2012. évi LXXXV. törvény

egyes családjogi és cégjogi eljárások egyszerűsítéséről[1]

1. A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

1. §[2]

2. A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény módosítása

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

3. A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet módosítása

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

4. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

9. §[10]

10. §[11]

5. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

11. §[12]

12. §[13]

13. §[14]

14. §[15]

15. § A Vht.

a)[16]

b)[17]

c)[18]

d)[19]

e)[20]

f)[21]

g)[22]

h)[23]

i)[24]

16. §[25]

6. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

17. §[26]

18. §[27]

7. Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosítása

19. §[28]

8. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása

20. §[29]

21. § (1)[30]

(2)[31]

22. §[32]

23. §[33]

24. §[34]

25. §[35]

26. §[36]

27. §[37]

28. §[38]

29. §[39]

30. §[40]

9. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

31. §[41]

32. §[42]

10. A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosítása

33. §[43]

11. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosítása

34. § (1) A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Hetv.) 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közjegyző a hagyatéki eljárás iratait a bíróság részére a Pp.-ben meghatározottak szerint, elektronikus úton kézbesíti, a megkeresett bíróság pedig a Pp.-ben meghatározottak szerint, elektronikus úton válaszol a megkeresésre."

(2)[44]

35. §[45]

36. §[46]

12. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló 2010. évi CXV. törvény módosítása

37. § Nem lép hatályba a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló 2010. évi CXV. törvény 46. §-a.

13. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása

38. §[47]

39. §[48]

14. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítása

40. §[49]

15. A bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXX. törvény módosítása

41. §[50]

42. §[51]

43. § Nem lép hatályba a Vhtmódtv. 67. §-a, 77. § (1) bekezdése és 78. § e) és o) pontja.

16. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény módosítása

44. §[52]

17. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvénymódosítása

45. §[53]

18. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, továbbá az ezekkel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVII. törvény módosítása

46. §[54]

19. Záró rendelkezések

47. § (1)[55] Ez a törvény - a (2)-(6) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2014. július 2-án hatályát veszti.

(2) A 2. §, az 5. §, a 20. §, a 21. § (1) bekezdése, a 22. §-30. §, a 7. alcím és a 10. alcím 2012. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 11. § és a 15. § b)-f) pontja 2012. szeptember 1. napján lép hatályba.

(4)[56] A 3. §, a 4. § és a 3. alcím 2013. január 1-jén lép hatályba.

(5) A 21. § (2) bekezdése, a 6. alcím, a 9. alcím és a 13. alcím 2013. február 1-jén lép hatályba.

(6)[57] A 12. §, a 14. § és a 15. § a) pontja 2013. augusztus 1-jén, a 34. § (1) bekezdése 2014. július 1-jén lép hatályba.

48. § A 38. § és a 39. § az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése és 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

49. § (1) A 22. § az egész Közösségre kiterjedő egységes biztosítékok kialakítása érdekében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek érdekei védelmében a Szerződés 48. cikkének második bekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról szóló 2009. szeptember 16-i 2009/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének való megfelelést szolgálja.

(2) A 23. § az európai gazdasági egyesülésről szóló 1985. július 25-i 2137/85/EGK tanácsi rendelet 8. cikkének a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2012. június 18-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[5] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[6] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[7] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[8] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[9] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[10] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[11] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[12] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[13] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[14] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[15] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[16] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[17] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[18] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[19] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[20] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[21] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[22] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[23] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[24] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[25] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[26] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[27] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[28] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[29] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[30] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[31] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[32] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[33] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[34] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[35] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[36] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[37] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[38] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[39] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[40] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[41] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[42] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[43] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[44] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[45] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[46] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[47] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[48] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[49] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[50] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[51] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[52] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[53] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[54] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[55] Módosította a 2012. évi CCXI. törvény 87. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.12.31.

[56] Megállapította a 2012. évi CCXI. törvény 87. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.12.31.

[57] Megállapította a 2012. évi CCXI. törvény 87. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.12.31.

Tartalomjegyzék