50/2011. (XII. 20.) BM rendelet

a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdésének 24. pontjában, a 15. § tekintetében a 47. § (2) bekezdésének 1. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános és közös rendelkezések

1. § (1) A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 12. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenység (a továbbiakban: tűzvédelmi szolgáltatási tevékenység) folytatásának bejelentését annak a tűzvédelmi szolgáltatónak kell megtennie, aki a tevékenységet ténylegesen folytatni kívánja.

(2) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) szerint nyilvántartásba vett, bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet végző a tűzvédelmi hatóságtól nyilvántartási számot kap, melyet e rendeletben foglalt kivételektől eltekintve, másra nem ruházhat át, kizárólag a szolgáltató és az alkalmazásában álló munkavállaló használhat. A nyilvántartási szám megléte a tevékenység gyakorlásának nem előfeltétele.

(3) A tűzvédelmi hatóság által a nyilvántartási számok kiadása az 1. melléklet szerint történik.

(4) A tűzvédelmi hatóság által kiadott igazolás a Szolgtv.-ben meghatározott adatokon túl tartalmazza:

a)[1] tűzoltó készülék karbantartása esetén a karbantartó műhely címét és az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: OTSZ) szerinti OKF azonosító jel sorszámát;

b)[2] a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés és a tűzvédelmi szakvizsgáztatás esetén a foglalkozási ág konkrét megnevezését,

c)[3]

d)[4]

(5)[5]

2. § (1)[6] A szolgáltató székhely- vagy lakcímváltozása esetén, amennyiben a székhely vagy lakcím nem a nyilvántartási számot kiadó tűzvédelmi hatóság illetékességi területén van, az adatváltozás bejelentését ahhoz a tűzvédelmi hatósághoz teszi meg, amely a nyilvántartási számot a szolgáltatónak kiadta.

(2)[7]

(3)[8] A tevékenység végzésétől eltiltott szolgáltatónak - a tiltás leteltét követően - a tevékenység végzéséhez új bejelentést kell tennie.

(4) Visszavont vagy törölt nyilvántartási szám ismételten egy szolgáltatónak azonos sorszámmal csak akkor adható ki, ha a szolgáltatóra vonatkozó adatokban változás nem következett be a visszavonás vagy törlés időszaka alatt.

2. Tűzoltó készülékek karbantartása[9]

3. § (1)[10]

(2)[11] A tűzoltó készülék karbantartás tevékenység megkezdésére vagy adatváltozásra vonatkozó bejelentést a 2. melléklet szerinti adattartalommal kell megtenni.

(3) A karbantartó szervezet a tevékenység megkezdésének bejelentéséhez a Szolgtv.-ben, valamint a Ttv.-ben meghatározott feltételeken túl

a) benyújtja a karbantartó szervezet karbantartó személyeinek érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány másolatát,

b)[12]

c)[13]

(4)[14]

(5)[15]

(6) A karbantartó szervezet és a felülvizsgáló az adatváltozást a tudomásra jutást követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül bejelenti. Az adatváltozás bejelentésekor a (3) bekezdés a) pontjában és a (4) bekezdésben foglalt előírásokat nem kell teljesíteni.

4. §[16] (1) Egy tűzoltó készülék karbantartó műhelyre csak egy sorozatszámú OTSZ szerinti OKF azonosító jel adható.

(2) Amennyiben a bejelentés egy már nyilvántartásba vett műhely címére vonatkozik, nem adható ki új OKF azonosító jel.

(3) A felülvizsgáló a karbantartó szervezettől átvett OKF azonosító jeleket csak saját maga, vagy alkalmazottai révén használhatja fel, azokat másra nem ruházhatja át.

(4) A karbantartó szervezet, az általa a karbantartó személyek vagy felülvizsgálók rendelkezésére bocsátott OKF azonosító jelek továbbadásáról részletes kimutatást vezet, mely az átvétel igazolásán felül tartalmazza legalább:

a) a továbbadás dátumát,

b)[17] a felülvizsgáló nevét, vagy a karbantartó személy nevét és tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának számát, és

c) a továbbadott OKF azonosító jelek sorozatszámát.

(5) A karbantartó személyek vagy felülvizsgálók rendelkezésére bocsátott OKF azonosító jelekről vezetett részletes kimutatást a karbantartó szervezet a továbbadás dátumától számított legalább 11 évig megőrzi. A karbantartó szervezet jogutód nélküli megszűnése esetén a kimutatást a tűzvédelmi hatóságnak átadja, amely gondoskodik azok megőrzéséről.

