67/2012. (XII. 14.) BM rendelet

a tűzoltóságok és a Magyar Honvédség tűzvédelmi szerveinek együttműködési rendjéről, valamint egyes tűzvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. §-a (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 13. § tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés

3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 14. § tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 5. és 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 15. § tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. honvédelmi szerv: a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH), a honvédelemért felelős miniszter közvetlen irányítása, fenntartói irányítása vagy közvetlen felügyelete alá tartozó szervezet,

2. honvédségi erők: a honvédelmi szerv állományába tartozó személyek, és az általuk kezelt technikai eszközök, gépjárművek és anyagi készletek,

3. honvédségi létesítmény: a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő létesítmény, ingatlan,

4. honvédségi tűzoltó alegység: egyes honvédelmi szervek által állandó vagy ideiglenes jelleggel fenntartott létesítményi tűzoltóság,

5. kiemelt fontosságú építmény: a honvédségi létesítményben található olyan építmény, amelynek megsemmisülése, vagy a benne található anyagoknak, eszközöknek, információknak az elvesztése jelentősen veszélyeztetné a honvédelmi szerv alaprendeltetése szerinti feladatainak végrehajtását és harckészültségét,

6. pusztító eszközök: a honvédelmi szerv kezelésében lévő olyan eszközök és anyagok, amelyek alkalmazásánakcélja személyek és tárgyak megsemmisítése vagy harcképtelenné tétele,

7. tűzoltósági erők: a hivatásos katasztrófavédelmi szervek és az önkormányzati tűzoltóságok állományába tartozó személyek és az általuk kezelt technikai eszközök, gépjárművek és anyagi készletek,

8. veszélyes építmény: a honvédségi létesítményben található olyan építmény, amelyben tűz- és robbanásveszélyes, valamint más veszélyes anyagok tárolása, feldolgozása, előkészítése, kimérése vagy megsemmisítése zajlik.

2. A honvédelmi szerv valamint a hivatásos és önkormányzati tűzoltóság együttműködési megállapodásának megkötésére és tartalmára vonatkozó szabályok

2. § (1) A honvédelmi szerv, valamint a hivatásos tűzoltóság és a (2) bekezdés b) pontjában megjelölt önkormányzati tűzoltóság az együttműködés általános rendjét írásban megkötött, magánjogi szerződésnek nem minősülő megállapodásban szabályozza.

(2) A megállapodás megkötésére köteles

a) az a hivatásos tűzoltóság, amelynek működési területén,

b) az önkormányzati tűzoltóság, amelynek elsődleges műveleti körzetében a honvédségi létesítmény található.

(3) A honvédségi létesítményben több honvédelmi szerv elhelyezése esetén a megállapodást az MH részéről a honvédségi létesítményben működő honvédelmi szervek vezetőinek egyidejű tájékoztatása mellett a honvédségi létesítmény üzemeltetéséért felelős honvédelmi szerv vezetője köti meg.

(4) A megállapodás megkötését a honvédelmi szerv parancsnoka (vezetője), vagy a honvédségi létesítmény üzemeltetéséért felelős honvédelmi szerv parancsnoka (vezetője) a rendelkezésre álló adatok megküldésével írásban, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve útján a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott hivatásos tűzoltóságnál kezdeményezi.

(5) A hivatásos tűzoltóság a megállapodás-tervezet előkészítésébe bevonja a (2) bekezdés b) pontjában megjelölt önkormányzati tűzoltóságot.

(6) Ha a megállapodás tervezetének elkészítéséhez a honvédelmi szerv által küldött adatokon kívül további adatok szükségesek, ezek megküldése iránt a hivatásos tűzoltóság haladéktalanul megkeresi a (4) bekezdésben meghatározott szervet.

(7) A hivatásos tűzoltóság a megállapodás tervezetét a megkeresés érkezésétől, a (6) bekezdésben meghatározott esetben az adatok közlésétől számított 15 napon belül elkészíti és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez jóváhagyás céljából felterjeszti.

(8) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetője a tervezetet, annak jóváhagyása esetén, a tervezet érkezésétől számított 8 napon belül ellenjegyzésével látja el és megküldi a hivatásos tűzoltóságnak.

