2012. évi XCV. törvény

a kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről[1]

Annak érdekében, hogy a múltunk és jelenünk megismerésének pótolhatatlan forrásaként szolgáló kulturális javak szellemi birtokbavétele, illetve a nyilvánosság számára történő széleskörű és egyenlő hozzáférhetővé tétele minél hatékonyabban szolgálhassa a polgárok életminőségét javító és értékhordozó tevékenységek létrejöttét, a jogállamiság alkotmányos alapelvének érvényesülésére is tekintettel az Országgyűlés a következő törvényt alkotja.

1. A törvény hatálya

1. § E törvény rendelkezéseit a Magyarország területén időszaki kiállítás céljából bemutatandó kulturális javakra vonatkozó - a kiállító és a rendelkezésre jogosult között létrejött - megállapodásban (a továbbiakban: kölcsönzési szerződés) meghatározott, külföldről érkező kulturális javak különleges védelmére és a védelemmel kapcsolatos eljárásrendre kell alkalmazni.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E törvény alkalmazásában

1. időszaki kiállítás: legfeljebb 12 hónapig nyitva tartó kiállítás;

2. kiállítás: a kulturális javak kulturális, oktatási, szórakoztatási, tudományos célú, közvetlenül érzékelhető módon történő nyilvános bemutatása, amelyet - a kiállító által meghatározott, vagy jogszabályban rögzített feltételek szerint - bárki megtekinthet;

3. kiállító: állami vagy önkormányzati muzeális intézmény, kiállítóhely, nyilvános könyvtár, továbbá közlevéltár vagy nyilvános magánlevéltár;

4.[2] kulturális javak: a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 7. § 10. pontjában meghatározott javak;

5. nem magyar joghatóság alá tartozó tulajdonos vagy birtokos: a nem magyar állampolgár; valamint az a magyar állampolgár, akinek lakóhelye külföldön van; továbbá a nem magyarországi székhelyű szervezet;

6. rendelkezésre jogosult: a kölcsönzött kulturális javak olyan - nem magyar joghatóság alá tartozó - tulajdonosa vagy birtokosa, aki (amely) az érintett kulturális javakkal az időszaki kiállítás céljára történő kölcsönzésre is kiterjedő jogokkal rendelkezik.

3. A különleges védelem

3. § (1) A kölcsönzött kulturális javak különleges védelmének időtartama alatt tilos a kölcsönzött kulturális javakra bírósági, hatósági vagy más hivatalos eljárás során elrendelt olyan intézkedés vagy kényszerintézkedés végrehajtása, amely a kölcsönzött kulturális javakkal kapcsolatos rendelkezési vagy birtoklási jogot korlátozza vagy elvonja.

(2) A különleges védelem nem akadályozza az annak időtartama alatt a kiállító birtokából jogellenes módon kikerült kulturális javak visszaszerzése érdekében elrendelt intézkedések vagy kényszerintézkedések végrehajtását.

4. § (1) A különleges védelem a 7. § szerinti tanúsítványban (a továbbiakban: tanúsítvány) foglalt, napokban megállapított időtartam alatt illeti meg a kölcsönzött kulturális javakat, melynek mértéke - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - nem haladhatja meg a kölcsönzési szerződésben meghatározott időtartamot, de legfeljebb 12 hónapot.

(2) A különleges védelem a kölcsönzött kulturális javaknak a különleges védelem fennállása alatt keletkezett sérülése vagy károsodása (a továbbiakban együtt: sérülés) esetén a helyreállításhoz vagy restauráláshoz (a továbbiakban együtt: restaurálás) szükséges idővel, de legfeljebb - a különleges védelem időtartamának eredeti lejártától számított - 4 hónappal meghosszabbítható a 6. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint.

5. §[3] Nem állítható ki tanúsítvány a különleges védelemről azon kulturális javak esetén, amelyek szerepelnek a Kötv. 71. § (2) bekezdés c) és d) pontja szerinti nyilvántartásban, vagy velük szemben - jogtalan megszerzésük vagy átruházásuk, illetve jogellenes behozataluk vagy kivitelük miatt - jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján visszaszolgáltatási eljárás van folyamatban.

4. A tanúsítvánnyal kapcsolatos eljárás

6. § (1)[4] A tanúsítvány kiállítására vonatkozó kérelmet a kulturális örökségvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság) által rendszeresített formanyomtatványon kell a kiállítónak benyújtania.