(6)[18]

4/A. §[19] (1) A tűzoltó készülék nem vehető át karbantartásra, ha

a) a gyártó által előírt alkatrészek, oltóanyag és technológiai utasítás nem áll rendelkezésre,

b) a forgalomból kivonták vagy szabálytalanul hozták forgalomba,

c) újra nem tölthető tűzoltó készülék,

d) a gyártója, gyártási időpontja nem állapítható meg (nem olvasható) vagy

e) életkora a 9. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott élettartamot elérte.

(2) A karbantartó személynek írásban kell értesítenie a készenlétben tartót, ha a tűzoltó készülékek karbantartása nem végezhető el.

4/B. §[20] (1) A karbantartás elvégzését a karbantartást igazoló címke és az OKF azonosító jel felragasztása jelöli.

(2) Az OKF azonosító jelet úgy kell felragasztani, hogy a karbantartást igazoló címkét részben fedje át, de az adatokat vagy a gyártó jelöléseit ne takarja el. Az OKF azonosító jel kizárólag a karbantartást igazoló címkével együtt és csak egyszer használható fel.

(3) A karbantartás során a korábban használt karbantartást igazoló címkék eltávolítása - a legutolsó közép- vagy teljes körű karbantartást és gyártói végellenőrzést, vagy újratöltést igazoló címkék kivételével - az OKF azonosító jellel együtt történik.

(4) A karbantartást igazoló címke tartalmazza

a) a "KARBANTARTVA" szót,

b) a karbantartó szervezet nevét és címét,

c) a karbantartó személy aláírását vagy az aláírással egyenértékű azonosító jelzést,

d) a karbantartás jellegét (alap-, közép-, teljes körű karbantartás, újratöltés),

e) a karbantartás dátumát (év, hónap, nap) és

f) a következő karbantartás esedékességét időponttal megadva (év, hónap, nap).

(5) A karbantartást igazoló címke

a) öntapadós kivitelű,

b) közérthető nyelvezetű,

c) segédeszköz nélkül olvasható, (a betűméret minimum 3 mm),

d) logóval, emblémával, és a (4) bekezdés f) pontjában megadott adatok angol vagy német nyelvű feliratával kiegészíthető és

e) olyan anyagú, melynek élettartama a karbantartás érvényességi idejével arányos.

4/C. §[21] (1) A karbantartó szervezetnek a karbantartó műhelyében rendelkeznie kell a tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi általános és speciális felszereléssel, műszaki útmutatással, technológiát tartalmazó leírással.

(2) Az oltópor tárolása, átfejtése és a vizes technológiát igénylő műveletek ugyanabban a helyiségben nem végezhetők.

(3) A karbantartó szervezet által használt mérő- és ellenőrző eszközöknek, felszereléseknek a mérések műszaki igényeinek és a joghatású mérésre vonatkozó jogszabályoknak kell megfelelniük. A karbantartó szervezet rendelkezik

a) a mérendő tömegnek megfelelő méréshatárú, osztású és - hajtóanyag palack esetében legfeljebb 1 grammos osztású és legalább 1 grammos - pontosságú mérleggel,

b) világító tartályvizsgáló tükörrel,

c) a mérendő nyomásnak megfelelő méréshatárú - 1,6% pontosságú - nyomásmérővel,

d) nagyítóval,

e) a menetek ellenőrzésére alkalmas eszközzel,

f) nyomáspróba berendezéssel (tartály, fej szerelvény, portömlő vizsgálatához),

g) zártrendszerű portöltővel,

h) páratartalom mérővel,

i) szükség esetén biztonsági szelep beállítóval,

j) nyomaték kulccsal,

k) tolómércével,

l) gyártó által előírt célszerszámokkal,

m) csavarkulcsokkal, fogókkal,

n) befogó-rögzítő szerkezettel,

o) azonosítható lenyomatú plombafogóval és

p) tartályszárításra alkalmas géppel, berendezéssel.

(4) A karbantartás a karbantartó szervezet karbantartó műhelyében, az e rendelet szerint felszerelt mozgó szervizben vagy a készenlétben tartó által rendelkezésre bocsátott helyiségben is elvégezhető, ha az e rendeletben előírt feltételek adottak.

4/D. §[22] (1) A karbantartó személy ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék használatra alkalmas-e, és nem tartozik-e a 4/A. §-ban felsorolt tűzoltó készülékek közé.