(9) A hivatásos tűzoltóság az ellenjegyzett megállapodás tervezetét aláírásra megküldi a honvédelmi szerv parancsnokának (vezetőjének), vagy a honvédségi létesítmény üzemeltetéséért felelős honvédelmi szerv parancsnokának (vezetőjének) és a (2) bekezdés b) pontjában megjelölt önkormányzati tűzoltóságnak.

(10) Az ellenjegyzett megállapodás tervezetére a honvédelmi szerv parancsnoka (vezetője), vagy a honvédségi létesítmény üzemeltetéséért felelős honvédelmi szerv parancsnoka (vezetője) 8 napon belül tehet észrevételt a hivatásos tűzoltóságnál, amely a megállapodás tervezetének módosítása iránt az (5)-(7) bekezdésekben foglaltak szerinti rendben intézkedik.

(11) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetője a megállapodás tervezetével kapcsolatban az érkezéstől számított 8 napon belül tehet indokolással alátámasztott írásos észrevételt a hivatásos tűzoltóságnál, valamint a hivatásos tűzoltóság útján a honvédelmi szerv parancsnokánál (vezetőjénél), vagy a honvédségi létesítmény üzemeltetéséért felelős honvédelmi szerv parancsnokánál (vezetőjénél) és a (2) bekezdés b) pontjában megjelölt önkormányzati tűzoltóságnál.

(12) Ha a tervezetnek a hivatásos tűzoltósággal való közlésétől számított 90 napon belül a megállapodás megkötésére nem kerül sor, akkor a honvédelmi szerv parancsnoka (vezetője), vagy a honvédségi létesítmény üzemeltetéséért felelős honvédelmi szerv parancsnoka (vezetője) a HM Hatósági Hivatal (a továbbiakban: HM HH) vezetőjének, a hivatásos tűzoltóság a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetőjének írásban jelenti a megállapodás elmaradásának okát és javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére.

(13) A megállapodást a felek az együttműködés tartalmára kiható változás esetén, de legalább évente legalább egy alkalommal felülvizsgálják, és szükség esetén módosítják.

(14) A megállapodás módosítása vonatkozásában az (5)-(12) bekezdés szabályai alkalmazandók azzal, hogy a megállapodás módosítását a hivatásos tűzoltóság is kezdeményezheti.

3. § A megállapodás tartalmazza

a) a megállapodást kötő felek megnevezését,

b) a honvédségi létesítmény megnevezését, helyét,

c) a honvédségi létesítmény tűzveszélyességi osztályát, mértékadó tűzszakaszainak megnevezését, alapterületét,

d) a honvédségi létesítmény kiemelt fontosságú vagy veszélyes építményének megnevezését, funkcióját, alapterületét, tűzveszélyességi osztályát, mértékadó tűzszakaszainak alapterületét,

e) a hivatásos és az önkormányzati tűzoltóság, valamint a közművek képviselői értesítésének, riasztásának rendjét,

f) a honvédségi létesítményt magába foglaló településre a hivatásos tűzoltóság által készített Műveletirányító Terv-adatlap másolatát,

g) a honvédségi létesítményben a hivatásos, valamint az önkormányzati tűzoltóság belépésének és mozgásának szabályait,

h) a hivatásos, valamint az önkormányzati tűzoltóság tagjainak a honvédségi létesítményben történő tevékenységére vonatkozó titokvédelmi rendszabályokat,

i) honvédségi tűzoltó alegység működése esetén a tűzoltás, műszaki mentés irányításának rendjét,

j) a helyismereti foglalkozások és a gyakorlatok szervezésének rendjét,

k) a honvédségi erők alkalmazása során az együttműködés szabályait,

l) a honvédségi létesítmény vázlatrajzait, a főbb veszélyforrások, a közművek központi záró-szerelvényeinek, vízszerzési- és vízlelőhelyek, valamint a felvonulási útvonal feltüntetésével,

m) a honvédségi létesítmény bejárásának rendjét,

n) a kapcsolattartó személyeket és elérhetőségük rendjét,

o) a felek közötti kárhelyszíni kommunikáció összehangolásának módját,

p) szükség esetén a honvédségi tűzoltó alegységek kiképzett állományának a hivatásos tűzoltóság napi munkavégzésében, valamint kiképzési foglalkozásain való részvétel rendjét.

