműködtetői
kapacitásigény
felhasználásért felelős
nem lehet)
- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
- Jelzőőr
- Vasúti
munkavezető
- 4. és 11. sorszám alatt
felsorolt munkakörök
- Pályás vezetőmérnök
- Pályás szakaszmérnök
- Főpályamester
- Pályamester
- Vonalkezelő
- Pályás technikus
- Pályás diszpécser
8.Egyszerűsített forgalmi:
biztosítóberendezési
szakszolgálat vasúti
társasági vizsga
(pályaműködtetői
kapacitásigény
felhasználásért felelős
nem lehet)
- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
- Jelzőőr
- Biztosító-
berendezési
forgalmi
- 4-5. sorszám alatt
felsorolt munkakörök
- Biztosítóberendezési
vezetőmérnök
- Biztosítóberendezési
szakaszmérnök
- Biztosítóberendezési
technológiai
rendszerszakértő
- Biztosítóberendezési
vonalellenőr
- Blokkmester, beosztott
blokkmester
- Területi
biztosítóberendezési
diszpécser
- Biztosítóberendezési
művezető
- Biztosítóberendezési
technikus
9.Egyszerűsített forgalmi:
erősáramú szakszolgálat
vasúti társasági vizsga
(pályaműködtetői
kapacitásigény
felhasználásért felelős
nem lehet)
- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
- Erősáramú
forgalmi
- 6. sorszám alatt
felsorolt munkakörök
- Erősáramú
vezetőmérnök
- Erősáramú
szakaszmérnök
- Erősáramú mester
- Erősáramú művezető
10.Egyszerűsített forgalmi:
távközlő szakszolgálat
vasúti társasági vizsga
(pályaműködtetői
kapacitásigény
felhasználásért felelős
nem lehet)
- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
- Jelzőőr- 4. sorszám alatt
felsorolt munkakörök
- Távközlő
vezetőmérnök
- Távközlő
szakaszmérnök
- Távközlőmester,
beosztott
távközlőmester
11.Vasúti munkavezető
vasúti társasági vizsga
- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
-- Vasúti munkavezető
- Vonalgondozó
- Előmunkás
- Jelzőőr
12.Jegyvizsgáló vasúti
társasági vizsga
- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek
- Általános ismeret a személyszállító járművekre
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
-- Belföldi, nemzetközi
jegyvizsgáló
- Vonatkezelő-levelező,
kirakó
13.Egyszerűsített forgalmi:
személyszállítási
szolgáltatás vasúti
társasági vizsga
- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek
- Veszélyes áruk szállításának ismerete
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
-- Személyszállítási
főirányító
- Területi vontatási
főirányító
- Vontatási reszortos
- Vontatási gépészeti
vonalellenőr
14.Egyszerűsített forgalmi:
árufuvarozási szolgáltatás
vasúti társasági vizsga
- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek
- Veszélyes áruk szállításának ismerete
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
-- Árutovábbítási
üzemirányító
- Területi vontatási
szolgáltatási
központvezető
- Vontatási szolgáltatási
telephelyvezető
- Területi vontatási
vezető
- Vontatási telepvezető
- Vontatási technológus
- Vontatási gépészeti
vonalellenőr
- Vontatási
vezetőmérnök
- Területi vontatási
főirányító
- Hálózati árufuvarozási
vontatási főirányító,
irányító
- Árutovábbítási
vontatási irányító
15.Egyszerűsített forgalmi:
gépészeti szolgáltatás
vasúti társasági vizsga
- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek
- Veszélyes áruk szállításának ismerete
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
- Villamosfűtési
lakatos
- 18. sorszám alatt
felsorolt munkakörök
- Kocsivizsgálati vezető
- Kocsivizsgálati
vezetőmérnök
16.Mozdonyfelvigyázó vasúti
társasági vizsga
- Betöltött 20. életévA vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési Ismeretek
2. Forgalmi Ismeretek
Kiegészítő tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
-- Mozdonyfelvigyázó
- Külsős
mozdonyfelvigyázó
- Gépészeti diszpécser
17.Különleges kötöttpálya-
hálózaton vonatkísérő,
Gyermekvasúti
vonatkísérő vasúti
társasági vizsga
- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési Ismeretek
2. Forgalmi Ismeretek
Kiegészítő tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
-- Vonatvezető:
különleges
kötöttpálya-hálózaton
- Fékező: különleges
kötöttpálya-hálózaton
- Gyermekvasúti
vonatvezető
- Gyermekvasúti vezető
jegyvizsgáló
- Jelzőőr
18.Villamosfűtési
lakatosvasúti társasági
vizsga
- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési Ismeretek
2. Forgalmi Ismeretek
Kiegészítő tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő- és villamos felsővezetéki berendezés ismeretek
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
-- Villamosfűtési lakatos,
szerelő
19.Egyszerűsített forgalmi
tolatásvezető vasúti
társasági vizsga
- Betöltött 18. életév
- 24 óra igazolt
kocsirendezői
gyakorlat
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés, gurítódombi berendezés
és villamos felsővezetéki berendezés ismeretek
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
- Kocsirendező- Kocsirendező
- Saját célú vasúti
pályahálózaton,
iparvágányon
tolatásvezető,
ha az éves kocsiforgalom
365 kocsit
és a tolatási napok
száma az éves 60 napot
nem haladja meg
- Vontatási telepi
rendező
- Vontatási telepi
váltókezelő
- Vontatási telepen
a Vontatási telepi
rendező, valamint
a Vontatási telepi
váltókezelő munkakört
csak akkor töltheti be,
ha a mozdonynak
minősülő járművek
tolatását vezeti

II. Elővárosi, helyi és városi vasúti pályahálózat - vizsgáztató szervezet: vasúti társaság vagy vasúti vizsgaközpont, illetve a különleges kötöttpálya esetén különleges kötöttpályás közlekedési rendszer üzemvezetője vagy vasúti vizsgaközpont

II.1. - Elővárosi vasúti pályahálózat - a vasúti vizsgaközpont által lebonyolított vizsgák

ABCDEF
1.Képzés és a hozzá kapcsolódó
hatósági vizsga megnevezése
A képzésben való
részvétel feltételei
A képzés témaköreiHatósági vizsga vizsgatevékenységek,
témakörök
A vizsga megfeleltetéseBetölthető munkakörök
megnevezése
2.Általános forgalmi- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos
felsővezetéki ismeretek
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
- Váltókezelő
- Térközőr
- Tolatásvezető
- Vezető-jegyvizsgáló
- Vonatvezető
- Egyszerűsített
forgalmi: távközlő-,
villamos felsővezetéki,
biztosítóberendezési,
pályaszakszolgálat
- Vasúti munkavezető
- Jelzőőr
- Naplózó
- Váltókezelő
- Térközőr
- Tolatásvezető
- Vezető-jegyvizsgáló,
jegyvizsgáló
- Vonatvezető
- Egyszerűsített
forgalmi: távközlő-,
villamos felsővezetéki,
biztosítóberendezési,
pályaszakszolgálat
- Vasúti munkavezető
- Jelzőőr
3.Önállósító forgalmi- Általános forgalmi
vizsga
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Gyakorlati ismeretek: 160 óra oktató forgalmi
szolgálattevő felügyelete melletti gyakorlati
munkavégzés
Kiegészítő tananyagegységek:
- Biztosítóberendezés ismeretek
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
- Általános forgalmi
- Váltókezelő
- Térközőr
- Tolatásvezető
- Vezető-jegyvizsgáló
- Vonatvezető
- Egyszerűsített
forgalmi: távközlő-,
villamos felsővezetéki,
biztosítóberendezési,
pályaszakszolgálat
- Vasúti munkavezető
- Jelzőőr
- Üzemegységi
diszpécser
- Forgalmi
vonalirányító, Központi
forgalomirányító
- Forgalmi szolgálattevő
- Általános forgalmi
vizsgával betölthető
munkakörök
4.Váltókezelő- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos
felsővezetéki berendezés ismeretek
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
-- Váltókezelő
5.Térközőr- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos
felsővezetéki ismeretek
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
- Jelzőőr- Térközőr
- Vonatjelentő-őr
- Jelzőőr
- Biztosítóberendezési
műszerész
- Biztosítóberendezési
lakatos
- Távközlő műszerész
6.Tolatásvezető- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos
felsővezetéki ismeretek
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
-- Tolatásvezető
- Kocsirendező
7.Vezető-jegyvizsgáló,
jegyvizsgáló
- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos
felsővezetéki ismeretek
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
-- Vezető-jegyvizsgáló,
jegyvizsgáló
- Jelzőőr
8.Vonatvezető- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos
felsővezetéki ismeretek
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
-- Vonatvezető
- Jelzőőr
9.Egyszerűsített forgalmi:
pálya-, távközlő-,
erősáramú-,
biztosítóberendezési
szakszolgálat
- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos
felsővezetéki ismeretek
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
-- Távközlőmester
- Blokkmester, beosztott
blokkmester
- Biztosítóberendezési
művezető
- Elektrikus
- Pályamester
- Biztosítóberendezési
diszpécser
- Távközlő diszpécser
- Energia diszpécser
- Energia operátor
10.Vasúti munkavezető- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő tananyagegységek:
-Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos
felsővezetéki ismeretek
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
- Jelzőőr- Vasúti munkavezető
- Vonalgondozó
- Előmunkás
- Jelzőőr
11.Jelzőőr- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő tananyagegységek:
-Tűzvédelmi ismeretek
-Egészségügyi ismeretek
-Környezetvédelmi ismeretek
-Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos
felsővezetéki ismeretek
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
-- Jelzőőr

