88/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet

egyes légiközlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés r) pontjában,

a 3. § tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés w) pontjában,

a 4. § tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés j), o) és u) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § A légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 26/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az 1035/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletben a légiforgalmi szolgálatokra meghatározott Repülésbiztonság-irányítási Rendszernek a Nemzeti Repülésbiztonsági Programon kell alapulnia."

2. § Az R. 29. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet)

"c) a léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös követelmények megállapításáról, valamint a 482/2008/EK és a 691/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2011. október 17-i 1035/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet II. melléklet 4. pontjának"

(a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

3. § A légiközlekedési kötelező felelősségbiztosításról szóló 39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a kormányrendelet)

"2. a léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös követelmények megállapításáról, valamint a 482/2008/EK és a 691/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2011. október 17-i 1035/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

4. § A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 43. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A légiközlekedési hatósághoz 2010. december 31-éig benyújtott átminősítés iránti kérelem esetében a rendelet hatálybalépését megelőzően a légiközlekedési hatóság által engedélyezett nem nyilvános fel- és leszállóhelyen az átminősítés iránti kérelem elbírálásáig, de legkésőbb 2012. szeptember 30-áig folytatható légiközlekedési tevékenység.

(7) A (6) bekezdés szerinti légiközlekedési tevékenységet 2012. január 1. és az egyes légiközlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 88/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet hatálybalépése közötti időszakban is jogszerűnek kell tekinteni."

5. § Hatályát veszti a légi személyszállítás szabályairól szóló 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésében a "(MALÉV Rt.)" szövegrész.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

7. § Ez a rendelet a léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös követelmények megállapításáról, valamint a 482/2008/EK és a 691/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2011. október 17-i 1035/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök