78/2012. (XII. 28.) BM rendelet

az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § e) pontjában foglalt feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában foglalt feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervét e rendelet melléklete tartalmazza.

2. § E rendelet hatálya a főpolgármesteri hivatalra, a polgármesteri hivatalra, a megyei önkormányzati hivatalra, a közös önkormányzati hivatalra, a társult képviselő-testületek közös hivatalára és a nemzetiségi önkormányzat hivatalára terjed ki.

3. § (1) Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2)[1]

3/A. §[2] A személyiadat- és lakcímnyilvántartás manuális (kartonos) állományának történeti adatait, a lecserélt nyilvántartó kartonokat 2024. január 1. napjáig selejtezési eljárás alá kell vonni.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

Melléklet a 78/2012. (XII. 28.) BM rendelethez[3]

Egységes irattári terv

Az irattári terv az egységes iratkezelés érdekében az irattári anyagot tételekre (tárgyi csoportokra, indokolt esetben iratfajtákra) tagolva, az önkormányzat szervezetéhez, feladat- és hatásköréhez igazodó rendszerezésben sorolja fel, s meghatározza a kiselejtezhető irattári tételekbe tartozó iratok ügyviteli célú megőrzésének időtartamát, továbbá a nem selejtezhető iratok levéltárba adásának határidejét. Az irattári terv általános és különös részre oszlik.

Az ügy típusát, ágazati hovatartozását, az irat selejtezhetőség szerinti csoportosítását és a levéltári átadás időpontját az irattári tervben rögzített irattári tételszám mutatja, amely egyúttal meghatározza az irat irattári helyét is.

Az irattári tételszám és kód összetevői:

1. irattári tételszám: az iratnak az irattári tervben meghatározott tárgyi csoportba és iratfajtába sorolását, selejtezhetőség szerinti - szükség szerint önkormányzatonkénti - csoportosítását az önkormányzati hivatal szervezetéhez és a feladatkörökhöz igazodó rendszerezésben meghatározó négyjegyű kód; első karaktere az ágazati betűjel, amelyet a tétel ágazaton belüli háromjegyű sorszáma követ;

2. megőrzési idő: szám, amely meghatározza a kiselejtezendő irattári tételekbe tartozó iratok ügyviteli célú megőrzésének időtartamát években, vagy "NS" jel, amely meghatározza a nem selejtezendő tételeket;

3. Lt.: a levéltári átadás határideje években, a tényleges átadás időpontjáról az önkormányzati hivatal és az illetékes levéltár esetenként állapodik meg.

A "HN" jel az ügyviteli érdekből határidő nélkül az önkormányzat irattárában maradó iratok jelzésére szolgál.

A "lejárat után" kiegészítéssel ellátott tételeknél a selejtezés, illetve a levéltári átadás ideje a tételbe tartozó ügyiratok érvényességének lejártakor kezdődik.

ÁLTALÁNOS RÉSZ

TÉTEL SZÁMKERETEÁGAZAT MEGNEVEZÉSE
UÖNKORMÁNYZATI ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI ÜGYEK
U101-U.1.Képviselő-testület iratai
U201-U.2.Nemzetiségi önkormányzat iratai
A polgármesteri hivatalnak, a közös önkormányzati hivatalnak, az önkormányzat
gazdálkodó szervezeteinek, közalapítványainak és intézményeinek (a továbbiakban:
intézményeinek) ügyei
U301-U.3.Szervezet, működés
U401-U.4.Iratkezelés, ügyvitel
U501-U.5.Személyzeti, bér- és munkaügyek
U601-U.6.Pénz- és vagyonkezelés

KÜLÖNÖS RÉSZ

TÉTEL SZÁMKERETEÁGAZAT MEGNEVEZÉSE
APÉNZÜGYEK
A101-A.1.Adóigazgatási ügyek
A201-A.2.Egyéb pénzügyek
B101-BEGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS
C101-CSZOCIÁLIS IGAZGATÁS
EKÖRNYEZETVÉDELMI, ÉPÍTÉSI ÜGYEK, TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TERÜLETRENDEZÉS
KOMMUNÁLIS IGAZGATÁS
E101-E.1.Környezet- és természetvédelem
E201-E.2.Településrendezés, területrendezés
E301-E.3.Építési ügyek
E401-E.4.Kommunális ügyek
F101-FKÖZLEKEDÉS ÉS HÍRKÖZLÉSI IGAZGATÁS
G101-GHELYI VÍZGAZDÁLKODÁS
HÖNKORMÁNYZATI, IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI IGAZGATÁS
H101-H.1.Anyakönyvi és állampolgársági ügyek
H201-H.2.A polgárok személyi adatainak, lakcímének nyilvántartásával és a központi
címregiszterrel kapcsolatos ügyek
H301-H.3.Választásokkal kapcsolatos ügyek
H401-H.4.Rendőrségi ügyek
H501-H.5.A helyi tűzvédelemmel kapcsolatos ügyek
H601-H.6.Menedékjogi ügyek
H701-H.7.Igazságügyi igazgatás
H801-H.8.Egyéb igazgatási ügyek
I101-ILAKÁSÜGYEK
J101-JGYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS
K101-KIPARI IGAZGATÁS
L101-LKERESKEDELMI IGAZGATÁS, TURISZTIKA
M101-MFÖLDMŰVELÉSÜGY, ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS
N101-NMUNKAÜGYI IGAZGATÁS, MUNKAVÉDELEM
P101-PKÖZNEVELÉSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSÜGYI IGAZGATÁS
R101-RSPORTÜGYEK
XHONVÉDELMI, KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÁS, FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐRSÉG
X101-X.1.Honvédelmi igazgatás
X201-X.2.Katasztrófavédelmi igazgatás
X301-X.3.Fegyveres biztonsági őrség

ÁLTALÁNOS RÉSZ

U) ÖNKORMÁNYZATI ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI ÜGYEK

U.1. Képviselő-testület iratai

Irattári
tételszám
Tétel megnevezéseMegőrzési idő
(év)
Lt.
U101Polgármesteri, főpolgármesteri, alpolgármesteri tisztség átadás-átvételével,
egyéb feladat- és hatáskör átadás-átvételével kapcsolatos iratok
NS15
U102Képviselő-testületi jegyzőkönyv és mellékletei (előterjesztések, sürgősségi
indítványok, tájékoztatók, közmeghallgatás, interpellációk, egyéb döntés-
előkészítő iratok stb.)
NS15
U103Képviselő-testületi zárt ülések jegyzőkönyvei és mellékletei, zárt ülésekről
készült hanganyagok
NS15
U104Képviselő-testületi bizottságok, részönkormányzatok üléseinek, falugyűlések,
járási tanácskozások, lakossági fórum jegyzőkönyvei és mellékletei
NS15
U105Képviselő-testületi, képviselő-testületi bizottsági, részönkormányzati ülésekről
készült hang- és képanyag
NS15
U106Képviselő-testületi bizottságok, részönkormányzatok zárt üléseiről készült
jegyzőkönyvek, hang- és képanyagok
NS15
U107Önkormányzati biztos kirendelése, irataiNS15
U108Tanácsnoki iratokNS15
U109Okmánytár (címer és zászlórajz, díszpolgári cím, helyi kitüntetés
adományozása stb.)
NS15
U110Önkormányzati érdek-képviseleti tagsági ügyekNS15
U111Önkormányzati rendeletek, határozatok, szabályzatok, együttműködési
szerződések/megállapodások eredeti példánya
NS15

U.2. Nemzetiségi önkormányzat iratai

Irattári
tételszám
Tétel megnevezéseMegőrzési
idő (év)
Lt.
U201Együttműködési megállapodásokNS15
U202Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv nemzetiségi
önkormányzati véleményezése
NS15
U203Nemzetiségi gazdálkodó szervezetek, intézmények alapítása, átszervezése,
megszűnése
NS15
U204Nemzetiségi oktatást is folytató iskolákban az érettségi vizsga előkészítésének,
megszervezésének, lebonyolításának figyelemmel kísérésével kapcsolatos
iratok
2-
U205Nemzetiségi óvodai, iskolai döntések véleményezése, szakmai ellenőrzéseNS15
U206Nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati bizottságok üléseinek
jegyzőkönyvei, mellékletei, előterjesztések, egyéb döntés-előkészítő iratok
NS15
U207Nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati bizottságok üléseinek
hang- és képanyaga
NS15
U208Nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati bizottságok zárt
ülések jegyzőkönyvei és mellékletei, zárt ülésekről készült hanganyagok
NS15
U209Nemzetiségi önkormányzatok társulási megállapodásaiNS15
U210Nemzetiségi önkormányzat költségvetési és vagyonkezelési ügyeiNS15
U211Közoktatási megállapodás nemzetiségi oktatásrólNS15
U212Nemzetiségi önkormányzat ellenőrzéseNS15
U213Nemzetközi kapcsolattartás irataiNS15
U214Nemzetiségi önkormányzat szabályzataiNS15
U215Nemzetiségi önkormányzat törvényességi felügyeletével kapcsolatos iratokNS15
U216Oktatási, nevelési, kulturális, művészeti célú pályázatok, támogatások,
ösztöndíjak iratai
5-