(2) A karbantartó személy a tűzoltó készüléket készenlétben tartásra alkalmatlannak minősíti, ha

a) a tűzoltó készülék tartályán vagy szerelvényein olyan mértékű sérülés található, amely a tűzoltó készülék biztonságos készenlétben tartását és használatát veszélyezteti,

b) a tűzoltó készülék alkalmazása esetén veszélyes lehet,

c) a tűzoltó készülék állapota miatt nem működőképes vagy

d) a tűzoltó készülék vagy a hajtóanyagpalack töltetének vesztesége, nyomásának csökkenése meghaladja a gyártó által megadott értéket.

(3) Ha a tűzoltó készüléken a hiba a helyszínen nem javítható ki, a karbantartó személy a tűzoltó készüléken jól látható helyen a karbantartást végző szervezet adatait, a dátumot és a "KARBANTARTÁSRA SZORUL" feliratot tartalmazó címkével látja el, és írásban tájékoztatja a készenlétben tartót.

(4) A nem karbantartható vagy a 4/A. §-ban felsoroltak közé tartozó tűzoltó készüléket a karbantartó személy "SELEJT" felirattal látja el, és erről írásban tájékoztatja a készenlétben tartót.

(5) Ha a karbantartás a készenléti helyen történik, a karbantartó személy a tűzoltó készülék rögzítését és egyéb felszereléseit is megvizsgálja.

(6) A karbantartó személy a tapasztalt hibáról, sérülésről a készenlétben tartót írásban tájékoztatja.

4/E. §[23] (1) Az újratöltött tűzoltó készüléken a karbantartó személy legalább alapkarbantartást végez vagy a soron következő fokozat (közép- vagy teljes körű karbantartás) műveletei is elvégezhetőek.

(2) A karbantartó személy a részlegesen használt tűzoltó készüléket teljesen kiüríti és az oltóanyagot selejtezi.

(3) A tűzoltó készülék újratöltése a gyártó által megadott eljárások és utasítások szerint történik.

(4) Az újratöltött tűzoltó készüléken fel kell tüntetni az újratöltés időpontját.

(5) Alkatrészek pótlásakor és újratöltés esetén kizárólag a gyártó által megadott, jóváhagyott vagy szállított alkatrészek és oltóanyag használható fel.

4/F. §[24] (1) Azok a műveletek, melyek során az oltópor a légköri levegővel érintkezik, csak olyan helyiségben végezhetők, ahol a relatív páratartalom legfeljebb 70% és a helyiség hőmérséklete legalább 15 °C.

(2) Az oltóport érintő műveletek megkezdése előtt a karbantartást végző személy biztosítja, hogy az (1) bekezdésben előírt feltételek teljesülnek.

(3) Az oltóportípusoknak egymáshoz vagy a szennyező anyagokhoz való keveredésének megakadályozása érdekében egyidejűleg csak azonos típusú oltóport tartalmazó tűzoltó készülékek szerelhetők szét.

(4) A megbontott csomagolású, de teljesen fel nem használt oltóporokat a környezeti levegőtől elzárva kell tárolni.

(5) A halon, HCFC, HFC, és a környezeti elemekre, különösen a légkörre káros töltetű tűzoltó készülék a légkörbe nem üríthető ki. A töltési és lefejtési műveletek az oltóanyag visszanyerésére alkalmas, zárt rendszerű eljárás alkalmazásával történik, szükség esetén az ilyen oltóanyag regenerálásával vagy ártalmatlanításával.

4/G. §[25] (1) Az alapkarbantartás műveleteit a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A középkarbantartáskor a karbantartást végző személy - az alapkarbantartás keretébe tartozó műveleteken túl -

a) ellenőrzi a nyomásjelző működőképességét a nyomásjelző műszerrel felszerelt, állandó nyomású tűzoltó készüléken, a gyártó előírásai szerint,

b) kiüríti a tűzoltó készüléket,

c) megvizsgálja az oltóanyagot a gyártó útmutatása szerint,

d) nagyítóval részletesen megvizsgálja a tűzoltó készüléket,

da) a zárószerelvények,

db) az elsütőfej-szerelvény,

dc) a nyomásmérő és jelző eszköz,

dd) a tömlő- és a pisztolyszerelvény,

korróziójának, sérülésének megállapítása érdekében,

e) világítóeszköz és tükör segítségével megvizsgálja a tartály belsejét, különös tekintettel a korróziós nyomokra, a belső bevonat hibátlanságára és a hegesztési varratok épségére, melynek során a gyártó előírásai szerint jár el, kétes esetekben pedig a gyártóhoz fordul,

f) megvizsgál minden záróelemet, a csatlakozó menet, alak, méret és bevonat szempontjából,

g) a tűzoltó készülékek felszállócsövén vagy belső hajtóanyagpalackján maradandó módon jelöli

ga) a karbantartás dátumát,

gb) a karbantartó szervezet nevét vagy azonosító jelét és

gc) a karbantartó személy aláírását és

h) a tűzoltó készüléket, a gyártó előírásait figyelembe véve megtölti oltóanyaggal, és összeszereli.

