2021. évi CXLVI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről, valamint egyes, az ingatlan-nyilvántartással, területrendezéssel, településrendezéssel kapcsolatos és kulturális tárgyú törvények módosításáról[1]

I. FEJEZET

AZ ELEKTRONIKUS INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS BEVEZETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ÁTMENETI SZABÁLYOK

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

II. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Hatályba léptető rendelkezések

4. § (1) Ez a törvény - a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 10. alcím, a 16. alcím, a 48. § (1) és (2) bekezdése, a 49. §, az 55. §, a 72. § és a 73. § d) pontja 2022. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 112-114. §, a 117. § (2) bekezdése és a 118. § 2022. március 1-jén lép hatályba.

(4) A 106. §, a 108. § és a 109. § 2022. április 1-jén lép hatályba.

(5) Az I. Fejezet, a 3-9. alcím, a 12-14. alcím, a 44. § 15., 17., 19., 20. és 28. pontja, az 52. §, az 56. §, az 58. § 9., 11., 12., 15. és 16. pontja, a 19-25. alcím, a 73. § a)-c) és e)-j) pontja, a 74. § (1)-(3) bekezdése, a 75. §, a 28-31. alcím, a 33-35. alcím, a 37-41. alcím, a 43-45. alcím, a 104. §, a 105. §, a 107. §, a 47., 49. és 51. alcím, valamint az 1. melléklet 2023. február 1-jén lép hatályba.

2. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

5. § A 122. § a) pontja az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

3. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

6. §[5]

7. §[6]

4. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény módosítása

8. §[7]

5. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

9. §[8]

6. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

10. §[9]

11. §[10]

7. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

12. §[11]

13. §[12]

8. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

14. §[13]

9. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

15. §[14]

10. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosítása

16. §[15]

17. §[16]

18. §[17]

19. §[18]

20. §[19]

21. §[20]

22. §[21]

23. §[22]

24. §[23]

25. §[24]

26. §[25]

27. §[26]

28. §[27]

29. §[28]

11. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása

30. §[29]

12. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása

31. §[30]

13. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

32. §[31]

14. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

33. §[32]

15. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

34. §[33]

35. §[34]

36. §[35]

37. §[36]

38. §[37]

39. §[38]

40. §[39]

41. §[40]

42. §[41]

43. §[42]

44. § Az Étv.

1.[43]

2.[44]

3.[45]

4.[46]

5.[47]

6.[48]

7.[49]

8.[50]

9.[51]

10.[52]

11.[53]

12.[54]

13.[55]

14.[56]

15.[57]

16.[58]

17.[59]

18.[60]

19.[61]

20.[62]

21.[63]

22.[64]

23.[65]

24.[66]

25.[67]

26.[68]

27.[69]

28.[70]

29.[71]

30.[72]

31.[73]

32.[74]

33.[75]

lép.

45. §[76]

16. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosítása

46. §[77]

47. §[78]

17. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

48. § (1)[79]

(2)[80]

(3)[81]

(4)[82]

(5)[83]

49. §[84]

18. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

50. §[85]

51. §[86]

52. §[87]

53. §[88]

54. §[89]

55. §[90]

56. §[91]

57. §[92]

58. § A Kötv.

1.[93]

2.[94]

3.[95]

4.[96]

5.[97]

6.[98]

7.[99]

8.[100]

9.[101]

10.[102]

11.[103]

12.[104]

13.[105]

14.[106]

15.[107]

16.[108]

17.[109]

18.[110]

lép.

59. §[111]

19. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása

60. §[112]

20. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosítása

61. §[113]

62. §[114]

21. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása

63. §[115]

22. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

64. §[116]

65. §[117]

23. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása

66. §[118]

67. §[119]

68. §[120]

24. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

69. §[121]

70. §[122]

25. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása

71. §[123]

26. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása

72. §[124]

73. § A Kstv.

a)[125]

b)[126]

c)[127]

d)[128]

e)[129]

f)[130]

g)[131]

h)[132]

i)[133]

j)[134] lép.

27. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

74. § (1)[135]

(2)[136]

(3)[137]

(4)[138]

75. §[139]

28. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

76. §[140]

29. Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény módosítása

77. §[141]

30. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

78. §[142]

31. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosítása

79. §[143]

80. §[144]

32. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosítása

81. §[145]

33. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény módosítása

82. §[146]

34. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

83. §[147]

84. §[148]

85. §[149]

35. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

86. §[150]

36. A kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről szóló 2012. évi XCV. törvény módosítása

87. §[151]

37. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

88. §[152]

38. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosítása

89. §[153]

90. §[154]

39. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosítása

91. §[155]

92. §[156]

93. §[157]

40. A termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról szóló 2014. évi VII. törvény módosítása

94. §[158]

41. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosítása

95. §[159]

42. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosítása

96. §[160]

97. §[161]

98. §[162]

43. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosítása

99. §[163]

100. §[164]

44. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény módosítása

101. §[165]

102. §[166]

45. A választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény módosítása

103. §[167]

46. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény módosítása

104. §[168]

105. §[169]

106. §[170]

107. §[171]

108. §[172]

109. §[173]

47. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

110. §[174]

48. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény módosítása

111. §[175]

112. §[176]

113. §[177]

114. §[178]

115. §[179]

116. §[180]

117. § (1)[181]

(2)[182]

118. §[183]

119. §[184]

120. §[185]

49. A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény módosítása

121. §[186]

122. §[187]

50. A szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény módosítása

123. §[188]

51. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény módosítása

124. §[189]

125. §[190]

126. §[191]

127. §[192]

128. §[193]

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2021. évi CXLVI. törvényhez[194]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2021. december 14-i ülésnapján fogadta el.

[2] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[3] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[4] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[5] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[6] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[7] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[8] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[9] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[10] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[11] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[12] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[13] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[14] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[15] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[16] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[17] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[18] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[19] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[20] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[21] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[22] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[23] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[24] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[25] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[26] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[27] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[28] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[29] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[30] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[31] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[32] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[33] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[34] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[35] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[36] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[37] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[38] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[39] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[40] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[41] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[42] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[43] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[44] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[45] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[46] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[47] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[48] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[49] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[50] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[51] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[52] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[53] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[54] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[55] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[56] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[57] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[58] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[59] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[60] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[61] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[62] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[63] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[64] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[65] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[66] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[67] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[68] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[69] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[70] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[71] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[72] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[73] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[74] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[75] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[76] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[77] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[78] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[79] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[80] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[81] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[82] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[83] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[84] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[85] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[86] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[87] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[88] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[89] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[90] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[91] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[92] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[93] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[94] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[95] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[96] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[97] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[98] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[99] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[100] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[101] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[102] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[103] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[104] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[105] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[106] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[107] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[108] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[109] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[110] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[111] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[112] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[113] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[114] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[115] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[116] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[117] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[118] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[119] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[120] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[121] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[122] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[123] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[124] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[125] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[126] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[127] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[128] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[129] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[130] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[131] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[132] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[133] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[134] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[135] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[136] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[137] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[138] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[139] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[140] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[141] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[142] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[143] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[144] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[145] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[146] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[147] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[148] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[149] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[150] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[151] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[152] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[153] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[154] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[155] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[156] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[157] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[158] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[159] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[160] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[161] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[162] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[163] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[164] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[165] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[166] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[167] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[168] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[169] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[170] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[171] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[172] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[173] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[174] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[175] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[176] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[177] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[178] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[179] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[180] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[181] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[182] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[183] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[184] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[185] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[186] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[187] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[188] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[189] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[190] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[191] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[192] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[193] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[194] Később lép hatályba e törvény 4. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére