Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

2012. évi XCV. törvény

a kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről[1]

Annak érdekében, hogy a múltunk és jelenünk megismerésének pótolhatatlan forrásaként szolgáló kulturális javak szellemi birtokbavétele, illetve a nyilvánosság számára történő széleskörű és egyenlő hozzáférhetővé tétele minél hatékonyabban szolgálhassa a polgárok életminőségét javító és értékhordozó tevékenységek létrejöttét, a jogállamiság alkotmányos alapelvének érvényesülésére is tekintettel az Országgyűlés a következő törvényt alkotja.

1. A törvény hatálya

1. § E törvény rendelkezéseit a Magyarország területén időszaki kiállítás céljából bemutatandó kulturális javakra vonatkozó - a kiállító és a rendelkezésre jogosult között létrejött - megállapodásban (a továbbiakban: kölcsönzési szerződés) meghatározott, külföldről érkező kulturális javak különleges védelmére és a védelemmel kapcsolatos eljárásrendre kell alkalmazni.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E törvény alkalmazásában

1. időszaki kiállítás: legfeljebb 12 hónapig nyitva tartó kiállítás;

2. kiállítás: a kulturális javak kulturális, oktatási, szórakoztatási, tudományos célú, közvetlenül érzékelhető módon történő nyilvános bemutatása, amelyet - a kiállító által meghatározott, vagy jogszabályban rögzített feltételek szerint - bárki megtekinthet;

3. kiállító: állami vagy önkormányzati muzeális intézmény, kiállítóhely, nyilvános könyvtár, továbbá közlevéltár vagy nyilvános magánlevéltár;

4.[2] kulturális javak: a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 7. § 10. pontjában meghatározott javak;

5. nem magyar joghatóság alá tartozó tulajdonos vagy birtokos: a nem magyar állampolgár; valamint az a magyar állampolgár, akinek lakóhelye külföldön van; továbbá a nem magyarországi székhelyű szervezet;

6. rendelkezésre jogosult: a kölcsönzött kulturális javak olyan - nem magyar joghatóság alá tartozó - tulajdonosa vagy birtokosa, aki (amely) az érintett kulturális javakkal az időszaki kiállítás céljára történő kölcsönzésre is kiterjedő jogokkal rendelkezik.

3. A különleges védelem

3. § (1) A kölcsönzött kulturális javak különleges védelmének időtartama alatt tilos a kölcsönzött kulturális javakra bírósági, hatósági vagy más hivatalos eljárás során elrendelt olyan intézkedés vagy kényszerintézkedés végrehajtása, amely a kölcsönzött kulturális javakkal kapcsolatos rendelkezési vagy birtoklási jogot korlátozza vagy elvonja.

(2) A különleges védelem nem akadályozza az annak időtartama alatt a kiállító birtokából jogellenes módon kikerült kulturális javak visszaszerzése érdekében elrendelt intézkedések vagy kényszerintézkedések végrehajtását.

4. § (1) A különleges védelem a 7. § szerinti tanúsítványban (a továbbiakban: tanúsítvány) foglalt, napokban megállapított időtartam alatt illeti meg a kölcsönzött kulturális javakat, melynek mértéke - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - nem haladhatja meg a kölcsönzési szerződésben meghatározott időtartamot, de legfeljebb 12 hónapot.

(2) A különleges védelem a kölcsönzött kulturális javaknak a különleges védelem fennállása alatt keletkezett sérülése vagy károsodása (a továbbiakban együtt: sérülés) esetén a helyreállításhoz vagy restauráláshoz (a továbbiakban együtt: restaurálás) szükséges idővel, de legfeljebb - a különleges védelem időtartamának eredeti lejártától számított - 4 hónappal meghosszabbítható a 6. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint.

5. §[3] Nem állítható ki tanúsítvány a különleges védelemről azon kulturális javak esetén, amelyek szerepelnek a Kötv. 71. § (2) bekezdés c) és d) pontja szerinti nyilvántartásban, vagy velük szemben - jogtalan megszerzésük vagy átruházásuk, illetve jogellenes behozataluk vagy kivitelük miatt - jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján visszaszolgáltatási eljárás van folyamatban.

4. A tanúsítvánnyal kapcsolatos eljárás

6. § (1)[4] A tanúsítvány kiállítására vonatkozó kérelmet a kulturális örökségvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság) által rendszeresített formanyomtatványon kell a kiállítónak benyújtania.