(3) A teljes körű karbantartáskor a karbantartást végző személy - az alap- és középkarbantartás keretébe tartozó műveleteken túl -

a) a tűzoltó készülék teljes szétszerelését követően a hibás vagy a lejárt élettartamú részeket selejtezi, majd ezeket újjal pótolja,

b) a tartályt a rajta lévő jelölés értékének megfelelő nyomáson nyomáspróbának veti alá,

c) a jelöletlen tartályokat selejtezi,

d) az MSZ 1040 szabvány szerint gyártott tűzoltó készüléknél a nyomáspróbát a legfeljebb 25 kg össztömegű tűzoltó készülék esetén festetlen, az annál nagyobb össztömegű tűzoltó készülék esetén a hegesztési varratok környezetében fémtiszta állapotban végzi, kivéve

da) a porszórásos festéssel gyártott tartályokat,

db) a szén-dioxiddal oltók alumínium palackjait vagy

dc) az olyan belső védőbevonattal rendelkező tartályokat, melyeknél a festékeltávolítás vagy az újrafestés a belső bevonat épségét megsértheti,

e) nyomáspróbának veti alá a biztonsági szelepet és a tűzoltó készülék mindazon szerelvényét, amely a működtetés során a nyomás által terhelt és

f) a biztonsági szerelvényt a gyártó előírásait figyelembe véve ellenőrzi és szükség esetén beállítja vagy cseréli.

(4) Amikor a tűzoltó készülékek teljes körű karbantartása esedékes, akkor az újratöltésre vonatkozó és a gyártó által megadott előírások is irányadók.

(5) Ha a karbantartást végző személy vizet alkalmaz a különböző eljárásoknál, a tűzoltó készüléket az újratöltést megelőzően teljesen kiszárítja.

3. Tűzoltó technika felülvizsgálata, javítása

5. § (1) A tűzoltó technika felülvizsgálata, javítása tevékenység a követelmények, a bejelentés, és a nyilvántartás vonatkozásában két típusra tagozódik:

a) felülvizsgálat,

b) javítás.

(2) A tűzoltó technika felülvizsgálatát, javítását megkezdeni kívánó szolgáltató a tevékenység megkezdésére vonatkozó bejelentéséhez mellékeli:

a) a felülvizsgálat vagy javítás tevékenység végzéséhez szükséges szakmai képesítést igazoló okiratok másolatát,

b) felülvizsgálat tevékenység végzéséhez az adott tűzoltó technika gyártója vagy forgalmazója által kibocsátott felülvizsgálati technológiai leírást,

c) javítási tevékenység végzéséhez az adott tűzoltó technika gyártója vagy forgalmazója által kibocsátott javítási technológiai leírást,

d) nyilatkozatát arról, hogy a tűzoltó technika gyártója vagy forgalmazója által kibocsátott felülvizsgálati, vagy javítási technológiai leírásban előírt eszközökkel, felszerelésekkel, berendezésekkel rendelkezik,

e)[26]

f) a közbeszerzési eljárással beszerezhető termék esetén a gyártó vagy forgalmazó igazolását a szolgáltató megfelelő felülvizsgálati vagy javítási technológiájáról.

(3) A bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást a tudomásra jutást követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül a 4. melléklet szerinti adattartalommal, a (2) bekezdésben foglalt adatok változása esetén a vonatkozó melléklet benyújtásával történik.

4.[27]

6. §[28]

7. §[29]

8. §[30]

5.[31]

9. §[32]

10. §[33]

6. Tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés

11. § (1) A tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés tevékenység a követelmények, a bejelentés, és a nyilvántartás vonatkozásában a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendeletben (a továbbiakban: szakvizsga rendelet) meghatározott foglalkozási ágakra, munkakörökre tagozódik.

(2) A tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés tevékenység végzésével kapcsolatos bejelentést a 7. melléklet szerinti adattartalommal kell megtenni, melyen a bejelentő köteles megnevezni azt a szakvizsga rendelet 1. mellékletében foglalt foglalkozási ágat, munkakört, amellyel kapcsolatban tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő oktatásszervezés tevékenységet kíván folytatni.

(3) Az oktatásszervező a tűzvédelmi hatósághoz intézett, az oktatásszervezői tevékenység megkezdésére vonatkozó, a Szolgtv. szerinti bejelentéséhez mellékeli az oktatási vagy távoktatási tematikát, mely tartalmazza az előadások címét, óraszámát, rövid tartalmát, továbbá az adott előadásra vonatkozó, a törzsanyagban közzétett oktatási anyagokra való hivatkozásokat.

