64/2012. (XII. 7.) NFM rendelet

az állami tulajdonban lévő vizek mederhasználati díjairól

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott mederhasználati vízilétesítményekre terjed ki.

2. § (1) Az 1. § szerinti vízilétesítmény elhelyezésére szolgáló mederterület használatáért

a) a Balaton (a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszerrel együtt) vonatkozásában az 1. mellékletben,

b) a Velencei-tó vonatkozásában a 2. mellékletben

meghatározott mederhasználati díjat kell fizetni.

(2)[1] A mederhasználati díjfizetési kötelezettség az üzemeltetési engedély jogosultját a vízjogi üzemeltetési engedély véglegessé válásának napjától terheli.

(3) Az 1. és 2. mellékletben meghatározott díjak a mindenkori általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

3. § (1) A mederhasználati díj egy összegben történő megfizetése esetén az 1. és 2. melléklet B, C és D oszlopaiban szereplő díjtételek kerülnek alkalmazásra a mederhasználati vízilétesítmény típusától és az üzemeltetési engedély érvényességi idejétől függően.

(2) Amennyiben a mederhasználati díj egyösszegű megfizetésére vonatkozó kötelezettség 2014. január 1. napját követően keletkezik, akkor az 1. és 2. melléklet B, C és D oszlopaiban meghatározott fajlagos díjtételek a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) által a megelőző évekre vonatkozóan közzétett éves átlagos fogyasztói árindex mértékével növekednek.

(3) Egy összegben történő díjfizetés esetén a 3. mellékletben szereplő szakaszos bevezetés nem alkalmazható.

(4) A mederhasználati díj előre egy összegben történő megfizetése esetén:

a) amennyiben az üzemeltetési engedély 10 vagy 15 éves időtartamra kerül kiadásra, a mederhasználati díj az 1. és 2. melléklet B és C oszlopában szereplő fajlagos díj és az igénybevett terület nagyságának szorzatával állapítandó meg;

b) amennyiben az üzemeltetési engedély a 10 vagy 15 éves időtartamtól eltérő időtartamra kerül kiadásra, a mederhasználati díj az 1. és 2. melléklet D oszlopában meghatározott fajlagos éves díj és az igénybevett terület nagyságának, valamint az évek számának szorzatával állapítandó meg.

(5) Részletfizetés engedélyezése esetén az 1. és 2. melléklet D oszlopában szereplő fajlagos éves díjtételek alkalmazandók azzal, hogy a

a) 2012-2014. évekre vonatkozó éves mederhasználati díjak megállapítására a 3. mellékletben szereplő számítási mód az irányadó,

b) 2015. évre és az azt követő évekre vonatkozó éves mederhasználati díj megállapítására az 1. és 2. melléklet D oszlopában szereplő, a KSH honlapján közzétett előző évekre vonatkozó éves átlagos fogyasztói árindex mértékével megegyező mértékben megnövelt fajlagos éves díjtételek az irányadók.

4. § (1) A mederhasználati vízilétesítmény által igénybe vett állami ingatlan vagyonkezelője az üzemeltetési engedély kiadását kérelmező által hiánytalanul benyújtott dokumentumok vizsgálata alapján - a benyújtástól számított 30 napon belül - nyilatkozik a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) felé, hogy a mederhasználati vízilétesítmények megvalósítását vagy fennmaradását támogatja-e.

(2) A vagyonkezelő a támogató tartalmú nyilatkozatában javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy a változási vázrajzon, valamint a műszaki dokumentációban szereplő méretek alapulvételével milyen mértékű mederhasználati díj alkalmazandó.

(3) A mederhasználati vízilétesítmény változási vázrajzát, valamint a műszaki dokumentációt az üzemeltetési engedély kiadását kérelmező készítteti el és nyújtja be az ingatlan vagyonkezelője részére.

