149/2013. (V. 16.) Korm. rendelet

a Budapest Belváros-Lipótváros építési beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, "A belvárosi Olimpia Park és a környező utcák teljes körű felújításának kivitelezése" tárgyú beruházásnak a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről, valamint egyes kormányrendeleteknek az építésügyi és az építésfelügyeleti bírságokkal összefüggő módosításáról

A Kormány

az 1-3. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 4. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 12. pontjában,

a 6-7. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3. pontjában,

a 8. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt, a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat építési beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságokként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben szakhatóságokként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

2. § Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben a szakhatóság - a hatóság határozatának jogerőre emelkedéséig felhasználható - előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki.

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

(2) Az eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket - az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével - hirdetményi úton kézbesíti. A döntés kézbesítésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő nap.

4. § (1) A Kormány "A belvárosi Olimpia Park és a környező utcák teljes körű felújításának kivitelezése" tárgyú beruházás során szükséges, a (2) bekezdésben meghatározott beszerzések tekintetében megállapítja, hogy a beszerzések során a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet közösségi beszerzésre vonatkozó szabályainak alkalmazása olyan információk átadására kötelezné Magyarországot, amelynek felfedése ellentétes az állam biztonságához fűződő alapvető érdekével.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beszerzésnek minősül a belvárosi Olimpia Park, Széchenyi rakpart, Balassi Bálint utca, Falk Miksa utca, Markó utca, Stollár Béla utca, Balaton utca, Nagy Ignác utca, Bihari János utca, Bajcsy-Zsilinszky út érintett szakasza által körülhatárolt terület teljes körű megújításának kivitelezésével kapcsolatos építési beruházások, valamint a kapcsolódó árubeszerzések és szolgáltatások megrendelése.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1-4. §-ának rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

6. § Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (8)-(9) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott építésfelügyeleti hatóság által jogerősen megállapított bírságot a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01220122-50003008 számú célelszámolási számlára, készpénzátutalási megbízással, átutalási megbízással, bankkártyás átutalással vagy - amennyiben a feltételei fennállnak - elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül kell megfizetni.

(9) A sajátos építményfajták körében, a (8) bekezdésben meghatározottól eltérő építésfelügyeleti hatóság által jogerősen kiszabott bírságot a sajátos építményfajta tekintetében feladatkörrel rendelkező miniszter által meghatározott előirányzat számlájára kell befizetni."

7. § Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A bírságot az azt megállapító jogerős határozatban előírt határidőn belül - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01220122-50003008 számú célelszámolási számlára, készpénzátutalási megbízással, átutalási megbízással, bankkártyás átutalással vagy - amennyiben a feltételei fennállnak - elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül kell megfizetni."