(4) A bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást a tudomásra jutást követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül a 7. melléklet szerinti adattartalommal kell megtenni, melyhez oktatási tematikát abban az esetben kell mellékelni, amennyiben az oktatásszervező tevékenységi körét új foglalkozási ágra, munkakörre vonatkozó képzéssel bővíti.

12. §[34]

7. Tűzvédelmi szakvizsgáztatás

13. § (1) A tűzvédelmi szakvizsgáztatás tevékenység a követelmények, a bejelentés, és a nyilvántartás vonatkozásában a szakvizsga rendeletben meghatározott foglalkozási ágakra, munkakörökre tagozódik.

(2) A tűzvédelmi szakvizsgáztatás tevékenység végzésével kapcsolatos bejelentést a 8. melléklet szerinti adattartalommal kell megtenni, melyen a bejelentő köteles megnevezni azt a szakvizsga rendelet 1. mellékletében foglalt foglalkozási ágat, munkakört, amellyel kapcsolatban tűzvédelmi szakvizsgáztatás tevékenységet kíván folytatni.

(3) A szakvizsgáztató a tűzvédelmi hatósághoz intézett, a tevékenység megkezdésére vonatkozó, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti bejelentéséhez mellékeli

a) a végzettséget igazoló irat,

b) a szakképesítést igazoló irat,

c) a szakmai gyakorlatot igazoló irat,

d) az adott foglalkozási ághoz tartozó tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány

másolatát.

(4) A bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást a tudomásra jutást követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül a 8. melléklet szerinti adattartalommal kell megtenni, melyhez tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványt abban az esetben kell mellékelni, amennyiben a vizsgáztató tevékenységi körét új foglalkozási ággal, munkakörrel bővíti, vagy a szakvizsga bizonyítvány száma, érvényességi ideje változott.

14. §[35]

8. Vegyes és záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével - 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet 13. § (3) bekezdés d) pontja 2012. május 1-jén lép hatályba.

16. §[36]

17. §[37]

18. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

19. §[38]

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet az 50/2011. (XII. 20.) BM rendelethez[39]

[40]
A nyilvántartási szám kiadásának szabályai
xxsorszám/y1-y2-...y13/zz/évszám.
ahol:
XX =az adott szolgáltatási tevékenység betűjele:
E:tűzoltó készülék karbantartása
M:tűzoltó technika felülvizsgálata, javítása,
SZ:tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés,
V:tűzvédelmi szakvizsgáztatás;
sorszám =a tűzvédelmi hatóság által az adott szolgáltatási tevékenységben, vagy szolgáltatási
ágban, foglalkozási ágban kiadott, soron következő természetes szám, (adatváltozás
esetén nem módosul),
y =a szakvizsga rendelet 1. mellékletben felsorolt foglalkozási ágak, munkakörök sorszáma.
Csak azokat a számokat kell növekvő sorrendben feltüntetni, amelyekre a tevékenységet
végzőt a tűzvédelmi hatóság nyilvántartásba vette. A tűzoltó készülék karbantartást
végzők nyilvántartási számában nem tüntethető fel;
zz =a tűzvédelmi hatóság 1. táblázat szerinti kétjegyű száma;
évszám:a bejelentés éve (változás esetén a változás bejelentésének éve).
1. táblázat
zzA tűzvédelmi hatóságok számozása
01Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
02Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
03Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
04Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
05Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
06Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
07Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
08Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
09Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
10Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
11Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
12Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
13Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
14Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
15Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
16Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
17Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
18Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
19Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
20Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
21BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság"

2. melléklet az 50/2011. (XII. 20.) BM rendelethez[41]

A tűzoltó készülék karbantartás tevékenység bejelentése tűzoltó készülék karbantartó szervezet

Bejelentés típusa (tevékenység megkezdés, adatváltozás)

Szolgáltató neve

Szolgáltató székhelye vagy lakcíme

Szolgáltató levelezési címe

Karbantartó műhely címe

A tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője elérhetőségei

Telefonszám

Fax szám

E-mail cím

Kapcsolattartásra kijelölt személy

Nyilvántartási szám (adatváltozás esetén)

3. melléklet az 50/2011. (XII. 20.) BM rendelethez[42]

4. melléklet az 50/2011. (XII. 20.) BM rendelethez[43]

A tűzoltó technika felülvizsgálata, javítása tevékenység bejelentése

Bejelentés típusa (tevékenység megkezdés, adatváltozás)