A polgármesteri hivatalnak, a közös önkormányzati hivatalnak, az önkormányzat gazdálkodó szervezeteinek, közalapítványainak és intézményeinek (a továbbiakban: intézményeinek) ügyei

U.3. Szervezet, működés

Irattári
tételszám
Tétel megnevezéseMegőrzési
idő (év)
Lt.
U301Belső ellenőrzési jelentések10-
U302Biztonsági és egészségvédelmi intézkedések2-
U303Érdekegyeztetés a szakszervezetekkel, érdekvédelmi és érdekképviseleti
szervezetekkel, érdek-képviseleti fórumok alapítása, működtetése
NS15
U304Érintésvédelmi vizsgálati jegyzőkönyvek15-
U305Hírlap-, folyóirat- és könyvrendelés2-
U306Intézmények, érdekeltségi körbe tartozó gazdasági társaságok alapítása,
alapító okiratok, tevékenység változása, megszüntetése, irányítással és
működéssel kapcsolatos elvi ügyek, szervezeti és működési szabályzat,
fejlesztési tervek, ellenőrzési jegyzőkönyvek, minőségirányítási program
NS15
U307Intézmények, érdekeltségi körbe tartozó gazdasági társaságok irányításával és
működésével kapcsolatos felügyeleti, ellenőrzési, operatív ügyek
5-
U308Kártérítések10-
U309Kollektív szerződésNS15
U310Közalkalmazotti Tanács ügyeiNS15
U311Közérdekű kérelmek, panaszok, javaslatok, bejelentések2-
U312Külföldi kapcsolatok bonyolítása10-
U313Külföldi kapcsolatokra vonatkozó két- és többoldalú megállapodások, éves
értékelések
NS15
U314Külföldi kiküldetés, tapasztalatcsere, úti jelentések10-
U315Külső szervek, Állami Számvevőszék, a fővárosi és megyei kormányhivatal
ellenőrzése, átvilágítás, fenntartói, szakfelügyeleti vizsgálatok, törvényességi
felhívások, törvényességi felügyeleti bírsággal kapcsolatos iratok,
ügyészi intézkedések, a helyi önkormányzat helyett a fővárosi és megyei
kormányhivatal vezetője által megalkotott önkormányzati rendeletekkel
kapcsolatos iratok, a fővárosi és megyei kormányhivatal által pótolt helyi
önkormányzati határozatok, a helyi önkormányzat által pótolt feladat-ellátási
kötelezettséggel kapcsolatos iratok
NS15
U316Munkabalesetek és foglalkozási betegségek nyilvántartása50-
U317Munkáltatói juttatások elvi ügyeiNS15
U318Munkavédelmi ügyek (munkahelyek kialakítása, rovar-rágcsálóirtás,
dohányzóhelyek kijelölése stb.)
10-
U319Jogi ügyek (peres és nem peres ügyek, jogi képviseleti tevékenység)15-
U320Sajtóügyek, településmarketing, reprezentációs, PR tevékenység2-
U321Statisztika (éves)NS15
U322Statisztika (időszaki)5-
U323Társulási megállapodások, társulási tanács üléseinek előterjesztései,
jegyzőkönyvei, határozatai
NS15
U324Társulási tanács zárt üléseinek előterjesztései, jegyzőkönyvei, határozataiNS15
U325Kapcsolattartás civil és ifjúsági szervezetekkel, vallási közösségekkel5-
U326Népszámlálás, egyéb összeírások lebonyolításával kapcsolatos ügyek10-
U327Önkormányzatok elvi együttműködésére vonatkozó iratokNS15
U328Európai Uniós csatlakozás jogharmonizáció irataiNS15
U329Közigazgatási reform előkészítésére vonatkozó iratokNS15
U330Alapítványok, nonprofit szervezetekkel kapcsolatos elvi ügyekNS15
U331Önkormányzati feladatokat érintő stratégia, koncepció, program, tervNS15
U332Társulások területének, településeinek összehangolt fejlesztésével kapcsolatos
ügyek
10-
U333Társulási közszolgáltatások biztosítása, fejlesztése és szervezése10-
U334Társulások által fenntartott intézmények ügyei10-
U335Társulások egyéb operatív ügyei, területfejlesztési önkormányzati társulás
ügyei
10-
U336Önkormányzati (fejlesztési, működési célú) elnyert pályázatokNS15
U337Jegyzői hatáskörbe tartozó szabályzatokNS15
U338Képviselő-testületi, képviselő-testületi bizottságok, részönkormányzatok
rendeleteinek, határozatainak utólagos normakontrolljával kapcsolatos iratok
NS15
U339Polgármesteri, jegyzői fogadónap jegyzőkönyvei, emlékeztetői2-
U340Jogszabálytervezetek, szerződések, megállapodások előzetes jogi
véleményezése
2-
U341Önkormányzati (fejlesztési, működési célú) sikertelen pályázatok5-
U342MEGSZŰNT TÉTEL
U343Állásfoglalások kérése5-
U344A hivatal működtetésével, karbantartásával kapcsolatos ügyek5-
U345Közérdekű adatokkal kapcsolatos megkeresések10-
U346TerületszervezésNS15
U347Település átcsatolása másik megyéhez, területrész átadása, átvétele, cseréjeNS15
U348Településegyesítés, településegyesítés megszüntetése, új község alakításaNS15
U349Várossá, megyei jogú várossá nyilvánítás, fővárost érintő területszervezési
ügyek
NS15
U350Vállalkozási szerződések10-
U351Munka-, szakmai értekezleti jegyzőkönyvek5-
U352Beszámolók, jelentések, munkatervek (éves polgármesteri, jegyzői,
szakigazgatási, intézményi)
NS15
U353Beszámolók, jelentések, munkatervek (időszaki jegyzői, polgármesteri,
intézményi)
5-
U354Munkarend, ügyrend és ügyfélfogadási rend5-
U355Vezetői értekezletek jegyzőkönyvei, emlékeztetőiNS15
U356Utasítások (jegyzői, polgármesteri)NS15
U357Lobbitevékenység10-
U358Hivatal, munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvek10-
U359Körlevelek (intézkedést igénylő)2-
U360Minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer, teljesítménykövetelmény
célmeghatározása, teljesítményértékelés általános iratai
NS15
U361Intézkedést nem igénylő, de vezetői utasítás alapján iktatott körlevelek,
meghívók, tájékoztatók
1-
U362Tájékoztatások, adatszolgáltatások1-
U363Önkormányzati rendezvények előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos
ügyek
1-
U364Társulás törvényességi felügyeletével kapcsolatos iratokNS15
U365Adatvédelmi tisztviselő kijelöléseNS15
U366Adatvédelmi hatásvizsgálat, kockázatelemzés elkészítése, aktualizálásaNS15
U367Adatvédelmi incidensek bejelentése, nyilvántartása15-
U368Adatvédelemmel kapcsolatos egyéb ügyek10-

U.4. Iratkezelés, ügyvitel

Irattári
tételszám
Tétel megnevezéseMegőrzési idő
(év)
Lt.
U401Iratkezelési szabályzattal és irattári tervvel kapcsolatos ügyekNSHN
U402Ügyvitelszervezés (saját fejlesztésű/megrendelésű elektronikus
programleírások, programrendszer, védelem szabályozás stb.)
NS15
U403Belső ügyviteli segédkönyvek (előadói munkakönyv, érkeztető könyv,
iratátadó könyv, postakönyv stb.)
5-
U404Kiadmányozásra használt és más, joghatás kiváltására alkalmas bélyegzők
nyilvántartása, selejtezésükről, visszavonásukról készült jegyzőkönyvek
NSHN
U405Elektronikus aláírások nyilvántartásaNSHN
U406Iktató- és mutatókönyvNS15
U407Főnyilvántartó könyv, irattári segédkönyvekNSHN
U408Iratselejtezési, iratmegsemmisítési jegyzőkönyvekNSHN
U409Átmeneti irattárból a központi irattárba történő iratátadás-átvétel
jegyzőkönyvei
15-
U410Iratátadás-átvételi jegyzőkönyvekNSHN
U411Minősített adat továbbítására vonatkozó lezárt nyilvántartás (belső átadó-
könyv vagy más belső átadóokmány, külső kézbesítő könyv, futárjegyzék stb.)
NSHN
U412Irat megismerési engedélyek iratai minősített iratok eseténNSHN
U413Munkakör átadás-átvétel során keletkezett iratok (a jegyzőkönyvek és
mellékletei kivételével)
5-
U414Nemzeti minősített adatra érvényes személyi biztonsági tanúsítványvissza-
vonását
követően
haladék-
talanul
-
U415Felhasználói engedély és titoktartási nyilatkozat15
(vissza-
vonását
követően)
-
U416Informatikai üzemeltetés és karbantartási operatív ügyek5-

