Tippek

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

2023. évi LXX. törvény

az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő rendelkezésekről[1]

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

1. §[2]

2. § A Kkt.

a)[3]

b)[4] lép.

3. §[5]

2. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

4. §[6]

5. §[7]

3. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény módosítása

6. §[8]

4. A munkavállalói érdekképviseleti tagdíjfizetés önkéntességéről szóló 1991. évi XXIX. törvény módosítása

7. §[9]

5. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

8. §[10]

6. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

9. § (1)[11]

(2)[12]

(3)[13]

(4)[14]

(5)[15]

10. §[16]

11. §[17]

7. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

12. §[18]

8. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

13. §[19]

9. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítása

14. § (1)[20]

(2)[21]

(3)[22]

(4)[23]

(5)[24]

15. §[25]

10. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

16. § (1)[26]

(2)[27]

11. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

17. §[28]

18. §[29]

12. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

19. §[30]

13. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

20. §[31]

14. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

21. §[32]

22. §[33]

23. §[34]

15. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosítása

24. §[35]

25. §[36]

16. A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény módosítása

26. §[37]

17. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása

27. §[38]

18. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosítása

28. §[39]

19. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosítása

29. §[40]

20. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

30. §[41]

31. §[42]

21. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

32. §[43]

33. §[44]

22. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosítása

34. §[45]

23. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

35. §[46]

24. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

36. §[47]

25. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

37. §[48]

38. §[49]

26. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

39. §[50]

27. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítása

40. §[51]

28. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása

41. §[52]

29. A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény módosítása

42. §[53]

30. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása

43. §[54]

44. §[55]

31. A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény módosítása

45. §[56]

32. A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény módosítása

46. §[57]

33. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény módosítása

47. §[58]

34. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

48. §[59]

49. §[60]

35. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása

50. §[61]

51. §[62]

52. §[63]

36. A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosítása

53. §[64]

37. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása

54. §[65]

38. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása

55. §[66]

39. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása

56. §[67]

40. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása

57. §[68]

58. §[69]

59. §[70]

41. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosítása

60. §[71]

42. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása

61. §[72]

62. §[73]

43. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosítása

63. §[74]

44. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosítása

64. §[75]

45. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása

65. §[76]

46. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

66. §[77]

47. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

67. §[78]

48. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosítása

68. §[79]

49. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

69. § (1)[80]

(2)[81]

(3)[82]

(4)[83]

(5)[84]

(6)[85]

(7)[86]

(8)[87]

70. §[88]

71. § Hatályát veszti a Kttv.

a)[89]

b)[90]

c)[91]

d)[92]

50. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

72. §[93]

51. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

73. §[94]

52. A kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről szóló 2012. évi XCV. törvény módosítása

74. §[95]

53. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

75. §[96]

76. § Hatályát veszti a Hjt.

a)[97]

b)[98]

54. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény módosítása

77. § (1)[99]

(2)[100]

(3)[101]

(4)[102]

(5)[103]

(6)[104]

(7)[105]

(8)[106]

(9)[107]

(10)[108]

(11)[109]

78. § Az Útdíjtv.

a)[110]

b)[111]

lép.

79. §[112]

55. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása

80. §[113]

56. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása

81. §[114]

57. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítása

82. §[115]

58. Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosítása

83. §[116]

84. §[117]

59. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosítása

85. § (1)[118]

(2)[119]

60. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosítása

86. §[120]

87. §[121]

88. §[122]

61. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény módosítása

89. §[123]

90. §[124]

91. §[125]

62. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosítása

92. §[126]

63. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény módosítása

93. §[127]

64. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosítása

94. §[128]

65. A bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló 2017. évi CXVIII. törvény módosítása

95. §[129]

96. §[130]

66. Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény módosítása

97. §[131]

67. Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény módosítása

98. §[132]

99. §[133]

68. A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény módosítása

100. § (1)[134]

(2)[135]

(3)[136]

(4)[137]

69. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása

101. § (1)[138]

(2)[139]

(3)[140]

(4)[141]

(5)[142]

(6)[143]

(7)[144]

(8)[145]

(9)[146]

(10)[147]

102. § A Kit.

a)[148]

b)[149]

lép.

103. § Hatályát veszti a Kit.

a)[150]

b)[151]

c)[152]

70. A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény módosítása

104. §[153]

71. Az Európai Határregisztrációs Rendszerrel, valamint az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszerrel összefüggő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi XCVI. törvény módosítása

105. §[154]

72. A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény módosítása

106. § (1)[155]

(2)[156]

(3)[157]

(4)[158]

(5)[159]

(6)[160]

(7)[161]

(8)[162]

107. § A Küt.

a)[163]

b)[164] lép.