(2) A kérelemhez mellékelni kell:

a) a kölcsönzési szerződést;

b) a kiállítás tervezett helyét, idejét és szakmai leírását;

c) a rendelkezésre jogosult 30 napnál nem régebbi nyilatkozatát arról, hogy

ca) milyen jogcímen jogosult rendelkezni az érintett kulturális javakkal, és

cb) a kulturális javak kivitelére vonatkozó előírások betartásával fog eljárni.

(3) A 4. § (2) bekezdése esetén a sérülés bekövetkezésétől számított 15 napon belül kérelmet kell előterjeszteni a különleges védelem meghosszabbítása iránt, amelyhez csatolni kell

a) a rendelkezésre jogosult - a különleges védelem meghosszabbítását kezdeményező - nyilatkozatát,

b) a sérülés, a restaurálás leírását és annak várható időtartamát is magában foglaló restaurátori szakvéleményt.

(4) Ha az érintett kulturális javakkal többen jogosultak rendelkezni, valamennyi rendelkezésre jogosult (2) bekezdés c) pontja, illetve a (3) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatát csatolni kell a kérelemhez.

7. § (1) A hatóság tanúsítványban állapítja meg a különleges védelem fennállását és időtartamát.

(2) A tanúsítványt az 1. melléklet szerint kell kiállítani, ha pedig a hatóság a 6. § (3) bekezdése szerinti kérelemnek helyt ad, akkor a 2. melléklet szerinti tanúsítványt állít ki.

8. § A tanúsítvánnyal kapcsolatos eljárásra egyebekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a hatóság[5]

a)[6] az eljárás megindításáról honlapján történő közhírré tétel útján értesítést tesz közzé,

b)[7] a tanúsítványt a különleges védelem időtartama alatt honlapján közzéteszi,

c)[8]

5. Záró rendelkezések

9. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően kötött kölcsönzési szerződések alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

10. §[9]

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2012. évi XCV. törvényhez

……………………………………..
(a hatóság megnevezése) Címer
Iktatószám:

TANÚSÍTVÁNY

A kölcsönözött kulturális javak különleges védelméről szóló 2012. évi XCV. törvény rendelkezései alapján

tanúsítom,


hogy a
(kiállító/k neve, címe, létezését igazoló okirat száma)
és
(rendelkezésre jogosult/ak neve, címe)
között
....................................................(dátum meghatározása) létrejött kölcsönzési szerződés alapján,
a ..................................................... (az időszaki kiállítás helyszínének és időtartamának meghatározása) megrendezendő
időszaki kiállítással összefüggésben a felsorolt kulturális javak


különleges védelemben

részesülnek:


......................................................... (a kulturális javak felsorolása: alkotó és a mű megnevezése, keletkezési időpont, méret,
esetleges azonosítási szám)...................év........................hó..........naptól.........................év.......................hó..............napig
(Dátum)
(aláírás)

2. melléklet a 2012. évi XCV. törvényhez

…………………………………
(a hatóság megnevezése) Címer
Iktatószám:

TANÚSÍTVÁNY

A kölcsönözött kulturális javak különleges védelméről szóló 2012. évi XCV. törvény 4. § (2) bekezdése alapján

tanúsítom,


hogy a
(kiállító/k neve, címe, létezését igazoló okirat száma)
és
(rendelkezésre jogosult/ak neve, címe)
között
....................................................(dátum meghatározása) létrejött kölcsönzési szerződés alapján,
a ...................................................... (az időszaki kiállítás helyszínének és időtartamának meghatározása) megrendezendő
időszaki kiállítással összefüggésben kiadott...........................................számú tanúsítvány szerint védelem alatt álló, alább
felsorolt kulturális javak

különleges védelme meghosszabbodik

..............................................................(a kulturális javak felsorolása: alkotó és a mű megnevezése, keletkezési időpont, méret,
esetleges azonosítási szám)..................(év hó nap)-ig
(Dátum)
(aláírás)

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2012. június 25-i ülésnapján fogadta el.

[2] Módosította a 2017. évi L. törvény 414. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[3] Megállapította a 2021. évi CXLVI. törvény 87. §-a. Hatályos 2021.12.22.

[4] Megállapította a 2016. évi CIV. törvény 105. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[5] A nyitó szövegrészt módosította a 2017. évi L. törvény 414. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[6] Módosította a 2023. évi LXX. törvény 74. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[7] Módosította a 2023. évi LXX. törvény 74. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi CIV. törvény 105. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2017.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

Tartalomjegyzék