10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet

egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 26. pontjában, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés f) pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában és (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím, valamint az 1-4. melléklet tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 1., 3., 4., 5., 7., 9., 11., 24., 37. és 39. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 25. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. és a 6. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 22. pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában és (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 30. pontjában, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés f) pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés r) pontjában és (7) bekezdés a) pont ac) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 18., 20. és 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 33. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról szóló 7/2013. (VII. 25.) HM rendelet módosítása

1. § A kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról szóló 7/2013. (VII. 25.) HM rendelet 12. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az állomány temetési segélyre jogosult tagja kérelmét írásban, papír alapon vagy elektronikus úton, a HM Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer Ügyfélszolgálati Rendszeren nyújthatja be. Elektronikus ügyintézés esetén a kérelemhez a 10. § (2) bekezdése szerinti számlát digitális másolatként kell csatolni. (6) A KNBSZ főigazgatója az (5) bekezdés szerinti elektronikus ügyintézés rendjét saját hatáskörben állapítja meg."

2. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosítása

2. § A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3b) Ha a Hjt. 52/A. § (4) bekezdése alapján a Hjt. 51. § (1) bekezdése szerinti megállapodásban a felek a Hjt. 51. § (6) és (8) bekezdésétől, illetve 52. § (1) bekezdésétől eltérően rendelkeznek, az e megállapodás alapján a nem a más szerv vezetője által gyakorolt munkáltatói jogkörök tekintetében - a (2) bekezdés e) pontjától eltérően - az állomány tagja felett

a) a szolgálati viszony létesítése, módosítása, megszüntetése és az illetmény-megállapítás tekintetében a központi személyügyi szerv vezetője,

b) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 9. pontja szerinti felelős személy kezdeményezésére egyéb állományilletékes parancsnoki döntés tekintetében a miniszter által kijelölt szolgálati elöljáró

gyakorolja az állományilletékes parancsnoki jogkört."

3. § Az R1. 11. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A Hjt. 59. § (5) bekezdése alkalmazásában az (1) bekezdésben meghatározottakon túl különös méltánylást érdemlő egyéni érdeknek minősül, ha az állomány tagja a kérelmet egészségi alkalmatlanságának megállapítására figyelemmel, a Hjt. 68/A. § (6) bekezdése alapján nyújtja be."

4. § Az R1. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"19. § (1) Nem létesíthető szerződéses szolgálati viszony azon honvéd tisztjelölttel, illetve honvéd altiszt-jelölttel, aki a honvéd tisztképzést, illetve a honvéd altiszt-képzést sikeresen befejezte.

(2) A legénységi állomány azon tagja, aki a Honvédség által szervezett, a kizárólag katonai munkakör betöltésére jogosító honvéd altiszt-képzést eredményesen befejezte, kérelmének megfelelően hivatásos állományba vehető."

5. § Az R1. a következő 21/A. §-sal egészül ki:

"21/A. § Az állomány Hjt. 36. § (1a) bekezdése szerinti tagja esetében a szerződésnek tartalmaznia kell a szolgálati viszony kezdetét, jellegét, az állomány tagjának első rendfokozatát, a Hjt. 32. § (3) vagy (4) bekezdése szerinti szolgálati idő vállalását, a próbaidő kikötését, az alapkiképzésen való részvétel követelményét, a szerződéses pályakezdő elfogadó nyilatkozatát az alapkiképzés teljesítésének kötelezettségére vonatkozóan és a Honvédség vállalását, hogy a szerződéses pályakezdőt az állományba vételt követően a Hjt. 42. § (2) bekezdés c) pontja szerinti vezénylés útján tervezi foglalkoztatni."

6. § Az R1. 9. alcíme a következő 25/A. §-sal egészül ki:

"25/A. § (1) Ha a megtérítésre kötelezett honvédségi ösztöndíjas hallgató a tanulmányainak befejezését követő kettő éven belül szolgálati viszonyt létesít, köteles az állományilletékes parancsnokot tájékoztatni a képzési támogatás tekintetében még fennálló tartozásáról.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgálati viszony időtartama alatt a megtérítésre kötelezett kérelmére mentesül az esedékes részletek megfizetése alól, ha erről a Honvédség központi személyügyi szervének vezetőjével kiegészítő megállapodást köt.

(3) A kiegészítő megállapodást közjegyzői okiratba kell foglaltatni. A közjegyzői okirat elkészítésével kapcsolatos költségek a megtérítésre kötelezettet terhelik. Ha a szolgálati viszony hónap közben szűnik meg, a megkezdett hónap teljes hónapnak minősül.

(4) A (3) bekezdéstől eltérően a megtérítésre kötelezett az időarányosan fennálló tartozás megfizetésére köteles, ha a szolgálati viszonya az előírt időtartamból még fennálló idő előtt szűnik meg. A tartozás a szolgálati viszony megszűnését követő naptól esedékes."

7. § Az R1. 26. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

"(12) A miniszter a sajtó, tájékoztatás, fegyvernemi szakági alcsoporton belül legfeljebb ezredes rendfokozattal rendszeresített beosztásban történő foglalkoztatást engedélyezheti, ha az érintett legalább főiskolai vagy felsőfokú alapképzésben szerzett alapfokozatú végzettséggel rendelkezik és a szolgálati beosztás folyamatos betöltése a Honvédség kiemelt stratégiai érdeke, továbbá ha a beosztás a Honvédség szempontjából kiemelt felkészültség, nehezen pótolható szakmai tapasztalat meglétét követeli meg."

8. § Az R1. 33. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A Hjt. 36. § (1a) bekezdése szerinti állomány esetében az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást az (1) bekezdés d), e), g) és h) pontja szerinti tartalomra nézve kell megadni. A tájékoztatást az (1) bekezdés b), c), illetve f) pontja szerinti tartalomra nézve is meg kell adni, ha a szabadság megállapítására és kiadására a Honvédségnél irányadó szabályokat kell a vezényelt esetében alkalmazni, illetve az (1) bekezdés c) és f) pontja szerinti járandóságok költsége a Honvédséget terheli."

9. § Az R1. 40. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"40. § (1) A szolgálati érdekből történő azonos vagy alacsonyabb szolgálati beosztásba áthelyezés esetén a szolgálati viszony módosítására irányuló eljárás az állomány tagja részére a tervezett szolgálati beosztásról szóló tájékoztatással kezdődik.

(2) A 39. § (4) bekezdést a szolgálati érdekből történő azonos vagy alacsonyabb szolgálati beosztásba áthelyezés esetén is alkalmazni kell."

10. § Az R1. a következő 13/A. alcímmel egészül ki:

"13/A. A szolgálati viszony fenntartására vonatkozó megállapodás

46/A. § (1) A Hjt. 44/A. §-a szerinti megállapodás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: megállapodás) az állomány egészségügyi, informatikai, repülő, repülőműszaki, valamint mérnöki végzettséget igénylő logisztikai szolgálati beosztást betöltő tagjával, a HVKF előzetes engedélyével köthető meg. (2) A megállapodásnak tartalmaznia kell

a) az állomány tagjának nevét, rendfokozatát, állományviszonyát,

b) az állomány tagja által betöltött, a megállapodás megkötésének alapjául szolgáló szolgálati beosztás megnevezését és munkakör azonosító kódját,

c) a szolgálati viszony fenntartására vonatkozó kötelezettség időtartamát,

d) a c) pont szerinti időtartamra járó díjazás teljes összegét, annak évente esedékessé váló részleteit, valamint az éves részlet kifizetése esedékességének napját, továbbá

e) a Hjt. 44/A. § (5) bekezdése szerinti kikötés esetén az ahhoz kapcsolódó szerződési feltételeket.

(3) A (2) bekezdés d) pontja szerinti díjazás teljes bruttó összege - a megállapodásban meghatározott, vállalt időtartam figyelembevételével - éves átlagban

a) tiszt esetében a hárommillió forintot,

b) altiszt esetében a kétmillió forintot

nem haladhatja meg.

(4) A Hjt. 44/A. § (5) bekezdése szerinti kikötésben a felek megállapodhatnak abban, hogy a szolgálati viszony közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén az állomány tagja vállalja, hogy

a) szolgálati viszonya megszűnésétől számítva egy évig nem végez ellenérték fejében tevékenységet a megállapodásban foglalt szolgálati beosztásnak megfeleltethető szakterületen, és mentesül a visszatérítendő díjazás felének megfizetése alól, vagy

b) szolgálati viszonya megszűnésétől számítva két évig nem végez ellenérték fejében tevékenységet a megállapodásban foglalt szolgálati beosztásnak megfeleltethető szakterületen, és mentesül a visszatérítendő díjazás megfizetése alól.

(5) A (4) bekezdés alkalmazásában ellenérték fejében végzett tevékenységnek minősül

a) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése, valamint

b) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

ba) szerinti vállalkozási vagy megbízási típusú szerződés alapján végzett tevékenység,

bb) alapján a gazdasági társaság vagy a szövetkezet tevékenységében történő személyes közreműködés.