108. § Hatályát veszti a Küt.

a)[165]

b)[166]

c)[167]

d)[168]

73. Az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. törvény módosítása

109. §[169]

74. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény módosítása

110. §[170]

111. §[171]

75. A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény módosítása

112. §[172]

76. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény módosítása

113. §[173]

77. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény módosítása

114. § (1)[174]

(2)[175]

(3)[176]

115. §[177]

116. § Hatályát veszti a NAV Szj. tv.

a)[178]

b)[179]

78. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény módosítása

117. §[180]

79. A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény módosítása

118. §[181]

80. A területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvény módosítása

119. §[182]

120. §[183]

81. A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény módosítása

121. §[184]

82. A Magyarország 2024. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2023. évi LIII. törvény módosítása

122. §[185]

83. Záró rendelkezések

123. § (1) Ez a törvény - a (2)-(10) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 77. § (3)-(5), (8), és (10)-(11) bekezdése, valamint a 78. § b) pontja a kihirdetést követő 5. napon lép hatályba.

(3)[186] Az 1. §, a 2. § a) pontja, a 3-7. §, a 9. § (1) és (5) bekezdése, a 13. §, a 19-25. §, a 27-45. §, a 47-54. §, az 56. §, az 59-66. §, a 68. §, a 69. § (4)-(6) bekezdése, 71. § c) és d) pontja, a 72. §, a 74. §, a 76. § b) pontja, a 77. § (1)-(2), (6)-(7) és (9) bekezdése, a 78. § a) pontja, a 79-85. §, a 89-94. §, a 97-99. §, a 100. § (1) és (4) bekezdése, a 101. § (7)-(9) bekezdése, a 102. § b) pontja, a 103. § c) pontja, a 106. § (4)-(6) bekezdése, a 107. § a) pontja, a 108. § c) és d) pontja, a 109-113. §, a 114. § (2) és (3) bekezdése, a 116. § b) pontja, a 118. §, a 121. § és a 122. § 2024. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 16. § (1) bekezdése 2024. február 1-jén lép hatályba.

(5) A 2. § b) pontja 2024. július 1-jén lép hatályba.

(6) Az 57. §, az 58. §, a 67. §, a 104. § 2024. szeptember 1-jén lép hatályba.

(7) A 117. § 2024. október 1-jén lép hatályba.

(8) A 8. §, a 9. § (2)-(4) bekezdése, a 10. §, a 11. §, a 17. §, a 18. §, a 26. §, az 55. §, a 69. § (1)-(3), (7) és (8) bekezdése, a 70. §, a 71. § a) és b) pontja, a 73. §, a 75. §, a 76. § a) pontja, a 86-88. §, a 95. §, a 96. §, a 100. § (2) és (3) bekezdése, a 101. § (2)-(6) és (10) bekezdése, a 102. § a) pontja, a 103. § a) és b) pontja, a 106. § (1)-(3), (7) és (8) bekezdése, a 107. § b) pontja, a 108. § a) és b) pontja, a 114. § (1) bekezdése, a 115. §, a 116. § a) pontja 2025. január 1-jén lép hatályba.

(9) A 14. § (3) bekezdése és a 105. § az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

(10) A 14. § (3) bekezdése és a 105. § hatálybalépésének naptári napját a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

124. § E törvény

a) 42. alcíme az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése és 23. cikke alapján,

b) 45. alcíme az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése alapján,

c) 46. alcíme az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján

sarkalatosnak minősül.

125. § E törvény 33. alcíme a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikk (3) bekezdésének, 9-11. cikkének és 16. cikkének való megfelelést szolgálja.

Novák Katalin s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Latorcai János s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2023. október 25-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[4] Később lép hatályba e törvény 123. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2024.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[6] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[7] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[8] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[9] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[10] Később lép hatályba e törvény 123. § (8) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[12] Később lép hatályba e törvény 123. § (8) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[13] Később lép hatályba e törvény 123. § (8) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[14] Később lép hatályba e törvény 123. § (8) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[16] Később lép hatályba e törvény 123. § (8) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[17] Később lép hatályba e törvény 123. § (8) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[18] Nem lép hatályba a 2023. évi CI. törvény 125. § (1) bekezdése alapján.