U.5. Személyzeti, bér- és munkaügyek

Irattári
tételszám
Tétel megnevezéseMegőrzési idő
(év)
Lt.
U501Bér- és munkaügyi kimutatások, nyilvántartások, jelentések10-
U502Létszám- és bérgazdálkodási ügyek (éves)NS15
U503Bérnyilvántartás (bérkarton)50-
U504A foglalkoztatottak illetményügyei (bérjegyzék, illetménykiegészítés,
illetménypótlékok, személyi illetmény megállapítása, illetményeltérítés,
járulékelszámolás, jutalom, munkáltatói kölcsön, távolléti díj, letelepedési
támogatás, köztisztviselői, közalkalmazotti juttatások stb.)
50
(a jog-
viszony
megszű-
nésétől)
-
U505Fizetési előleg, helyettesítések, kereseti igazolás, személyzeti tárgyú
pályázati kiírások és beadott pályázatok, üres álláshelyekről tájékoztatás,
tartalékállománnyal, betöltetlen álláshelyekkel, pályázatokkal kapcsolatos
iratok
2-
U506Jelenléti ívek, munkába járás költségeinek térítése, utazási
utalványok ügyei, napidíjak, szabadságolási rend,
szabadságügyek, egy hónapnál rövidebb fizetés nélküli szabadság
5-
U507Képviselők nyilvántartása, összeférhetetlensége, juttatásai, tiszteletdíjai5-
U508Kinevezés, megbízás, besorolás, átsorolás, áthelyezés, minősítés, egyéni
teljesítményértékelés iratai, munkaköri leírás, felmentés a képesítési előírás
alól, esküokmányok, hatósági bizonyítványok, címek, kitüntetések
adományozása, közszolgálati munkaviszony igazolása, rendelkezési,
tartalékállományba helyezés (erről tájékoztatás) és megszüntetés, felmentés,
munkavégzés alóli felmentés, nyugdíjazás, végkielégítés, eseti megbízások,
összeférhetetlenség, kirendelés, prémium évek programba helyezés
50
(a jog-
viszony
megszű-
nésétől)
-
U509Közigazgatási alap-, és szakvizsga-kötelezettséggel kapcsolatos ügyek,
ügykezelői alapvizsga-kötelezettséggel kapcsolatos ügyek
5-
U510Eltartói nyilatkozat5-
U511Fegyelmi és kártérítési ügyek10-
U512Egy hónapot meghaladó fizetés nélküli szabadság ügyek75-
U513Baleseti, rokkantsági ügyek50-
U514Köztisztviselők, közalkalmazottak egyéb jogviszonyainak engedélyezése10-
U515Vagyonnyilatkozat (lejárat után)**
U516Megbízási szerződések5-
U517Köztisztviselői, közalkalmazotti nyilvántartásokNSHN
U518Közhasznú, közcélú alkalmazások, távmunka egyedi ügyei50-
U519Kitüntetések, kitüntető címek, díjak adományozásának előkészítése,
lebonyolítása
5-
U520A foglalkoztatottak szociális helyzetével, munkakörülményeinek alakulásával
és az esélyegyenlőség érvényesülésével kapcsolatos értékelések, jelentések,
tervek, programok
NS15
U521Munkáltató által biztosított egyedi szociális támogatások ügyei5-
U522Magánnyugdíjpénztárral, önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztárral, önkéntes
egészségpénztárral kötött szerződés
NSHN
U523Közszolgálati jogviták30-
U524Tanulmányi szerződés10-
U525Továbbképzés, átképzés egyedi ügyei, szakmai gyakorlat, egyetemi, főiskolai
hallgatók szakmai gyakorlata (konzulens kérése)
2-
U526Továbbképzési éves és középtávú terv10-

* A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszűnését vagy a kötelezett által új vagyonnyilatkozat tételét követően 8 napon belül vissza kell adni a kötelezettnek.

U.6. Pénz- és vagyonkezelés

Irattári
tételszám
Tétel megnevezéseMegőrzési idő
(év)
Lt.
U601Adóügyek (saját)5-
U602Analitikus nyilvántartások (eszköznyilvántartás, könyvelési naplók, leltár,
selejtezés)
8-
U603Anyag- és készletnyilvántartás, kisebb beszerzések, megrendelések8-
U604Banki és pénzügyi levelezés, átutalási megbízások, bankszámlakivonat,
bankszámlanyitás
5-
U605Közbeszerzéssel járó beruházások, építési koncessziók szervezése és pénzügyi
lebonyolítása, épületfenntartás, felújítási terv, felújítások szervezése és
pénzügyi lebonyolítása, közbeszerzés lebonyolítása, településüzemeltetéssel,
fejlesztéssel kapcsolatos feladatok
5-
U606Közbeszerzéssel nem járó beruházások szervezése és pénzügyi lebonyolítása,
épületfenntartás, felújítási terv, felújítások szervezése és pénzügyi
lebonyolítása, településüzemeltetéssel, fejlesztéssel kapcsolatos feladatok
5-
U607Bizonylatok (bevétel-kiadási bizonylatok, pénztárbizonylatok, pénztárnaplók,
számlák, számlatömbök tőpéldányai, készpénzellátmány bizonylatai)
8-
U608Fizetési felszólítás, számlareklamáció, számlarendezés, számlaegyeztetés,
követelés érvényesítése, adósságelengedés
5-
U609Gépkocsik üzemeltetése (biztosítás a lejárat után, menetlevél, szerviz,
üzemanyag stb.)
2-
U610Illetményszámfejtés10-
U611Ingatlan- és vagyonnyilvántartás; tulajdonjog-, szolgalmi jog,
vezetékjog-rendezés, nyilvántartás
NSHN
U612Költségvetési beszámoló (éves)NS15
U613Költségvetési beszámoló (időszaki)10-
U614Költségvetéssel és pénzkezeléssel kapcsolatos ügyek (adósságrendezés,
átcsoportosítás, céltartalékok felhasználása, pénzmaradvány elszámolása,
pótelőirányzat, reorganizáció, számviteli rend, intézmények közüzemi
számlájának rendezése)
15-
U615MEGSZŰNT TÉTEL
U616Hitelfelvétel és lebonyolítás, hitelnyilvántartás15-
U617Költségvetés és beszámoló előkészítése, költségvetési koncepció15-
U618Leltárfelvételi ívek8-
U619Önkormányzati vagyon kezelésére, elidegenítésére, bérletére, cseréjére,
jelzálogjaira, vásárlására, haszonbérletére, vagyonkezelői jog létesítésére
vonatkozó alapiratok, szerződések, beruházási terv, tervpályázat, tulajdonosi
hozzájárulás, törzskönyvi nyilvántartás
NSHN
U620Munkáltatói segélyek, támogatások pénzügyi lebonyolítása5-
U621Szállítólevél2-
U622Térségi fejlesztési program, ipari park ügyek, térségi fejlesztési tanács ügyeiNS15
U623Kisajátítás, kisajátítási kérelmekNS15
U624Vagyonbiztonsági rendszer működtetése10-
U625Vagyonbiztosítás (lejárat után)2-
U626Vagyonhasznosítás pénzügyi lebonyolítása (bérlet, elidegenítés stb.)10-
U627Térségi fejlesztési menedzsment ügyek10-
U628Közbeszerzési ügyek (árubeszerzés, szolgáltatások megrendelése)5-
U629Önkormányzati ingatlanok fenntartása, karbantartása5-
U630Gazdasági programNS15
U631Könyvvizsgálói jelentések10-
U632Területi vagy regionális nyugdíjpénztár alakításaNS15

KÜLÖNÖS RÉSZ

(ÁGAZATI IRÁNYÍTÁS, SZAKIGAZGATÁS)

A) PÉNZÜGYEK

A.1. Adóigazgatási ügyek

Irattári
tételszám
Tétel megnevezéseMegőrzési idő
(év)
Lt.
A101Adó- és értékbizonyítványok8-
A102Adóbevételi terv és teljesítés10-
A103Adóellenőrzés, adategyeztetés, adókedvezményi-mentességi ügyek,
adókivetés elleni jogorvoslatok, adóbevallás és adókivetés, adóhátralék,
túlfizetés, téves befizetés
10-
A104Adóösszesítő, valamint a számítógépes éves feldolgozás adattartalmáról év
végén készített lista
5-
A105Adózók egyéni törzsadatai (nyilvántartás)NSHN
A106Adók módjára behajtandó köztartozások iratai10-
A107Vagyoni igazolások, adóigazolások5-
A108Adótartozások behajtása, végrehajtása10-
A109Mezőőri járulék kivetése, befizetés10-