46/B. § (1) Ha az állomány a megállapodás hatálya alá tartozó tagja más szolgálati beosztásba kerül áthelyezésre vagy kinevezésre, a megállapodást a Honvédség felülvizsgálja.

(2) Ha az állomány tagjának új szolgálati beosztása megfelel a 46/A. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek, a megállapodás szolgálati érdekből módosítható az új szolgálati beosztásnak megfelelően, a megállapodás többi szerződéses feltételének változatlanul hagyása mellett.

(3) Ha az (1) bekezdésre figyelemmel a megállapodás fenntartásához már nem fűződik szolgálati érdek, a Honvédség a megállapodást közös megegyezéssel, a díjazás visszafizetésére vonatkozó megtérítési kötelezettség előírása nélkül felmondhatja.

46/C. § A megállapodás megszüntetését bármelyik fél kezdeményezheti. Ha a megállapodás megszüntetését az állomány tagja kezdeményezi, a részére addig kifizetett teljes díjazásra nézve megtérítési kötelezettsége keletkezik. Ha a megállapodás megszüntetését a Honvédség kezdeményezi, az állomány tagjának az addig kifizetett díjazásra megtérítési kötelezettsége nem keletkezik.

46/D. § (1) Az állomány tagja a megállapodás szerinti díjazás időarányos összegére nem jogosult a következő időtartamokra:

a) illetménynélküli szabadság,

b) a harminc napot meghaladó időtartamú egészségügyi szabadság harminc napot meghaladó része,

c) a szolgálati beosztásból felfüggesztés, valamint

d) a szolgálati viszony szünetelése.

(2) Az (1) bekezdés szerinti időtartamok a megállapodás időbeli hatályát nem érintik.

46/E. § Ha az állomány a megállapodás hatálya alá tartozó tagja a Hjt. 46. § (1) bekezdés t) pontja szerinti nyugdíj előtti rendelkezési állományba kerül, a Honvédség a megállapodást a nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezést megelőző nappal, a díjazás visszafizetésére vonatkozó megtérítési kötelezettség előírása nélkül felmondhatja.

46/F. § Mentesül az állomány tagja a részére kifizetett díjazás visszafizetése alól, ha

a) szolgálati viszonya a 46/A. § (2) bekezdés c) pontja szerinti időtartam letelte előtt,

aa) a Hjt. 47. § (2) bekezdés a) pontja,

ab) a Hjt. 59. § (1) bekezdés a) pontja,

ac) a Hjt. 62. § (1) bekezdés a), b) vagy d) pontja,

ad) a Hjt. 62. § (2) bekezdés b) pontja,

ae) a Hjt. 68. § (1) bekezdés n) vagy o) pontja

alapján szűnik meg,

b) szolgálati viszonya a 46/A. § (2) bekezdés c) pontja szerinti időtartam letelte előtt, a honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés megállapítása mellett a Hjt. 59. § (2) bekezdés c) pontja alapján szűnik meg, vagy

c) a 46/A. § (2) bekezdés c) pontja szerinti időtartam letelte előtt honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés megállapítása mellett más szolgálati beosztásba kerül áthelyezésre.

46/G. § (1) A megállapodás a szerződéses állomány tagjával való megkötéséhez, valamint a Hjt. 45. § (3) bekezdése szerinti szerződésmódosításhoz a HVKF előzetes engedélye szükséges.

(2) A Hjt. 45. § (3) bekezdése szerinti szerződésmódosításra a 46/A-46/F. §-t kell alkalmazni azzal, hogy a megállapodás megszüntetése, illetve felmondása alatt a szerződés ez irányú módosítását kell érteni."

11. § Az R1. 15. alcíme a következő 48/A. §-sal egészül ki:

"48/A. § (1) A Hjt. 58/A. § (1) bekezdése szerinti rendelkezési állományba helyező, valamint az ezen rendelkezési állományt megszüntető határozatot a miniszter adja ki.

(2) Az állomány Hjt. 58/A. § (1) bekezdése szerint rendelkezési állományba tartozó tagja szolgálati viszonyával kapcsolatos személyügyi ügyeinek intézését a központi személyügyi szerv végzi."

12. § Az R1. 91. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A minősítő vizsga eredménye a vizsga évét közvetlenül követő négy évben vehető figyelembe. A 105/A. § szerinti esetben a tárgyévben tett minősítő vizsga eredménye is figyelembe vehető."

13. § Az R1. 95. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A tábori lelkészi szolgálat és a külszolgálati munkakörcsaládokba tartozó szolgálati beosztások, valamint az oktatás, képzés, kiképzés munkakörcsaládba tartozó, a Hjt. 42. § (2) bekezdés d) pontja szerinti vezénylés útján betöltésre kerülő beosztások esetében központi, illetve helyi előmenetel tervezés nem történik."

14. § Az R1. 97. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"97. § (1) A központi személyügyi szerv - a honvédségi szervezetek és a szakmai felelős szervek bevonásával - minden év legkésőbb július 31-ig tervezi meg a tárgyévben tanulmányait befejező

a) honvéd tisztjelölt,

b) honvéd altiszt-jelölt és

c) az állomány Hjt. 46. § (1) bekezdés m) pontja szerinti rendelkezési állományba tartozó tagjának

szolgálati beosztását.

(2) A honvédségi ösztöndíjas hallgató szolgálati beosztását az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazásával az MH Ludovika Zászlóalj tervezi meg."

15. § Az R1. 104. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A 39. § (4) bekezdését az előmenetelre tervezett személy kinevezése vonatkozásában is alkalmazni kell."

16. § Az R1. 105. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés akkor alkalmazható - ide nem értve a 105/A. § szerinti esetet -, ha a szolgálati beosztásra a 102. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti rangsor összeállításakor nem volt megfelelő jelölt, vagy a szolgálati beosztás a 104. §-ban foglaltakat követően is üres."

17. § Az R1. 105/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"105/A. § Ha az átszervezéssel összefüggő kinevezésre vonatkozó személyügyi eljárás a Hjt. 2. § 4. pontja szerinti átszervezéshez kapcsolódó szervezési időszakban megindításra kerül,

a) nem kell alkalmazni az előmenetel tervezésére vonatkozó eljárási szabályokat, azonban az állomány tagjának ebben az esetben is meg kell felelnie az előmenetel jogszabályban előírt feltételeinek,

b) nem kell alkalmazni a 103. § (2) bekezdését, valamint

c) alkalmazható a 105. § (1) bekezdése."

18. § Az R1. a következő 111/A. §-sal egészül ki:

"111/A. § A 108. § (3) bekezdése szerinti tanulmányi szerződést a felek a képzést végrehajtó állomány kezdeményezésére, a HVKF jóváhagyásával közös megegyezéssel megszüntethetik."

19. § Az R1. 117. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A 115. és 116. §-t, valamint az (1)-(6) bekezdést a honvédségi ösztöndíjas ösztöndíjszerződése alapján keletkezett megtérítési kötelezettségre is alkalmazni kell azzal, hogy ez esetben a 115. § a) pontja szerinti írásbeli tájékoztatás a Hjt. 88. § (4a) bekezdése szerinti mentesítésre történő utalást nem tartalmazza."

20. § Az R1. 32/A. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"32/A. Az őr-, az ügyeleti és a készenléti szolgálat, valamint a nemzetközi kötelezettséggel összefüggő feladatvégzésre kijelölésen alapuló egyéb készenléti tevékenység

120/A. § (1) Az őr-, ügyeleti és készenléti szolgálatok Hjt. 105. §-a szerinti besorolását, a szolgálatok fő típusait a 15. melléklet tartalmazza. A honvédségi szervezetek a szolgálatok megszervezésére vonatkozó intézkedésükben a 15. mellékletben meghatározott elnevezések használata mellett, a szolgálatok speciális jellegére zárójelek között feltüntetett szövegrésszel utalhatnak. Az intézkedésben pontosan meg kell határozni az elrendelt szolgálat jellegét, valamint fel kell tüntetni, hogy az mely szolgálattípusba sorolható.

(2) Az őr-, illetve ügyeleti szolgálatba léptetés céljából vezényelt készenléti szolgálatok vonatkozásában az őr-, illetve ügyeleti szolgálat elrendelése esetén a feladatellátás idejére a szolgálat jellege őr-, illetve ügyeleti szolgálatra változik.

120/B. § (1) Az őr-, ügyeleti és készenléti szolgálatok szolgálatvezénylését az állomány tagjával legalább tíz nappal az esedékesség előtt közölni kell.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabályoktól eltérni kizárólag különösen indokolt, a feladatellátást közvetlenül veszélyeztető esetben lehet.

(3) Ha a Hjt. 107. § (3) bekezdése szerinti pihenőidő nem munkanapra esik, az állomány tagja részére a szolgálatot követő első munkanapon - a pihenőidő ellentételezéseként - egy nap szolgálatmentességet kell engedélyezni. 120/C. § A nemzetközi kötelezettségből fakadó feladattal összefüggésben akkor rendelhető el készenléti szolgálat, ha a feladat végrehajthatósága azt indokolja, és a nemzetközi kötelezettségvállalás alapján az érintett alegységnek vagy más köteléknek a riasztástól számított

a) legfeljebb 10 napon belül el kell hagynia a magyarországi települési helyét vagy

b) legfeljebb 12 napon belül a nemzetközi kötelezettségből fakadó feladat végrehajtásának helyszínére ki kell érkeznie.

120/D. § (1) A laktanyán kívüli készenléti szolgálatok esetében a szolgálatteljesítési helyre való beérkezési kötelezettség teljesítésének időtartama a riasztás időpontjától számított legfeljebb 3 órában határozható meg.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a nemzetközi kötelezettségből fakadó feladattal összefüggésben elrendelt, laktanyán kívüli készenléti szolgálatok esetében a szolgálatteljesítési helyre való beérkezési kötelezettség teljesítésének időtartama - a végrehajtandó feladatok függvényében - a riasztás időpontjától számított legfeljebb 24 órában határozható meg.

(3) A beérkezési kötelezettség teljesítésének maximális időtartamát

a) az (1) bekezdés szerinti esetben az adott szolgálat megszervezésére vonatkozó intézkedésben,

b) a (2) bekezdés szerinti esetben a nemzetközi kötelezettségből fakadó feladattal összefüggésben kiadásra kerülő honvédelmi miniszteri utasításban vagy belső rendelkezésben

kell meghatározni.

120/E. § (1) A készenléti szolgálat ellátása elsődlegességének szem előtt tartásával az állomány laktanyán kívüli készenléti szolgálatot teljesítő tagja

a) részére elrendelhető gyakorlaton való részvétel vagy a készenléti szolgálattal össze nem függő túlszolgálat, továbbá

b) nemzetközi kötelezettséggel összefüggő feladatvégzésre a 120/F. § (1) bekezdése szerint kijelölhető.

(2) Az állomány laktanyán kívüli készenléti szolgálatot teljesítő tagja részére az (1) bekezdés szerinti feladatok egyidejű elrendelése csak indokolt esetben - különösen, ha a létszámviszonyok vagy a speciális felkészültség miatt szükséges a készenléti szolgálatot teljesítő állomány (1) bekezdés szerinti feladatokba történő bevonása - történhet.

(3) Ha az állomány laktanyán kívüli készenléti szolgálatot teljesítő tagja részére az (1) bekezdés szerinti feladatok végrehajtása során a készenléti szolgálattal összefüggésben riasztás elrendelésére kerül sor, az állományilletékes parancsnok gondoskodik a készenléti szolgálat vonatkozásában a beérkezési kötelezettség - a 120/D. § (3) bekezdése alapján meghatározott - maximális időtartamon belüli teljesítésének feltételeiről. 120/F. § (1) Az állomány a Hjt. 105. § (4) bekezdése alapján nemzetközi kötelezettséggel összefüggően rendelkezésre állásra kötelezett tagja részére elrendelhető a Hjt. 105. § (4) bekezdése szerinti rendelkezésre állási kötelezettséggel össze nem függő

a) ügyeleti szolgálat,

b) nem nemzetközi kötelezettséggel összefüggő készenléti szolgálat,

c) gyakorlaton való részvétel vagy

d) túlszolgálat

is.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatok elrendelése során tekintettel kell lenni a Hjt. 105. § (4) bekezdése szerinti rendelkezésre állási kötelezettséggel összefüggő kötelezettségek teljesítésére."

21. § Az R1. 121. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kérelemnek tartalmaznia kell)

"a) a gyermek harmadik életéve - fogyatékos gyermek, illetve három vagy több gyermek esetén ötödik életéve -betöltésének időpontját,"

22. § Az R1. a következő 245/A. §-sal egészül ki:

"245/A. § Az önkéntes tartalékos katona kiképzésen túli tényleges katonai szolgálatra történő behívása tárgyában a HVKF által belső rendelkezésben vagy parancsban elrendelt feladat esetén a HVKF, egyéb esetben az állományilletékes parancsnok dönt."

23. § Az R1. a következő 287. §-sal egészül ki:

"287. § E rendeletnek az egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított 32/A. alcíme alapján a módosítással érintett készenléti szolgálatok szolgálati intézkedéseit felül kell vizsgálni, és azokat szükség esetén az R. hatálybalépését követő 30. napig módosítani kell."

24. § (1) Az R1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R1. 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R1. 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(3) Az R1. 15. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

25. § Az R1.

a) 3. § (2) bekezdés c) pontjában a "szerződéses pályakezdő" szövegrész helyébe a "szerződéses pályakezdő és a közkatona" szöveg,

b) 3. § (2) bekezdés d) pontjában a "HVKF" szövegrész helyébe a "Honvéd Vezérkar főnöke (a továbbiakban: HVKF)" szöveg,

c) 3. § (2) bekezdés i) pontjában a "parancsnok, és" szövegrész helyébe a "parancsnok," szöveg,

d) 3. § (2) bekezdés j) pontjában a "Honvéd Vezérkar főnöke (a továbbiakban: HVKF)" szövegrész helyébe az "a HVKF" szöveg,

e) 3. § (2) bekezdés j) pontjában a "HVKF." szövegrész helyébe a "HVKF, és" szöveg,

f) 5. § (6) bekezdésében a "HM társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára" szövegrész helyébe a "HM parlamenti államtitkára" szöveg,

g) 11. § (2) bekezdésében az "(1) bekezdéstől" szövegrész helyébe az "(1) és (1a) bekezdésben foglaltaktól" szöveg,

h) 13. § (1) bekezdés g) pontjában a "(4) bekezdésének" szövegrész helyébe a "(9) bekezdésének" szöveg,

i) 20. § (1) bekezdés a) pontjában az "a központi személyügyi szerv" szövegrész helyébe az "az MH Ludovika Zászlóalj illetékes szerve" szöveg,

j) 92. § (1a) és (2) bekezdésében a "két évnél" szövegrész helyébe a "négy évnél" szöveg,

k) 106. §-ában a "96. § (1) bekezdés" szövegrész helyébe a "92. § (1) és (2) bekezdése" szöveg,

l) 108. § (3) bekezdésében a "másod-helikoptervezető" szövegrész helyébe a "másod-helikoptervezető vagy légijármű-vezető" szöveg,

m) 260. § (2) bekezdésében és 270. § (2) bekezdésében az "1-12. melléklet" szövegrész helyébe az "1-11. melléklet" szöveg

lép.

26. § Hatályát veszti az R1.

a) 1. § 7. pontja,

b) 259. §-a,

c) 271. § (5) bekezdése, valamint

d) 12. melléklete.

3. A baleseti járadékra való jogosultság vizsgálatának, valamint a kiegészítő támogatások megállapításának és folyósításának szabályairól szóló 11/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosítása

27. § A baleseti járadékra való jogosultság vizsgálatának, valamint a kiegészítő támogatások megállapításának és folyósításának szabályairól szóló 11/2013. (VIII. 12.) HM rendelet (a továbbiakban: R2.) 5. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A (4) bekezdésben foglaltakra figyelemmel a nyugdíjfolyósító szerv a megállapított rokkantsági ellátás, az özvegyi vagy szülői nyugellátás, valamint az árvaellátás folyósításának megszüntetése esetén egyidejűleg intézkedik a kiegészítő támogatások folyósításának megszüntetésére is."

28. § Az R2. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) A kiegészítő támogatás jogalap nélküli felvétele esetén a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny. tv.) visszafizetési és megtérítési kötelezettségre vonatkozó szabályai alapján kell eljárni.

(2) A jogalap nélkül felvett kiegészítő támogatásból eredő követelést a nyugdíjfolyósító szerv a Tny. tv. szabályai alapján érvényesíti."

29. § Az R2. a következő 12. §-sal egészül ki:

"12. § E rendeletnek az egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított 6. §-át az R. hatálybalépése után érvényesített követelésekre kell alkalmazni."

30. § Az R2. 9. §-ában a "társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény" szövegrész helyébe a "Tny. tv." szöveg lép.

4. Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet módosítása

31. § Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendelet alkalmazásában

1. digitális másolat: az elektronikus ügyintézés keretében elektronikus úton továbbított, digitalizált formátumú okirat,

2. elektronikus út: a Honvédelmi Minisztérium Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer Ügyfélszolgálati Rendszer, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) nyilvántartási rendszerének alkalmazása,

3. felszámítási alap: a juttatások számításának alapját képező bázisösszeg,

4. honvédelmi szervezet: a Hjt. 2. § 13. pontja szerinti honvédségi szervezet, a KNBSZ és a honvédelemért felelős miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézmény,

5. minimálbér: a juttatás folyósításának napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összege,

6. parancsnok: a honvédek vonatkozásában az állományilletékes parancsnok, a közalkalmazottak vonatkozásában pedig a munkáltatói jogkört gyakorló vezető,

7. pénzügyi és számviteli szerv: a saját pénzügyi és számviteli szervezeti elemmel

a) rendelkező honvédelmi szervezet esetében a pénzügyi és számviteli szervezeti elem,

b) nem rendelkező honvédelmi szervezet esetében a pénzügyi és számviteli utaltsági rend szerinti pénzügyi és számviteli szervezeti elem."