II.1/A. Elővárosi vasúti pályahálózat - vasúti társasági vizsgák

ABCDEF
1.Képzés és a hozzá kapcsolódó
hatósági vizsga megnevezése
A képzésben való
részvétel feltételei
A képzés témaköreiHatósági vizsga vizsgatevékenységek,
témakörök
A vizsga megfeleltetéseBetölthető munkakörök
megnevezése
2.Egyszerűsített forgalmi:
pálya-, távközlő-,
erősáramú-,
biztosítóberendezési
szakszolgálat vasúti
társasági vizsga
- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos
felsővezetéki ismeretek
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
- Távközlőmester
- Blokkmester, beosztott
blokkmester
- Biztosítóberendezési
művezető
- Elektrikus
- Pályamester
- Biztosítóberendezési
diszpécser
- Távközlő diszpécser
- Energia diszpécser
- Energia operátor
3.Vasúti munkavezető
vasúti társasági vizsga
- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos
felsővezetéki ismeretek
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
- Jelzőőr- Vasúti munkavezető
- Vonalgondozó
- Előmunkás
- Jelzőőr
4.Jelzőőr vasúti társasági
vizsga
- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos
felsővezetéki ismeretek
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
-- Jelzőőr

II.2. Helyi és városi vasúti pályahálózat - a vasúti vizsgaközpont által lebonyolított vizsgák

II.2.1. Közúti vasúti - villamos - pályahálózat

ABCDEF
1.Képzés és a hozzá kapcsolódó
hatósági vizsga megnevezése
A képzésben való
részvétel feltételei
A képzés témaköreiHatósági vizsga vizsgatevékenységek,
témakörök
A vizsga megfeleltetéseBetölthető munkakörök
megnevezése
2.Forgalmi diszpécser- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Közlekedési ismeret: KRESZ
Kiegészítő tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos
felsővezetéki berendezés ismeretek
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Közlekedési ismeretek: KRESZ
- Váltóőr
- Vonatvezető
- Kísérő
- 3., 4., 5. sorszám alatt
felsorolt munkakörök,
amennyiben
a képzésben való
részvétel feltételei
teljesülnek
- Forgalmi diszpécser
- Üzemvezető
- Szakszolgálat-vezető
- Forgalmi
csoportvezető
3.Váltóőr- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Közlekedési ismeret: KRESZ
Kiegészítő tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő- és biztosítóberendezés ismeretek
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Közlekedési ismeretek: KRESZ
-- Váltóőr
- Tabulátorkezelő
- Jelzőőr
4.Vonatvezető- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Közlekedési ismeret: KRESZ
Kiegészítő tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-berendezés ismeretek
Elméleti
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Közlekedési ismeret: KRESZ
- Kísérő- 5. sorszám alatt
felsorolt munkakörök,
amennyiben
a képzésben való
részvétel feltételei
teljesülnek
- Vonatvezető
5.Kísérő- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Közlekedési ismeret: KRESZ
Kiegészítő tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-berendezés ismeretek
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Közlekedési ismeret: KRESZ
-- Kísérő
6.Egyszerűsített forgalmi:
távközlő-, erősáramú-,
biztosítóberendezési
szakszolgálat
- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-berendezés ismeretek, kivéve
távközlő-szakszolgálat
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
-- Távközlőmester,
műszerész
- Blokkmester, beosztott
blokkmester
- Biztosítóberendezési
művezető
- Biztosítóberendezési
műszerész
- Biztosítóberendezési
lakatos
- Biztosítóberendezési
diszpécser
- Távközlő diszpécser
- Elektrikus
- Felsővezeték-szerelő
7.Egyszerűsített forgalmi:
pályaszakszolgálat
- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Közlekedési ismeret: KRESZ
Kiegészítő tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-berendezés ismeretek
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Közlekedési ismeret: KRESZ
-- Szolgálatvezető
- Üzemvezető
- Pályamester
- Technikus
- Készenlétes
- Művezető
8.Vasúti munkavezető- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Közlekedési ismeret: KRESZ
Kiegészítő tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-berendezés ismeretek
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Közlekedési ismeret: KRESZ
-- Vasúti munkavezető
- Vonalgondozó
- Előmunkás

II.2.2. Földalatti vasúti pályahálózat - Metró

ABCDEF
1.Képzés és a hozzá kapcsolódó
hatósági vizsga megnevezése
A képzésben való
részvétel feltételei
A képzés témaköreiHatósági vizsga vizsgatevékenységek,
témakörök
A vizsga megfeleltetéseBetölthető munkakörök
megnevezése
2.Utasforgalom-irányító- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Mozgólépcső ismeretek
Kiegészítő tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-berendezés ismeret
- Általános járműismeret
- Utasforgalom-irányítási gyakorlat: vasútszakmai
oktató felügyelete alatti munkavégzés
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Mozgólépcső ismeretek
- Egyszerűsített
forgalmi: a távközlő-,
erősáramú-, biztosító-
berendezési- és pálya
szakszolgálatok részére
- Vasúti munkavezető
- Az 5., 6. sorszám alatt
felsorolt munkakörök,
amennyiben
a képzésben való
részvétel feltételei
teljesülnek
- Központi utasforgalom-
irányító diszpécser
- Műszaki diszpécser
- Állomási utasforgalom-
irányító, diszpécser
- Központi forgalmi
menetirányító
megbízottja
- Peronőr
3.Vonatforgalom-irányító- Betöltött 20. életév
- Utasforgalom-
irányítói vizsga
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és harmadik sínes
villamosberendezés ismeret
- Általános járműismeret
- Vonatforgalom-irányítási gyakorlat: vasútszakmai
oktató felügyelete alatti munkavégzés
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
- Utasforgalom-irányító
- Tolatásvezető
- Egyszerűsített
forgalmi: a távközlő-,
erősáramú-, biztosító-
berendezési és
pályaszakszolgálatok
részére
- Vasúti munkavezető
- A 2., 4., 5., 6.
sorszám alatt felsorolt
munkakörök,
amennyiben
a képzésben való
részvétel feltételei
teljesülnek
- Üzemvezető
- Szakszolgálat-vezető
- Forgalmi
csoportvezető
- Járműtelepi forgalmi
operátor
- Járműtelepi forgalmi
szolgálattevő
- Központi forgalmi
menetirányító
- Központi forgalmi
operátor
- Állomási forgalmi
szolgálattevő
- Műszakvezető
diszpécser
- Kocsiszíni diszpécser
4.Tolatásvezető- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és harmadik sínes
villamosberendezés ismeret
- Általános járműismeret
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
- Egyszerűsített
forgalmi: a távközlő-,
erősáramú-, biztosító-
berendezési és
pályaszakszolgálatok
részére
- Vasúti munkavezető
- Az 5., 6. sorszám alatt
felsorolt munkakörök,
amennyiben
a képzésben való
részvétel feltételei
teljesülnek
- Tolatásvezető
5.Egyszerűsített forgalmi:
távközlő-, erősáramú-,
biztosítóberendezési és
pályaszakszolgálat
- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és harmadik sínes
villamosberendezés ismeret
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
- Vasúti munkavezető- A 6. sorszám alatt
felsorolt munkakörök,
amennyiben
a képzésben való
részvétel feltételei
teljesülnek
- Biztosítóberendezési
művezető, műszerész
- Biztosítóberendezési
diszpécser, lakatos
- Blokkmester, beosztott
blokkmester
- Elektrikus
- Műszaki ügyeletes
- Távközlő műszerész,
diszpécser
- Pályafenntartási
szolgálatvezető
- Pályafenntartási
üzemvezető
- Pályamester
- Pályafenntartási
technikus
- Pályafenntartási
készenlétes
- Pályafenntartási
művezető
- Központi forgalmi
menetirányító
megbízottja
6.Vasúti munkavezető- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő- és harmadik sínes villamosberendezés
ismeret
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
-- Vasúti munkavezető
- Vonalgondozó
- Előmunkás
- Jelzőőr