A.2. Egyéb pénzügyek

Irattári
tételszám
Tétel megnevezéseMegőrzési idő
(év)
Lt.
A201Általános és céltartalékok felhasználása10-
A202Átmeneti gazdálkodással kapcsolatos iratok10-
A203Betéti kamatügyek5-
A204Decentralizált támogatások felhasználása10-
A205Fejlesztési alapterv10-
A206Feladatmutatókhoz kapcsolódó állami hozzájárulás előirányzata,
visszaigénylés
10-
A207Feladatmutató-növekedés miatti pótigény5-
A208Intézményi térítési díjak megállapítása, elengedése (egészségügyi,
gyermekjóléti, művelődési, nevelési-oktatási, szociális)
5-
A209Kötvény-, részvénykibocsátás (lejárat után)5-
A210Különféle célú pénzalapok, közműfejlesztési hozzájárulás visszatérítés10-
A211Pénzügyi szabálysértések, bírságok5-
A212MEGSZŰNT TÉTEL

B) EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS

Irattári
tételszám
Tétel megnevezéseMegőrzési idő
(év)
Lt.
B101Egészségügyi alapellátás helyzetfelmérése és megszervezéseNS15
B102Egészségügyi alapellátás fejlesztésének iratai5-
B103Egészségügyi szűrővizsgálatok megszervezése2-
B104Iskola-egészségügyi szolgálat szervezéseNS15
B105Körzeti egészségügyi, háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi,
gyógyszerészi, védőnői, ügyeleti ellátás megszervezése
NS15
B106Foglalkozás-egészségügyi ellátás megszervezése10-
B107Egészségügyi ellátást támogató pályázatok10-
B108Rehabilitációs Bizottság iratai10-
B109Finanszírozási szerződés az egészségbiztosítási szervvel (lejárat után)10-
B110Gyógyszertár felállításának kezdeményezése és véleményezése5-
B111Egészségügyi szolgáltatások ÁNTSZ-től érkezett engedélyek (lejárat után)2-
B112Betegek panaszügyei, betegjogi képviselő észrevételei2-
B113Háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, védőnői, ügyeleti
pályázatok, szerződések (lejárat után)
5-
B114Háziorvosoknál bejelentkezett biztosítottakról havi jelentés2-
B115Ifjúsági orvos (iskolaorvos) kijelölése (középfokú oktatási intézményekben)5-
B116Járványügyi intézkedések10-
B117Köztisztasági és településtisztasági feladatok10-
B118Betegellátási díj (külföldi állampolgárok, nem biztosított magyar
állampolgárok ügyei)
5-
B119Nyilvántartás a bejelentett biztosítottakról10-
B120Társadalombiztosítási járulékügyek75-
B121Szenvedélybetegek (alkohol- és kábítószer-használók, egyéb függőségben
szenvedők) kötelező gondozásba vétele
30-
B122Házi szakápolási szolgálat, járó- és fekvőbeteg-szakellátás, óraszám, ügyeletekNS15
B123MEGSZŰNT TÉTEL
B124Gyógyhely, gyógyfürdőintézmény, kitermelt ásványvíz, gyógyvíz, gyógyiszap
és gyógyforrástermék törzskönyvi adatai változásának bejelentése
5-
B125Gyógyiszap és gyógyforrástermék kitermelésének, kezelésének és
forgalmazásának engedélyezése
NS15
B126Rágcsálómentesítés, szúnyoggyérítés, rovarirtás2-
B127Az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások iratai10-

C) SZOCIÁLIS IGAZGATÁS

Irattári
tételszám
Tétel megnevezéseMegőrzési idő
(év)
Lt.
C101Személyes gondoskodás körébe tartozó alapszolgáltatások és szakosított
ellátási formák megszervezése
NS15
C102Személyes gondoskodás körébe tartozó alapszolgáltatást, szakosított
ellátásokat biztosító intézmény működésének engedélyezése, ellenőrzése,
nyilvántartása
NSHN
C103Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapszolgáltatási ügyek2-
C104Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátást igénybevevők
ügyei
2-
C105MEGSZŰNT TÉTEL
C106Szociális ellátást támogató pályázatok10-
C107Szerződés a szociális feladatok átvállalásárólNS15
C108Szociálpolitikai kerekasztal működésével kapcsolatos iratok5-
C109MEGSZŰNT TÉTEL
C110Helyi rendeletben szabályozott rendszeres segélyek (saját ellátások)5-
C111Helyi rendeletben szabályozott átmeneti ellátások (saját ellátások)2-
C112MEGSZŰNT TÉTEL
C113Árvízkárosultak állami támogatása5-
C114Közüzemi kompenzációs ügyek, lakbér-hozzájárulás2-
C115MEGSZŰNT TÉTEL
C116MEGSZŰNT TÉTEL
C117MEGSZŰNT TÉTEL
C118Krízishelyzetbe került személyek támogatása5-
C119Szociális kölcsön egyedi ügyek (lejárat után)5-
C120MEGSZŰNT TÉTEL
C121Nyugdíjasházi elhelyezés5-
C122Köztemetés25-
C123Megváltozott munkaképességű dolgozók ügyei10-
C124Segítséggel élők érdekvédelme, támogatása, közlekedési kedvezményei10-
C125Személyi térítési díj megállapítása10-
C126Gondozási szükséglet vizsgálata15-
C127Behajtás, végrehajtás kezdeményezésével kapcsolatos ügyek (pl. gondozási
díj)
30-
C128Helyi utazási támogatás megállapítása5-
C129"Sikeres Magyarországért Panel Plusz" hitelprogramhoz kapcsolódó szociális
támogatás
NSHN
C130Társhatósági megkeresések (idegen környezettanulmány, igazolások)2-
C131MEGSZŰNT TÉTEL
C132MEGSZŰNT TÉTEL
C133Szociális ellátásra jogosultak nyilvántartásaiNSHN
C134MEGSZŰNT TÉTEL
C135Hadirokkantak, hadiárvák szociális igazgatásával kapcsolatos iratok,
határozatok
NSHN
C136A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési
támogatás nyújtása
5-
C137A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek
részére települési támogatás nyújtása
5-
C138A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását,
gondozását végző személy részére települési támogatás nyújtása
50-
C139A gyógyszerkiadások viseléséhez települési támogatás nyújtása5-
C140Rendkívüli települési támogatás2-
C141Intézményi gyermekétkeztetés10-
C142Szünidei gyermekétkeztetés10-
C143Bölcsődék működésével kapcsolatos iratokNS15

E) KÖRNYEZETVÉDELMI, ÉPÍTÉSI ÜGYEK, TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TERÜLETRENDEZÉS ÉS KOMMUNÁLIS IGAZGATÁS

E.1. Környezet- és természetvédelem

Irattári
tételszám
Tétel megnevezéseMegőrzési idő
(év)
Lt.
E101Helyi természeti érték védetté nyilvánításaNS15
E102Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok10-
E103Környezet- és természetvédelmi programNS15
E104Környezet- és természetvédelmi program végrehajtása, akcióprogramok5-
E105Környezetvédelmi hatásvizsgálati eszközök telepítése2-
E106Környezetvédelmi hatásvizsgálati tanulmányNS15
E107A helyi természeti területek védetté nyilvánításával kapcsolatos ügyekNS15
E108Védetté nyilvánított területek és védett természeti területek hasznosításának,
kezelésének ügyei
5-
E109Zaj- és természetvédelmi, egyéb környezetvédelmi ellenőrzés és bírság5-
E110Légszennyezési vizsgálatok, mérésekNS15
E111Légszennyező források nyilvántartásaNSHN
E112Levegőtisztaság-védelmi (rendkívüli) intézkedési terv (füstköd-riadóterv)NS15
E113Lakóhelyi környezet állapotfelméréseNS15
E114Szolgáltató tevékenységet ellátó üzemi építmény energiahordozó- és/vagy
üzemmódváltásra kötelezése, tevékenységének korlátozása, felfüggesztése,
illetőleg feloldása
10-
E115Környezetvédelmi alappal, célelőirányzattal kapcsolatos ügyek10-
E116Zaj- és rezgésvédelmi szempontból fokozottan védett övezet kijelölése30-
E117Stratégiai zajtérkép, ezzel összefüggő intézkedési terv30-
E118Szolgáltató tevékenységet ellátók zajkibocsátással kapcsolatos ügyintézése5-

E.2. Településrendezési és területrendezési ügyek

Irattári
tételszám
Tétel megnevezéseMegőrzési idő
(év)
Lt.
E201Helyi építészeti örökség védetté nyilvánítása és megszüntetéseNS15
E202Helyi építészeti örökség védelmének biztosítása (fenntartás, fejlesztés, őrzés,
védett épületek támogatása stb.)
10-
E203Kulturális örökség védelmével kapcsolatos önkormányzati feladatok
(pl. régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításával összefüggésben hirdetmény
elhelyezés, mentő feltárás, elővásárlási jog gyakorlása stb.)
75-
E204Településfejlesztési menedzsment ügyek, pályázatok10-
E205Városrehabilitációs programNS15
E206Városrehabilitációs pályázatok, megállapodások, ehhez kapcsolódó operatív
ügyek
10-
E207Építészeti-műszaki tervtanács iratai (a tanácsot működtető önkormányzatnál)
főépítészi szakmai vélemények, állásfoglalások
NS15
E208Átnézeti nyilvántartási térkép, földmérési alaptérképNSHN
E209Pincebeomlások, támfal, partfal által veszélyeztetett területek felméréseNS15
E210Területfejlesztési koncepció, területrendezési terv, településfejlesztési
koncepció, településfejlesztési stratégia, településszerkezeti terv, helyi építési
szabályzat
NS15
E211Elővásárlási jogNS15
E212Útépítési és közművesítési hozzájárulásNS15
E213Területrendezési hatósági eljárások15-
E214Vis maior ügyek5-
E215Repülőterek zajgátló védőövezetének kialakítása10-
E216Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzésNS15
E217Településrendezési kötelezésekNS15
E218Településrendezési szerződésNS15
E219Településképi véleményezési eljárás15-
E220Településképi bejelentési eljárás15-
E221Közterület-alakítás15-
E222Közműnyilvántartás ügyeiNS15
E223Telekrendezéssel, telekalakítással kapcsolatos iratokNSHN

E.3. Építési ügyek

Irattári
tételszám
Tétel megnevezéseMegőrzési idő
(év)
Lt.
E301Bontási-, építési-, összevont-, használatbavételi-, fennmaradási engedélyezési
eljárások, építésügyi vagy eljárási bírság kiszabása, bontási vagy átalakítási
kötelezettség, végrehajtási eljárás, engedély hatályának meghosszabbítása
iránti engedélyezési eljárás
NS15
E302Felvonóval, illetve mozgólépcsővel kapcsolatos építésügyi hatósági
engedélyezési eljárás
15-
E303Építésügyi hatósági tudomásulvételi eljárások (jogutódlás tudomásul vétele,
használatbavétel tudomásul vétele)
10-
E304Az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárása10-
E305Építésügyi hatósági bizonyítványok, igazolások, adatkérés, adatszolgáltatás10-
E306Egyéb építésügyi hatósági kötelezési ügyek10-
E307Építésügyi hatósági ellenőrzés10-
E308Bauxitcementtel vagy más építőanyag-hibával kapcsolatos hatósági eljárásokNSHN
E309Építésüggyel kapcsolatos panaszok és egyéb észrevételek intézése,
tájékoztatások, szolgáltatás körében kiadott szakmai nyilatkozat
5-

E.4. Kommunális ügyek

Irattári
tételszám
Tétel megnevezéseMegőrzési idő
(év)
Lt.
E401Hulladéklerakó-helyek (szilárd, állati eredetű, folyékony) kijelölése, létesítése,
hulladékkezelési szerződések, hulladékgazdálkodási program
NS15
E402Közcélú ártalmatlanító telep létesítéseNS15
E403Kéményseprő-ipari szolgáltatás ügyei15-
E404Zöldterületek létesítése, fenntartása (parkok, játszóterek)NS15
E405Energiagazdálkodás, szélerőmű létesítéseNS15
E406Köztemetők létesítése, lezárása, megszüntetése, nyilvántartásai, térképei,
újbóli használatba vétele
NS15
E407Sírboltkönyv, síremlékek és sírboltok terveNSHN
E408Hozzájárulás temetkezési szolgáltatást végző gazdálkodó szervezet
alapításához
5-
E409Hulladékká vált járművek ügyei, gépjármű elszállítási és értékesítési ügyek5-
E410Közműfejlesztés, ingatlanok közműellátása, közműfejlesztési hozzájárulás
visszafizetésének ügyei
NS15
E411Közterületi felújítás, karbantartás, hibaelhárítás5-
E412Közterület tisztán tartása, felügyelete, hulladék elhelyezése, gyűjtése,
szállítása, hulladékártalmatlanítás, hulladékújrahasznosítás,
hulladékgazdálkodási bírság ügyek
5-
E413Temető ügyek10-

F) KÖZLEKEDÉS ÉS HÍRKÖZLÉSI IGAZGATÁS

Irattári
tételszám
Tétel megnevezéseMegőrzési idő
(év)
Lt.
F101Közutak, helyi vasutak műszaki, minőségi, baleseti, forgalmi adatainak,
valamint forgalmi rendjét meghatározó jelzéseinek nyilvántartása
NSHN
F102Közutak, helyi vasutak tisztán tartása, síkosság elleni védekezés2-
F103Közterület-foglalási, -használati megállapodások és díjak5-
F104Közterület-bontási hozzájárulás5-
F105Külterületi közút, helyi vasút menti építmény elhelyezési és
nyersanyag-kitermelési hozzájárulás
5-
F106Külterületi közút, helyi vasút menti fakivágási és ültetési hozzájárulás5-
F107Belterületi közútkezelői hozzájárulások5-
F108Közúton, helyi vasúton történő építési munkákhoz való hozzájárulás2-
F109Vasúti átkelőhelyek, gépkocsibehajtók, gyalogutak, járdák, kerékpárutak,
közutak fenntartása, parkolók kialakítása, fenntartása
10-
F110Egyéb közútkezelői hozzájárulás1-
F111Utcabútorok, utca névtáblák, házszámtáblák kihelyezése, karbantartása,
javítása
5-
F112Repülőtér létesítésének és megszüntetésének véleményezése5-
F113Kikötők, (közforgalmú) kompok és révek létesítéseNS15
F114Közforgalmú kikötők, kompok, révek működtetése10-
F115Hidak, aluljárók és felüljárók létesítéseNS15
F116Hidak, aluljárók és felüljárók működtetése10-
F117HídtörzskönyvNSHN
F118Közvilágítási berendezés létesítéseNS15
F119Közvilágítási berendezés működtetése10-
F120Forgalomszabályozás, forgalomtechnika5-
F121Helyi tömegközlekedés fejlesztési koncepciójaNS15
F122Helyi közforgalmú vasúti társasággal kapcsolatos ügyek10-
F123Hatósági árak megállapítása (helyi tömegközlekedés, taxi, vasút), menetrend5-
F124Helyi tömegközlekedési pályázat10-
F125Postai, távközlő, elektromos, valamint más nagyfrekvenciás jelet vagy
mellékhatást keltő berendezések létesítése, üzemeltetése, rongálása,
hírközlési szabálysértések
10-
F126Távközlési és egyéb nyomvonaljellegű építmények létesítéséhez való
hozzájárulás
NS15
F127Útellenőri szolgálat megszervezése5-
F128Útvonalengedélyek1-
F129Parkolási, eseti behajtási, egyéb eseti közlekedési engedély2-
F130Közlekedési kártérítések5-
F131Kerékbilincs alkalmazásának ügyei2-
F132Behajtási engedélyek2-

G) HELYI VÍZGAZDÁLKODÁS

Irattári
tételszám
Tétel megnevezéseMegőrzési idő
(év)
Lt.
G101Árvíz és belvízzel, helyi vízkárelhárítással kapcsolatos operatív ügyek5-
G102Települési vízkárelhárítási tervNS15
G103Védművek létesítése és fejlesztéseNS15
G104Védművek működtetése5-
G105Patakok, csatornák áradásai elleni védekezés, csapadékvíz-elvezetés,
csapadékvíz-gazdálkodás
NS15
G106Közüzemi (ivóvíz, szennyvíz) és települési csapadékvíz-gazdálkodási
tevékenység koncepciója, vízrendezési programok
NS15
G107MEGSZŰNT TÉTEL
G108Közműves ivóvíz-szolgáltatási korlátozási terv, vízkorlátozás ügyei5-
G109Vízjogi létesítési, üzemeltetési, megszüntetési és fennmaradási engedélyNSHN
G110Saját célú ivóvízmű és egyedi szennyvíztisztító létesítmény vízjogi
engedélyezése
NS15
G111Ivóvíz-, szennyvízhálózat, elválasztott csapadékcsatorna-hálózat létesítése,
üzemeltetőjének kijelölése
NS15
G112Ivóvíz-, szennyvízhálózat, elválasztott csapadékcsatorna-hálózat üzemeltetése5-
G113Vízmérőhely, tisztítóakna ügyei15-
G114Közkifolyókkal, tűzcsapokkal kapcsolatos ügyek2-
G115Kutak létesítési, fennmaradási, üzemeltetési és megszüntetési engedélyeNS15
G116Ivóvízvezetési és szennyvízelvezetési szolgalmi ügyek5-
G117Azonos telken több ívóvízbekötő vezeték létesítése2-
G118Víziközmű-használattal kapcsolatos iratokNS15
G119Víziközmű-társulat, érdekeltségi hozzájárulással kapcsolatos iratokNS15
G120Vizek és vízi létesítmények nyilvántartásaNSHN
G121Közműfejlesztési támogatáshoz kapcsolódó iratok15-
G122Talajterhelési ügyek5-
G123Vízszennyezési, vízvédelmi és csatornabírság ügyek5-
G124Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével,
közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos iratok
15-
G125Vízi állással kapcsolatos ügyek2-