Szolgáltató neve

Szolgáltató székhelye vagy lakcíme

Szolgáltató levelezési címe

Tevékenység típusa

Műhely címe

A tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője elérhetőségei

Telefonszám

Fax szám

E-mail cím

Kapcsolattartásra kijelölt személy

Nyilvántartási szám (adatváltozás esetén)

5. melléklet az 50/2011. (XII. 20.) BM rendelethez[44]

6. melléklet az 50/2011. (XII. 20.) BM rendelethez[45]

7. melléklet az 50/2011. (XII. 20.) BM rendelethez[46]

A tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés tevékenység bejelentése

Bejelentés típusa (tevékenység megkezdés, adatváltozás)

Szolgáltató neve

Szolgáltató székhelye vagy lakcíme

Szolgáltató levelezési címe

Foglalkozási ág(ak), munkakör(ök) pontos megjelölése

A tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője elérhetőségei

Telefonszám

Fax szám

E-mail cím

Kapcsolattartásra kijelölt személy

Nyilvántartási szám (adatváltozás esetén)

8. melléklet az 50/2011. (XII. 20.) BM rendelethez[47]

A tűzvédelmi szakvizsgáztatás tevékenység bejelentése

Bejelentés típusa (tevékenység megkezdés, adatváltozás)

Szolgáltató neve

Szolgáltató székhelye vagy lakcíme

Szolgáltató levelezési címe

Foglalkozási ág(ak), munkakör(ök) pontos megjelölése

A tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője elérhetőségei

Telefonszám

Fax szám

E-mail cím

Kapcsolattartásra kijelölt személy

Nyilvántartási szám (adatváltozás esetén)

9. melléklet az 50/2011. (XII. 20.) BM rendelethez[48]

Tűzoltó készülékek karbantartásának ciklusideje

ABCDE
1A tűzoltó készülék típusaAlap-
karban-
tartás1
Közép-
karban-
tartás2
Teljes
körű
karban-
tartás2
A tűzoltó készülék élettartama4
2Porral oltó, vizes oltóanyag bázisú habbal
és vízzel oltó
1 év5 és 15
év
10 év20 év
3Törőszeges porral oltó31 év15 év10 év20 év
4Gázzal oltó1 év-10 év20 év
5Valamennyi szén-dioxiddal oltó1 év-10 évA vonatkozó műszaki követelmény
szerint
6Az MSZ 1040 szabványsorozat alapján
gyártott tűzoltó készülék (szén-dioxiddal
oltó kivételével)
hat
hónap
5 év20 év, de legkésőbb 2014. 12. 31-ig

1 A kötelező karbantartási ciklusok tűrési ideje 1 hónap

2 A kötelező karbantartási ciklusok tűrési ideje 2 hónap.

3 Az eredetileg zárt (törőszeges) porral oltó tűzoltó készülékeket - újratöltésre - vissza kell juttatni a gyártóhoz

4 Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 265. § (2) bekezdését is figyelembe kell venni.

10. melléklet az 50/2011. (XII. 20.) BM rendelethez[49]