32. § Az R3. 3. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) A családalapítási támogatás iránti kérelmet a parancsnoknak címezve - írásban, papír alapon vagy elektronikus úton - a pénzügyi és számviteli szervhez kell benyújtani az e célra rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával. A kérelmet a magasabb parancsnok bírálja el a parancsnok, a honvédelmi szervezet szociális munkacsoportja és a pénzügyi referens javaslata figyelembevételével. Nem folyósítható családalapítási támogatás

a) a próbaidő alatt,

b) annak a szerződéses állományú katonának, akinek a szerződéses idejéből egy évnél kevesebb van hátra, továbbá

c) annak, akinek az illetményéből a törlesztőrészletek levonására bármely ok miatt nincs lehetőség.

(5) A családalapítási támogatás iránti kérelemhez csatolni kell - eredetben vagy a honvédelmi szervezet személyügyi szerve által hitelesített másolatban - a házassági anyakönyvi kivonatot, bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított kivonatot, az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában szereplő adatokról kiállított tanúsítványt vagy a teljes bizonyító erejű magánokirat formájában megtett élettársi nyilatkozatot - másolat benyújtása esetén a személyügyi szerv által hitelesített másolati példányt -, továbbá az igénylő házastársa vagy élettársa havi munkabéréről, illetményéről, egyéb jövedelméről, bevételéről és az abból történő levonásról szóló munkáltatói igazolást. Elektronikus ügyintézés esetén a kérelemhez az okiratok digitális másolatát kell csatolni."

33. § Az R3. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az illetményelőleg iránti kérelmet az erre rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával a parancsnoknak címezve - írásban, papír alapon vagy elektronikus úton - a pénzügyi és számviteli szervhez kell benyújtani."

34. § Az R3. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tanévindítási hozzájárulásra és a nevelési támogatásra vonatkozó igényt az erre rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával - írásban, papír alapon vagy elektronikus úton - a tárgyév július 1-jétől szeptember 30-ig a pénzügyi és számviteli szervhez kell benyújtani, mely alapján a pénzügyi és számviteli szerv előkészíti a pénzügyi záradékkal ellátott tanévindítási hozzájárulásra és a nevelési támogatásra vonatkozó parancsnoki döntést. Az igénybejelentő lapon nyilatkozni kell a jogosultság feltételeinek fennállásáról, továbbá az igénybejelentéshez csatolni kell a köznevelési, illetve felsőoktatási intézmény tanulmányok folytatásáról szóló igazolását - elektronikus ügyintézés esetén annak digitális másolatát -, ha a gyermek már nem tanköteles, de még oktatási intézményben folytat tanulmányokat. Ha az arra jogosult a tanévindítási hozzájárulásra és a nevelési támogatásra vonatkozó igénybejelentését a tárgyév szeptember 30-ig akadályoztatás miatt nem tudja benyújtani, azt a mulasztás okának megjelölésével az akadály megszűnésétől számított 30 napon belül benyújthatja."

35. § Az R3. 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A születési támogatás iránti kérelmet a parancsnoknak címezve - írásban, papír alapon vagy elektronikus úton - a honvédelmi szervezet személyügyi szervéhez kell benyújtani. A születési támogatás akkor folyósítható, ha a gyermek születését igazoló születési anyakönyvi kivonatot vagy az örökbefogadásról szóló határozatot, továbbá a gyermek lakcímét, társadalombiztosítási azonosító jelét és adóazonosító jelét igazoló hivatalos okmányt a szülő bemutatja a honvédelmi szervezet személyügyi szervének, és a gyermek saját háztartásban történő eltartásáról írásban nyilatkozik. Elektronikus ügyintézés esetén a kérelemhez az okiratok digitális másolatát kell csatolni."

36. § Az R3. 21. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A 19. § szerinti segélyek iránti kérelmet az e célra rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával, a szolgálati út betartásával a parancsnoknak, a magasabb parancsnoknak, illetve a HM közigazgatási államtitkárának kell címezni és - írásban, papír alapon vagy elektronikus úton - a pénzügyi és számviteli szervéhez kell benyújtani.

(2) A kérelemben részletesen ki kell fejteni a segély megállapítását megalapozó körülményeket - különös tekintettel a szociális helyzetre, családtagok számára és jövedelmi viszonyaira, valamint a lakáskörülményekre -, és csatolni kell ennek alátámasztására a megfelelő igazolásokat, bizonylatokat, vagy azoknak a honvédelmi szervezet személyügyi szerve által hitelesített másolatát, elektronikus ügyintézés esetén az okiratok digitális másolatát."

5. A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet módosítása

37. § A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A Honvédség által a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerint foglalkoztatott munkavállaló ideiglenes külföldi szolgálatára a 2. § (1) bekezdés 10. pontjának közalkalmazottra vonatkozó rendelkezését, a 2. § (2) bekezdés c) pontját, a 48. §-t, a 49. §-t, az 50. § (1) bekezdése közalkalmazottra vonatkozó rendelkezéseit, az 50. § (2) és (3) bekezdését, az 51-53. §-t, az 54. § (1) bekezdés b) pontját, valamint az 54. § (2)-(5) bekezdését kell alkalmazni.

(9) A személyi állomány illetmény nélküli szabadságon tartózkodó, a tartós külföldi szolgálatra vezényelt házastársának külföldi szolgálata idejére munkaszerződéssel, adminisztratív-technikai feladatok ellátásában való közreműködés céljából a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 40. § (4) bekezdése alapján foglalkoztatott tagja e rendelet alkalmazásában nem minősül kiküldöttnek, és e munkaviszonya alatt az e rendeletben foglalt juttatások helyett kizárólag az Mt. rendelkezései szerint megállapított munkabérre jogosult."

38. § (1) Az R4. 2. § (1) bekezdése a következő 13a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"13a. képviseletvezető: az MH Katonai Képviselő Hivatala (a továbbiakban: MH KKH) katonai képviselő, az MH Nemzeti Katonai Képviselet (a továbbiakban: MH NKK) katonai képviselő, az MH Nemzeti Összekötő Képviselet (a továbbiakban: MH NÖK) képviseletvezető, a Magyarország Állandó NATO Képviselet, Védelempolitikai Részleg (a továbbiakban: MÁNK VPR) képviseletvezető, valamint a Magyarország Állandó EBESZ Képviselet, Katonai Képviselet (a továbbiakban: MÁEK KK) képviseletvezető beosztást betöltő személyek együttes megnevezése,"

(2) Az R4. 2. § (1) bekezdése a következő 19a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"19a. rezidencia: a képviseletvezető és családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozói részére bérelt lakóingatlan, amely megfelel a képviseletvezető reprezentációs feladatköre kritériumainak is, ideértve a kapcsolódó garázst és parkolót,"

39. § Az R4. 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a Hjt. 196. § (2) bekezdése szerinti fedőbeosztásban külföldi szolgálatot teljesítő kiküldött által külföldön betöltött beosztás alapján megállapított ellátmány összege elmarad a vele azonos beosztási szintű, a HM rendelet1 185. § e) pontja szerinti, fedőbeosztásnak nem minősülő beosztást ellátó kiküldött ellátmányának összegétől, a fedőbeosztást betöltő a különbözettel megegyező mértékű kiegészítő juttatásra jogosult. A kiegészítő juttatás megállapításának és folyósításának rendjét a KNBSZ főigazgatója intézkedésben határozza meg."

40. § Az R4. a következő 22/A. §-sal egészül ki:

"22/A. § A KNBSZ főigazgatója saját hatáskörben határozza meg a 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kiküldöttek azon körét, akik esetében a 18-22. § helyett a 23/A-23/D. §-t kell alkalmazni. Az ezen rendelkezések alkalmazásához kapcsolódó eljárásrendet a KNBSZ főigazgatója ezen kiküldöttek vonatkozásában intézkedésben állapítja meg."

41. § Az R4. a következő 9/A. alcímmel egészül ki:

"9/A. A képviseletvezetők lakhatásának biztosítása

23/A. § (1) A képviseletvezetők tekintetében a 18-22. §-t az ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. (2) Nem alkalmazhatók a 18. és 19. § lakásberendezésre és lakásberendezés-szállítási normaösszegre vonatkozó rendelkezései, a 20. § (1) és (2) bekezdése, a 20. § (3) bekezdésének a bérleti szerződés megkötésére vonatkozó rendelkezései, a 21. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 22. §.

