46/2021. (XII. 22.) BM rendelet

egyes rendészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím és a 2. melléklet tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 6. és 12. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben -,

a 4. alcím tekintetében a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 6. pont c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pont c) és f) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosítása

1. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi 1. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 11. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosítása

2. § A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet [a továbbiakban: 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet] 2. §-a a következő 6a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"6a. Európai Határregisztrációs Rendszer: az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (1) bekezdése szerinti határregisztrációs rendszer,"

3. § A 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"26. § (1) A fokozott ellenőrzés előre meghatározott céllal elrendelt, korlátozott időtartamon belül és az arra kijelölt földrajzi területen összehangoltan végrehajtott rendőri tevékenység.

(2) A meghatározott földrajzi területre elrendelt fokozott ellenőrzés nem akadálya annak, hogy ugyanarra a területre vagy annak egy részére - az eredeti elrendelés időtartamán belül - más célból újabb fokozott ellenőrzést rendeljenek el, ha az elrendelésre okot adó információk, körülmények merülnek fel.

(3) Fokozott ellenőrzés végrehajtását

a) az országos rendőrfőkapitány,

b) a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes, a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes,

c) a Készenléti Rendőrség parancsnoka,

d) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgatója,

e) a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány,

f) a rendőrkapitány, illetve a határrendészeti kirendeltség vezetője, valamint

g) a terrorizmust elhárító szerv főigazgatója

rendelheti el legfeljebb két hónapra.

(4) Az elrendelt fokozott ellenőrzés - ha annak célja továbbra is fennáll - saját hatáskörben legfeljebb két alkalommal, alkalmanként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

(5) A fokozott ellenőrzést írásban kell elrendelni, illetve meghosszabbítani, amit - az elrendelés vagy meghosszabbítás céljának és az alapjául szolgáló indokok megjelölésével - az elrendelő szerv honlapján közzé kell tenni.

(6) Ha a rendőr fokozott ellenőrzés keretében foganatosít rendőri intézkedést, a rendőri intézkedés végrehajtása során az intézkedés alá vont személlyel a fokozott ellenőrzés - rendőri intézkedéssel összhangban álló - célját és annak jogalapját is közölni kell.

(7) A fokozott ellenőrzés keretében foganatosított rendőri intézkedés vagy kényszerítő eszköz alkalmazása során az Rtv.-nek és e rendeletnek a rendőri intézkedés vagy kényszerítő eszköz alkalmazásával kapcsolatos szabályait alkalmazni kell. A fokozott ellenőrzés elrendelésének ténye nem mentesíti a rendőrt az alól, hogy jogszabályi kötelezettségeit teljesítse."

4. § A 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 49. alcíme a következő 64/A. §-sal egészül ki:

"64/A. § Ha a határforgalom ellenőrzése során felmerül, hogy az Európai Határregisztrációs Rendszerben szereplő adatokat kiegészíteni, helyesbíteni vagy törölni kell, az Európai Határregisztrációs Rendszer nemzeti központi hozzáférési pontjának értesítésére vonatkozó kötelezettségnek haladéktalanul kell eleget tenni."

5. § A 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 71. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Útlevélkezelői szolgálati formát alkalmaz az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv a határforgalom ellenőrzés végrehajtására, amelynek során az útlevélkezelő a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) című, 2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint a Határőrök gyakorlati kézikönyvében meghatározottakat hajtja végre."

6. § A 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 105. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"105. § Ez a rendelet

a) a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 12. cikke és a Schengeni határ-ellenőrzési kódexnek a külső határokon a releváns adatbázisok lekérdezésével végzett ellenőrzések megerősítése tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. március 15-ei (EU) 2017/458 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) az (EU) 2016/399 rendeletnek a határregisztrációs rendszer (EES) alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. november 30-i (EU) 2017/2225 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) a tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. november 30-i (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

7. § A 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 64. § (4) bekezdésében az "az Rtv. 91/K. § (1) bekezdésében" szövegrész helyébe az "az Rtv. 91/K. §-ában" szöveg lép.

8. § Hatályát veszti a 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 64. § (6) bekezdése.

3. Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosítása

9. § Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet [a továbbiakban: 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet] Melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosítása

10. § A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 3. §-ában az "az R. 1. §-a szerinti központi szolgáltató" szövegrész helyébe az "a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság" szöveg lép.

5. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

11. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 64. § (2) bekezdésében a "hivatásos pótlékát" szövegrész helyébe a "hivatásos pótlékát, a Hszt. 170. § (4) bekezdése szerint megállapított kiegészítő juttatását" szöveg lép.

6. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

12. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet [a továbbiakban: 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet] 4. alcíme a következő 9/D. §-sal egészül ki:

"9/D. § (1) A hivatásos állomány tagja a 9/A. § (1) bekezdése szerinti teljesítményjuttatásra a Hszt. 158. § (3a) bekezdésében foglaltak alapján akkor is jogosult, ha szolgálati viszonya a kifizetési évben, de a tárgyévre vonatkozó teljesítményjuttatás megállapítását megelőzően szűnik meg.