3. Egyedi megállapodások

4. § (1) A honvédelmi szerv igénye esetén a kezelésében lévő területeken végrehajtásra kerülő honvédségi gyakorlat, rendezvény (a továbbiakban együtt: honvédségi gyakorlat) tűzvédelmi biztosítása céljából a honvédelmi szerv és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve írásban magánjogi szerződésnek nem minősülő egyedi megállapodást köt. Az egyedi megállapodás megkötését a honvédségi gyakorlat végrehajtásáért felelős honvédelmi szerv kezdeményezi a hivatásos katasztrófavédelmi szerv azon területi szervénél, amelynek működési területén a honvédségi gyakorlat végrehajtásra kerül, vagy amelynek erőit, eszközeit igénybe kívánja venni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felek az egyedi megállapodást a gyakorlatot megelőzően legalább 15 munkanappal korábban kötik meg.

(3) Az egyedi megállapodás tartalmazza

a) az egyedi megállapodást kötő felek megnevezését,

b) a honvédségi gyakorlat tárgyát, jellegét, fő veszélyforrásait és helyét,

c) a tűzoltósági erőket, azok készenléti helyének és értesítési módjának feltüntetésével,

d) az esetleges beavatkozás végrehajtásához szükséges információkat, különösen a helyszínen található oltóvíz vételi helyeket, kárhelyszín lehetséges megközelítési útvonalait,

e) a honvédségi gyakorlattal érintett honvédségi erőket,

f) az együttműködés egyéb szabályait, szükség esetén a költségviselésre vonatkozó szabályokat.

(4) Az egyedi megállapodás tartalmáról a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve tájékoztatja a gyakorlatba bevonásra kerülő hivatásos tűzoltóságot.

5. § (1) A hivatásos tűzoltóság szervezésében végrehajtásra kerülő katasztrófavédelmi együttműködési gyakorlaton, rendezvényen a honvédségi tűzoltó alegység gyakoroltatása céljából a hivatásos tűzoltóság a honvédelmi szervnél magánjogi szerződésnek nem minősülő egyedi megállapodás megkötését kezdeményezheti. Az egyedi megállapodást a gyakorlatot megelőzően legalább 5 munkanappal korábban kell megkötni.

(2) Az írásbeli egyedi megállapodás tartalmazza

a) az egyedi megállapodást kötő felek megnevezését,

b) a megállapodás tárgyát,

c) a végrehajtás helyszínét,

d) a honvédségi erőket,

e) a tűzoltósági erőket,

f) az együttműködés egyéb szabályait, különösen a költségviselésre vonatkozó szabályokat.

(3) A honvédelmi szerv az együttműködés körében nem ajánlhat fel pusztító eszközöket, valamint zárolt anyagokat és eszközöket.

(4) Az együttműködés körében felajánlott erőket a két fél üzleti célból nem veheti igénybe.

4. A Tűzoltási és Műszaki Mentési Terv

6. § (1) A 2. § rendelkezései szerint megkötött együttműködési megállapodásban meghatározott honvédségi létesítmények adatainak figyelembevételével a hivatásos tűzoltóság a Tűzoltási és Műszaki Mentési Terv (a továbbiakban: TMMT) készítésére kötelezett honvédségi létesítményeket meghatározza és a külön jogszabályban foglaltak alapján a TMMT-ket elkészíti.

(2) A honvédelmi szerv a hivatásos tűzoltóság megkeresésére a TMMT készítéséhez szükséges adatokat a hivatásos tűzoltóság részére megküldi.

(3) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve által jóváhagyott TMMT-t a hivatásos tűzoltóság a honvédelmi szerv útján egyetértésre megküldi a HM HH részére.

(4) A HM HH az egyetértésével ellátott TMMT egy példányát megküldi a hivatásos tűzoltóságnak.

(5) Amennyiben a HM HH a TMMT-vel nem ért egyet, kifogásairól tájékoztatja a hivatásos tűzoltóságot.

(6) Véleményeltérés esetén a TMMT véglegesítése érdekében a honvédelmi szerv és a hivatásos tűzoltóság egyeztető tárgyalást folytat le, melyről a szükséges intézkedések és felelősök rögzítésével közös jegyzőkönyvet vesznek fel.

(7) A jegyzőkönyvben foglalt határidő eredménytelen eltelte esetén a felek felettes szerveiket tájékoztatják a határidő elmulasztásáról és javaslatot tesznek a szükséges intézkedések megtételére.

5. Az együttműködés tartalma, az abból adódó költségek viselése

7. § A közös feladatokra történő felkészülés érdekében a 2. § (1) bekezdése szerinti megállapodást kötő hivatásos vagy önkormányzati tűzoltóság, valamint a honvédelmi szerv tűzoltó alegységének kiképzett állománya - váltásonként - évente legalább egy alkalommal közös, helyismereti foglalkozással egybekötött gyakorlaton vesz részt. A gyakorlatot honvédségi létesítményben vagy a tűzoltóság működési területén található, a honvédségi tűzoltó alegység tervezett igénybevételét igénylő létesítményben kell végrehajtani.

8. § A honvédségi tűzoltó alegységek kiképzett állománya tapasztalatszerzés, valamint a hatékonyabb együttműködés céljából a 2. § (1) bekezdése szerinti megállapodásban rögzített keretek között a hivatásos tűzoltóság napi munkavégzésében, valamint kiképzési foglalkozásain részt vehet.

9. § (1) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv az együttműködő honvédségi létesítmény a vezető szolgálata útján a tűzoltási és műszaki feladatok végrehajtása érdekében honvédségi erők kirendelését kérheti. A kirendelést a Honvéd Vezérkar főnökének intézkedése alapján a honvédelmi szerv parancsnoka engedélyezi.

(2) A honvédségi erők honvédségi létesítményen kívüli alkalmazása nem veszélyeztetheti alapfeladatainak ellátását.

10. § Ha az együttműködési megállapodás eltérően nem rendelkezik, a megállapodást kötő felek az együttműködés során felmerülő saját költségeiket viselik.

6. Együttműködés a tűzvédelmi hatósági eljárásokban

11. § A hivatásos katasztrófavédelmi szerv és a honvédségi tűzvédelmi hatóság megosztja egymással a létesítési, használatbavételi eljárásokkal, valamint a tűzvizsgálattal kapcsolatos szakmai tapasztalatokat, e célból - egyeztetés alapján - jelen lehetnek egymás tűzvédelmi hatósági ellenőrzésein és a tűzvizsgálat helyszínén.

7. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet 2013. január 2. napján lép hatályba.

(2) A 2. § (1) bekezdése szerinti megállapodásokat első alkalommal e rendelet hatálybalépésétől számított 90 napon belül kell megkötni.

(3) Az együttműködési megállapodás megkötésétől számított 90 napon belül a hivatásos tűzoltóságok a honvédelmi szervek közreműködésével a kijelölt honvédségi létesítmények esetében elkészítik a TMMT-t.

13. § (1) A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A beavatkozó tűzoltóság a (2) bekezdés szerinti adatokat a tűzeset keletkezési helye szerint illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséggel - a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő ingó és ingatlan vagyontárgyak (a továbbiakban: MH létesítménye) esetén a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Központi Főügyelete útján a Magyar Honvédség központi ügyeletével - távközlési eszköz útján vagy elektronikus úton haladéktalanul közli."

(2) Az R1. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség) az ügyelete útján minden tudomására jutott tűzesetről haladéktalanul értesíti a hivatásos katasztrófavédelmi szerv ügyeletét, az MH létesítményében keletkezett tűz esetén a Magyar Honvédség központi ügyeletét."

14. § (1) A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Nem kötelezett szakvizsga megszerzésére:

a) az 1. melléklet 6. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében a csak az 1. pirotechnikai osztályba tartozó pirotechnikai termékek forgalmazását végző személy;

b) az 1. melléklet 14. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében az, aki a 6. § e) pontban meghatározott végzettséggel és középszintű tűzvédelmi szakmai képesítéssel rendelkezik;"

(2) Az R2. 1. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az 1. melléklet 2. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében a mennyiségek számításánál az üzemanyagtöltő-állomásokon a kimérő szerkezetekhez kapcsolódó technológiai tartályokban tárolt üzemanyagot figyelmen kívül kell hagyni."