II.2.3. Millenniumi földalatti vasút

ABCDEF
1.Képzés és a hozzá kapcsolódó
hatósági vizsga megnevezése
A képzésben való
részvétel feltételei
A képzés témaköreiHatósági vizsga vizsgatevékenységek,
témakörök
A vizsga megfeleltetéseBetölthető munkakörök
megnevezése
2.Vonat- és
utasforgalom-irányító
- Betöltött 20. életévA vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő- és biztosítóberendezés, villamos
felsővezetéki berendezés és pályaismeret
- Általános járműismeret
- Vonat- és utasforgalom-irányítási gyakorlat,
felügyelet alatti munkavégzés
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
- Tolatásvezető
- Peronőr
- Egyszerűsített
forgalmi: a távközlő-,
erősáramú-,
biztosító-
berendezési és
pályaszakszolgálatok
részére
- A 3., 4., 5. sorszám alatt
felsorolt munkakörök,
amennyiben
a képzésben való
részvétel feltételei
teljesülnek
- Üzemvezető
- Szakszolgálat-vezető
- Forgalmi csoportvezető
- Központi menetirányító
- Forgalmi szolgálattevő
- Térfelvigyázó
- Központi utasforgalom-
irányító diszpécser
- Műszakvezető
diszpécser
3.Tolatásvezető- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és felsővezetéki
villamos berendezés ismeret
- Általános járműismeret
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
-- Tolatásvezető
4.Peronőr- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő- és villamos felsővezetéki berendezés
ismeret
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
-- Peronőr
5.Egyszerűsített forgalmi:
távközlő-, erősáramú-,
biztosítóberendezési és
pályaszakszolgálat
- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő- és villamos felsővezetéki berendezés
ismeret
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
-- Biztosítóberendezési
művezető, műszerész
- Biztosítóberendezési
lakatos, diszpécser
- Blokkmester, beosztott
blokkmester
- Elektrikus
- Felsővezetékes
művezető
- Felsővezetékes
csoportvezető
- Műszaki diszpécser
- Műszaki ügyeletes
- Távközlő műszerész,
diszpécser
- Pályafenntartási
szolgálatvezető
- Pályafenntartási
üzemvezető
- Pályamester
- Pályafenntartási
technikus
- Pályafenntartási
készenlétes
- Pályafenntartási
művezető
- Központi menetirányító
helyszíni megbízottja
6.Vasúti munkavezető- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Szakterületre vonatkozó üzemeltetési szabályzat:
szolgálati utasítás
- Távközlő- és villamos felsővezetéki berendezés
ismeret
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
-- Vasúti munkavezető
- Vonalgondozó
- Előmunkás
- Jelzőőr

II.2.4. Fogaskerekű vasút

ABCDEF
1.Képzés és a hozzá kapcsolódó
hatósági vizsga megnevezése
A képzésben való
részvétel feltételei
A képzés témaköreiHatósági vizsga vizsgatevékenységek,
témakörök
A vizsga megfeleltetéseBetölthető munkakörök
megnevezése
2.Forgalmi diszpécser- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos
felsővezetéki berendezés ismeret
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
- Tolatásvezető
- Váltóállító
- Jelzőőr
- A 3., 4., 5. sorszám alatt
felsorolt munkakörök,
amennyiben
a képzésben való
részvétel feltételei
teljesülnek
- Üzemvezető
- Szakszolgálat-vezető
- Forgalmi csoportvezető
- Forgalmi diszpécser
3.Tolatásvezető- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő berendezés ismeret
- Járműismeret
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
-- Művezető
- Művezető megbízottja
- Kapcsolást végző
műszaki dolgozó
4.Váltóállító- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő- és biztosítóberendezés ismeret
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
-- Váltóállító
5.Jelzőőr- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő berendezés ismeret
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
-- Jelzőőr
6.Egyszerűsített forgalmi:
távközlő-, erősáramú-,
biztosítóberendezés
szakszolgálat
- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő berendezés ismeret, kivéve távközlő
szakszolgálat
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
-- Távközlőmester,
műszerész
- Blokkmester, beosztott
blokkmester
- Biztosítóberendezési
művezető
- Biztosítóberendezési
műszerész
- Biztosítóberendezési
lakatos
- Biztosítóberendezési
diszpécser
- Távközlő diszpécser
- Elektrikus
7.Egyszerűsített forgalmi:
pálya szakszolgálat
- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő berendezés ismeret
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
-- Szolgálatvezető
- Üzemvezető
- Pályamester
- Technikus
- Készenlétes
- Művezető
8.Vasúti munkavezető- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő berendezés ismeret
Elméleti
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
-- Vasúti munkavezető
- Vonalgondozó
- Előmunkás

III. Mozgólépcső, mozgójárda, tolópad és fordítókorong - vizsgáztató szervezet: vasúti vizsgaközpont

ABCDEF
1.Képzés és a hozzá kapcsolódó
hatósági vizsga megnevezése
A képzésben való
részvétel feltételei
A képzés témaköreiHatósági vizsga vizsgatevékenységek,
témakörök
A vizsga megfeleltetéseBetölthető munkakörök
megnevezése
2.Mozgólépcső,
mozgójárda kezelő
- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek
1. Műszaki alapismeretek
2. Villamossági ismeretek
3. Gépészeti-berendezési ismeretek
4. Fék- és biztosítóberendezési ismeretek
5. Az üzemeltetési szabályzat:
szolgálati utasítás ismeret
6. Hibakeresés és hibaelhárítás
7. Kezelési gyakorlat
Kiegészítő tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Az üzemeltetési szabályzat: szolgálati
utasítás ismeret
2. Gépészeti-berendezési ismeretek
3. Fék- és biztosítóberendezési
ismeretek
Gyakorlati:
1. Kezelési gyakorlat
2. Hibakeresés és hibaelhárítás
-- Mozgólépcső
üzemvezető
- Mozgólépcső,
mozgójárda kezelő
3.Fordítókorong-kezelő,
tolópad-vezető
- Betöltött 18. életévA vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Műszaki alapismeretek
2. Villamossági ismeretek
3. Gépészeti-berendezési ismeretek
4. Fék- és biztosítóberendezési ismeretek
5. Az üzemeltetési szabályzat:
szolgálati utasítás ismeret
6. Hibakeresés és hibaelhárítás
7. Kezelési gyakorlat
Kiegészítő tananyagegységek:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Az üzemeltetési szabályzat: szolgálati
utasítás ismeret
2. Gépészeti-berendezési ismeretek
3. Fék- és biztosítóberendezési
ismeretek
Gyakorlati:
1. Kezelési gyakorlat
2. Hibakeresés és hibaelhárítás
-- Fordítókorong-kezelő
- Tolópad-vezető

IV. Vasúti oktatók képzése - vizsgáztató szervezet: vasúti vizsgaközpont

ABCDEFG
1.Képzés és a hozzá kapcsolódó
hatósági vizsga megnevezése
A képzésben való
részvétel feltételei
A képzés témaköreiHatósági vizsga vizsgatevékenységek,
témakörök
Vizsgáztatásra jogosultA vizsga
megfeleltetése
Betölthető munkakörök
megnevezése
2.Vasútszakmai oktató:
elméleti oktató
- Legalább 3 éves
szakmai gyakorlat
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő tananyagegységek
1. Vasútszakmai ismeretek elmélete és
oktatásának módszertana
2. Vasútszakmai ismeretek oktatásának
módszertana
3. Munkavédelem, tűzvédelem
Kiegészítő tananyagegységek:
- Pedagógiai, andragógiai alapismeretek
- Felnőttképzés pszichológiája
- Oktatástechnológia, oktatástechnika
- Munkavédelem, tűzvédelem
- Oktatási gyakorlat
- A képzés dokumentumai
Írásbeli, szóbeli:
1. Oktatástechnológia,
oktatástechnika
2. Vasútszakmai ismeretek
oktatásának módszertana
3. Munkavédelem, tűzvédelem
Gyakorlati:
1. Vizsgatanítás
Vizsgabizottság:
1 fő vizsgabiztos
- a vizsga elnöke -,
1 fő vizsgabiztos
- vasútszakmai -
-- Vasútszakmai
elméleti oktató
- Különleges
kötöttpályás
közlekedési elméleti
szakmai oktató
3.Vasútszakmai oktató:
gyakorlati oktató
- 5 év szakmai
gyakorlat
- Vasúti járművezetői
képzés esetén: vasúti
járművezetői képesítés
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő tananyagegységek
1. Vasútszakmai ismeretek oktatásának
módszertana
2. Gyakorlati oktatás módszertana
3. Munkavédelem, tűzvédelem
Kiegészítő tananyagegységek:
- Pedagógiai, andragógiai alapismeretek
- Felnőttképzés pszichológiája
- Oktatástechnológia, oktatástechnika
- Munkavédelem, tűzvédelem
- Oktatási gyakorlat
- A képzés dokumentumai
Írásbeli, szóbeli:
1. Oktatástechnológia,
oktatástechnika
2. Vasútszakmai ismeretek
oktatásának módszertana
3. Munkavédelem, tűzvédelem
Gyakorlati:
1. Vizsgatanítás
Vizsgabizottság:
1 fő vizsgabiztos
- a vizsga elnöke -,
1 fő vizsgabiztos
- vasútszakmai -
-- Vasútszakmai
gyakorlati oktató
- Különleges
kötöttpályás
közlekedési
gyakorlati szakmai
oktató

V. Vasúti járművezető alapképzések

1. A vasúti járművezető alapképzés moduláris szerkezetű, amely Általános szakmai ismeretek, Vasúti járműismereti és Vasúti pályahálózat-ismereti, valamint Vezetési gyakorlat részekből áll.