(2) A kérelemhez mellékelni kell:

a) a kölcsönzési szerződést;

b) a kiállítás tervezett helyét, idejét és szakmai leírását;

c) a rendelkezésre jogosult 30 napnál nem régebbi nyilatkozatát arról, hogy

ca) milyen jogcímen jogosult rendelkezni az érintett kulturális javakkal, és

cb) a kulturális javak kivitelére vonatkozó előírások betartásával fog eljárni.

(3) A 4. § (2) bekezdése esetén a sérülés bekövetkezésétől számított 15 napon belül kérelmet kell előterjeszteni a különleges védelem meghosszabbítása iránt, amelyhez csatolni kell

a) a rendelkezésre jogosult - a különleges védelem meghosszabbítását kezdeményező - nyilatkozatát,

b) a sérülés, a restaurálás leírását és annak várható időtartamát is magában foglaló restaurátori szakvéleményt.

(4) Ha az érintett kulturális javakkal többen jogosultak rendelkezni, valamennyi rendelkezésre jogosult (2) bekezdés c) pontja, illetve a (3) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatát csatolni kell a kérelemhez.

7. § (1) A hatóság tanúsítványban állapítja meg a különleges védelem fennállását és időtartamát.

(2) A tanúsítványt az 1. melléklet szerint kell kiállítani, ha pedig a hatóság a 6. § (3) bekezdése szerinti kérelemnek helyt ad, akkor a 2. melléklet szerinti tanúsítványt állít ki.

8. § A tanúsítvánnyal kapcsolatos eljárásra egyebekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a hatóság[5]

a)[6] az eljárás megindításáról honlapján történő közhírré tétel útján értesítést tesz közzé,

b)[7] a tanúsítványt a különleges védelem időtartama alatt honlapján közzéteszi,

c)[8]

5. Záró rendelkezések

9. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően kötött kölcsönzési szerződések alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

10. §[9]

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2012. évi XCV. törvényhez

……………………………………..
(a hatóság megnevezése) Címer
Iktatószám:

TANÚSÍTVÁNY

A kölcsönözött kulturális javak különleges védelméről szóló 2012. évi XCV. törvény rendelkezései alapján

tanúsítom,


hogy a
(kiállító/k neve, címe, létezését igazoló okirat száma)
és
(rendelkezésre jogosult/ak neve, címe)
között
....................................................(dátum meghatározása) létrejött kölcsönzési szerződés alapján,
a ..................................................... (az időszaki kiállítás helyszínének és időtartamának meghatározása) megrendezendő
időszaki kiállítással összefüggésben a felsorolt kulturális javak


különleges védelemben

részesülnek:


......................................................... (a kulturális javak felsorolása: alkotó és a mű megnevezése, keletkezési időpont, méret,
esetleges azonosítási szám)...................év........................hó..........naptól.........................év.......................hó..............napig
(Dátum)
(aláírás)

2. melléklet a 2012. évi XCV. törvényhez

…………………………………
(a hatóság megnevezése) Címer
Iktatószám:

TANÚSÍTVÁNY

A kölcsönözött kulturális javak különleges védelméről szóló 2012. évi XCV. törvény 4. § (2) bekezdése alapján

tanúsítom,


hogy a
(kiállító/k neve, címe, létezését igazoló okirat száma)
és
(rendelkezésre jogosult/ak neve, címe)
között
....................................................(dátum meghatározása) létrejött kölcsönzési szerződés alapján,
a ...................................................... (az időszaki kiállítás helyszínének és időtartamának meghatározása) megrendezendő
időszaki kiállítással összefüggésben kiadott...........................................számú tanúsítvány szerint védelem alatt álló, alább
felsorolt kulturális javak

különleges védelme meghosszabbodik

..............................................................(a kulturális javak felsorolása: alkotó és a mű megnevezése, keletkezési időpont, méret,
esetleges azonosítási szám)..................(év hó nap)-ig
(Dátum)
(aláírás)

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2012. június 25-i ülésnapján fogadta el.

[2] Módosította a 2017. évi L. törvény 414. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[3] Megállapította a 2021. évi CXLVI. törvény 87. §-a. Hatályos 2021.12.22.

[4] Megállapította a 2016. évi CIV. törvény 105. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[5] A nyitó szövegrészt módosította a 2017. évi L. törvény 414. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[6] Módosította a 2023. évi LXX. törvény 74. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[7] Módosította a 2023. évi LXX. törvény 74. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi CIV. törvény 105. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2017.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

Tartalomjegyzék