8. § Hatályát veszti az építésügyi célelőirányzatról szóló 10/2009. (IV. 14.) NFGM rendelet.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 149/2013. (V. 16.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCDE
1Beruházás megnevezéseBeruházás azonosítójaA beruházás
megvalósításával kapcsolatos
engedélyezési eljárások
Első fokon eljáró hatóságMásodfokon eljáró
hatóság
2A Budapest Belváros-
Lipótváros közterületeinek
rekonstrukciója
(szilárdburkolatú területek és
zöldfelületek, valamint azok
berendezési tárgyainak
felújítása, átépítése, közterületi
szobor bontása és felállítása, a
park kiszolgáló építményeinek
- porta, kölcsönző és
elsősegélynyújtó hely, fedett
információs, kiállító és pihenő
tér, valamint illemhely -
építése)
Budapest belterület
1. 24713 (Nádor utca),
2. 24666 (Akadémia utca),
3. 24511 (Mérleg utca egy szakasza),
4. 24510 (Mérleg utca egy szakasza),
5. 24566 (Vigyázó Ferenc utca),
6. 24640 (Arany János utca egy szakasza),
7. 24641 (Arany János utca egy szakasza),
8. 24643 (Arany János utca egy szakasza),
9. 24644 (Arany János utca egy szakasza),
10. 24645 (Arany János utca egy szakasza),
11. 24625 (Hercegprímás utca egy szakasza),
12. 24610 (Sas utca egy szakasza),
13. 24850 (Vadász utca egy szakasza),
14. 24851 (Vadász utca egy szakasza),
15. 24792 (Vadász utca egy szakasza),
16. 24778 (Bank utca egy szakasza),
17. 24779 (Bank utca egy szakasza),
18. 24804 (Nagysándor József utca egy szakasza),
19. 24803 (Nagysándor József utca egy szakasza),
20. 24868 (Hold utca egy szakasza),
21. 24869 (Hold utca egy szakasza),
22. 24780 (Hold utca egy szakasza),
23. 24732 (Aulich utca),
általános építésügyi hatósági
eljárások,
Budapest Főváros
Kormányhivatala V. Kerületi
Hivatalának Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala
3fakivágás, parkrendezés,
fatelepítés
Belváros-Lipótváros Budapest
Főváros V. kerületi
Önkormányzat jegyzője
Budapest Főváros
Kormányhivatala
4örökségvédelmi engedélyek és
régészeti feltárásokkal
kapcsolatos engedélyek
Budapest Főváros
Kormányhivatala V. Kerületi
Hivatalának Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala
524. 24719 (Vécsey utca),
25. 24834/1 (a Vértanúk tere),
26. 24725 (Honvéd utca egy szakasza),
27. 24881 (Honvéd utca egy szakasza),
28. 24882 (Honvéd utca egy szakasza),
29. 24971/2 (Honvéd utca egy szakasza),
30. 24660 (Széchenyi utca egy szakasza),
31. 24661 (Széchenyi utca egy szakasza),
32. 24654 (Tüköry utca),
33. 24678 (Steindl Imre utca egy szakasza),
34. 24679 (Steindl Imre utca egy szakasza),
35. 24694 (Zoltán utca egy szakasza),
36. 24695 (Zoltán utca egy szakasza),
37. 24708 (Garibaldi utca),
38. 24698/2 (Garibaldi köz),
39. 24834/2 (Báthory utca),
40. 24890 (Kozma Ferenc utca),
41. 24899 (Vajkay utca),
42. 24973/2 (Szemere utca egy szakasza),
43. 24876 (Szemere utca egy szakasza),
44. 24877 (Szemere utca egy szakasza),
45. 24975/2 (Nagy Ignác utca egy szakasza),
46. 24868 (Nagy Ignác utca egy szakasza),
47. 24869 (Nagy Ignác utca egy szakasza),
48. 24977/2 (Bihari János utca egy szakasza),
49. 24850 (Bihari János utca egy szakasza),
50. 24851 (Bihari János utca egy szakasza),
51. 24859 (Kálmán Imre utca),
52. 24892 (Alkotmány utca),
53. 24912 (Szalay utca),
54. 24913 (Szalay utca),
55. 24914 (Szalay utca),
56. 24950/2 (Markó utca egy szakasza),
57. 24951/2 (Markó utca egy szakasza),
58. 24952/2 (Markó utca egy szakasza),
59. 24953/2 (Markó utca egy szakasza),
környezetvédelmi hatósági
eljárások
Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Főfelügyelőség
6útügyi hatósági engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala Közlekedési
Felügyelősége
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
7a Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatalról és a
területi mérésügyi és műszaki
biztonsági hatóságokról szóló
320/2010. (XII. 27.) Korm.
rendelet 12. § (2) bekezdése és
13. § (2) bekezdése szerinti
engedélyezési eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala Mérésügyi
és Műszaki Biztonsági
Hatósága
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
8vízügyi hatósági eljárásokKözép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Főfelügyelőség
9hírközlési hatósági eljárásokNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
10földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági
eljárások, telekalakítási
eljárások
Budapesti 2. Számú
Földhivatal
Budapest Főváros
Kormányhivatalának
Földhivatala
11beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi eljárásai
Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
12tűzvédelmi hatósági ügyekben
eltérési engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
1360. 24954/2 (Markó utca egy szakasza),
61. 24955/2 (Markó utca egy szakasza),
62. 24956/2 (Markó utca egy szakasza),
63. 24982 (Stollár Béla utca egy szakasza),
64. 24983 (Stollár Béla utca egy szakasza),
65. 24984 (Stollár Béla utca egy szakasza),
66. 24985 (Stollár Béla utca egy szakasza),
67. 24987 (Stollár Béla utca egy szakasza),
68. 24996 (Falk Miksa utca egy szakasza),
69. 24965/2 (Falk Miksa utca egy szakasza),
70. 24989/2 (Balassi Bálint utca),
71. 25003 (Balaton utca egy szakasza),
72. 25004 (Balaton utca egy szakasza),
73. 25005 (Balaton utca egy szakasza),
74. 25006 (Balaton utca egy szakasza),
75. 25007 (Balaton utca egy szakasza),
76. 25122/4 (Jászai Mari tér),
77. 25122/6 (jászai Mari tér),
78. 24897/2 (Széchenyi felső rakpart),
79. 24957 (Olimpia Park egy része),
80. 24988 (Olimpia Park egy része)
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területek,
illetve ezen területekből telekalakítás folytán
kialakított területek.
bányahatósági engedélyekMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal Budapesti
Bányakapitányság.
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
14azon beépített tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi ügyeivel
kapcsolatos eljárások, amelyek
tervezése, kivitelezése
jogszabályban, nemzeti
szabványban teljes körűen
nem szabályozott
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
15a jogszabályokban rögzített
tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel kapcsolatos
hatósági eljárások
Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
16Villamospálya átépítésének
engedélyezési eljárása
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási
Hivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

2. melléklet a 149/2013. (V. 16.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő hatáskörrel rendelkező szakhatóságok

ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyBudapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala
3.régészet és műemlékvédelemBudapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala
4.környezetvédelem,
természetvédelem és vízügyi
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Főfelügyelőség
5.katasztrófavédelemFővárosi Katasztrófavédelmi IgazgatóságBelügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
6.tűzvédelemFővárosi Katasztrófavédelmi IgazgatóságBelügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
7.közlekedésBudapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési
Felügyelősége
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
8.egészségügyBudapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
9.élelmiszer-egészségügyPest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatósága
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
10.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság HivatalaNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
11.műszaki biztonságBudapest Főváros Kormányhivatala Mérésügyi és Műszaki
Biztonsági Hatósága
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
12.rendészetV. kerületi RendőrkapitányságBudapesti Rendőr-főkapitányság
13.bányászatMagyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti
Bányakapitányság
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
14.honvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal igazgatójahonvédelemért felelős miniszter

Tartalomjegyzék