(2) Ha a 9/A. § (2) bekezdése szerint a munkáltatói jogkör gyakorlójának döntése alapján, az előző évi egyéni teljesítményértékelés során a jó teljesítményfokozattal értékelt teljesítményjuttatásban részesíthető, akkor a teljesítményértékeléssel érintett a Hszt. 158. § (3a) bekezdésében foglaltak alapján a teljesítményjuttatásra akkor is jogosult, ha szolgálati viszonya a kifizetési évben, de a tárgyévre vonatkozó teljesítményjuttatás megállapítását megelőzően szűnik meg.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt esetben a teljesítményértékelés eredményének megállapításakor a szervezeti teljesítményértékelést abban az esetben kell figyelembe venni, ha az rendelkezésre áll.

(4) Ha a teljesítményértékelés eredményének megállapításakor a szervezeti teljesítményértékelés nem áll rendelkezésre, akkor a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet szerinti szervezeti teljesítményértékelés eredményeként megállapított teljesítményszint helyett a végrehajtott teljesítményértékelés során a szervezeti teljesítmény értékét - súlyszám hiányában - egyenlő arányban el kell osztani a munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények és a kompetencia alapú munkamagatartás értékelése között.

(5) A hivatásos állomány tagját e § szerint megillető teljesítményjuttatás összegét - a (3) és (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a rendvédelmi szerv szervezeti egységére vonatkozó előző évi átlagértékei alapján kell megállapítani.

(6) A Hszt. 158. § (3a) bekezdése szerinti tárgyévre szóló teljesítményjuttatás összegéről az állományilletékes parancsnok, illetve ha a hivatásos állomány tagja - a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kivételével - valamely, a rendvédelmi szerven kívüli szervnél teljesíti szolgálatát, a vezénylés helye szerinti fogadó szerv munkáltatói jogkört gyakorló vezetője a szolgálatteljesítés utolsó napjáig kiadott munkáltatói intézkedésben rendelkezik.

(7) A hivatásos állomány tagjának teljesítményjuttatását megállapító állományparancsot a humánigazgatási szerv küldi meg a gazdasági szerv részére, amely gondoskodik a teljesítményjuttatás Hszt. 99. § (1) bekezdése szerinti időpontban történő folyósításáról."

13. § Hatályát veszti a 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet 38/B. § (3) és (5) bekezdése.

7. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a menekültügyi eljárás szabályairól szóló 233/2020. (V. 26.) Korm. rendelet végrehajtásáról szóló 15/2020. (V. 26.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

14. § Hatályát veszti az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a menekültügyi eljárás szabályairól szóló 233/2020. (V. 26.) Korm. rendelet végrehajtásáról szóló 15/2020. (V. 26.) BM rendelet.

8. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § 2021. december 30-án lép hatályba.

(3) Az 1. §, a 3. alcím, az 5. alcím, a 6. alcím, valamint az 1. és 2. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 2. §, a 4. § és a 6. § az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

(5) Az 5. § és a 8. § az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napot követő 180. napon lép hatályba.

16. § A 2. §, a 4-6. § és a 8. § hatálybalépésének naptári napját a határrendészetért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

17. § Ez a rendelet

a) az (EU) 2016/399 rendeletnek a határregisztrációs rendszer (EES) alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. november 30-i (EU) 2017/2225 európai parlamenti és tanácsi rendelet és

b) a tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. november 30-i (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 46/2021. (XII. 22.) BM rendelethez

"11. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

1. A tartózkodási engedély iránti kérelem

2. Az "A" betétlap

3. Az 1. számú betétlap

4. A 2. számú betétlap

5. A 3. számú betétlap

6. A 4. számú betétlap

7. Az 5. számú betétlap

8. A 6. számú betétlap

9. A 7. számú betétlap

10. A 8. számú betétlap

11. A 9. számú betétlap

12. A 10. számú betétlap

13. A 11. számú betétlap

14. A 12. számú betétlap

15. A 13. számú betétlap

16. A 14. számú betétlap

17. A 15. számú betétlap

18. A 16. számú betétlap

19. A 17. számú betétlap

"

2. melléklet a 46/2021. (XII. 22.) BM rendelethez

1. A 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet Melléklet Különös rész (Ágazati irányítás, szakigazgatás) H) pontjában foglalt

"H.3. Választásokkal kapcsolatos ügyek" táblázat a következő H308 sorral egészül ki:

[Irattári
tételszám
Tétel megnevezéseMegőrzési idő
(év)
Lt.]
H308A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 13/C. §-a alapján
megsemmisítendő választási iratok
90 nap*-

2. A 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet Melléklet Különös rész (Ágazati irányítás, szakigazgatás) H) pontjában foglalt "H.3. Választásokkal kapcsolatos ügyek" táblázatában az "intézkedni." szövegrész helyébe az "intézkedni.; * Megsemmisítendő a szavazást követő 90 nap leteltét követő első munkanapon." szöveg lép.

Tartalomjegyzék