67/2012. (XII. 15.) NFM rendelet

az egyetemes postai szolgáltatás keretében küldeményenkénti díjszabás szerint feladott, 50 grammot meg nem haladó tömegű, belföldi levélküldemények, valamint a hivatalos iratokra vonatkozó belföldi postai szolgáltatás díjának meghatározási módszeréről

A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 78. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1)[1] Az egyetemes postai szolgáltató az egyetemes postai szolgáltatás keretében küldeményenkénti díjszabás szerint feladott, 50 grammot meg nem haladó tömegű, belföldi levélküldemények (a továbbiakban: hatósági árformába tartozó postai szolgáltatások) díjait 0%-nál magasabb fogyasztói árindex előrejelzés esetében jogosult növelni, míg 0%-nál alacsonyabb mértékű fogyasztói árindex előrejelzés esetében - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - köteles csökkenteni.

(2) A hatósági árformába tartozó postai szolgáltatások átlagos díjváltozása éves szinten nem haladhatja meg a Magyar Nemzeti Bank által kiadott, a díjváltozást megelőzően rendelkezésre álló legutolsó "Jelentés az infláció alakulásáról" című dokumentumban szereplő, a következő évre előre jelzett belföldi fogyasztói árindex-változás (éves átlagos infláció) alap-előrejelzésének a (3) bekezdésben meghatározott korrekciós tényezővel korrigált mértékét.

(3) Amennyiben a tárgyévi fogyasztói árindex alakulása eltér a (2) bekezdésben meghatározott előrejelzésben szereplő értéktől, az eltérés mértéket a következő évi árváltozáskor - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - inflációs korrekciós tényezőként számításba kell venni. Az inflációs korrekciós tényező számításának módját az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Amennyiben a hatósági árformába tartozó postai szolgáltatások azok hatékony nyújtása esetén is veszteséget eredményeznek, az egyetemes postai szolgáltató 0%-nál alacsonyabb mértékű fogyasztói árindex előrejelzés esetében sem köteles díjat csökkenteni, illetve a (3) bekezdésben foglalt esetben sem köteles inflációs korrekciós tényezőt alkalmazni.

(5) A hatósági árformába tartozó postai szolgáltatások nyújtásából származó veszteséget az egyetemes postai szolgáltató a postai szolgáltatások bevételei és költségei elkülönítésének és kimutatásának részletes szabályairól, valamint az egyetemes postai szolgáltatások költségszámítására és az egyetemes postai szolgáltatási kötelezettség nettó költsége számítására vonatkozó elvekről és szabályokról szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerint köteles bemutatni a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: hatóság) számára.

(6) A hatósági árformába tartozó postai szolgáltatások éves díjváltozása a 2. mellékletben meghatározott képlet szerint számítható ki.

2. §[2] Amennyiben az egyetemes szolgáltató díjai nem felelnek meg az 1. §-ban foglalt, a 3. mellékletben szereplő képlettel leírható feltételeknek, a beszámoló benyújtását követő évre a hatósági árformába tartozó postai szolgáltatások vonatkozásában a jogszabálynak megfelelő árszintet biztosító hatósági korrekciós tényező alkalmazandó.

2/A. §[3] (1) A "Hivatalos irat" postai küldeményekre vonatkozó belföldi postai szolgáltatás díja, ha a "Hivatalos irat" postai küldemény tömege

a) nem haladja meg a 2000 grammot, azonos az ajánlott és tértivevény többletszolgáltatásokkal feladott, 50 grammot meg nem haladó tömegű, nem elsőbbségi belföldi levélküldemény egyetemes postai szolgáltató által alkalmazott mindenkori díjával,

b) meghaladja a 2000 grammot, de nem haladja meg a 20 kilogrammot, azonos az a) pont szerinti díj kilencszeresével,

c) meghaladja a 20 kilogrammot, de nem haladja meg a 40 kilogrammot, azonos a b) pont szerinti díj kétszeresével.

(2) A "Hivatalos irat saját kézbe" postai küldeményekre vonatkozó belföldi postai szolgáltatás díja az (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti alapdíj és az (1) bekezdés a) pontja szerinti összeg felének megfelelő többletszolgáltatási díjrész együttes összege, azzal, hogy a küldeményenkénti díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ában meghatározott módon kerekítve kell meghatározni.

3. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

4. § (1) Az 1. § (3) bekezdésében meghatározott inflációs korrekciós tényezőt az egyetemes szolgáltató a hatósági árformába tartozó postai szolgáltatások esetében először a 2014. évi árkialakítás során veszi figyelembe.

(2) A 2. §-ban meghatározott hatósági korrekciós tényező előírására szükség esetén először a 2015. évre vonatkozóan kerül sor.

5. §[4]

Németh Lászlóné s. k.,

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 67/2012. (XII. 15.) NFM rendelethez

Az inflációs korrekciós tényező számításának módja

2. melléklet a 67/2012. (XII. 15.) NFM rendelethez[5]

A hatósági árformába tartozó postai szolgáltatások díjváltozása

3. melléklet a 67/2012. (XII. 15.) NFM rendelethez

A hatósági árformába tartozó postai szolgáltatások éves átlagos díjváltozásának maximális mértéke a tárgyévben

4. melléklet a 67/2012. (XII. 15.) NFM rendelethez

A hatósági korrekciós tényező számításának módja

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 15/2021. (VIII. 26.) NVTNM rendelet 3. §-a. Hatályos 2021.09.01.

[2] Megállapította az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 64. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[3] Beiktatta a 15/2021. (VIII. 26.) NVTNM rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.09.01.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[5] Megállapította a 15/2021. (VIII. 26.) NVTNM rendelet 2. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2021.09.01.

Tartalomjegyzék