2. A táblázatok tartalmazzák a vasúti járművezetői engedélyről és a vasúti járművezetői tanúsítványról szóló miniszteri rendeletben meghatározott mozdonyvezetői engedélyhez és a tanúsítványhoz szükséges ismereteket, vizsgákat.

3. A Vasúti járműismereti és a Vasúti pályahálózat-ismereti moduloknál feltüntetett gyakorlati időket modulonként külön-külön kell teljesíteni. A vezetési gyakorlat modul felügyelet alatti utazása a típusismeret modul felügyelet alatti utazásával egyidejűleg is lebonyolítható.

4. Kizárólag saját célú vasúti pályahálózathoz, iparvágányhoz, különleges kötöttpálya-hálózathoz kapcsolódó alapképzés kivételével valamennyi járművezető alapképzés esetén közvetlenül a képzés megkezdésekor a jelentkezőnek orientációs utazási gyakorlatot kötelező teljesíteni, amely legalább 8 óra - nappali és éjszakai körülmények között - a szükséges munkabiztonsági oktatás után.

5. Az országos jelentőségű vasútvonalakra érvényes vasúti járművezetői engedély - mozdonyvezetői engedély -megszerzéséhez szükséges alapképzések**:

a) Általános szakmai ismeretek modul

b) Vezetési gyakorlat modul*

6. A térségi, elővárosi, helyi, városi vagy saját célú vasúti pályahálózatra, iparvágányra, különleges kötöttpályahálózatra érvényes vasúti járművezetői engedély - mozdonyvezetői engedély - megszerzéséhez szükséges alapképzések**:

a) Általános szakmai ismeretek modul

b) Vezetési gyakorlat modul*

7. A tanúsítvány megszerzéséhez szükséges alapképzések**:

a) Kategória modul

b) Típusismereti modul

c) Infrastruktúra modul

d) Vonal- és állomásismereti modul

*Emberi erővel hajtott hajtány esetében külön vezetési gyakorlat modul végrehajtása nem szükséges, az engedély megszerzéséhez típusismereti modul szükséges.

**Az okmányok kiállításához a felsorolt modulok mindegyike szükséges.

8. Betölthető munkakörök

8.1. A munkakör betöltéséhez a munkavállalónak rendelkeznie kell a szükséges, érvényes vasúti járművezetői engedéllyel és tanúsítvánnyal.

8.2. A betölthető munkakörök felsorolása:

a) Az 1. mellékletben a Vasúti járművezető munkakörök, feladatkörök cím alatt felsorolt munkakörök,

b) Járművezető instruktor,

c) Főinstruktor,

d) Pilóta,

e) Kocsiszíni diszpécser,

f) Térfelvigyázó,

g) Váltóőr,

h) Tabulátorkezelő,

i) Kísérő,

j) Városi közúti vasúti - villamos - pályahálózaton: Jelzőőr,

k) Elővárosi vasúti pályahálózaton: műszaki irányító, forgalmi üzemvezető, forgalmi csoportvezető,

l) Mozdonyfelvigyázó,

m) Külsős mozdonyfelvigyázó,

n) Gépészeti diszpécser.

9. Integrált közúti-vasúti kétéltű vasúti járművezető képzés és vizsga

A közúti-vasúti kétéltű vasúti járművezető képzés egységes, integrált képzési program alapján - a modulok összevonásával - is végezhető, amely képzés összevont, integrált vizsgával zárul. Az okmányok megszerzésére vonatkozóan azokat a modulokat lehet figyelembe venni, amelyeket az integrált képzési program és az ahhoz kapcsolódó hatósági vizsga magában foglal.

1. Általános szakmai ismeretek modulok - a vasúti vizsgaközpont által lebonyolított vizsgák

ABCDEF
1.Képzésmodul és a hozzá
kapcsolódó hatósági vizsga
megnevezése
A képzésben való
részvétel feltételei
A képzés témaköreiHatósági vizsga vizsgatevékenységei,
témakörök
Az elméleti és gyakorlati
képzés minimális ideje
összesen óraszámban
Ebből az előírt gyakorlatok
minimális ideje* óraszámban
2.Országos jelentőségű
vasútvonalakra érvényes
általános szakmai
ismeretek
- A vizsga időpontjáig
betöltött 20. életév
- Középfokú
végzettség
- A magyar nyelv
ismerete
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. A mozdonyvezetői munka, a munkakörnyezet,
a mozdonyvezető szerepe és felelőssége
a vasútüzemeltetésben, a mozdonyvezetői feladatok
ellátásának szakmai és személyi kívánalmai
2. Vasúti technológiák, köztük az üzemeltetési
szabályok alapjául szolgáló és rendelkezések
ismerete
3. A vasúti infrastruktúra alapelvei
4. Az üzemeltetési kommunikáció alapelvei
5. A vonatok és összeállításuk,
valamint a vontatójárművek, a teherkocsik,
a személyszállító kocsik és egyéb járművek műszaki
előírásai
6. A vasút-üzemeltetéssel járó általános kockázatok
7. Fizikai alaptörvények
Kiegészítő tananyagegységek:
- Általános munkabiztonsági ismeretek
- Elsősegélynyújtás
- Tűzvédelmi alapismeretek
- Környezetvédelmi alapismeretek
- Jogi alapismeretek
Írásbeli, szóbeli:
1. Általános műszaki, elektrotechnikai
ismeretek
2. Vasútüzemi technológiák:
forgalomszabályozás,
forgalombiztonság, munkamódszer és
közlekedésbiztonsági alapismeretek
3. Vasúti pályákra vonatkozó ismeretek
4. Vasúti fékberendezések, féktechnikai
alapismeretek
5. Általános vontatójármű
ismeretek
6. Általános üzemeltetési ismeretek
7. Vontatottjármű-ismeretek
24040
3.Térségi, elővárosi, helyi,
városi vagy saját célú
vasúti pályahálózatra,
iparvágányra, különleges
kötöttpálya-hálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
- A vizsga időpontjáig
betöltött 20. életév
- Alapfokú iskolai
végzettség
- A magyar nyelv
ismerete
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Általános műszaki, elektrotechnikai ismeretek
2. Vasútüzemi technológiák: forgalomszabályozás,
forgalombiztonság, munkamódszer és
közlekedésbiztonsági alapismeretek
3. Vasúti pályákra vonatkozó ismeretek
4. Vasúti fékberendezések, féktechnikai
alapismeretek
5. Általános vontatójármű
ismeretek
6. Általános üzemeltetési ismeretek
7. Vontatottjármű-ismeretek
Kiegészítő tananyagegységek:
- Általános munkabiztonsági ismeretek
- Elsősegélynyújtás
- Tűzvédelmi alapismeretek
- Környezetvédelmi alapismeretek
- Jogi alapismeretek
Írásbeli, szóbeli:
1. Általános műszaki, elektrotechnikai
ismeretek
2. Vasútüzemi technológiák:
forgalomszabályozás,
forgalombiztonság, munkamódszer és
közlekedésbiztonsági alapismeretek
3. Vasúti pályákra vonatkozó ismeretek
4. Vasúti fékberendezések, féktechnikai
alapismeretek
5. Általános vontatójármű
ismeretek
6. Általános üzemeltetési ismeretek
7. Vontatottjármű-ismeretek
9015
4.Helyi, városi vasúti
pályahálózatra, érvényes
általános szakmai
ismeretek
- A vizsga időpontjáig
betöltött 20. életév
- Alapfokú iskolai
végzettség
- A magyar nyelv
ismerete
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Általános műszaki, elektrotechnikai ismeretek
2. Vasútüzemi technológiák: forgalomszabályozás,
forgalombiztonság, munkamódszer és
közlekedésbiztonsági alapismeretek
3. Vasúti pályákra vonatkozó ismeretek
4. Vasúti fékberendezések, féktechnikai
alapismeretek
5. Általános vontatójármű
ismeretek
6. Általános üzemeltetési ismeretek
7. Vontatottjármű-ismeretek
Kiegészítő tananyagegységek:
- Általános munkabiztonsági ismeretek
- Elsősegélynyújtás
- Tűzvédelmi alapismeretek
- Környezetvédelmi alapismeretek
- Jogi alapismeretek
Írásbeli, szóbeli:
1. Általános műszaki, elektrotechnikai
ismeretek
2. Vasútüzemi technológiák:
forgalomszabályozás,
forgalombiztonság, munkamódszer és
közlekedésbiztonsági alapismeretek
3. Vasúti pályákra vonatkozó ismeretek
4. Vasúti fékberendezések, féktechnikai
alapismeretek
5. Általános vontatójármű
ismeretek
6. Általános üzemeltetési ismeretek
7. Vontatottjármű-ismeretek
6010
5.Térségi, elővárosi,
vagy saját célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra, különleges
kötöttpálya-hálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
- A vizsga időpontjáig
betöltött 20. életév
- Alapfokú iskolai
végzettség
- A magyar nyelv
ismerete
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Általános műszaki, elektrotechnikai ismeretek
2. Vasútüzemi technológiák: forgalomszabályozás,
forgalombiztonság, munkamódszer és
közlekedésbiztonsági alapismeretek
3. Vasúti pályákra vonatkozó ismeretek
4. Vasúti fékberendezések, féktechnikai
alapismeretek
5. Általános vontatójármű
ismeretek
6. Általános üzemeltetési ismeretek
7. Vontatottjármű-ismeretek
Kiegészítő tananyagegységek:
- Általános munkabiztonsági ismeretek
- Elsősegélynyújtás
- Tűzvédelmi alapismeretek
- Környezetvédelmi alapismeretek
- Jogi alapismeretek
Írásbeli, szóbeli:
1. Általános műszaki, elektrotechnikai
ismeretek
2. Vasútüzemi technológiák:
forgalomszabályozás,
forgalombiztonság, munkamódszer és
közlekedésbiztonsági alapismeretek
3. Vasúti pályákra vonatkozó ismeretek
4. Vasúti fékberendezések, féktechnikai
alapismeretek
5. Általános vontatójármű
ismeretek
6. Általános üzemeltetési ismeretek
7. Vontatottjármű-ismeretek
6010

