11/2013. (VIII. 12.) HM rendelet

a baleseti járadékra való jogosultság vizsgálatának, valamint a kiegészítő támogatások megállapításának és folyósításának szabályairól

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 25. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el.

1. § (1) A Magyar Honvédség (a továbbiakban: Honvédség) hivatásos és szerződéses állományú tagja, valamint a tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona a baleseti járadékra vonatkozó igényét a balesetet minősítő határozat alapján kérelemmel érvényesítheti. Ha foglalkozási betegség esetén az orvos-szakértői vélemény szerint a szolgálati kötelmekkel összefüggő betegségből eredő egészségkárosodás mértéke a 13%-ot meghaladja, a kérelmet az állományilletékes parancsnok felterjeszti a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: HM) pénzügyi feladatokat ellátó központi szervéhez.

(2) Ha a hivatásos állomány tagja egészségkárosodásának megállapítására kerül sor, a Honvédség Egészségügyi Felülvizsgáló Bizottsága is kérheti az egészségkárosodás mértékének megállapítását.

2. § (1) A HM pénzügyi feladatokat ellátó központi szerve a rendelkezésre álló okmányok alapján hivatalból dönt

a) a megállapított baleseti járadék összegének az egészségkárosodás fokozatában beálló változásnak megfelelő felemeléséről, csökkentéséről, változatlan továbbfolyósításáról, az ellátás egészségkárosodás megszűnése vagy a kötelező orvosi vizsgálaton való meg nem jelenés miatti megszüntetéséről, és

b) a megállapítási eljárás során az érintett által tanúsított felróható magatartás következtében az érintett által jogalap nélkül felvett baleseti járadék visszafizetéséről.

(2) A HM pénzügyi feladatokat ellátó központi szerve hivatalból intézkedik a baleseti járadék továbbfolyósításához szükséges szakértői szerv megkeresése iránt.

3. § A HM pénzügyi feladatokat ellátó központi szerve kérelemre dönt

a) a baleseti járadék megállapításáról, az állapotrosszabbodással, az állapotjavulással kapcsolatos igények elbírálásáról az orvos-szakértői vélemény alapján, és

b) a feltételek hiányában vagy a kötelezően előírt felülvizsgálaton való meg nem jelenés miatt megszüntetett baleseti járadék ismételt megállapítására irányuló igényről.

3/A. §[1] A 2. és 3. §-t azon személyek esetében is alkalmazni kell, akiknek szolgálati kötelmekkel összefüggő baleseti sérülés vagy szolgálati eredetű betegség következtében fennálló egészségkárosodásuk alapján került a szolgálati viszonyuk megszüntetésre és részükre a HM pénzügyi feladatokat ellátó központi szerve baleseti járadékot állapított meg.

4. §[2] A baleseti járadékra vonatkozó döntést a HM pénzügyi feladatokat ellátó központi szerve közli a nyugdíjfolyósító szervvel és tájékoztatásul megküldi az állományilletékes parancsnok részére is.

5. § (1)[3] A HM pénzügyi feladatokat ellátó központi szerve hivatalból intézkedik a kiegészítő rokkantsági támogatás, a kiegészítő hozzátartozói támogatás és az árvák kiegészítő támogatása (a továbbiakban együtt: kiegészítő támogatás) megállapításáról.

(2) A honvédségi szervezetek - a szükséges feltételek fennállása esetén - tájékoztatják a HM pénzügyi feladatokat ellátó központi szervét az (1) bekezdés szerinti intézkedéshez a szolgálati viszony megszűnéséről.

(3) Az ellátásban részesülő 15 napon belül bejelenti a kiegészítő támogatás folyósítását érintő változásokat a HM pénzügyi feladatokat ellátó központi szervéhez.

(4) A kiegészítő támogatás az alapjául szolgáló ellátásra való jogosultság időtartamára jár.

(5) A kiegészítő támogatás méltányosságból történő megállapítására vagy továbbfolyósítására nincs lehetőség.

(6)[4] A (4) bekezdésben foglaltakra figyelemmel a nyugdíjfolyósító szerv a megállapított rokkantsági ellátás, az özvegyi vagy szülői nyugellátás, valamint az árvaellátás folyósításának megszüntetése esetén egyidejűleg intézkedik a kiegészítő támogatások folyósításának megszüntetésére is.

6. §[5] (1) A kiegészítő támogatás jogalap nélküli felvétele esetén a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny. tv.) visszafizetési és megtérítési kötelezettségre vonatkozó szabályai alapján kell eljárni.

(2) A jogalap nélkül felvett kiegészítő támogatásból eredő követelést a nyugdíjfolyósító szerv a Tny. tv. szabályai alapján érvényesíti.

7. § A kiegészítő támogatás megállapításáról a HM pénzügyi feladatokat ellátó központi szerve határozatot hoz.

A határozatot közölni kell

a) a jogosulttal, kiskorú személy esetén a gyámmal, gondnokság alatt álló személy esetén a kijelölt gondnokkal,

b)[6] a nyugdíjfolyósító szervvel,

c) a lakóhely szerint illetékes érdekvédelmi gondoskodási feladatokat ellátó szervezettel és

d) az előirányzat kezeléséért felelős szervvel.

8. § A HM pénzügyi feladatokat ellátó központi szerve jár el első fokon a betegség, a betegségből eredő haláleset szolgálati kötelmekkel összefüggő minősítése ügyében.

9. §[7] A baleseti járadék, valamint a kiegészítő támogatások tekintetében a Tny. tv. 80. §-a szerinti, a Honvédséget terhelő foglalkoztatói hibából eredő késedelmi kamat összegét a HM pénzügyi feladatot ellátó központi szerve - az értesítéstől számított 60 napon belül - megtéríti.

10. § A kiegészítő támogatás megállapítása, megszüntetése, valamint a baleset, a betegség és az ezekből eredő haláleset szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában hozott, továbbá a 2. § (1) bekezdése és a 3. § szerinti elsőfokú határozat ellen benyújtott fellebbezést a honvédelemért felelős miniszter bírálja el.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. §[8] E rendeletnek az egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított 6. §-át az R. hatálybalépése után érvényesített követelésekre kell alkalmazni.

Dr. Hende Csaba s. k.,

honvédelmi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 14/2016. (VIII. 8.) HM rendelet 2. §-a. Hatályos 2016.08.09.

[2] Módosította a 27/2016. (XII. 23.) HM rendelet 12. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[3] Módosította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 52. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[4] Beiktatta a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet 27. §-a. Hatályos 2017.09.01.

[5] Megállapította a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet 28. §-a. Hatályos 2017.09.01.

[6] Módosította a 27/2016. (XII. 23.) HM rendelet 12. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[7] Módosította a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet 30. §-a. Hatályos 2017.09.01.

[8] Beiktatta a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet 29. §-a. Hatályos 2017.09.01.