67/2012. (VII. 10.) VM rendelet

a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet, valamint a talajvédelmi szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről szóló 181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés c)-g) pontjában és az 5. § vonatkozásában a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A természetes környezet megőrzésére szánt takarmánynövény-vetőmagkeverékek kereskedelmi célú begyűjtése és forgalmazása esetében e rendelet előírásait a külön jogszabályban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni."

2. § Az R. 59. § (2) bekezdése a következő l) és m) ponttal egészül ki:

"(Ez a rendelet a következő irányelveknek való megfelelést szolgálja:)

l) a Bizottság 2010/60/EU irányelve (2010. augusztus 30.) a természetes környezet megőrzésére szánt takarmánynövény-vetőmagkeverékek forgalmazása tekintetében bizonyos eltérések biztosításáról, m) a Bizottság 2012/1/EU irányelve (2012. január 6.) a 66/402/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének az Oryza sativa terményére vonatkozó feltételek módosításáról."

3. § Az R. a következő 60. §-sal egészül ki:

"60. § E rendelet 1. számú melléklete B. részének a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet, valamint a talajvédelmi szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről szóló 181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet módosításáról szóló 67/2012. (VII. 10.) VM rendelet (a továbbiakban: Módr.) 1. mellékletével megállapított 3. pontját a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

4. § Az R. 1. számú melléklet B. részének 3. pontja e rendelet melléklete szerint módosul.

5. § (1) A talajvédelmi szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről szóló 181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet [a továbbiakban: 181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet] 1. § (1) bekezdésében a "posztgraduális képzés keretében szerzett végzettséggel" szövegrész helyébe a "szakirányú továbbképzésben szerzett szakmérnöki szakképzettséggel" szöveg lép.

(2) A 181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

6. § (1) Az R. 2. §-ában "a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága (a továbbiakban: MgSzH)" szövegrész helyébe "a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága" szövegrész lép.

(2) Az R. 5. § (3) és (6)-(7) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 9. § (3) bekezdésében, 13. § (2) bekezdésében, 15. § a) pontjában, 17. § (5) bekezdésében, 20. § (1) és (2) bekezdésében, 31. § (4) bekezdésében, 38. § (2) és (3), (5) és (6) bekezdésében, 39. § (1)-(3) bekezdésében és (4) bekezdés a) pontjának bevezető szövegében, 40. § (1) bekezdésében, 41. § (5) bekezdésében, 42. § (1) bekezdésében, 48. § (1) és (2) bekezdésében, valamint (3) bekezdésének bevezető szövegében, 49. § (3) bekezdésének bevezető szövegében, 50. § bevezető szövegében, 50/B. § (4) és (5) bekezdésében, 51. § (4) bekezdésében, 52. § (2) bekezdés bevezető szövegében és f) pontjában, 52. § (3) bekezdésében, 52/C. § (1) és (3) bekezdésében, 53. § (2) bekezdésében, 54. § (1) bekezdésének bevezető szövegében és (3) bekezdésében, 55. § (1) bekezdésében, 56. § (2) bekezdésében, 58. §-ában és az 1. számú melléklet B részének 5. pontjában "az MgSzH" szövegrész helyébe "a NÉBIH" szövegrész lép.

(3) Az R. 2. §-ában, 5. § (3)-(5) bekezdésében, 7. § (1)-(2) bekezdésében, 7/A. § (3) bekezdésében, 7/B. § (4) és (5) bekezdésében, 9. § (3) bekezdésében, 14. § (3) bekezdésében, 20. § (1) és (2) bekezdésében, 33. § (3) bekezdésében, 38. § (2) és (8) bekezdésében, 39. § (2)-(3) és (6) bekezdésében, 40. § (1) és (3) bekezdésében, 48. § (1) bekezdésében, 49. § (1) és (2) bekezdésében, 50/A. §-ában, 50/B. § (2) és (3) bekezdésében, 52/C. § (1) bekezdésében 53. § (1), (3) bekezdésében és (4) bekezdésnek bevezető szövegében, 54. § (2) bekezdésében, 57. §-ában "Az MgSzH" szövegrész helyébe "A NÉBIH" szövegrész lép.

(4) Az R. 37. § (5) bekezdésében és 50/B. § (3) bekezdésében az "MgSzH" szövegrész helyébe a "NÉBIH" szövegrész lép.

(5) Az R. 5. § (2) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében, 7/A. § (1) bekezdésében "az MgSzH-hoz" szövegrész helyébe "a NÉBIH-hez" szövegrész lép.

(6) Az R. 14. § (1) bekezdés g) pontjában, 19. § (5) bekezdésében, 39. § (4) bekezdés a) pontjában, 39. § (5) bekezdésében, 50/B. § (2) bekezdésében "az MgSzH-nak" szövegrész helyébe "a NÉBIH-nek" szövegrész lép.

(7) Az R. 7/B. § (3) bekezdésében és 50/B. § (2) bekezdésében "Az MgSzH-nak" szövegrész helyébe "A NÉBIH-nek" szövegrész lép.

(8) Az R. 14. § (4) bekezdésében, 50/A. §-ában, 50/B. § (1) bekezdésében, 52/B. § (1) bekezdésében "az MgSzH-t" szövegrész helyébe "a NÉBIH-et" szövegrész lép.

(9) Az R. 9. § (3) bekezdésében, 33. § (1) bekezdésében "az MgSzH-nál" szövegrész helyébe "a NÉBIH-nél" szövegrész lép.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

8. § Ez a rendelet

a) a természetes környezet megőrzésére szánt takarmánynövény-vetőmagkeverékek forgalmazása tekintetében bizonyos eltérések biztosításáról szóló, 2010. augusztus 30-i 2010/60/EU bizottsági irányelvnek,

b) a 66/402/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének az Oryza sativa terményére vonatkozó feltételek módosításáról szóló, 2012. január 6-i 2012/1/EU bizottsági irányelvnek, valamint

c) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 67/2012. (VII. 10.) VM rendelethez

Az R. 1. számú melléklete B. részének 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. Rizs (Oryza sativa L.)
Az ellenőrzések száma:2.
Az ellenőrzések időpontja:1. ellenőrzés bugahányás után 1-2 héttel,
2. ellenőrzés aratás előtt.
Elővetemény-korlátozás:A megelőző évben nem termesztettek azonos vagy rokon fajú növényt.
A mintatér nagysága:100 m2/ kivéve
Fusarium fujikuroi fertőzöttség vizsgálata esetén 200m2*
A mintaterek száma:20 ha-ig: 4 db, utána minden megkezdett 10 ha után: 2 db.
Egyéb követelmények:Egy kalitkán belül eltérő fajtájú és szaporítási fokú rizs nem szaporítható,
kivéve, ha a keveredés mentesség valamely módon megoldható.
Hibridfajták esetén a szigetelési távolság más rizsfajtáktól 25 méter.
A vizsgálat tárgyaEgységSEElitI.II.
szaporítási fok
123456
Elválasztó sáv más fajtától és
egyéb gabonától, legalább
M2
Gyomosság, legfeljebbminősítő szám2
Fejlettség, legalább
Kiegyenlítettség, legalább
Kultúrállapot, legalább
értékszám3
Idegen fajta a mintaterek
átlagában, legfeljebb
növény db00,324
Idegen kultúr- és
gyomnövények a mintaterek
átlagában, legfeljebb vadrizs
vagy olyan növény, mely vörös
ezüsthártyájú maggal
rendelkezik
0011
Gombabetegségek,
a mintaterek átlagában,
legfeljebb Rizsbarnulás /Bruzóne/
(Pyricularia oryzae)
%0,20,511
Fusarium fujikuroi fertőzöttség
legfeljebb*
növény db-248
Vadon termő vagy vörös
magvú növények legfeljebb
növény db-01

Tartalomjegyzék