* Az előírt gyakorlatok óraszáma az elméleti és gyakorlati képzés összes idejének 50%-át nem haladhatja meg.

2. Vasúti járműismereti modulok

2.1. Kategória modulok - a vasúti vizsgaközpont által lebonyolított vizsgák

ABCDEF
1.Képzésmodul és a hozzá
kapcsolódó hatósági vizsga
megnevezése
A képzésben való
részvétel feltételei
A képzés témaköreiHatósági vizsga vizsgatevékenységei,
témakörök
Az elméleti és gyakorlati
képzés minimális ideje
összesen óraszámban
Ebből az előírt gyakorlatok
minimális ideje*
óraszámban
2.Normál, széles és
keskeny nyomtávolságú
gőzmozdony,
gőzakkumulátoros-
mozdony
- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra vagy
térségi, elővárosi,
helyi, városi vagy
saját célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
különleges
kötöttpálya-hálózatra
vagy térségi, elővárosi
vagy saját célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
különleges
kötöttpálya-hálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga vagy
- Valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelvnek
a 6. melléklet
3. pontjában
meghatározott
szintű ismerete
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Gépszerkezettan
2. Kazánismeretek
3. Járműszerkezet
4. Fékberendezések, fékezési ismeretek
5. Üzemeltetési ismeretek
6. Vezetéstechnikai ismeretek
Szóbeli:
1. Gépszerkezettan
2. Kazánismeretek
3. Járműszerkezet
4. Fékberendezések, fékezési ismeretek
5. Üzemeltetési ismeretek
6. Vezetéstechnikai ismeretek
290Kazánfűtői gyakorlat:
130
3.Normál, széles és
keskeny nyomtávolságú
villamosmozdony:
váltakozó feszültségű,
több áramnemű
- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra vagy
térségi, elővárosi,
helyi, városi vagy
saját célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
különleges
kötöttpálya-hálózatra
vagy térségi, elővárosi
vagy saját célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
különleges
kötöttpálya-hálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga
vagy
- Valamely
EGT államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és
a magyar nyelvnek
a 6. melléklet
3. pontjában
meghatározott
szintű ismerete
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Járműszerkezetek
2. Vontatójárművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek
Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontatójárművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek
20040
4.Normál, széles és
keskeny nyomtávolságú
villamosmozdony:
egyenfeszültségű
- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra vagy
térségi, elővárosi,
helyi, városi vagy
saját célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
különleges
kötöttpálya-hálózatra
vagy térségi, elővárosi
vagy saját célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
különleges
kötöttpálya-hálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga
vagy
- Valamely
EGT államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a magyar
nyelvnek
a 6. melléklet
3. pontjában
meghatározott szintű
ismerete
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Járműszerkezetek
2. Vontatójárművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek
Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontatójárművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek
20040
5.Villamos meghajtású
elővárosi vasúti jármű
- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra vagy
térségi, elővárosi,
helyi, városi vagy
saját célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
különleges
kötöttpálya-hálózatra
vagy térségi, elővárosi
vagy saját célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
különleges
kötöttpálya-hálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga
vagy
- Valamely
EGT államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a magyar
nyelvnek
a 6. melléklet
3. pontjában
meghatározott szintű
ismerete
- Vezetéstechnikai
gyakorlat
megkezdéséhez
a kategóriának és
pályahálózatnak
megfelelő
infrastruktúra-
alapvizsga
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Járműszerkezetek
2. Vontatójárművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek
Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontatójárművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek
20040
6.Villamos meghajtású
közúti vasúti jármű
- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra vagy
térségi, elővárosi,
helyi, városi vagy
saját célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
különleges
kötöttpálya-hálózatra
vagy helyi, városi
vasúti pályahálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga
vagy
- Valamely
EGT államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és
a magyar nyelvnek
a 6. melléklet
3. pontjában
meghatározott
szintű ismerete
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Járműszerkezetek
2. Vontatójárművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek
Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontatójárművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek
17040
7.Villamos meghajtású
földalatti - metró - vasúti
jármű
- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra vagy
térségi, elővárosi,
helyi, városi vagy
saját célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
különleges
kötöttpálya-hálózatra
vagy helyi, városi
vasúti pályahálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga
vagy
- Valamely
EGT államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és
a magyar nyelvnek
a 6. melléklet
3. pontjában
meghatározott
szintű ismerete
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Járműszerkezetek
2. Vontatójárművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek
Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontatójárművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek
20040
8.Villamos meghajtású
földalatti - metró - vasúti
jármű
- segédvezető -
- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra vagy
térségi, elővárosi,
helyi, városi vagy
saját célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
különleges
kötöttpálya-hálózatra
vagy helyi, városi
vasúti pályahálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga
vagy
- Valamely
EGT államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és
a magyar nyelvnek
a 6. melléklet
3. pontjában
meghatározott szintű
ismerete,
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Járműszerkezetek
2. Vontatójárművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontatójárművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
20040
9.Villamos meghajtású
millenniumi földalatti
vasúti jármű
- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra vagy
térségi, elővárosi,
helyi, városi vagy
saját célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
különleges
kötöttpálya-hálózatra
vagy helyi, városi
vasúti pályahálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga
vagy
- Valamely
EGT államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és
a magyar nyelvnek
a 6. melléklet
3. pontjában
meghatározott
szintű ismerete
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Járműszerkezetek
2. Vontatójárművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek
Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontatójárművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek
20040
10.Villamos meghajtású
fogaskerekű vasúti jármű
- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra vagy
térségi, elővárosi,
helyi, városi vagy
saját célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
különleges
kötöttpálya-hálózatra
vagy helyi, városi
vasúti pályahálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga
vagy
- Valamely
EGT államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és
a magyar nyelvnek
a 6. melléklet
3. pontjában
meghatározott
szintű ismerete
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Járműszerkezetek
2. Vontatójárművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek
Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontatójárművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek
17040
11.Normál, széles és
keskeny nyomtávolságú
dízelmozdony
- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra vagy
térségi, elővárosi,
helyi, városi vagy
saját célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
különleges
kötöttpálya-hálózatra
vagy térségi, elővárosi
vagy saját célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
különleges
kötöttpálya-hálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga
vagy
- Valamely
EGT államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és
a magyar nyelvnek
a 6. melléklet
3. pontjában
meghatározott
szintű ismerete
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Járműszerkezetek
2. Vontatójárművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek
Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontatójárművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek
20040
12.Normál, széles és
keskeny nyomtávolságú
karbantartó, építő vasúti
jármű, vágánygépkocsi,
saját géperejű vasúti
munkagép
- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra vagy
térségi, elővárosi,
helyi, városi vagy
saját célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
különleges
kötöttpálya-hálózatra
vagy térségi, elővárosi
vagy saját célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
különleges
kötöttpálya-hálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga
vagy
- Valamely
EGT államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és
a magyar nyelvnek
a 6. melléklet
3. pontjában
meghatározott
szintű ismerete
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Járműszerkezetek
2. Vontatójárművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek
Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontatójárművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek
20040
13.Normál, széles és
keskeny nyomtávolságú
közúti-vasúti kétéltű
jármű
- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra vagy
térségi, elővárosi,
helyi, városi vagy
saját célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
különleges
kötöttpálya-hálózatra
vagy térségi, elővárosi
vagy saját célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
különleges
kötöttpálya-hálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga
vagy
- Valamely
EGT államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és
a magyar nyelvnek
a 6. melléklet
3. pontjában
meghatározott szintű
ismerete
- Mezőgazdasági
vontató vezetésére
jogosító vezetői
engedély
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Járműszerkezetek
2. Vontatójárművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek
Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontatójárművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek
144
14.Normál, széles és keskeny
nyomtávolságú motoros
hajtány
- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra vagy
térségi, elővárosi,
helyi, városi vagy
saját célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
különleges
kötöttpálya-hálózatra
vagy térségi, elővárosi
vagy saját célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
különleges
kötöttpálya-hálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga
vagy
- Valamely
EGT államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és
a magyar nyelvnek
a 6. melléklet
3. pontjában
meghatározott
szintű ismerete
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Járműszerkezetek
2. Vontatójárművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek
Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontatójárművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek
8020
15.Normál, széles és keskeny
nyomtávolságú hajtány
- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra vagy
térségi, elővárosi,
helyi, városi vagy
saját célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
különleges
kötöttpálya-hálózatra
vagy helyi, városi
vasúti pályahálózatra,
vagy térségi, elővárosi
vagy saját célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
különleges
kötöttpálya-hálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga
vagy
- Valamely
EGT államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és
a magyar nyelvnek
a 6. melléklet
3. pontjában
meghatározott
szintű ismerete
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Járműszerkezetek
2. Erőátviteli berendezések
3. Fékberendezések, fékezési ismeretek
4. Üzemeltetési ismeretek
5. Vezetéstechnikai ismeretek
Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Erőátviteli berendezések
3. Fékberendezések, fékezési ismeretek
4. Üzemeltetési ismeretek
5. Vezetéstechnikai ismeretek
388
16.Keskeny nyomtávolságú
villamosmozdony
- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra vagy
térségi, elővárosi,
helyi, városi vagy
saját célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
különleges
kötöttpálya-hálózatra
vagy térségi, elővárosi
vagy saját célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
különleges
kötöttpálya-hálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga
vagy
- Valamely
EGT államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és
a magyar nyelvnek
a 6. melléklet
3. pontjában
meghatározott
szintű ismerete
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Járműszerkezetek
2. Vontatójárművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek
Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontatójárművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek
10020
17.Keskeny nyomtávolságú
dízelmozdony
- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra vagy
térségi, elővárosi,
helyi, városi vagy
saját célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
különleges
kötöttpálya-hálózatra
vagy térségi, elővárosi
vagy saját célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
különleges
kötöttpálya-hálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga
vagy
- Valamely
EGT államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és
a magyar nyelvnek
a 6. melléklet
3. pontjában
meghatározott
szintű ismerete
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Járműszerkezetek
2. Vontatójárművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek
Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontatójárművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek
10020
18.Egysínű függővasúti
dízelmozdony
- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra vagy
térségi, elővárosi,
helyi, városi vagy
saját célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
különleges
kötöttpálya-hálózatra
vagy térségi, elővárosi
vagy saját célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
különleges
kötöttpálya-hálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga
vagy
- Valamely
EGT államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és
a magyar nyelvnek
a 6. melléklet
3. pontjában
meghatározott
szintű ismerete
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Járműszerkezetek
2. Vontatójárművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek
Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontatójárművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek
20040