H) ÖNKORMÁNYZATI, IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI IGAZGATÁS

H.1. Anyakönyvi és állampolgársági ügyek

Irattári
tételszám
Tétel megnevezéseMegőrzési idő
(év)
Lt.
H101Állampolgársági eskü jegyzőkönyvNSHN
H102Anyakönyv, anyakönyvi alapirat, betűrendes névmutató, családi jogállás
rendezésével kapcsolatos irat, apa adatai nélkül anyakönyvezett születések
nyilvántartása, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat, házasságkötéssel,
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével kapcsolatos jegyzői engedély,
felmentés
NSHN
H103Nyilvántartás a helyi anyakönyvvezetői megbízásokról és jogosultságokról,
valamint a helyettesítéssel kapcsolatos iratok
NSHN
H104Anyakönyvi okirat kiállítása iránti kérelem, belföldi és külföldi jogsegély iránti
kérelem, anyakönyvi kivonat átvételi elismervénye, anyakönyvi
adatszolgáltatás iratai, anyakönyvbe történő betekintés iratai, anyakönyvi
események egyeztetése
5-
H105Anyakönyvi Szolgáltató Rendszer működésével kapcsolatos egyéb ügyek10-
H106Állampolgársági egyéb ügyek, hazai anyakönyvezési kérelem, névváltoztatási
kérelem felterjesztésével, továbbá házassági névmódosítási kérelem
áttételével kapcsolatos iratok, családi események polgári szertartása
2-
H107Külföldön történő házasságkötéshez, bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítéséhez szükséges tanúsítvány kiállításával kapcsolatos iratok
5-

H.2. A polgárok személyi adatainak, lakcímének nyilvántartásával és a központi címregiszterrel kapcsolatos ügyek[4]

Irattári
tételszám
Tétel megnevezéseMegőrzési idő (év)Lt.
H201A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával
kapcsolatos ügyek
5-
H202A címnyilvántartással kapcsolatos ügyek2-
H203A központi címregiszterrel kapcsolatos ügyek alapirataiNSHN
H204A központi címregiszterrel kapcsolatos ügyek egyéb iratai2-

H.3. Választásokkal kapcsolatos ügyek

[5]
Irattári
tételszám
Tétel megnevezéseMegőrzési idő
(év)
Lt.
H301Választási és népszavazási jegyzőkönyvek (szavazóköri és
eredményjegyzőkönyvek) első eredeti példánya
NS#90
nap
H302Választási és népszavazási jegyzőkönyvek (szavazóköri és
eredményjegyzőkönyvek) második eredeti példánya
NS15
H303Szavazókörök, helyi önkormányzati választókerületek megállapításaNS15
H304Választási szervek (választási irodák, választási bizottságok) létrehozása és
tevékenysége
NS15
H305Választások lebonyolításával kapcsolatos kisebb jelentőségű ügyek5-
H306Népszavazás, népi kezdeményezés irataiNS15
H307Választójogosultság nyilvántartásával kapcsolatos ügyek (kifogás, felvételi
kérelem, igazolás stb.)
5-
H308A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 13/C. §-a alapján
megsemmisítendő választási iratok
90 nap*-
# A jegyzőkönyvek első példányának illetékes levéltárba történő átadása érdekében a külön jogszabályi előírások alapján kell intézkedni.;
* Megsemmisítendő a szavazást követő 90 nap leteltét követő első munkanapon.

H.4. Rendőrségi ügyek

Irattári
tételszám
Tétel megnevezéseMegőrzési idő
(év)
Lt.
H401Rendőrfőkapitány, rendőrkapitány és rendőrőrs vezetője
kinevezésének véleményezése, felmentésről szóló tájékoztatás
10-
H402Rendőrkapitányság, rendőrőrs, körzeti megbízotti állomás létesítésének,
megszüntetésének véleményezése
10-
H403Rendőrségi munkával kapcsolatos észrevételek, éves beszámoló elfogadása2-
H404Együttműködési szerződés a rendőri feladatok ellátásának segítésére,
támogatására, bűnmegelőzési önkormányzati feladatok
NS15
H405Polgárőrség megalakításaNS15
H406Bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottság létrehozásával, működésével
kapcsolatos iratok
5-

H.5. A helyi tűzvédelemmel kapcsolatos ügyek

Irattári
tételszám
Tétel megnevezéseMegőrzési idő
(év)
Lt.
H501Fenntartási, fejlesztési és működési ügyek10-
H502Önkéntes tűzoltóság alapításával, működésével kapcsolatos iratokNS15
H503Tűz- és műszaki mentés jelzés, oltóvíz-nyerés ügyei5-
H504Tűzvédelmi kötelezettség megállapításaNS15
H505Tűzoltók képzésével, továbbképzésével kapcsolatos iratok10-
H506Önkéntes tűzoltó jövedelmének megtérítése, kár megtérítése, kártalanítás5-
H507Készenléti szolgálatot, tűzoltás irányítását ellátó tagok részére élet- és
balesetbiztosítás megkötése
5-
H508Tűzvédelmi kötelezettség megsértése miatti tevékenységtől eltiltás2-
H509Lakosság tűzvédelmi felvilágosítása5-
H510Éves beszámoló elfogadása2-

H.6. Menedékjogi ügyek

Irattári
tételszám
Tétel megnevezéseMegőrzési idő
(év)
Lt.
H601Együttműködés a menekültügyi szervekkel15-

H.7. Igazságügyi igazgatás

Irattári
tételszám
Tétel megnevezéseMegőrzési idő
(év)
Lt.
H701Bírósági ülnökök jelölése, megválasztása és visszahívása5-
H702Birtokvédelmi ügyek5-
H703Vallási közösség tulajdonában lévő ingatlanok tulajdoni helyzetének
rendezése
NS15
H704Eltartási szerződési ügyek (lejárat után)5-
H705Közalapítvány létrehozásaNS15
H706A társasházak törvényességi felügyelete10-

H.8. Egyéb igazgatási ügyek

Irattári
tételszám
Tétel megnevezéseMegőrzési idő
(év)
Lt.
H801Címerhasználat, névhasználat, turisztikai logó engedélyezése, zászló (lobogó)
kitűzésével kapcsolatos iratok
5-
H802Hagyatéki ügyekNSHN
H803Hatósági bizonyítványok, igazolások, adatkérés, adatszolgáltatás5-
H804Jelzálogügyek (lejárat után)5-
H805Közigazgatási bírság5-
H806Tűzszerészeti mentesítés, fel nem robbant lövedékek, rendkívüli események
(bombariadó stb.) bejelentése, helyszíni mentesítése
5-
H807Talált tárgyak ügyei1-
H808Utcanévváltozások, házszámrendezésNS15
H809Ingatlanforgalom (elidegenítési tilalom elrendelése, törlése)5-
H810Tolmács és szakfordító igazolvány kiadása5-
H811Tolmács és szakfordítói nyilvántartásNSHN
H812Hirdetmények (ingatlan bérleti, vételi ajánlat, haszonbérlet is)
kifüggesztéséről igazolás
2-
H813Külföldiek ingatlanszerzésével kapcsolatos nyilatkozatok5-
H814Ingatlanközvetítői, ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői névjegyzék
vezetése
NSHN
H815Közüzemi fogyasztók szerződéséhez kapcsolódó ügyek (szerződéskötés,
-szegés stb.)
5-
H816Tűzijáték engedélyezése2-
H8172012. április 15. előtt elkövetett szabálysértések végrehajtással kapcsolatos
iratai
5-

I) LAKÁSÜGYEK

Irattári
tételszám
Tétel megnevezéseMegőrzési idő
(év)
Lt.
I101Önkormányzati bérlakásra várók ügyei, névjegyzéke15-
I102Bérlakások nyilvántartásaNSHN
I103Jogcím nélküli lakáshasználat10-
I104Lakásbérleti szerződés, lakáscsere, lakáshasznosítás (lejárat után), lakásbérleti
szerződés megszűnése
5-
I105Lakás- és helyiségbérleti díjtartozás5-
I106Társasházak alapítása, elidegenítésNS15
I107Társasház-felújítási ügyek és társasház-felújítási pályázatok, társasházak
operatív ügyei
10-
I108Helyiség-, garázsbérleti, -elidegenítési szerződés, helyiséggazdálkodási ügyek
(lejárat után)
5-
I109Első lakáshoz jutás, lakásépítés, lakásvásárlás, egyéb lakáscélú támogatás
egyedi ügyek (lejárat után)
15-
I110Lakásfelújítási, karbantartási támogatás15-
I111Lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos iratok (ingatlan-nyilvántartásba
jelzálog, elidegenítési és terhelési tilalom bejegyeztetése, törlése, döntésekről
és intézkedésekről adatszolgáltatás stb.)
NS15
I112Jegyzői igazolás lakásépítési kedvezményhez, pénzintézeti hitelhez5-
I113Nyilvántartásba nem vett, elutasított kérelmek5-

J) GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS

Irattári
tételszám
Tétel megnevezéseMegőrzési idő
(év)
Lt.
J101Szülő adatai nélkül anyakönyvezett gyermekek nyilvántartásaNSHN
J102Gyámhatósági és gyermekvédelmi munka szakmai, felügyeleti ellenőrzése
(éves értékelés)
NS15
J103Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény2-
J104Gyermekvédelmi kedvezmény nyilvántartásaNSHN
J105MEGSZŰNT TÉTEL
J106MEGSZŰNT TÉTEL
J107MEGSZŰNT TÉTEL
J108MEGSZŰNT TÉTEL
J109Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nyilvántartásaNSHN
J110Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére kiadott igazolások5-
J112Gyermekvédelmi intézkedést valószínűsítő lakossági vagy jelzőrendszeri
jelzések
2-
J113Más hatóság megkeresésére készített környezettanulmányok, egyéb
társhatósági megkeresések
2-
J114Helyettes szülői hálózat megszervezése75-

K) IPARI IGAZGATÁS

Irattári
tételszám
Tétel megnevezéseMegőrzési idő
(év)
Lt.
K101Atomerőmű, veszélyes ipari üzemek biztonsági, veszélyességi övezetének
megállapítása
75-
K102Energiaellátási tanulmányNS15
K103Földalatti tárolótérségek nyilvántartásaNSHN
K104Gazdasági érdek-képviseleti jogok gyakorlásaNS15
K105Telepengedélyezési eljárások, bejelentésköteles tevékenységek folytatásának
bejelentése; telepengedélyhez, illetve bejelentéshez kötött tevékenységek
folytatásának ellenőrzése és annak jogkövetkezményei
10-
K106Telepengedélyek, bejelentésköteles tevékenységek, nyilvántartásaNS15
K107Törzsvezetékek létesítése és vezetékjogi engedélyezési eljárása5-

L) KERESKEDELMI IGAZGATÁS, TURISZTIKA

Irattári
tételszám
Tétel megnevezéseMegőrzési idő
(év)
Lt.
L101Turisztikai értékek fejlesztési koncepciójaNS15
L102Turisztikai értékek feltárása, bemutatása, fejlesztések, tanulmányok10-
L103Turisztikai hivatal működtetése, turisztikai tervek, kapcsolódó operatív ügyek10-
L104Turisztikai marketing, turisztikai rendezvények szervezése2-
L105Turisztikai témájú pályázatok10-
L106Turistatájékoztató berendezések, információs eszközök telepítése, fejlesztése,
karbantartása
2-
L107Szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása, a tevékenység folytatásának
ellenőrzése és annak jogkövetkezményei
10-
L108Szálláshelyek, szálláshely-szolgáltatók nyilvántartásaNSHN
L109Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatás végzésének
bejelentése, a tevékenység folytatásának ellenőrzése és annak
jogkövetkezményei
10-
L110Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek nyilvántartásaNSHN
L111Vásár, piac rendezésének engedélyezése, bevásárlóközpont üzemeltetésének
bejelentése, adatváltozások bejelentése, tevékenység folytatásának
ellenőrzése és annak jogkövetkezményei
10-
L112Vásár, piac és bevásárlóközpontok nyilvántartásaNSHN
L113Működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység folytatásának
engedélyezése, bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának
bejelentése, zenés, táncos rendezvények rendezvénytartási engedélyezése,
adatváltozások bejelentése, tevékenység folytatásának ellenőrzése és annak
jogkövetkezményei
10-
L114Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek nyilvántartása, működési
engedéllyel rendelkező üzletek nyilvántartása
NSHN
L115Szerencsejáték-szervező tevékenység végzéséhez szükséges okiratok
kiállítása, játékterem működéséhez való hozzájárulás megadása;
szerencsejáték-szervező tevékenység gyakorlásának átengedése tárgyában
önkormányzat egyetértése koncessziós pályázat kiírásához
10-
L116Vásárlói panasz2-
L117Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ügyek5-

M) FÖLDMŰVELÉSÜGY, ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS

Irattári
tételszám
Tétel megnevezéseMegőrzési idő
(év)
Lt.
M101Állategészségügyi ellátással kapcsolatos ügyek5-
M102Állati hulladékgyűjtő hellyel, gyűjtő-átrakó teleppel (gyepmesteri teleppel),
kedvtelésből tartott állatok kegyeleti temetőjével kapcsolatos iratok
10-
M103Állatorvosi körzetek alakítása10-
M104Állatszállítás és marhalevél kezelés2-
M105Állattartási, állatvédelmi ügyek5-
M106Állattartók és állatállomány nyilvántartásaNSHN
M107Marhalevél nyilvántartásNSHN
M108Veszélyes állatok tartási engedélye10-
M109Árutermelő ültetvény helyszíni szemléje, határszemle5-
M110Belterületi növényvédelem és ellenőrzése10-
M111Parlagfű elleni védekezés5-
M112Borászati hatósági ügyek5-
M113Járványügyi intézkedések, élelmiszerlánccal, élelmiszerbiztonsággal
összefüggő intézkedések, veszélyes kártevők elleni védekezés
15-
M114Méhészekkel kapcsolatos egyedi ügyek5-
M115Méhészek és méhvándorlás nyilvántartásaNSHN
M116Mezei őrszolgálattal kapcsolatos ügyek megszervezése15-
M117Nyilvántartás az árutermelő szőlő és gyümölcs telepítéséről, kivágásárólNSHN
M118Fás szárú és cserje kivágási bejelentések, engedélyek, közterületi fa- és
cserjepótlás
5-
M119Tarló, avar, kerti hulladék-égetési ügyek2-
M120Halászati jogok gyakorlása (holtágak, bányatavak)15-
M121Vadászterületi résztulajdonosok közös képviseleti ügyei10-
M122Vadkárral, halászati károkkal kapcsolatos iratok5-
M123Állami tulajdonú földingatlan tulajdonjogának megszerzéseNS15
M124Belterületi és külterületi határvonalak megállapításaNS15
M125Földkiadó bizottság, birtokhasznosítási bizottság irataiNS15
M126Hivatalos földrajzi nevek megállapításával, megváltoztatásával kapcsolatos
iratok (véleménykérés, javaslat, véleményezés)
NS15
M127Művelési ágváltozások10-
M128Térképészeti határkiigazításNS15
M129Termőföld elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásával kapcsolatos
iratok
5-
M130Újrahasznosításra alkalmassá tett terület önkormányzati tulajdonba vételeNS15

N) MUNKAÜGYI IGAZGATÁS, MUNKAVÉDELEM

Irattári
tételszám
Tétel megnevezéseMegőrzési idő
(év)
Lt.
N101Foglalkoztatási érdekegyeztetés, tervekNS15
N102Közfoglalkoztatási terv, közhasznú, közcélú foglalkoztatás szervezése,
álláshelyek, közérdekű munkával kapcsolatos operatív ügyek
3-

P) KÖZNEVELÉSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSÜGYI IGAZGATÁS