23/B. § (1) A képviseletvezető tekintetében az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetője vagy az általa kijelölt személy gondoskodik

a) a képviseletvezető és családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozója számára a külföldi szolgálat alatt tartós elhelyezésül szolgáló, képviseletvezetői feladatkörének - ideértve a reprezentációs tevékenységet is -, a családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozók létszámának, valamint a biztonsági követelményeknek megfelelő rezidencia felkutatásáról és kiválasztásáról,

b) a bérleti szerződés megkötéséről,

c) a bérleti szerződés megszűnésekor a rezidenciának a tulajdonos részére történő visszaadásáról, és

d) a rezidencia honvédségi bútorzattal történő ellátásáról, az ehhez szükséges részleges vagy teljes körű bútorzatbeszerzések vagy bútorzatbérlések végrehajtásáról.

(2) Az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetője által kijelölt személy az (1) bekezdés a)-c) pontja tekintetében a képviseletvezető is lehet, ha azt az adott állomáshelyen irányadó helyi jogszabályi környezet indokolttá teszi. Ez esetben a megkötött bérleti szerződés másolatát a képviseletvezető a bérleti szerződés megkötését követő nyolc napon belül az illetékes logisztikai ellátó szerv részére megküldi.

23/C. § A képviseletvezető tekintetében a Honvédség viseli

a) az ideiglenes elhelyezés költségeit, ideértve a szállásköltség részét képező, a számlán elkülönítve fel nem tüntetett kötelező reggeli árát, azonban ide nem értve a mosatás, valamint egyéb kiegészítő szolgáltatások - így különösen a minibár - igénybevételéből eredő költségeket,

b) a rezidencia bérleti díját legfeljebb a 21. § (3) és (4) bekezdése szerinti lakásbérleti díj mértékéig,

c) a bérleti szerződés megkötéséhez kapcsolódó ügynöki, szakértői díjak költségét, valamint a rezidencia bérlésével összefüggésben felmerült letét összegét,

d) a rezidencia biztosítási díját,

e) a rezidenciában elhelyezett honvédségi tulajdonú berendezési tárgyak biztosítási díját azzal, hogy ha a rezidencia, valamint annak berendezési tárgyaira kötött biztosítási szerződésben nem különülnek el a honvédségi és a kiküldött tulajdonát képező vagyontárgyak biztosítási összegei, a biztosítási díj megtérítése során csak a honvédségi tulajdonú tárgyakra eső, arányosan megállapított részt kell figyelembe venni,

f) a technikai biztosítás költségét,

g) a kötelezően előírt, szükséges karbantartások költségeit,

h) a közüzemi szolgáltatások felhasznált mennyiségének mérésére szolgáló mérőkészülékek beszerelésének, cseréjének költségét,

i) lakásberendezés helyszíni bérlete esetén a lakásberendezés bérleti díját, a be- és kiköltözéskor a lakásberendezés egyszeri össze- és szétszerelésének, továbbá a lakásberendezés egyszeri ki- és elszállításának költségét, és

j) a kertészeti - ideértve a kertrendezés, kertgondozás céljából igénybe vett - szolgáltatás költségét.

23/D. § A Honvédség a képviseletvezető részére megtéríti

a) a közüzemi szolgáltatások számlával igazolt díjait féléves elszámolással, vagy kérelemre az engedélyező elöljáró döntése alapján havonta utólag,

b) a szolgálati célú telefonbeszélgetéseinek részletes számlával igazolt költségét és

c) a vezetékes telefon bekötésének, valamint a kommunikációs szolgáltatások díját, ideértve a telefonállomás- és az internethasználat alapdíját is.

23/E. § A képviseletvezető ideiglenes elhelyezése tekintetében a 23. §-t kell alkalmazni."

42. § Az R4. 30/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A képviseletvezető esetén az (1)-(3) bekezdés akkor alkalmazható, ha a 23/B. § alapján a képviseletvezető a rezidencia felkutatására és a bérleti szerződés megkötésére kijelölt személy."

43. § (1) Az R4. 35. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Nem alkalmazható az 5. § (1) és (1a) bekezdése, a 6. § (2) bekezdése, a 7. §, a 9. § (2)-(4) bekezdése, a 10. § (1) bekezdés c) pontja, a 13. §, a 14. §, a 18. § (2) bekezdés b) és c) pontja, a 18. § (3) bekezdés b) pontja, a 19. § lakásberendezés-szállítási normaösszegre vonatkozó rendelkezései, a 20-23/E. §, a 28. §, a 29. §, a 30/A. §, a 31. § és a 32. § (2) bekezdése."

(2) Az R4. 35. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az EU-beosztást betöltő részére a Honvédség az EU-beosztás átvételét megelőző napig a 23. § szerint biztosítja az ideiglenes elhelyezést vagy megtéríti annak költségeit."

(3) Az R4. 35. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az EU-beosztást betöltő külszolgálati ellátmányra a vezénylés megkezdésének napjától az EU-beosztás átvételét megelőző napig a II. Fejezet alapján jogosult. Az EU-beosztás átvételének napjától az EU-beosztást betöltő külszolgálati ellátmány címén kizárólag családi ellátmánypótlékra jogosult."

44. § Az R4. 16. alcíme a következő 35/C. §-sal egészül ki:

"35/C. § (1) A 35. § (2) és (3) bekezdésétől eltérően az Amerikai Egyesült Államokban külföldi szolgálatot teljesítő EU-beosztást betöltő esetében a 10. § (1) bekezdés c) pontját, valamint a 22. § (2) bekezdés a), c) és d) pontját is alkalmazni kell, továbbá a 22. § (1) bekezdés b) és c) pontja, a 22. § (1a) bekezdés d) pontja, valamint a 22. § (1b) bekezdése akkor alkalmazható, ha részére az EU hasonló juttatást nem biztosít.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiküldött részére, kérelme alapján kiegészítő juttatás folyósítható, ha azt az EU-beosztást betöltő számára az EU által folyósított juttatások és az állomáshely megélhetési költségeinek mértéke indokolja. A kiegészítő juttatás iránti kérelmet az illetékes logisztikai ellátó szerv javaslatával ellátva a 34. § (1) bekezdése szerinti elöljáróhoz kell benyújtani.

(3) Kiegészítő juttatás legfeljebb

a) az EU-beosztást betöltő állomáshelye és a beosztásához rendszeresített rendfokozat alapján részére a 7. § szerint számított ellátmány és a 21. § (3) bekezdése szerint megállapítható legmagasabb bútorozott lakásbérleti díj együttes havi nettó összege, valamint

b) az EU által az EU-beosztást betöltő részére folyósított rendszeres juttatások egy hónapra számított együttes nettó összege

különbözetének erejéig nyújtható.

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában a (3) bekezdés b) pontja szerinti juttatások közül a napi mértékben rögzített juttatásokat 30 napos hónappal számítva kell figyelembe venni."

45. § Az R4. a következő 72. és 73. §-sal egészül ki:

"72. § E rendeletnek az egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelettel (a továbbiakban: HM rendelet6) megállapított 1. § (9) bekezdését a II. Fejezet hatálya alá tartozó kiküldöttel az állomáshelyen együtt élő házastársnak a HM rendelet6 hatálybalépését követően megkezdett foglalkoztatására kell alkalmazni.

73. § E rendeletnek a HM rendelet6-tal megállapított 2. § (1) bekezdés 13a. és 19a. pontját, 3. § (1) bekezdését, 5. § (2) bekezdését, 22. § (4) bekezdését, 22/A. §-át, 9/A. alcímét, 30/A. § (4) bekezdését, 35. § (2a) és (4) bekezdését, valamint 35/C. §-át 2017. július 1-jétől kell alkalmazni."

46. § Az R4.

a) 1. § (4) bekezdésében a "Korm. rendeletet (a továbbiakban: Korm. rendelet1)" szövegrész helyébe a "Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet1) 2017. július 31-én hatályos rendelkezéseit" szöveg,

b) 1. § (4) bekezdésében az "és a 30. § (1) és (2) bekezdésére" szövegrész helyébe az " , a 30. § (1) és (2) bekezdésére, valamint a 30/A. §-ra" szöveg,

c) 3. § (1) bekezdésében az "a 20. § (3) bekezdése" szövegrész helyébe az "a 20. § (3) bekezdése vagy a 23/B. § (1) bekezdés b) pontja" szöveg,

d) 4. § (1) bekezdésében az "a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény" szövegrész helyébe az "az Mt." szöveg,

e) 5. § (2) bekezdésében az "a 23. §" szövegrész helyébe az "a 23-23/D. §" szöveg,

f) 22. § (4) bekezdésében a "valamint a 22. § (1)-(3), (5) és (6) bekezdésében" szövegrész helyébe a "valamint az (1)-(3), (5) és (6) bekezdésben" szöveg,

g) 32. § (3) bekezdésében a "honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény" szövegrész helyébe a "Hvt." szöveg,

h) 35. § (3) bekezdésében a "18. § (5) bekezdését" szövegrész helyébe a "18. § (5) bekezdését, a 19. § személyi ingóságra vonatkozó rendelkezéseit" szöveg

lép.

47. § Hatályát veszti az R4.

a) 22. § (1a) bekezdés h) és i) pontja, valamint

b) 34. § (1) bekezdésében és 35/B. §-ában a " , valamint a Hjt. 196. § (2) bekezdése szerinti fedőbeosztásban" szövegrész.

6. Az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet módosítása

48. § Az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet (a továbbiakban: R5.) 1. § (1) bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"2. csapatmozgás: a honvédnek vagy a honvédelmi szervezetnél foglalkoztatott közalkalmazottnak (a továbbiakban: közalkalmazott) olyan kötelékben történő utaztatása, amelynek lebonyolítása során a térítésmentes szállításról, a szálláshelyről és a természetbeni élelmezési ellátásról a honvédelmi szervezet vagy a Magyar Honvédség (a továbbiakban: Honvédség) megbízása szerint más szervezet intézményesen gondoskodik;"

49. § Az R5. 16. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A Korm. rendelet 5. §-a szerinti munkába járás költségeinek megtérítését az állományilletékes parancsnok a rendelkezésére álló költségvetési fedezet megléte esetén engedélyezheti. A költségvetési fedezet rendelkezésre állását illetően a Honvédség központi pénzügyi és számviteli feladatokat ellátó szervezete e tárgyban kiadott tájékoztatását kell irányadónak tekinteni."

50. § Az R5. 33/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A napi négy órát el nem érő részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott, valamint a Péptv. szerint foglalkoztatottak részére járó ruházati költségtérítés megállapítására az (1)-(4) bekezdést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ott meghatározott mértékű ruházati költségtérítésnek a teljes munkaidő és a kinevezés szerinti részmunkaidő arányának megfelelő része, de legalább 30%-a jár."

51. § Az R5. a következő 38. és 39. §-sal egészül ki:

"38. § E rendeletnek az egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelettel (a továbbiakban: R1.) megállapított 16. § (6) bekezdését az R1. hatálybalépését követően engedélyezett költségtérítésekre kell alkalmazni. Az R1. hatálybalépését megelőzően a 16. § (6) bekezdése szerint engedélyezett költségtérítéseket a Honvédség központi pénzügyi és számviteli feladatokat ellátó szervezete által közölt költségvetési fedezet figyelembevételével 2017. december 31-ig felül kell vizsgálni.

39. § Az R1. hatálybalépése előtt engedélyezett negyedéves, féléves és éves helyi bérletre vonatkozó költségtérítésre e rendeletnek az R1.-gyel megállapított 17. §-a nem alkalmazható."

52. § Az R5.

a) 17. §-ában a "helyi bérlet" szövegrész helyébe a "helyi havi bérlet" szöveg,

b) 1. melléklet 4.2. pontjában a "saját személygépkocsi" szövegrész helyébe a "saját gépjármű" szöveg,

c) 1. melléklet 4.5. pontjában a "Saját személygépkocsi" szövegrész helyébe a "Saját gépjármű" szöveg

lép.

7. A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosítása

53. § A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet (a továbbiakban: R6.) 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A (2) bekezdéstől eltérően az állomány tagja részére

a) a Hjt.vhr. 120/E. § (1) bekezdése szerinti esetben a 19. § (5) bekezdése és a 20. § (1) bekezdése szerinti fokozott igénybevételi pótlék, valamint a gyakorlaton végzett tevékenységért járó fokozott igénybevételi pótlék és az ugyanezen tevékenységek időtartamát érintő, a készenléti szolgálattal össze nem függő túlszolgálatért járó ellentételezés - ideértve a túlszolgálat szabadidővel vagy túlszolgálati díjjal történő megváltását is -,

b) a Hjt.vhr. 120/F. § (1) bekezdése szerinti esetben a 20. § (1) bekezdése szerinti fokozott igénybevételi pótlék és az ügyeleti tevékenységért, a gyakorlaton végzett tevékenységért, az egészségügyi ügyelet ellátásáért járó fokozott igénybevételi pótlék és az ugyanezen tevékenységek időtartamát érintő túlszolgálatért járó ellentételezés - ideértve a túlszolgálat szabadidővel vagy túlszolgálati díjjal történő megváltását is -

azonos időszakra együttesen is megállapítható."

54. § Az R6. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. § (1) Búvár tevékenységért járó veszélyességi pótlékra az állomány búvár képesítéssel rendelkező azon tagja jogosult, aki búvárfeladatot szolgálati feladatként teljesít.

(2) A búvárjelölt a Honvédség által szervezett búvártanfolyam ideje alatt végzett búvár tevékenységért is jogosult az (1) bekezdés szerinti pótlékra."

55. § Az R6. 17. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A pótlékra jogosító időtartam megállapításakor az (1) és (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának időtartamait naponta, díjazási mértékenként külön-külön kell összeszámítani. Ha az összeszámított időtartam egész órával maradék nélkül nem osztható, a fennmaradó időt a pótlék összegének megállapításakor egy teljes óra pótlékra jogosító időtartamként kell figyelembe venni."

56. § Az R6. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 16. § szerinti pótlék csak annak állapítható meg, aki búvár képesítéssel rendelkezik, és jóváhagyott terv vagy külön intézkedés alapján szolgálati feladatként hajt végre búvármerülést vagy túlnyomásos térben feladatot."

57. § Az R6. 19. és 20. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"19. § (1) Készenléti tevékenységért járó fokozott igénybevételi pótlékra jogosult az állomány azon tagja, aki a miniszter által rendeletben vagy utasításban, illetve a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: HM) közigazgatási államtitkára (a továbbiakban: KÁT), a HVKF vagy a KNBSZ főigazgatója által intézkedésben vagy parancsban elrendelt, illetve engedélyezett, a Hjt. 105. § (3) bekezdése szerinti készenléti szolgálatot belföldön teljesít.

(2) Nem jogosult a pótlékra az, aki a készenléti szolgálatot a Hjt. 94. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti szolgálati rendben, a beosztásával együttjáró szolgálati feladatként látja el.

(3) A pótlék megállapításának alapja a pótlék folyósítását megalapozó szolgálatokat működtető honvédelmi szervezetnél, valamint a Hjt. 42. § (2) bekezdés d) pontja szerinti nem katonai oktatási intézménynél a szolgálatokról kiadott szolgálati intézkedés és a szolgálatvezénylés.

(4) Laktanyai készenléti szolgálat esetén az (1) bekezdés szerinti pótlék óránkénti mértéke a honvédelmi illetményalap 0,26%-a.

(5) Laktanyán kívüli készenléti szolgálat esetén az (1) bekezdés szerinti pótlék óránkénti mértéke a honvédelmi illetményalap százalékában

a) legfeljebb 3 órás beérkezési idő meghatározása esetén 0,24%,

b) 3 órát meghaladó, de legfeljebb 24 órás beérkezési idő meghatározása esetén 0,22%.

(6) Az állomány Hjt. 105. § (3) bekezdés c) pontja szerinti készenléti szolgálatot belföldön teljesítő tagja részére járó pótlék mértékét a (3)-(5) bekezdésben foglaltak alkalmazásával kell megállapítani.

20. § (1) Az állomány Hjt. 105. § (4) bekezdése alapján rendelkezésre állásra kötelezett tagja készenléti tevékenységért járó fokozott igénybevételi pótlékra jogosult, ha a kijelöléssel összefüggő feladat vonatkozásában a számára műveleti területre való legfeljebb 30 napos megindulási vagy annak hiányában kiérkezési követelmény került meghatározásra. A pótlék óránkénti mértéke a honvédelmi illetményalap 0,2%-a.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a pótlék megállapításának alapja a pótlék folyósítását megalapozó kijelölésben érintett állományilletékes honvédelmi szervezetnél a kijelölésről kiadott parancs vagy határozat."

58. § Az R6. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ügyeleti tevékenységért járó fokozott igénybevételi pótlékra jogosult az állomány azon tagja, aki a miniszter által kiadott rendeletben vagy utasításban, vagy a KÁT, a HVKF vagy a KNBSZ főigazgatója által kiadott intézkedésben vagy parancsban elrendelt, illetve engedélyezett őr-, ügyeleti, biztosító rendész vagy katonai rendészeti szolgálatot lát el a Hjt. 105. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatrendben."

59. § Az R6. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"23. § (1) A 22. § szerinti pótlék óránkénti mértéke a honvédelmi illetményalap százalékában

a) a légierő ügyeletes parancsnok, az ügyeletes parancsnok, az MH Központi Ügyelet, a honvédelmi szervezet riasztó-értesítő feladatokat ellátó legmagasabb szintű ügyeleti szolgálata, valamint honvédelmi szervezetnél a Műveleti Vezetési Rendszer keretében - állandó vagy eseti jelleggel - felállításra kerülő ügyeleti szolgálat esetében 0,31%,

b) az a) pont alá nem tartozó egyéb őrszolgálat és ügyeleti szolgálat, valamint a biztosító rendész szolgálat és a katonai rendészeti szolgálat esetében 0,24%.

