68/2012. (XII. 19.) NFM rendelet

az engedélyköteles postai szolgáltatások nyújtására vonatkozó szolgáltatási engedély megadásához szükséges vagyoni biztosítékról

A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 78. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Postatv.) 11. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott vagyoni biztosíték mindenkori összege az engedélyes postai szolgáltatónak az előző üzleti évben a Postatv. 7. § (1) bekezdésében foglalt, az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatásból (a továbbiakban: engedélyköteles szolgáltatás) származó nettó árbevétele 0,5%-a, de minimum 100 000 forint. Amennyiben az előző üzleti évben az engedélyes postai szolgáltató nem január 1-jén kezdte meg a működését, az elért árbevételt arányosítani kell egy teljes évi működésre.

(2) Amennyiben a postai szolgáltatási engedély iránti kérelmet benyújtó szervezet az előző üzleti évben engedélyköteles szolgáltatásból származó nettó árbevétellel nem rendelkezett, a vagyoni biztosíték mértéke Budapest területére 10 000 000 forint, a megyei jogú városok területére városonként 1 000 000 forint, de maximum 5 000 000 forint, továbbá ezeken felül

a) az ország teljes területére vonatkozó szolgáltatási engedély esetében 15 000 000 forint;

b) több megyére kiterjedő szolgáltatási engedély esetében megyénként 1 000 000 forint, de maximum 10 000 000 forint;

c) egy megyén belüli településekre kiterjedő szolgáltatási engedély esetében településenként 100 000 forint, de maximum 1 000 000 forint.

(3)[1] A postai szolgáltató, amennyiben azt az engedélyköteles szolgáltatásból származó árbevételének növekedése szükségessé teszi, köteles minden év június 30-áig a vagyoni biztosítékot megemelni az (1) bekezdésben meghatározott irányadó értékhez.

(4)[2]

2. § (1) A vagyoni biztosíték a postai szolgáltató vagy a postai szolgáltatási engedély iránti kérelmet benyújtó által hitelintézetnél vagy pénzügyi vállalkozásnál (a továbbiakban: pénzügyi intézménynél) lekötött és elkülönítetten kezelt pénzbeli letét.

(2) Vagyoni biztosítékként csak olyan letéti szerződés vehető figyelembe, amely legalább az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:

a) a letét kizárólag az engedélyköteles postai szolgáltatás megszüntetésekor vagy a postai szolgáltató megszűnésekor a postai szolgáltatónak a már megkötött postai szolgáltatási szerződésekből eredő kártérítési kötelezettségeinek teljesítésére használható fel vagy összegét a postai szolgáltató az 1. § (4) bekezdésében meghatározott esetben csökkentheti;

b)[3] a pénzügyi intézmény a letét terhére kizárólag az 1. § (4) bekezdésében meghatározott esetben vagy a postai szolgáltatási szerződésből eredő kártérítési igény jogosultja számára az engedélyköteles szolgáltatás vagy a postai szolgáltató nyilvántartásból való törléséről meghozott hatósági határozat véglegessé válása után és a postai szolgáltató kártérítési kötelezettségét megállapító jogerős bírói ítélet vagy a feleknek a kártérítésre irányuló egyezsége alapján teljesíthet kifizetést;

c) a postai szolgáltató részére a letét terhére kifizetés kizárólag az 1. § (4) bekezdésében meghatározott esetben vagy a letéti szerződés megszüntetése miatt teljesíthető;

d) a letéti szerződés a postai szolgáltató engedélyköteles szolgáltatásának vagy a postai szolgáltatónak a nyilvántartásból való törlését tartalmazó hatósági határozat jogerőre emelkedését követő egy naptári év elteltével szüntethető meg, amennyiben ezen időpontban nincs folyamatban a postai szolgáltató kártérítési felelőssége megállapítása iránti per;

e)[4] amennyiben a d) pontban meghatározott időpontban folyamatban van a postai szolgáltató kártérítési felelőssége megállapítása iránti per, a letéti szerződés a perben meghozott ítélet jogerőre emelkedése és az esetleges kártérítési kötelezettség teljesítése után szüntethető meg;

f) a letétről való kifizetés összegéről és a kifizetés időpontjáról, valamint a letét megszüntetéséről és annak időpontjáról a pénzügyi intézmény a postai szolgáltatót és a hatóságot a kifizetéstől számított hét naptári napon belül írásban tájékoztatja.

3. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

Németh Lászlóné s. k.,

nemzeti fejlesztési miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 65. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 67. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[3] Módosította az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 66. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[4] Módosítani rendelte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 66. § b) pontja. A módosítás nem hajtható végre.