27/2016. (XII. 23.) HM rendelet

egyes honvédelmi miniszteri rendeleteknek a központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő háttérintézmények megszűnésével összefüggő módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés m) pont ma) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben -,

a 2. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben -,

a 3. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben -,

az 5. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben -,

a 6. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 16. pontjában, valamint a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben -,

a 7. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés m) pont ma) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben -,

a 8. alcím tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 87. § (1) bekezdés l) és m) pontjában, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 25. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés m) pont ma) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben -,

a 11. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok szolgálati gépjárművei forgalomba helyezése előtti és időszakos műszaki vizsgálatával, környezetvédelmi felülvizsgálatával, valamint a gépjárművek hatósági engedéllyel és jelzéssel történő ellátásával kapcsolatos külön szabályokról szóló 5/1998. (III. 6.) HM rendelet módosítása

1. § A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok szolgálati gépjárművei forgalomba helyezése előtti és időszakos műszaki vizsgálatával, környezetvédelmi felülvizsgálatával, valamint a gépjárművek hatósági engedéllyel és jelzéssel történő ellátásával kapcsolatos külön szabályokról szóló 5/1998. (III. 6.) HM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szolgálati gépjárműnek rendelkezni kell a közúti gépjármű-közlekedéssel kapcsolatos ügyekben eljáró közlekedési hatóság által kiadott típusbizonyítvánnyal, általános vagy sorozat forgalomba helyezési engedéllyel, egyedi forgalomba helyezési összeépítési vagy átalakítási engedéllyel."

2. Az állami repülések céljára szolgáló repülőtér és a katonai repülés céljára földön telepített léginavigációs berendezés üzemben tartásának feltételeiről szóló 27/2001. (XI. 23.) HM rendelet módosítása

2. § Az állami repülések céljára szolgáló repülőtér és a katonai repülés céljára földön telepített léginavigációs berendezés üzemben tartásának feltételeiről szóló 27/2001. (XI. 23.) HM rendelet 15. § (2) bekezdésében a "Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hatóságtól" szövegrész helyébe a "Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságtól" szöveg lép.

3. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény honvédségi alkalmazásáról szóló 33/2002. (V. 3.) HM rendelet módosítása

3. § Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény honvédségi alkalmazásáról szóló 33/2002. (V. 3.) HM rendelet (a továbbiakban: R1.)

a) 1. § a) pontjában az "a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra, a Magyar Honvédség katonai szervezeteire" szövegrész helyébe az "a Magyar Honvédség katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédségi szervezet), a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra" szöveg,

b) 5. § (2) bekezdés c) pontjában az "a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos "Frederic Joliot Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet szakvéleményező tevékenységét (a továbbiakban: OSSKI)" szövegrész helyébe az "az Országos Közegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OKI) szakvéleményező tevékenységét" szöveg,

c) 12. § (4) bekezdésében a "szervezet az OSSKI" szövegrész helyébe a "országos tisztifőorvos" szöveg,

d) 14. § (2) bekezdésében az "OSSKI" szövegrész helyébe az "OKI" szöveg

lép.

4. § Hatályát veszti az R1. 1. számú mellékletében az "honvédségi szervezet: a Magyar Honvédség olyan szervezeti egysége, amely önálló állománytáblával rendelkezik és a honvédelemért felelős miniszter vagy a Magyar Honvédség parancsnoka irányítása és/vagy vezetése alá tartozik;" szövegrész.

4. Az állami repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki követelményeiről szóló 43/2002. (VIII. 12.) HM-KvVM együttes rendelet módosítása

5. § Az állami repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki követelményeiről szóló 43/2002. (VIII. 12.) HM-KvVM együttes rendelet 10. § (2) bekezdésében a "földhivatal" szövegrész helyébe az "ingatlan-nyilvántartási hatóság" szöveg lép.

5. A Magyar Honvédség feladatával kapcsolatos közegészségügyi-járványügyi követelményekről, azok ellátásának, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttműködésének rendjéről szóló 21/2003. (VI. 24.) HM-ESZCSM együttes rendelet módosítása

6. § A Magyar Honvédség feladatával kapcsolatos közegészségügyi-járványügyi követelményekről, azok ellátásának, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttműködésének rendjéről szóló 21/2003. (VI. 24.) HM-ESZCSM együttes rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet hatálya kiterjed:)

"a) a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztériumra, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartotó szervezetekre, az MH katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédségi szervezet), a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra,"

7. § Az R2.