[19] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[20] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[21] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[22] Később lép hatályba e törvény 123. § (9) bekezdése alapján. Az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba, melynek naptári napját a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

[23] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[24] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[25] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[26] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[27] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[28] Később lép hatályba e törvény 123. § (8) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[29] Később lép hatályba e törvény 123. § (8) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[30] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[31] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[32] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[33] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[34] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[35] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[36] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[37] Később lép hatályba e törvény 123. § (8) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[38] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[39] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[40] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[41] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[42] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[43] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[44] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[45] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[46] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[47] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[48] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[49] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[50] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[51] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[52] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[53] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[54] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[55] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[56] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[57] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[58] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[59] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[60] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[61] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[62] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[63] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[64] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[65] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[66] Később lép hatályba e törvény 123. § (8) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[67] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[68] Később lép hatályba e törvény 123. § (8a) bekezdése alapján. Hatályos 2026.01.01.

[69] Később lép hatályba e törvény 123. § (8a) bekezdése alapján. Hatályos 2026.01.01.

[70] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[71] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[72] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[73] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[74] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[75] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[76] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[77] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[78] Később lép hatályba e törvény 123. § (6) bekezdése alapján. Hatályos 2024.09.01.

[79] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[80] Később lép hatályba e törvény 123. § (8) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[81] Később lép hatályba e törvény 123. § (8) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[82] Később lép hatályba e törvény 123. § (8) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[83] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[84] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[85] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[86] Később lép hatályba e törvény 123. § (8) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[87] Később lép hatályba e törvény 123. § (8) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[88] Később lép hatályba e törvény 123. § (8) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[89] Később lép hatályba e törvény 123. § (8) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[90] Később lép hatályba e törvény 123. § (8) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[91] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[92] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[93] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[94] Később lép hatályba e törvény 123. § (8) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[95] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[96] Később lép hatályba e törvény 123. § (8) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[97] Később lép hatályba e törvény 123. § (8) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[98] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[99] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[100] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[101] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[102] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[103] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[104] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[105] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[106] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[107] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[108] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[109] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[110] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[111] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[112] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[113] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[114] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[115] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[116] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[117] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[118] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[119] Nem lép hatályba a 2023. évi CI. törvény 125. § (1) bekezdése alapján.

[120] Később lép hatályba e törvény 123. § (8) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[121] Később lép hatályba e törvény 123. § (8) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[122] Később lép hatályba e törvény 123. § (8) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[123] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[124] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[125] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[126] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[127] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[128] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[129] Később lép hatályba e törvény 123. § (8) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[130] Később lép hatályba e törvény 123. § (8) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[131] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[132] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[133] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[134] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[135] Később lép hatályba e törvény 123. § (8) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[136] Később lép hatályba e törvény 123. § (8) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[137] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[138] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[139] Később lép hatályba e törvény 123. § (8) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[140] Később lép hatályba e törvény 123. § (8) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[141] Később lép hatályba e törvény 123. § (8) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[142] Később lép hatályba e törvény 123. § (8) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[143] Később lép hatályba e törvény 123. § (8) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[144] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[145] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[146] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[147] Később lép hatályba e törvény 123. § (8) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[148] Később lép hatályba e törvény 123. § (8) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[149] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[150] Később lép hatályba e törvény 123. § (8) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[151] Később lép hatályba e törvény 123. § (8) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[152] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[153] Később lép hatályba e törvény 123. § (6) bekezdése alapján. Hatályos 2024.09.01.

[154] Később lép hatályba e törvény 123. § (9) bekezdése alapján. Az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba, melynek naptári napját a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

[155] Később lép hatályba e törvény 123. § (8) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[156] Később lép hatályba e törvény 123. § (8) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[157] Később lép hatályba e törvény 123. § (8) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[158] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[159] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[160] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[161] Később lép hatályba e törvény 123. § (8) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[162] Később lép hatályba e törvény 123. § (8) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[163] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[164] Később lép hatályba e törvény 123. § (8) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[165] Később lép hatályba e törvény 123. § (8) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[166] Később lép hatályba e törvény 123. § (8) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[167] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[168] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[169] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[170] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[171] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[172] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[173] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[174] Később lép hatályba e törvény 123. § (8) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[175] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[176] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[177] Később lép hatályba e törvény 123. § (8) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[178] Később lép hatályba e törvény 123. § (8) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[179] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[180] Később lép hatályba e törvény 123. § (7) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[181] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[182] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[183] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[184] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[185] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[186] Módosította a 2023. évi CI. törvény 125. § (2) bekezdése. Hatályos 2024.01.01.

Tartalomjegyzék