* Az előírt gyakorlatok óraszáma az elméleti és gyakorlati képzés összes idejének 50%-át nem haladhatja meg.

2.2. Típusismereti modulok - vasúti társasági vizsgák

ABCDEF
1.Képzésmodul és a hozzá
kapcsolódó hatósági vizsga
megnevezése
A képzésben való
részvétel feltételei
A képzés témaköreiHatósági vizsga vizsgatevékenységei,
témakörök
Az elméleti képzés
minimális ideje órában
megadva
Előírt gyakorlatok
óraszámban
2.Típusismeret: járműtípus
megjelöléssel
- A típusnak megfelelő
kategória vizsga
A vezetési
gyakorlathoz:
- A vezetési
gyakorlatnál használt
infrastruktúrára
vonatkozó vizsga
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Berendezések elhelyezkedése a járművön
2. Berendezések kezelése
3. Vezetési és működtetési sajátosságok
4. Vezetéstechnikai ismeretek
Szóbeli:
1. Berendezések elhelyezkedése
a járművön
2. Berendezések kezelése
3. Vezetési és működtetési sajátosságok
4. Vezetéstechnikai ismeretek
Gyakorlati:
1. Üzemeltetési és vezetési gyakorlat
10Járműismereti gyakorlat:
10*
Felügyelet alatti vezetési
gyakorlat: 24
3.Földalatti - metró
- vasúti segédvezetői
típusismeret: járműtípus
megjelöléssel
- A típusnak megfelelő
kategória vizsga
- A vezetési
gyakorlatnál használt
infrastruktúrára
vonatkozó vizsga
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Berendezések elhelyezkedése a járművön
2. Berendezések kezelése
3. Vezetési és működtetési sajátosságok
Szóbeli:
1. Berendezések elhelyezkedése
a járművön
2. Berendezések kezelése
3. Vezetési és működtetési sajátosságok
Gyakorlati:
1. Segédvezetői gyakorlat
10Járműismereti gyakorlat:
10
Felügyelet alatti
segédvezetői gyakorlat:
24

* Közúti-vasúti kétéltű járműnél a járműismereti gyakorlat ideje 5 óra.

3. Vasúti pályahálózat-ismereti modulok

3.1. Infrastruktúra modulok - a vasúti vizsgaközpont által lebonyolított vizsgák

ABCDEF
1.Képzésmodul és a hozzá
kapcsolódó hatósági vizsga
megnevezése
A képzésben való
részvétel feltételei
A képzés témaköreiHatósági vizsga vizsgatevékenységei,
témakörök
Az elméleti és gyakorlati
képzés minimális ideje
összesen óraszámban
Ebből az előírt gyakorlatok
minimális ideje* óraszámban
2.Országos jelentőségű
vasútvonalakon személy-
és/vagy áruszállítás és
tolatás: Infrastruktúra
megjelöléssel
- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga és
érettségi végzettség
vagy
- Valamely
EGT államban kiadott,
területi korlátozást
nem tartalmazó
Mozdonyvezetői
engedély és a magyar
nyelvnek
a 6. melléklet
3. pontjában
meghatározott szintű
ismerete és érettségi
végzettség
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Vasútvonalak és jellemzőik, valamint a pálya menti
berendezések általános ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások
Írásbeli, szóbeli:
1. Vasútvonalak és jellemzőik, valamint
a pálya menti berendezések általános
ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő
eljárások
30050
3.Országos jelentőségű
vasútvonalakon
munkavégzés,
karbantartás, építés és
tolatás: Infrastruktúra
megjelöléssel
- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga vagy
- Valamely
EGT államban kiadott,
területi korlátozást
nem tartalmazó
Mozdonyvezetői
engedély és a magyar
nyelvnek
a 6. melléklet
3. pontjában
meghatározott szintű
ismerete
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Vasútvonalak és jellemzőik, valamint a pálya menti
berendezések általános ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások
Írásbeli, szóbeli:
1. Vasútvonalak és jellemzőik, valamint
a pálya menti berendezések általános
ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő
eljárások
25050
4.ETCS országos
jelentőségű
vasútvonalakon személy-,
áruszállítás és tolatás
vagy munkavégzés,
karbantartás, építés és
tolatás
Országos jelentőségű
vasútvonalakon
személy- vagy
áruszállítás és
tolatás: Infrastruktúra
megjelöléssel
vagy
Országos jelentőségű
vasútvonalakon
munkavégzés,
karbantartás, építés és
tolatás: Infrastruktúra
megjelöléssel
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Forgalmi ismeretek
2. Közlekedésbiztonsági ismeretek
Írásbeli, szóbeli, gyakorlati:
1. Forgalmi ismeretek
2. Közlekedésbiztonsági ismeretek
2012
5.Országos jelentőségű
vasútvonalakon
tolatás: Infrastruktúra
megjelöléssel
- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga és
érettségi végzettség
vagy
- Valamely
EGT államban kiadott,
területi korlátozást
nem tartalmazó
Mozdonyvezetői
engedély és a magyar
nyelvnek
a 6. melléklet
3. pontjában
meghatározott szintű
ismerete és érettségi
végzettség
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Szolgálati helyek és jellemzőik, valamint
a pálya menti berendezések általános ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások
Írásbeli, szóbeli:
1. Szolgálati helyek és jellemzőik,
valamint a pálya menti berendezések
általános ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő
eljárások
12030
6.Saját célú, térségi és
különleges kötöttpálya
pályahálózaton,
iparvágányon
közlekedés: Infrastruktúra
megjelöléssel
- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra vagy
térségi, elővárosi,
helyi, városi vagy
saját célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
különleges
kötöttpálya-hálózatra
vagy térségi, elővárosi
vagy saját célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
különleges
kötöttpálya-hálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga
vagy
- Valamely
EGT államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a magyar
nyelvnek
a 6. melléklet
3. pontjában
meghatározott szintű
ismerete
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Vasútvonalak és jellemzőik, valamint a pálya menti
berendezések általános ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások
Írásbeli, szóbeli:
1. Vasútvonalak és jellemzőik, valamint
a pálya menti berendezések általános
ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő
eljárások
8010
7.Elővárosi pályahálózaton
személyszállítás:
Infrastruktúra
megjelöléssel
- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra vagy
térségi, elővárosi,
helyi, városi vagy
saját célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
különleges
kötöttpálya-hálózatra
vagy térségi, elővárosi
vagy saját célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
különleges
kötöttpálya-hálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga
vagy
- Valamely
EGT államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és
a magyar nyelvnek
a 6. melléklet
3. pontjában
meghatározott szintű
ismerete
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Vasútvonalak és jellemzőik, valamint a pálya menti
berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások
Írásbeli, szóbeli:
1. Vasútvonalak és jellemzőik, valamint
a pálya menti berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő
eljárások
15030
8.Elővárosi pályahálózaton
nem személyszállítás:
Infrastruktúra
megjelöléssel
- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra vagy
térségi, elővárosi,
helyi, városi vagy
saját célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
különleges
kötöttpálya-hálózatra
vagy térségi, elővárosi
vagy saját célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
különleges
kötöttpálya-hálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga
vagy
- Valamely
EGT államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a magyar
nyelvnek
a 6. melléklet
3. pontjában
meghatározott szintű
ismerete
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Vasútvonalak és jellemzőik, valamint a pálya menti
berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások
Írásbeli, szóbeli:
1. Vasútvonalak és jellemzőik, valamint
a pálya menti berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő
eljárások
15030
9.Elővárosi pályahálózat:
Infrastruktúra
megjelöléssel
- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra vagy
térségi, elővárosi,
helyi, városi vagy
saját célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
különleges
kötöttpálya-hálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga vagy
- Valamely
EGT államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és
a magyar nyelvnek
a 6. melléklet
3. pontjában
meghatározott szintű
ismerete
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Vasútvonalak és jellemzőik, valamint
a pálya menti berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások
Írásbeli, szóbeli:
1. Vasútvonalak és jellemzőik, valamint
a pálya menti berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő
eljárások
16030
10.Helyi, városi
pályahálózaton
személyszállítás:
Infrastruktúra
megjelöléssel
- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra vagy
térségi, elővárosi,
helyi, városi vagy
saját célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
különleges
kötöttpálya-hálózatra
vagy helyi, városi
vasúti pályahálózatra,
vagy térségi, elővárosi
vagy saját célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
különleges
kötöttpálya-hálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga
vagy
- Valamely
EGT államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a magyar
nyelvnek
a 6. melléklet
3. pontjában
meghatározott szintű
ismerete
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Vasútvonalak és jellemzőik, valamint a pálya menti
berendezések általános ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások
6. KRESZ ismeret közúti vasúti jármű esetén
Írásbeli, szóbeli:
1. Vasútvonalak és jellemzőik, valamint
a pálya menti berendezések általános
ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő
eljárások
6. KRESZ ismeret közúti vasúti jármű
esetén
15030
11.Helyi, városi
pályahálózaton nem
személyszállítás:
Infrastruktúra
megjelöléssel
- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra vagy
térségi, elővárosi,
helyi, városi vagy
saját célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
különleges
kötöttpálya-hálózatra
vagy helyi, városi
vasúti pályahálózatra,
vagy térségi, elővárosi
vagy saját célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
különleges
kötöttpálya-hálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga
vagy
- Valamely
EGT államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a magyar
nyelvnek
a 6. melléklet
3. pontjában
meghatározott szintű
ismerete
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Vasútvonalak és jellemzőik, valamint a pálya menti
berendezések általános ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások
6. KRESZ ismeret közúti vasúti jármű esetén
Írásbeli, szóbeli:
1. Vasútvonalak és jellemzőik, valamint
a pálya menti berendezések általános
ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő
eljárások
6. KRESZ ismeret közúti vasúti jármű
esetén
15030

* Az előírt gyakorlatok óraszáma az elméleti és gyakorlati képzés összes idejének 50%-át nem haladhatja meg.

3.2. Vonal- és állomásismereti modulok - vasúti társasági vizsgák

ABCDEF
1.Képzésmodul és a hozzá
kapcsolódó hatósági vizsga
megnevezése
A képzésben való
részvétel feltételei
A képzés témaköreiHatósági vizsga vizsgatevékenységei,
témakörök
Az elméleti és gyakorlati
képzés minimális ideje
összesen óraszámban
Ebből az előírt gyakorlatok
minimális ideje* óraszámban
2.Vonalismeret: vonal,
vonalrész megjelöléssel
- Valamely
EGT államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély, valamint
az adott vonalnak
megfelelő
infrastruktúra vizsga
vagy
- Munkamódszer-
átadás képzésben való
részvétel
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Szolgálati helyek, általános és különleges
előírások, közlekedési korlátozások, útvonalkönyv
2. Követési rendek
3. Lejt viszonyok
4. Értekezési lehetőségek
Szóbeli:
1. Szolgálati helyek, általános és
különleges előírások, közlekedési
korlátozások, útvonalkönyv
2. Követési rendek
3. Lejt viszonyok
4. Értekezési lehetőségek
1 óra elmélet vagy
a vonal mindkét
viszonylatát bemutató
videófelvétel vagy
a vonal mindkét
viszonylatát bemutató
szimulációs gyakorlat
Felügyelet alatti
vezetési gyakorlat
vagy a járművezető
mellett legfeljebb
1 fő utazási gyakorlat*
útvonalanként: legalább
3 oda-vissza út vagy
a vonal mindkét
viszonylatát bemutató
videofelvétel, vagy
a vonal mindkét
viszonylatát bemutató
szimulációs gyakorlat
esetén 1 oda-vissza út
3.Állomásismeret: szolgálati
hely, tolatási körzet
megjelöléssel
- Valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély, valamint
az adott szolgálat
helynek megfelelő
infrastruktúra vizsga
vagy
- Munkamódszer-
átadás képzésben való
részvétel
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Szolgálati helyek, általános és különleges
előírások, közlekedési korlátozások, útvonalkönyv
2. Helyi ismeretek
3. Lejt viszonyok
4. Értekezési lehetőségek
Szóbeli:
1. Szolgálati helyek, általános és
különleges előírások, közlekedési
korlátozások, útvonalkönyv
2. Helyi ismeretek
3. Lejt viszonyok
4. Értekezési lehetőségek
1Felügyelet alatti vezetési
gyakorlat, vagy
a járművezető mellett
legfeljebb 1 fő utazási
gyakorlat* szolgálati
helyenként:
legalább 2x8 óra, tolatási
körzetenként legalább
2x4 óra

* A vonal- és az állomásismereti képzések utazási gyakorlata felügyelet alatti munkavégzésnek minősül.