Tűzoltó készülékek alapkarbantartásának műveletei

ABCDEFG
1A karbantartás tárgya12345Az elvégzendő feladatok és tevékenységek
2A biztonsági és jelzőszerelvények
ellenőrzése:
XXXXXA tűzoltó készülék működőképességének megállapítása
érdekében ellenőrizni kell a biztonsági és a
jelzőszerelvényeket.
3A nyomásmérők ellenőrzése és
átvizsgálása, a tűzoltó készülék üzemi
nyomásának ellenőrzése:
XXA nyomásmérők ellenőrzése során, ha nem működnek
akadálymentesen, vagy ha a mért nyomásérték az előírttól
eltér, akkor a gyártó által megadottak szerint kell eljárni. A
hajtóanyag mennyiségét nyomásméréssel kell ellenőrizni.
4A tűzoltó készülék külső
szemrevételezése
XXXXXMeg kell vizsgálni, hogy a tűzoltó készülékek kifogástalan és
biztonságos működését gátló korróziós hiba, horpadásos
vagy domború deformáció vagy egyéb károsodás látható-e.
Ha ilyenek találhatók, akkor a gyártó által megadottak szerint
kell eljárni.
5A szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülék
tömegellenőrzése:
XA tűzoltó készülék tömegét le kell mérni, és ellenőrizni kell a
palackba beütött értékkel. A szén-dioxid veszteség
legfeljebb 10% lehet.
6Az ürítő tömlő és lövőke ellenőrzése:XXXXXEllenőrizni kell a tömlő és a lövőke állapotát, meg kell
győződni arról, hogy használatra alkalmas, kifogástalan
állapotban vannak.
7A matrica ellenőrzése:XXXXXEllenőrizni kell a matrica épségét, olvashatóságát és
megfelelő tartalmát.
8A vízzel és habbal oltó tűzoltó
készülékek tartályainak kiürítése:
XAz oltóanyagtöltetet egy tiszta edénybe kell kiönteni és a
gyártó által megadottak szerint kell ellenőrizni, további
használatra való alkalmasságát megvizsgálni.
9A porral oltó tűzoltó készülék oltópor
ellenőrzése:
XVizsgálni kell az idegen anyagok jelenlétét, a csomósodást
és a rögképződést. A tűzoltó készülék forgatásával az
oltóport fel kell lazítani, ügyelve arra, hogy az ne folyhasson
ki. Ha a fenti felsorolt hibák valamelyike is látható, valamint
nem válik folyóssá az oltópor vagy bármilyen elváltozás
tapasztalható, azt ki kell selejtezni, majd a 4F. §-ban foglaltak
szerint újra kell tölteni.
10A tűzoltó készülék szerelvényeinek
ellenőrzése:
XXSzükség esetén levegő átfúvatással meg kell tisztítani a
tűzoltó készülék szerelvényeit. Meg kell győződni arról, hogy
a tömlő, a lövőke, a szűrő (ha van ilyen felszerelve), a
felszállítócső és a töltőszelep hibátlan. Hiba esetén ki kell
javítani, vagy cserélni kell azokat. Ellenőrizni kell a
működtető és ürítő szerelvényeket (ha van ilyen felszerelve).
Meg kell tisztítani, fel kell újítani, vagy új szerelvénnyel kell
pótolni, ha szükséges.
11A működtető- és az elsütőfej-
szerelvény ellenőrzése:
XXXAhol a működtető- és az elsütőfej-szerelvény kiszerelhető a
töltet kibocsátása nélkül, meg kell tisztítani, és ellenőrizni
kell a hibátlan működőképességet, valamint az alkatrészek
épségét. A sérült elemeket cserélni kell. A mozgó
alkatrészeket és a csavarmeneteket a gyártó ajánlása szerinti
kenőanyag alkalmazásával védeni kell.
12A hajtóanyag-palack leszerelése:XXA rögzítő szerelvények meglazításával a hajtóanyagpalackot
le kell szerelni.
13A hajtóanyag-palack vizsgálata:XXA hajtóanyagpalackok kívülről szemrevételezni kell. A sérült
hajtóanyagpalackok pótlásakor a gyártó előírásai szerint kell
eljárni. A hajtóanyagpalack tömegét le kell mérni, és az
értéket a hajtóanyagpalackon lévő beütéssel kell
összehasonlítani. Ha a hajtóanyagpalackban az előírt
értékhez képest 10%-kal nagyobb veszteség van, akkor a
gyártó előírása szerint a hajtóanyagpalackot ki kell cserélni. A
nyomástartó edények nemzeti szabályozásai alkalmazhatók.
14Az O-gyűrűk, alátétek cseréje:XXXXXA tömítőelemek ellenőrzésekor vagy cseréjekor a gyártó
előírásai szerint kell eljárni. Ha a tömlő zárófóliás
tömítőgyűrűvel van szerelve, azt minden esetben cserélni
kell.
15A vízzel, habbal oltó tűzoltó készülékekXA műveletet világító segédeszközzel kell elvégezni.
tartályainak belső vizsgálata:Ellenőrizni kell a tartályok külső és belső bevonatának
épségét és korróziómentességét. A sérült bevonatot fel kell
újítani.
16A porral oltó tűzoltó készülékek
tartályainak vizsgálata:
XA műveletet világító segédeszközzel kell elvégezni.
Ellenőrizni kell a tartály korróziómentességét.
17A vízzel, habbal oltók újratöltése:XA gyártó előírásait figyelembe véve az eredeti töltetet vissza
kell tölteni, vagy újjal kell helyettesíteni.
18A tűzoltó készülékek összeszerelése:XXXXXAz összeszerelést a gyártó előírásait figyelembe véve kell
elvégezni. A véletlen működtetés megelőzése érdekében
biztosító-szerelvényt kell alkalmazni. A tűzoltó készüléket
egyedi azonosítására alkalmas plombafogóval fémzárolni,
vagy azzal egyenértékű eljárást kell használni.
19A karbantartást igazoló címke kitöltése:XXXXXMinden karbantartást jelölni kell a 4B. §-ban foglalt előírások
szerint.