(2) Azon (1) bekezdés szerinti szolgálatok esetében, amelyeket a működtetésükre vonatkozó szolgálati intézkedés alapján tartalmilag a készenléti szolgálatra jellemző körülmények között kell ellátni, a 22. § szerinti pótlék helyett a 19. § szerinti pótlék jár."

60. § Az R6. 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A 25. § szerinti pótlék megállapításakor az adott gyakorlat helyszínén ténylegesen eltöltött időtartamokból csak az egész órával maradéktalanul osztható időtartamokat lehet figyelembe venni. Az egész órával nem osztható időtartamokat nem lehet összeszámítani."

61. § Az R6. 34. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A pótlékra jogosító beosztásokat a munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról szóló HM utasítás alapján a repülőműszaki beosztások tekintetében szakmai felelősként kijelölt szervezet vezetője által kiadott jegyzék határozza meg."

62. § Az R6. 49. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Ha az állomány tagja részére az 53. § alapján a belföldi vezénylés időszakára vonatkozóan megállapított eseti illetménypótlékok együttes összege nem éri el a vezénylés előtti beosztásban kapott eseti illetménypótlékok együttes összegét, a vezénylés ideje alatt részére a különbözetet pótlékveszteség miatti eseti kiegészítő illetmény címén kell megállapítani. A különbözet megállapításánál a vezénylés előtti beosztásban kapott eseti illetménypótlékok együttes összegeként a vezénylést megelőző tizenkét naptári hónap vonatkozásában megállapított eseti illetménypótlékok egyhavi átlagát kell figyelembe venni. Ha az állomány tagja fennálló szolgálati viszonya nem éri el a tizenkét naptári hónapot, a vezénylést megelőzően szolgálati viszonyban töltött időtartam vonatkozásában a vezénylés előtti beosztásban megállapított eseti illetménypótlékok egyhavi átlagát kell figyelembe venni.

(2) A pótlékveszteség miatti eseti kiegészítő illetményre való jogosultság fennállását havonta kell vizsgálni, és szükség esetén az összegét az (1) bekezdés szerinti egyhavi számított átlag és az adott hónap vonatkozásában megállapított eseti illetménypótlékok együttes összege különbözeteként kell megállapítani."

63. § Az R6. a következő 32/A. alcímmel egészül ki:

"32/A. A Honvédség tevékenységét elősegítő egyesülethez vezényeltek illetményjogosultsága

52/A. § (1) Ha az állomány a Hjt. 52/A. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a Honvédség tevékenységét elősegítő egyesülethez vezényelt tagja illetményére a vezénylési megállapodás alapján a hivatásos vagy szerződéses állományú katonákra vonatkozó szabályok az irányadók és az illetményt a vezénylés időtartama alatt a Honvédség biztosítja, erre irányuló miniszteri döntés esetén a Hjt. 123. § (5) bekezdésében foglaltaktól eltérően az alapilletmény - az életkor és a vezénylés alapjául szolgáló eredmények figyelembevételével - a honvédelmi illetményalap és

a) altiszt esetében 4,95-6,60,

b) tiszt esetében 6,25-10,60

közötti szorzószámok szorzataként állapítható meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti miniszteri döntés hiányában az alapilletményt

a) az első szolgálati beosztásba történő kinevezés nélkül vezényeltek esetében a Hjt. 123. § (5) bekezdés b) pontja,

b) az első szolgálati beosztásba kinevezett vezényeltek esetében a vezénylést megelőző napon betöltött beosztás besorolása

figyelembevételével kell megállapítani."

64. § Az R6. 54. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[Az állomány tagja részére a Hjt.vhr. 1. § 10. pont d) és f) alpontja szerinti külföldi szolgálata ideje alatt - a Hjt.-ben és miniszteri rendeletben szabályozott jogosultsági feltételeknek való megfelelés esetén - csak a STANAG 6001 pótlék, a területi pótlék, az akciószolgálati tevékenységért járó fokozott igénybevételi pótlék és - a 6. § alapján pótlékra jogosítóként meghatározott beosztás betöltése esetén - a munkaerő-piaci pótlék, valamint a Hjt.vhr. 1. § 10. pont d) alpontja szerinti külföldi szolgálat során]

"d) a jogosultsági feltételeknek való megfelelés esetén a különleges műveleti tevékenységért járó fokozott igénybevételi pótlék"

(állapítható meg.)

65. § Az R6. 35. alcíme a következő 57/A. §-sal egészül ki:

"57/A. § (1) Az állomány Hjt. 58/A. § (2) bekezdése alapján rendelkezési állományba tartozó tagja esetében a szolgálati viszony szünetelése időszakában is alkalmazni kell a Hjt. 122. § (4) bekezdését, azzal az eltéréssel, hogy ebben az időszakban részére a Hjt. szerinti illetmény a Hjt. 58/A. § (3) bekezdésére figyelemmel nem kerül folyósításra, valamint a Hjt. szerint megállapított illetményéről az állomány érintett tagját nem kell tájékoztatni.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során az illetményt a szolgálati viszony szünetelésének kezdetét megelőző napon érvényes illetmény figyelembevételével kell megállapítani. Az így megállapított illetményt a honvédelmi illetményalapnak a szünetelés időszaka alatti esetleges emelkedésének mértékével korrigálni kell."

66. § Az R6. 65. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"65. § (1) A szerződés-hosszabbítási díj összegét a szerződés-hosszabbítást megelőző szerződésben vállalt szolgálati idő utolsó napján érvényes távolléti díj alapján kell kiszámítani.

(2) A szerződés-hosszabbítási díjat

a) a Hjt. 73. § (5) bekezdése szerinti esetben a megszűnő szerződéses szolgálati viszony,

b) a Hjt. 73. § (6) bekezdése szerinti esetben a megszűnő hivatásos szolgálati viszony

utolsó napjáig kell visszafizetni."

67. § Az R6. a következő 67/A. §-sal egészül ki:

"67/A. § Az állomány Hjt. 58/A. § (2) bekezdése alapján rendelkezési állományba tartozó tagja esetében is alkalmazni kell a Hjt. 132. § (2) bekezdését, azzal az eltéréssel, hogy ha az állomány érintett tagja esetében a Hjt. 132. § (1) bekezdése szerinti jubileumi jutalomra jogosító szolgálati viszonyban töltött idő elérésének napja a szolgálati viszony szünetelése időszakára esik, és a jubileumi jutalom alapját képező szolgálati idő alapján az adott időszakra vonatkozóan jubileumi jutalomban a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján szakmai vezetőként nem részesült, a Hjt. szerinti jubileumi jutalmat - egyéb kizáró ok hiányában - részére utólag, legkésőbb a szolgálati viszony szünetelésének utolsó napját követő második hónap 5. napjáig, vagy ha szolgálati viszonya ennél korábbi időpontban megszűnik, a szolgálati viszony megszűnése napjáig kell folyósítani."

68. § Az R6. 73/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"73/A. § (1) A Hjt. 32. § (5) bekezdése szerinti esetben az ismételt jogviszony-létesítésre a szolgálati viszony korábbi megszűnését követő 2 éven belül akkor kerülhet sor, ha az állomány tagja a szerződéses szolgálati viszony korábbi megszűnése vonatkozásában részére kifizetett leszerelési segélyt, visszailleszkedési támogatást vagy végkielégítést az új szolgálati viszony létesítéséig teljes összegben visszafizeti.

(2) A korábbi szerződéses szolgálati viszony megszűnésekor önkéntes tartalékos katonai szolgálatot vállalók által - az önkéntes tartalékos szolgálati viszony vállalt időtartamának letelte előtt - történő újabb szerződéses szolgálati viszony létesítéskor az (1) bekezdést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a megszűnő önkéntes tartalékos szolgálati viszony vonatkozásában kapott, a Hjt. 74/A. §-a szerinti juttatást, valamint a visszailleszkedési támogatás Hjt. 74. § (3) és (3a) bekezdése, illetve 247/E. § (3a) bekezdése szerinti részét nem kell visszafizetni."

69. § Az R6. V. Fejezete a következő 49. alcímmel egészül ki:

"49. Az önkéntes tartalékos szolgálat vállalását ösztönző juttatás

73/D. § (1) A Hjt. 74/A. §-a szerinti esetben az állomány tagja kéthavi távolléti díjnak megfelelő mértékű többletjuttatásra jogosult, ha

a) hivatásos vagy szerződéses katonai szolgálati viszonya nem a Hjt. 12. § (2) bekezdése, 38. § (8) bekezdése, 59. § (1) bekezdés c) és e) pontja, 59. § (2) bekezdés d) és e) pontja, 68. § (1) bekezdés a)-o) pontja, 79. § (5) bekezdése vagy 82. § (2) bekezdése alapján szűnik meg, és

b) hivatásos vagy szerződéses katonai szolgálati viszonya megszűnésekor önkéntes műveleti vagy önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálati viszonyt létesít.