(4) Az MNV Zrt. a vagyonkezelő nyilatkozatának mérlegelésével 45 napon belül dönt a kérelmezővel történő írásbeli megállapodás megkötéséről. A megállapodásban a felek a mederhasználati díj összegéről és az esetleges részletfizetés lehetőségéről állapodnak meg.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott 45 napos határidőt a vagyonkezelő nyilatkozatának személyes átadása esetén az átadás igazolt napjától, postai küldemény esetén a küldemény feladásának igazolt napjától kell számítani.

5. § (1) Azon központi költségvetési szervek, amelyeknek az alapító okiratában meghatározott alapfeladataik között szerepel a kikötő üzemeltetése és a mederkezelői feladatok ellátása, e feladatok ellátásával összefüggésben a vagyonkezelésükben álló hajók kikötésére szolgáló mederhasználati vízilétesítmények hajóhelyekkel arányos területét térítésmentesen használhatják.

(2) A Nemzeti Sportközpontok az alaptevékenységük ellátása keretében a Magyar Vitorlás Szövetség részére biztosított - az alaptevékenységhez szükséges mértékű - a hajók kikötésére szolgáló mederhasználati vízilétesítmények hajóhelyekkel arányos területét térítésmentesen használhatják.

(3) A rendőrség, a Magyar Honvédség, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a vízimentő szolgálat, a természetvédelmi őrszolgálat, valamint a vízügyi igazgatási szervek állami feladataik ellátása érdekében, térítésmentesen használhatják az állami tulajdonban lévő vizek medrét.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

Németh Lászlóné s. k.,

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 64/2012. (XII. 7.) NFM rendelethez

A Balatonon alkalmazandó mederhasználati díjak

ABCD
1.Mederhasználati vízilétesítmények10 évre szóló üzemeltetési
engedély esetén
(Ft/m2/10 év)
fizetendő díjak
15 évre szóló üzemeltetési
engedély esetén
(Ft/m2/15 év)
fizetendő díj
Eltérő időtartamra szóló
üzemeltetési engedély
és/vagy részletfizetés
esetén fizetendő díj
(Ft/m2/év)
2.Móló (az úszó móló kivételével)54007560615
3.Partvédőmű54007560615
4.Sólyapálya43506090495
5.A közforgalom számára megnyitott
mólószárak járófelületének közpark,
sétány céljára történő
igénybevétele
111

2. melléklet a 64/2012. (XII. 7.) NFM rendelethez

A Velencei-tóra vonatkozóan alkalmazandó mederhasználati díjak

ABCD
1.Mederhasználati vízilétesítmények10 évre szóló üzemeltetési
engedély esetén
(Ft/m2/10 év)
fizetendő díjak
15 évre szóló üzemeltetési
engedély esetén
(Ft/m2/15 év)
fizetendő díj
Eltérő időtartamra szóló
üzemeltetési engedély
és/vagy részletfizetés
esetén fizetendő díj
(Ft/m2/év)
2.Móló (az úszó móló kivételével)42105890479
3.Partvédőmű42105890479
4.Sólyapálya33304660379
5.A közforgalom számára megnyitott
mólószárak járófelületének közpark,
sétány céljára történő
igénybevétele
111

3. melléklet a 64/2012. (XII. 7.) NFM rendelethez

A mederhasználati díjtételek szakaszos bevezetésének ütemezése

AB
1.ÉvTénylegesen fizetendő mederhasználati díj
2.2012.a 2012. évre az 1. és 2. melléklet C oszlopában foglaltak alapján egy évre kiszámított
fizetendő éves díj (2012. évi alapdíj) 55%-a
3.2013.a 2012. évi alapdíj inflációs rátával növelt összegének (2013. évi alapdíj) 70 %-a
4.2014.a 2013. évi alapdíj inflációs rátával növelt összegének 85%-a (2014. évi alapdíj)
5.2015.a 2014. évi alapdíj inflációs rátával növelt összegének 100%-a

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 63. §-a. Hatályos 2018.01.01.

Tartalomjegyzék