4. Vezetési gyakorlat modulok - a vasúti vizsgaközpont által lebonyolított vizsgák

ABCDEF
1.Képzésmodul és a hozzá
kapcsolódó hatósági vizsga
megnevezése
A képzésben való
részvétel feltételei
A képzés tananyagegységeiHatósági vizsga témaköreit tartalmazó
tananyagegységek, vizsgatevékenységek
Az elméleti képzés
minimális ideje órában
megadva
Előírt gyakorlatok
óraszámban
2.Országos jelentőségű
vasútvonalakon személy-,
illetve áruszállítás és
tolatás:
infrastruktúra és kategória
megjelöléssel
- Kategória vizsga
és befejezett
típusismereti
elméleti képzés,
valamint az adott
vonalnak megfelelő
infrastruktúra vizsga
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás,
sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok
alkalmazása
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások
Gyakorlati:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás,
sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása,
szabályok alkalmazása
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben követendő
eljárások
-Felügyelet alatti
vezetési gyakorlat
- első kategória: 320*,
ebből 120 tolatás -
további kategória: 100*,
ebből 30 tolatás
3.Országos jelentőségű
vasútvonalakon
munkavégzés,
karbantartás, építés és
tolatás: infrastruktúra és
kategória megjelöléssel
- Kategória vizsga
és befejezett
típusismereti
elméleti képzés,
valamint az adott
vonalnak megfelelő
infrastruktúra vizsga
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás,
sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok
alkalmazása
3. Járműre járás
4. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások
Gyakorlati:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás,
sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása,
szabályok alkalmazása
3. Járműre járás
4. Rendkívüli helyzetekben követendő
eljárások
-Felügyelet alatti vezetési
gyakorlat: 320*, ebből
120 tolatás, Közúti-vasúti
kétéltű járműnél 50 óra
4.Országos jelentőségű
vasútvonalakon tolatás:
infrastruktúra és kategória
megjelöléssel
- Kategória vizsga
és befejezett
típusismereti
elméleti képzés,
valamint az adott
vonalnak megfelelő
infrastruktúra vizsga
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás,
sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok
alkalmazása
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások
Gyakorlati:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás,
sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása,
szabályok alkalmazása
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben követendő
eljárások
-Felügyelet alatti vezetési
gyakorlat
- első kategória: 120*
- további kategória: 50*
5.Saját célú, térségi és
különleges kötöttpálya
pályahálózaton,
iparvágányon közlekedés:
infrastruktúra és kategória
megjelöléssel
- Kategória vizsga
és befejezett
típusismereti
elméleti képzés,
valamint az adott
vonalnak megfelelő
infrastruktúra vizsga
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás,
sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok
alkalmazása
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások
Gyakorlati:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás,
sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása,
szabályok alkalmazása
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben követendő
eljárások
-Felügyelet alatti vezetési
gyakorlat: 50*
6.Elővárosi pályahálózaton
személyszállítás:
infrastruktúra és kategória
megjelöléssel
- Kategória vizsga
és befejezett
típusismereti
elméleti képzés,
valamint az adott
vonalnak megfelelő
infrastruktúra vizsga
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás,
sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok
alkalmazása
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások
Gyakorlati:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás,
sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása,
szabályok alkalmazása
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben követendő
eljárások
-Felügyelet alatti vezetési
gyakorlat: 50*
7.Elővárosi pályahálózaton
nem személyszállítás:
infrastruktúra és kategória
megjelöléssel
- Kategória vizsga
és befejezett
típusismereti
elméleti képzés,
valamint az adott
vonalnak megfelelő
infrastruktúra vizsga
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás,
sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok
alkalmazása
3. Járműre járás
4. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások
Gyakorlati:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás,
sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása,
szabályok alkalmazása
3. Járműre járás
4. Rendkívüli helyzetekben követendő
eljárások
-Felügyelet alatti vezetési
gyakorlat: 50*
8.Elővárosi pályahálózat:
Infrastruktúra és kategória
megjelöléssel
- Kategória vizsga
és befejezett
típusismereti
elméleti képzés,
valamint az adott
vonalnak megfelelő
infrastruktúra vizsga
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás,
sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok
alkalmazása
3. Járműre járás
4. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások
Gyakorlati:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás,
sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása,
szabályok alkalmazása
3. Járműre járás
4. Rendkívüli helyzetekben követendő
eljárások
-Felügyelet alatti vezetési
gyakorlat: 50*
9.Helyi, városi
pályahálózaton
személyszállítás:
infrastruktúra és kategória
megjelöléssel
- Kategória vizsga
és befejezett
típusismereti
elméleti képzés,
valamint az adott
vonalnak megfelelő
infrastruktúra vizsga
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
tananyagegységek:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás,
lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok
alkalmazása
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások
Gyakorlati:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás,
sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása,
szabályok alkalmazása
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben követendő
eljárások
-Felügyelet alatti vezetési
gyakorlat: 50*
10.Helyi, városi- Kategória vizsgaA vasúti közlekedés biztonságával összefüggőGyakorlati:-Felügyelet alatti
pályahálózaton nemés befejezetttananyagegységek:1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás,vezetési gyakorlat: 50*
személyszállítás:típusismereti1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás,sebességtartás
infrastruktúra és kategóriaelméleti képzés,sebességtartás2. Jelzések figyelése, végrehajtása,
megjelölésselvalamint az adott2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályokszabályok alkalmazása
vonalnak megfelelőalkalmazása3. Járműre járás
infrastruktúra vizsga3. Járműre járás4. Rendkívüli helyzetekben követendő
4. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárásokeljárások

* A vezetési gyakorlat modul felügyelet alatti utazása a típusismeret modul felügyelet alatti utazásával egyidejűleg is lebonyolítható. Emberi erővel hajtott hajtány esetében külön vezetési gyakorlat modul nem szükséges.

5. Járművezetői gyakorlat

A képzés szükségességét a munkavállalót alkalmazó vasúti társaság dönti el.

ABCD
1.Képzés megnevezéseA képzésben való részvétel feltételeiA képzés témaköreiAjánlott gyakorlatok óraszámban
2.Munkamódszer-átadás- Vezetési gyakorlat vizsgaAz alapvizsgának megfelelő járművön és infrastruktúrán más
járművezető kísérete mellett végzett járművezetés
50

"

4. melléklet a 43/2021. (IX. 8.) ITM rendelethez

Az R1. 6. melléklet 2. pont 2.2.7. alpontjában a "vasúti rendszerének forgalmi szolgálat és forgalomirányítás alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról és a 2007/756/EK határozat módosításáról szóló, 2012. november 14-i 2012/757/EU bizottsági határozat" szövegrész helyébe a "vasúti rendszerének forgalomüzemeltetés és -irányítás alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról és a 2012/757/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. május 16-i (EU) 2019/773 bizottsági végrehajtási rendelet" szöveg lép.

5. melléklet a 43/2021. (IX. 8.) ITM rendelethez

"9. melléklet a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelethez

E rendelet hatálya alá tartozó OKJ képzések, és a szakképesítésre felkészítő szakmai képzések a vasúti ágazatban

1. Megfeleltetési táblázat szakmai képzés keretében megszerzett végzettség esetén

ABCDE
1.SzintTanulmányi területSorszámOKJ-s végzettségE rendelet 3. melléklete szerinti vizsga
2.5452504Dízelmotoros vasúti
jármű szerelője
- Dízelmozdony kategória modul
- Karbantartó, építő vasúti jármű kategória modul
- Keskeny nyomtávolságú dízelmozdony kategória
modul
3.5452511Vasúti jármű dízelmotor-
és hajtásszerelő
4.6252102Mozgólépcső ellenőr- Mozgólépcső, mozgójárda kezelő
5.3352101Mozgólépcső
karbantartó-szerelő
- Mozgólépcső, mozgójárda kezelő
6.5484105Vasútforgalmi
szolgálattevő
- Általános forgalmi
7.5452507Vasúti villamos jármű
szerelője
- Villamosmozdony kategória modul
8.5452513Vasúti jármű villamos
rendszereinek szerelője
- Villamos meghajtású elővárosi vasúti jármű
kategória modul
- Villamos meghajtású közúti vasúti jármű kategória
modul
- Villamos meghajtású földalatti
- metró - vasúti jármű kategória modul
- Villamos meghajtású földalatti
- metró - vasúti jármű
- segédvezető kategória modul
- Villamos meghajtású millenniumi földalatti vasúti
jármű kategória modul
- Villamos meghajtású fogaskerekű vasúti jármű
kategória modul
- Keskeny nyomtávolságú villamosmozdony kategória
modul
9.5452509Kocsivizsgáló- Kocsivizsgáló

2. Megfeleltetési táblázat munkakörhöz vagy tevékenységhez kapcsolódó végzettség esetén

ABCD
1.Szakközépiskolai
ágazat
Munkakörhöz vagy tevékenységhez kapcsolódó végzettség:
FEOR-'08 alapján
E rendelet 3. melléklet szerinti
vizsga
2.XXI.Közlekedés5231/6 Jegyvizsgáló- Jegyvizsgáló

3. Megfeleltetési táblázat szakmai képzés keretében megszerzett végzettség esetén

ABCDE
1.Tanulmányi
terület
E rendelet 3. melléklet szerinti
táblázat sorszáma
SorszámSzakmai képzés keretében
megszerzett végzettség
E rendelet 3. melléklet szerinti
vizsga
2.1041I.23JegyvizsgálóJegyvizsgáló
3.1041I.10KocsirendezőKocsirendező

"

6. melléklet a 43/2021. (IX. 8.) ITM rendelethez

"10. melléklet a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelethez

Egyéb vasúti hatósági képzések

1. Kazánbiztosi képzés

2. Veszélyes áruk fuvarozásába bevont vasúti kocsik műszaki vizsgálata képzés

3. Vasútszakmai oktatók pedagógiai, andragógiai továbbképzése

4. Különleges kötöttpályás közlekedési szakmai oktatók pedagógiai, andragógiai továbbképzése

5. Vasúti hatósági vizsgabiztosok pedagógiai, andragógiai továbbképzése

6. Felsőfokú kiegészítő hatósági vasúti jármű vizsgabiztosi képzés

7. Felsőfokú kiegészítő hatósági műhely részterületi vezetői képzés

8. Az Európai Vasúti Ügynökség (ERA) egyablakos ügyintézői felületének (OSS) használatára felkészítő képzés

9. Vasúti biztonsági menedzser képzés

10. Vasúti biztonsági kultúra ismeretek képzés

11. Vasúti balesetvizsgálók továbbképzése"

Tartalomjegyzék