1. állandó nyomású vízzel, habbal, porral és gázzal oltók,

2. törőszeges, állandó nyomású porral oltók,

3. hajtóanyag palackos vízzel és habbal oltók,

4. hajtóanyag palackos porral oltók,

5. szén-dioxiddal oltók.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 41/2022. (XII. 9.) BM rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.12.10.

[2] Megállapította a 24/2012. (V. 8.) BM rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.05.09.

[3] Hatályon kívül helyezte a 64/2013. (XII. 4.) BM rendelet 12. § a) pontja. Hatálytalan 2014.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 67/2012. (XII. 14.) BM rendelet 15. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.02.

[5] Hatályon kívül helyezte a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 70. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[6] Módosította a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 70. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 70. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[8] Módosította a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 70. § d) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[9] A címet megállapította a 24/2012. (V. 8.) BM rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.05.09.

[10] Hatályon kívül helyezte a 24/2012. (V. 8.) BM rendelet 16. § a) pontja. Hatálytalan 2012.05.09.

[11] Megállapította a 24/2012. (V. 8.) BM rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.05.09.

[12] Hatályon kívül helyezte a 24/2012. (V. 8.) BM rendelet 16. § a) pontja. Hatálytalan 2012.05.09.

[13] Hatályon kívül helyezte a 24/2012. (V. 8.) BM rendelet 16. § a) pontja. Hatálytalan 2012.05.09.

[14] Hatályon kívül helyezte a 24/2012. (V. 8.) BM rendelet 16. § a) pontja. Hatálytalan 2012.05.09.

[15] Hatályon kívül helyezte a 24/2012. (V. 8.) BM rendelet 16. § a) pontja. Hatálytalan 2012.05.09.

[16] Megállapította a 24/2012. (V. 8.) BM rendelet 13. § (4) bekezdése. Hatályos 2012.05.09.

[17] Megállapította a 67/2012. (XII. 14.) BM rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.01.02.

[18] Hatályon kívül helyezte a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 70. § e) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[19] Beiktatta az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 287. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.03.05.

[20] Beiktatta az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 287. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.03.05.

[21] Beiktatta az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 287. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.03.05.

[22] Beiktatta az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 287. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.03.05.

[23] Beiktatta az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 287. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.03.05.

[24] Beiktatta az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 287. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.03.05.

[25] Beiktatta az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 287. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.03.05.

[26] Hatályon kívül helyezte a 75/2015. (XII. 22.) BM rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2016.01.01.

[27] A 4. alcímet hatályon kívül helyezte a 64/2013. (XII. 4.) BM rendelet 12. § b) pontja. Hatálytalan 2014.01.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 64/2013. (XII. 4.) BM rendelet 12. § b) pontja. Hatálytalan 2014.01.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 64/2013. (XII. 4.) BM rendelet 12. § b) pontja. Hatálytalan 2014.01.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 64/2013. (XII. 4.) BM rendelet 12. § b) pontja. Hatálytalan 2014.01.01.

[31] Az 5. alcímet hatályon kívül helyezte a 64/2013. (XII. 4.) BM rendelet 12. § b) pontja. Hatálytalan 2014.01.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 64/2013. (XII. 4.) BM rendelet 12. § b) pontja. Hatálytalan 2014.01.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 64/2013. (XII. 4.) BM rendelet 12. § b) pontja. Hatálytalan 2014.01.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 70. § f) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 70. § g) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 70. § h) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[37] Hatályon kívül helyezte a 64/2013. (XII. 4.) BM rendelet 12. § c) pontja. Hatálytalan 2014.01.01.

[38] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[39] Megállapította a 24/2012. (V. 8.) BM rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.05.09.

[40] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 58. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[41] Megállapította a 24/2012. (V. 8.) BM rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.05.09.

[42] Hatályon kívül helyezte a 24/2012. (V. 8.) BM rendelet 16. § c) pontja. Hatálytalan 2012.05.09.

[43] Megállapította a 24/2012. (V. 8.) BM rendelet 14. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.05.09.

[44] Hatályon kívül helyezte a 64/2013. (XII. 4.) BM rendelet 12. § e) pontja. Hatálytalan 2014.01.01.

[45] Hatályon kívül helyezte a 64/2013. (XII. 4.) BM rendelet 12. § e) pontja. Hatálytalan 2014.01.01.

[46] Megállapította a 24/2012. (V. 8.) BM rendelet 14. § (6) bekezdése. Hatályos 2012.05.09.

[47] Megállapította a 24/2012. (V. 8.) BM rendelet 14. § (7) bekezdése. Hatályos 2012.05.09.

[48] Beiktatta az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 287. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2015.03.05.

[49] Beiktatta az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 287. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2015.03.05.

Tartalomjegyzék