(2) Az (1) bekezdés szerinti juttatás összegének megállapításakor a hivatásos vagy szerződéses katonai szolgálati viszony utolsó napján érvényes távolléti díjat kell alapul venni."

70. § Az R6. 74. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az önkéntes területvédelmi tartalékos katona tört havi illetményének megállapítása során a Hjt. 122. § (3) bekezdésének alkalmazása során a tárgyhónap munkanapjaiként az általános szolgálati rend szerinti munkanapokat kell figyelembe venni.

(5) Az önkéntes tartalékos katona a Hjt. 219. § (3) bekezdése szerinti lemondási jogát az ott meghatározott juttatások részösszege tekintetében is gyakorolhatja."

71. § Az R6. VI. Fejezete a következő 74/B. §-sal egészül ki:

"74/B. § A Hjt.

a) 215. § (6) bekezdése szerinti esetben a visszailleszkedési támogatást vagy annak érintett részét, illetve az önkéntes tartalékos szolgálat vállalását ösztönző juttatást,

b) 219. § (5) bekezdése szerinti esetben a szerződéskötési díjat

a megszűnő önkéntes tartalékos szolgálati viszony utolsó napjáig kell visszafizetni."

72. § Az R6.

a) 4. § (2) bekezdésében az "állomány tagja részére" szövegrész helyébe az "állomány tagja részére - a (3) és (4) bekezdés szerinti esetek kivételével -" szöveg,

b) 18. § (2) bekezdésében a "merülési napló" szövegrész helyébe a "nyilvántartás" szöveg,

c) 22. § (2) bekezdésében az "a 24 órás ügyeleti szolgálatot" szövegrész helyébe az "az ügyeleti szolgálatot" szöveg,

d) 25. § (1) bekezdésében a "HM közigazgatási államtitkára" szövegrész helyébe a "KÁT" szöveg,

e) 27. §-ában a "24 óránkénti" szövegrész helyébe az "óránkénti" szöveg, a "7,7%-a" szövegrész helyébe a "0,32%-a" szöveg,

f) 54. § (3) bekezdés c) pontjában a "pótlék" szövegrész helyébe a "pótlék," szöveg,

g) 74/A. § (3) bekezdésében a "66. § (2) bekezdése" szövegrész helyébe a "66. § (2) bekezdése és a 73/D. §-a" szöveg

lép.

8. A honvédelmi egészségkárosodási ellátással kapcsolatos eljárásrendről szóló 24/2016. (XII. 22.) HM rendelet módosítása

73. § A honvédelmi egészségkárosodási ellátással kapcsolatos eljárásrendről szóló 24/2016. (XII. 22.) HM rendelet (a továbbiakban: R7.) 1. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"h) tényleges szolgálati idő: a hivatásos és a szerződéses katonai szolgálati viszonyban, valamint a rendvédelmi szerveknél hivatásos szolgálati jogviszonyban töltött tényleges, beszámítás és kedvezményes szorzók nélkül számított szolgálati idő."

74. § Az R7. a következő 6/A. §-sal egészül ki:

"6/A. § A Hjt. 68/C. § (1) bekezdése szerinti kérelmet az állomány egészségi állapota miatt ügyei vitelében tartósan akadályozott, személyes nyilatkozattételre nem képes tagja helyett és nevében törvényes képviselője is előterjesztheti."

75. § Az R7. 6. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"6. Az egészségkárosodási ellátás megállapítása helyetti felmentési, nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezés vagy a szerződés megszűnésének megállapítása iránti kérelem

8. § (1) Az állomány tagja a Hjt. 68/A. § (6) bekezdése szerinti, a szolgálati viszony felmentéssel történő megszüntetése iránti kérelmét az állományilletékes parancsnok részére nyújthatja be. Az állományilletékes parancsnok a kérelem másolatának megküldésével tájékoztatja a központi személyügyi szervet és a központi pénzügyi szervezetet.

(2) Ha a szerződéses állomány tagja a Hjt. 68/A. § (6) bekezdése alapján kérelmezi a szerződése megszűnésének a Hjt. 59. § (5) bekezdése szerinti megállapítását, az állományilletékes parancsnok a kérelem másolatának megküldésével tájékoztatja a központi személyügyi szervet és a központi pénzügyi szervezetet.

(3) Ha az állomány tagja a Hjt. 68/A. § (6) bekezdése alapján kérelmezi a Hjt. 46. § (1) bekezdés t) pontja szerinti rendelkezési állományba helyezését, az állományilletékes parancsnok a kérelem másolatának megküldésével tájékoztatja a központi pénzügyi szervezetet."

76. § Az R7. a következő 23. §-sal egészül ki:

"23. § (1) E rendeletnek az egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított 1. § h) pontját az állomány tagjának ez irányú kérelme esetén az R. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyre is alkalmazni kell azzal, hogy ez esetben a Hjt. 68/B. § (4) bekezdése szerinti határidő a kérelem Honvédség általi kézhezvételét követő napon újrakezdődik, az addig megtett valamennyi eljárási cselekményt, jognyilatkozatot semmisnek kell tekinteni, és az eljárást ismételten le kell folytatni.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában folyamatban lévőnek minősül az ügy, ha az állomány tagja az R. hatálybalépésekor szolgálati viszonyban áll."

77. § Hatályát veszti az R7. 20. § (4) bekezdése.

9. Záró rendelkezések

78. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. és 4. alcím, valamint az 50. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Simicskó István s. k.,

honvédelmi miniszter

1. melléklet a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelethez

1. Az R1. 1. mellékletében foglalt táblázat B:52 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)
(A munkáltató jogkör megnevezése)
(52.)"- tábornok; főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes"

2. Az R1. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 65a-65d. sorral egészül ki:

(A)(B)(C)(D)(E)(F)(G)
(1.)(A hatáskör
területe)
(A munkáltatói jogkör megnevezése)(HVKF)(KNBSZ főigazgató)(Központi személyügyi
szerv vezető)
(MH ÖHP parancsnok)(Állományilletékes
parancsnok)
"65a.2.25. A Hjt. 44/A. §-a szerinti megállapodás
megkötése a hivatásos állomány tagjával,
valamint annak megszüntetése
65b.Tiszt, altisztX
65c.2.26. A Hjt. 44/A. § (2)-(5) bekezdése szerinti
feltételek a szerződéses állomány tagjának
állományba vételekor történő kikötése,
valamint a Hjt. 45. § (3) bekezdése szerinti
szerződésmódosítás
65d.Tiszt, altisztX"

2. melléklet a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelethez

1. Az R1. 4. melléklet A) rész I. pontjában foglalt táblázat E:18 mezője helyébe a következő mező lép:

(E)
(Általános előmeneteli rend)
(18.)"csoportfőnök-helyettes (K);
főosztályvezető-helyettes (K);
irodavezető (K);
osztályvezető;
titkárságvezető (K);
vezető szakreferens (K)"

2. Az R1. 4. melléklet A) rész I. pontjában foglalt táblázat E:20 mezője helyébe a következő mező lép:

(E)
(Általános előmeneteli rend)
(20.)"csoportfőnök (K)"

3. melléklet a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelethez

1. Az R1. 5. melléklet C) rész I. pontjában foglalt táblázat C:18 mezője helyébe a következő mező lép:

(C)
(Középszintű és más magasabb szintű parancsnokságok)
(18.)"főnök (K);
igazgató (K);
irodavezető (K);
katonai képviselő helyettes (K);
osztályvezető (K);
parancsnok (K);
parancsnok-helyettes (K);
törzsfőnök (K)"

2. Az R1. 5. melléklet D) rész I. pontjában foglalt táblázat C:18 mezője helyébe a következő mező lép:

(C)
(MH Egészségügyi Központ)
(18.)"hivatalvezető (K);
igazgató (K);
igazgatóhelyettes (K);
igazságügyi szakértő főorvos (K);
intézetvezető (K);
irodavezető (K);
központparancsnok (K);
osztályvezető (K);
osztályvezető főorvos (K);
parancsnok-helyettes (K);
rendelővezető (K);
részlegvezető (K);
törzsfőnök (K)"

4. melléklet a 10/2017.(VIII. 31.) HM rendelethez

1. Az R1. 15. melléklet 2. pontja a következő 2.52. alponttal egészül ki:

(Ügyeleti szolgálatok)

"2.52. Operatív Csoport"

2. Az R1. 15. melléklet 4. pontja a következő 4.69. és 4.70. alponttal egészül ki:

(Laktanyán kívüli készenléti szolgálatok)

"4.69. Speciális Objektumok Készenléti Szolgálat

4.70. Operatív Csoport"

3. Az R1. 15. melléklet 5. pontja a következő 5.14. ponttal egészül ki:

(Fegyveres vagy nemzetközi kötelezettségen alapuló készenléti szolgálat)

"5.14. A Hvt. 36. § (1) bekezdés e) pontja szerinti feladat ellátására irányuló készenléti szolgálat"

Tartalomjegyzék