(3) Az R2. 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Szakvizsgáztatásra az jogosult, aki)

"a) az 1. melléklet 1-5., 12. vagy 14. pontjában meghatározott foglalkozási ágakra (munkakörökre) előírt szakvizsgák esetében a felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott felsőoktatási intézményben szerzett felsőfokú végzettséggel és legalább középszintű tűzvédelmi szakmai képesítéssel, továbbá tűzvédelmi szakterületen a szakmai képesítés megszerzésétől számított legalább ötéves szakmai gyakorlattal,"

(4) Az R2. 6. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

(Szakvizsgára az a személy bocsátható, aki az oktatási tematika szerint megtartott felkészítő tanfolyamon vagy továbbképzésen részt vett, és)

"e) az 1. melléklet 14. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében legalább az Országos Képzési Jegyzékben szereplő erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálója vagy műszaki mérnöki végzettséggel"

(5) Az R2. 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az oktatásszervezők félévente, január 31-ig, valamint július 31-ig, a tűzvédelmi hatóság által meghatározott formátumban tájékoztatják a tűzvédelmi hatóságot az adott félévben szervezett szakvizsgák számáról és a sikeres szakvizsgát tett személyekről. A tűzvédelmi hatóság a tájékoztatás alapján összesítést készít."

(6) Az R2. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az érvénytelen bizonyítványt az oktatásszervező visszavonja. Az oktatásszervező a bizonyítvány visszavonásáról a bizonyítvány számának megadásával nyolc napon belül írásban értesíti a tűzvédelmi hatóságot. A tűzvédelmi hatóság a bizonyítvány számát, a szakvizsgázó nevét, az oktatásszervező nevét és a vizsga időpontját a honlapján közzéteszi."

(7) Az R2. 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány érvénytelenítése ügyében hozott döntését az ügyfélen kívül jogerőre emelkedés után megküldi az (1) bekezdés b)-c) pontjában foglalt esetekben az oktatásszervező részére."

(8) Az R2. 11. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az 1. melléklet 14. pontja szerinti foglalkozási ág, munkakör, továbbá a tűzgátló tömítések beépítése, felülvizsgálata, karbantartása, javítása 2013. május 1-jéig érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány nélkül végezhető."

(9) Az R2. 11. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A 2012. december 1. előtt érvényes a beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, javítását, karbantartását végzők foglalkozási ágra vonatkozó tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány az 1. melléklet 13. pontjában meghatározott foglalkozási ág szerinti tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványnak felel meg."

(10) Az R2. 1. melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek, tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők."

(11) Az R2. 1. melléklet 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők."

(12) Az R2. 1. melléklete az alábbi 14. ponttal egészül ki:

"14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők."

15. § (1) A bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet (a továbbiakban: R3.) 4. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A karbantartó szervezet, az általa a karbantartó személyek vagy felülvizsgálók rendelkezésére bocsátott OKF azonosító jelek továbbadásáról részletes kimutatást vezet, mely az átvétel igazolásán felül tartalmazza legalább)

"b) a felülvizsgáló nevét, vagy a karbantartó személy nevét és tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának számát, és"

(2) Az R3. 12. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A tűzvédelmi hatóság megtilthatja a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés tevékenység végzését)

"d) amennyiben az oktatásról, a szakvizsgáról vagy a sikeres szakvizsgát tett személyekről a tűzvédelmi hatóság értesítése nem történt meg, vagy olyan tartalommal és módon történt meg, amely a szakvizsga rendelet előírásainak nem felel meg,"

(3) Az R3. 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Azok az OKF azonosító jelek (hologramok), amelyek 10 karakterből álló sorozatszámot tartalmaznak, a készlet erejéig, de legkésőbb 2012. december 31-ig használhatóak fel."

(4) Az R3. 17. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A szakvizsga rendelet 1. melléklet 14. pontjában meghatározott foglalkozási ág, továbbá a tűzgátló tömítések beépítése, felülvizsgálata, karbantartása, javítása vonatkozásában a szakvizsgáztató tevékenységét 2013. május 1-jéig érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány nélkül végezhető."

(5) Hatályát veszti az R3. 1. § (4) bekezdés d) pontja.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

Tartalomjegyzék