a) 3. § (1) bekezdésében az "ÁNTSZ országos és helyi szervezeteivel, illetve intézeteivel" szövegrész helyébe az "országos tisztifőorvossal, a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalával" szöveg,

b) 5. § (2) bekezdésében az "ÁNTSZ regionális és országos" szövegrész helyébe az "Országos Közegészségügyi Intézet, a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala" szöveg,

c) 5. § (2) bekezdésében az "ÁNTSZ szerveivel" szövegrész helyébe az "országos tisztifőorvossal, a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalával" szöveg,

d) 5. § (3) bekezdésében az "az ÁNTSZ megbetegedés helye szerinti területileg illetékes kistérségi, fővárosi kerületi intézetének" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának" szöveg,

e) 6. § (2) bekezdésében a "HM érintett szerveivel, valamint az ÁNTSZ egészségfejlesztési feladatokat ellátó országos és regionális szervezeteivel" szövegrész helyébe a "miniszter által vezetett minisztérium érintett szerveivel, valamint az országos tisztifőorvossal" szöveg,

f) 7. § (3) bekezdésében az "országos tiszti főorvossal" szövegrész helyébe az "országos tisztifőorvossal" szöveg,

g) 11. §-át megelőző alcímének címében és 11. §-ában az "az ÁNTSZ" szövegrész helyébe az "a népegészségügyi szervek" szöveg,

h) 11. §-ában és 12. § (3) bekezdésében az "országos tiszti főorvos" szövegrész helyébe az "országos tisztifőorvos" szöveg,

i) 12. § (4) bekezdésében az "országos tiszti főorvossal és az ÁNTSZ illetékes hatóságaival" szövegrész helyébe az "országos tisztifőorvossal, a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal vagy a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalával" szöveg,

j) 12. § (4) bekezdésében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal készenléti ügyeletét" szövegrész helyébe az "országos tisztifőorvost" szöveg

lép.

6. A honvédelmi miniszter felügyelete alá tartozó egészségügyi intézményekben történő egészségi, pszichikai, fizikai, munkaköri alkalmassági vizsgálatok végzéséről és azok térítési díjairól szóló 7/2008. (III. 18.) HM rendelet módosítása

8. § A honvédelmi miniszter felügyelete alá tartozó egészségügyi intézményekben történő egészségi, pszichikai, fizikai, munkaköri alkalmassági vizsgálatok végzéséről és azok térítési díjairól szóló 7/2008. (III. 18.) HM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § E rendelet hatálya

a) a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) központi egészségügyi szervezetére (a továbbiakban: egészségügyi intézmény), valamint

b) a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztériumra, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, és az MH a) pont hatálya alá nem tartozó katonai szervezeteire

terjed ki."

9. § Az R3.

a) 2. § (1) bekezdésében az "A személyi állomány" szövegrész helyébe az "Az 1. § szerinti szervek személyi állománya" szöveg,

b) 4. § (1) bekezdésében az "az Országos Egészségbiztosítási Pénztár" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő" szöveg,

c) 4. § (4) bekezdésében az "A Magyar Honvédség" szövegrész helyébe az "Az MH" szöveg, az "MH HEK" szövegrész helyébe az "MH Egészségügyi Központ" szöveg

lép.

7. A honvédségi járművek fenntartásáról szóló 18/2009. (XII. 18.) HM rendelet módosítása

10. § A honvédségi járművek fenntartásáról szóló 18/2009. (XII. 18.) HM rendelet 11. § (2) bekezdésében a "Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Központi Okmányirodától" szövegrész helyébe a "közúti közlekedési nyilvántartó szervtől" szöveg lép.

8. A Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 8/2013. (VIII. 9.) HM rendelet módosítása

11. § A Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 8/2013. (VIII. 9.) HM rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontjában a "földhivatalnak" szövegrész helyébe az "ingatlan-nyilvántartási hatóságnak" szöveg lép.

9. A baleseti járadékra való jogosultság vizsgálatának, valamint a kiegészítő támogatások megállapításának és folyósításának szabályairól szóló 11/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosítása

12. § A baleseti járadékra való jogosultság vizsgálatának, valamint a kiegészítő támogatások megállapításának és folyósításának szabályairól szóló 11/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 4. §-ában és 7. § b) pontjában a "Nyugdíjfolyósító Igazgatósággal" szövegrész helyébe a "nyugdíjfolyósító szervvel" szöveg lép.

10. A Magyar Honvédség közúti forgalomba nem helyezett, a közúton csak ideiglenes jelleggel közlekedő járműveinek vezetésére vonatkozó szabályokról szóló 8/2014. (IV. 29.) HM rendelet módosítása

13. § A Magyar Honvédség közúti forgalomba nem helyezett, a közúton csak ideiglenes jelleggel közlekedő járműveinek vezetésére vonatkozó szabályokról szóló 8/2014. (IV. 29.) HM rendelet 4. § (3) bekezdésében a "Nemzeti Közlekedési Hatóság" szövegrész helyébe a "közlekedésért felelős miniszter" szöveg lép.

11. A honvédelmi és katonai célú építmények építési célelőirányzata kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 25/2008. (XI. 28.) HM rendelet hatályon kívül helyezése

14. § Hatályát veszti a honvédelmi és katonai célú építmények építési célelőirányzata kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 25/2008. (XI. 28.) HM rendelet.

12. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2017. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 3. § b)-d) pontja, a 7. § b) és j) pontja 2017. április 1-jén lép hatályba.

Dr. Simicskó István s. k.,

honvédelmi miniszter

Tartalomjegyzék