Irattári
tételszám
Tétel megnevezéseMegőrzési idő
(év)
Lt.
P101Közoktatási fejlesztési és intézkedési terv, esélyegyenlőségi intézkedési tervNS15
P102Közoktatási intézmények jegyzékeNS15
P103Nevelési és pedagógia program, minőségirányítási programNS15
P104MEGSZŰNT TÉTEL
P105Óvodákkal és egységes óvoda-bölcsődékkel kapcsolatos iratok15-
P106Általános iskolákkal és alapfokú művészetoktatási intézményekkel
kapcsolatos iratok
15-
P107Szakiskolákkal kapcsolatos iratok15-
P108Középiskolákkal (gimnáziumokkal és szakközépiskolákkal) kapcsolatos iratok15-
P109Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézménnyel
kapcsolatos iratok
15-
P110Diákotthonokkal és kollégiumokkal kapcsolatos iratok15-
P111Szakszolgáltatással, szakmai szolgáltatással kapcsolatos iratok15-
P112Állandó pedagógus helyettesítési rendszer megszervezése5-
P113MEGSZŰNT TÉTEL
P114MEGSZŰNT TÉTEL
P115Gyermekek szakértői vizsgálata, iskolaérettséget tanúsító vizsgálat,
szakvélemény
5-
P116Intézményi felvételi és fegyelmi ügyekben törvényességi kérelem2-
P117Iskolai, óvodai felvételi eljárás szervezése2-
P118MEGSZŰNT TÉTEL
P119Tanuló- és gyermekbaleseti ügyek30-
P120Tanköteles és fejlesztő iskolai oktatásra köteles tanulók nyilvántartásaNSHN
P121Pedagógus igazolvány ügyek2-
P122Közoktatási, kulturális megállapodásokNS15
P123Integrált oktatás során keletkező iratok5-
P124MEGSZŰNT TÉTEL
P125Közoktatási Információs Rendszer ügyei5-
P126Felnőttoktatással kapcsolatos ügyek15-
P127Közművelődési Tanács ügyeiNS15
P128Levéltári és muzeális értékek közgyűjteményi megőrzése, rendelkezési jog
gyakorlása
NS15
P129Művészeti alkotások elhelyezésének véleményezése5-
P130Nem helyi önkormányzat által alapított nevelési, oktatási, kulturális, művészeti
intézmények működésének engedélyezése, működéssel kapcsolatos egyéb
ügyek
NS15
P131Művészeti ügyekNS15
P132Intézményi vezetők munkakör átadás-átvétele5-
P133Intézmények beruházásával, felújításával kapcsolatos iratok10-
P134Helyi önkormányzat által működtetett kulturális intézmények (közművelődési,
közgyűjteményi intézmények, múzeumok, könyvtárak, levéltárak)
létesítésének és közösségi színterek biztosításának iratai
NS15
P135A közművelődéssel kapcsolatos operatív ügyek iratai5-
P136Nyilvános könyvtári ellátás biztosításával kapcsolatos iratokNS15
P137Régészeti jelentőségű földterület védetté nyilvánításaNS15
P138Műemléki és építészeti értékek felkutatása5-
P139Szobrok, művészi alkotások, emlékművek, emléktáblák állítása, újraállítása,
kialakítása
NS15
P140Szobrok, művészi alkotások, emlékművek, emléktáblák, helyi építészeti
értékek védelme, fenntartása
10-
P141Oktatási, nevelési, kulturális, művészeti tárgyú pályázatok, támogatások,
ösztöndíjak
10-
P142Ünnepségek, ünnepélyek, rendezvények szervezése5-

R) SPORTÜGYEK

Irattári
tételszám
Tétel megnevezéseMegőrzési
idő (év)
Lt.
R101Sportegyesületek, sportlétesítmények, sportolók támogatása, pályázatok,
szponzori szerződések
10-
R102Sportlétesítményekre, versenyengedélyekre vonatkozó adatszolgáltatásokkal
összefüggő iratok
10-
R103Testnevelési és sportfeladatok koncepciójaNS15
R104Sportfeladatokkal kapcsolatos operatív ügyek5-
R105Sportrendezvények ügyei5-

X) HONVÉDELMI, KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÁS, FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐRSÉG

X.1. Honvédelmi igazgatás

Irattári
tételszám
Tétel megnevezéseMegőrzési idő
(év)
Lt.
X101Hadkötelesek tájékoztatási és bejelentési kötelezettségéhez tartozó ügyek2-
X102Hadkötelesek sorozásával kapcsolatos ügyek2-
X103Potenciális hadkötelesek, hadkötelesek nyilvántartásához kapcsolódó
adatszolgáltatás
5-
X104Meghagyással kapcsolatos ügyek3-
X105Gazdasági és anyagi szolgáltatások előkészítésével, elrendelésével,
kártalanítással kapcsolatos ügyek
5-
X106A NATO Válságreagálási Rendszerrel, az Európai Unió válságkezelési
mechanizmusaival összhangban álló nemzeti intézkedési rendszerrel
kapcsolatos ügyek
30-
X107Rendkívüli intézkedésekkel kapcsolatos ügyekNSHN
X108Honvédelmi célú terület-előkészítési ügyek5-
X109Nemzetgazdaság honvédelmi célú felkészítésének ügyei30-
X110Befogadó Nemzeti Támogatással kapcsolatos ügyek30-
X111Honvédelemi szempontból létfontosságú (kritikus) infrastruktúra védelmével
kapcsolatos ügyek
30-
X112Polgári veszélyhelyzeti tervezés honvédelmi feladataival kapcsolatos ügyek30-
X113Védelmi bizottságok üléseivel kapcsolatos iratok5-
X114Felkészítések, gyakorlatok5-
X115Intézkedési tervek, munkajegyek5-
X116Lakosság tájékoztatása5-
X117Gazdaságfelkészítés és mozgósítási feladatok ellátásával kapcsolatos iratok30-
X118Munkacsoportokkal, ügyeleti szolgálatokkal kapcsolatos iratok5-

X.2. Katasztrófavédelmi igazgatás

Irattári
tételszám
Tétel megnevezéseMegőrzési idő
(év)
Lt.
X201Életvédelmi létesítmények (óvóhely) kijelöléseNSHN
X202Életvédelmi létesítmények fenntartása10-
X203Életvédelmi létesítmények hasznosítása10-
X204Rendkívüli intézkedésekNSHN
X205Polgári védelmi tervNSHN
X206Polgári védelmi szervezet létrehozása (területi, települési, munkahelyi is)NSHN
X207Polgári védelmi felkészítési követelmények10-
X208Polgári védelmi készletgazdálkodási ügyek10-
X209Polgári védelmi személyi állomány nyilvántartása30-
X210Polgári védelmi kötelezettség teljesítése alóli mentesség igazolása10-
X211Polgári védelmi ügyeleti és jelentési feladatok10-
X212Önkéntesek nyilvántartása30-
X213Katasztrófavédelmi tervNSHN
X214Katasztrófariasztás elrendelése és végrehajtásaNSHN
X215Katasztrófavédelmi gyakorlatok10-
X216Veszélyelhárítási tervNSHN
X217Gazdasági-anyagi szolgáltatásokkal kapcsolatos vagyonelemek kijelölése,
szolgáltatás elrendelése, átadás-átvételi jegyzőkönyv, kártalanítás
NSHN
X218Termelési, ellátási és szolgáltatási kötelezettségre vonatkozó szerződésNSHN
X219Védelmi bizottságok irataiNS15
X220Visszamaradó készletek10-
X221Helyreállítási és újjáépítési ügyekNS15
X222Veszélyes ipari üzemek külső védelmi tervének készítésével és
gyakoroltatásával, valamint a lakossági tájékoztató kiadványok készítésével
kapcsolatos iratok
NSHN
X223Települések veszélyeztetettségének felmérése10-
X224Logisztikai feladatok ellátása10-
X225Egyéni védőeszközökkel történő ellátási feladatok10-
X226Létfontosságú anyagi javak védelme, kritikus infrastruktúra védelme30-
X227A kulturális javak védelmével kapcsolatos feladatok30-
X228Kitelepítéssel, kimenekítéssel, kiürítéssel, befogadással kapcsolatos iratokNSHN
X229Menekültek elhelyezésével és ellátásával kapcsolatos feladatok30-
X230Halálos áldozatokkal kapcsolatos halaszthatatlan intézkedések30-
X231Nemzetközi kapcsolatok és katasztrófa segítségnyújtás10-
X232Lakosság tájékoztatása10-

X.3. Fegyveres biztonsági őrség

Irattári
tételszám
Tétel megnevezéseMegőrzési idő
(év)
Lt.
X301Fegyveres biztonsági őrség létrehozása, működtetése, megszüntetése,
megszűnés
15-
X302Rendészeti ügyek2-

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[2] Beiktatta a 24/2021. (VII. 30.) BM rendelet 9. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[3] Megállapította az 1/2020. (I. 8.) BM rendelet 1. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2020.01.09.

[4] Megállapította a 24/2021. (VII. 30.) BM rendelet 10. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[5] Módosította a 46/2021. (XII. 22.) BM rendelet 9. §-a (lásd: 2. melléklet 1-2. pont). Hatályos 2022.01.01.

Tartalomjegyzék