238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet

az építésfelügyeleti bírságról

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. §-a (1) bekezdésének o) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §[1]

(1) E rendelet rendelkezéseit - a (2) bekezdés szerinti eltéréssel - az építőipari kivitelezési tevékenység jogosulatlan vagy szakszerűtlen végzőjével szembeni építésfelügyeleti bírság megállapítására és megfizetésére kell alkalmazni.

(2) E rendelet rendelkezéseit a sajátos építményfajtákra eltérő szabályozás hiányában kell alkalmazni.

1/A. §[2]

(1) Az építésfelügyeleti hatóság jogosulatlan, szakszerűtlen tevékenység folytatása esetén az építési folyamat résztvevőjével szemben - a (2) bekezdés kivételével - a 1/A-2/A. § szerint megállapított építésfelügyeleti bírságot alkalmazza.

(2)[3] Az építésfelügyeleti hatóság - az 1. mellékletben foglalt táblázat 13. pontjában meghatározott jogsértések kivételével - az építésfelügyeleti bírság megállapítását mellőzi, ha a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény szerinti figyelmeztetés feltételei fennállnak.

1/B. §[4]

Az építésfelügyeleti bírságot - a (2) bekezdés szerinti eltérésre tekintettel - az 1. mellékletben foglalt

a)[5] táblázat 3., 4. és 4a. pontjában meghatározott jogsértő cselekmény fennállása esetén: a teljes építményre vagy az építési tevékenység eredményére vonatkozó, az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épbír.) 3. § (3) bekezdése szerinti számított építményérték,

b)[6] táblázat 4b. és 5. pontjában a kivitelezési dokumentációt készítő építészeti-műszaki tervezőre (a továbbiakban: tervező) vonatkozóan meghatározott jogsértő cselekmény fennállása esetén: a kivitelezési dokumentáció elkészítésére vonatkozó tervezési szerződésben megjelölt tervezési díj, ennek hiányában a tervezett építmény, építményrész vagy építményszerkezet Épbír. 3. § (3) bekezdése szerint számított építményértéknek a 3%-a (a továbbiakban: számított tervezési érték),

c)[7] táblázat 6-13. pontjában az építtetőre, az építési műszaki ellenőrre, a fővállalkozó kivitelezőre és annak a felelős műszaki vezetőjére meghatározott jogsértő állapot fennállása esetén: a fővállalkozói kivitelezési szerződésben rögzített építési tevékenység eredményére az Épbír. 3. § (3) bekezdés szerinti számított építményérték,

d)[8] táblázat 6-13. pontjában a megrendelő vállalkozó kivitelezőre, az alvállalkozó kivitelezőre és e kivitelezők felelős műszaki vezetőire meghatározott jogsértő cselekmény fennállása esetén: az alvállalkozó kivitelezési szerződésében rögzített, az építési tevékenység eredményére az Épbír. 3. § (3) bekezdése szerinti számított építményérték

figyelembevételével kell megállapítani.

2. §

(1)[9] A bírság mértéke - a (2)-(3) bekezdés szerinti eltérésre tekintettel - az 1. mellékletben foglalt

a)[10] táblázat 3., 4. és 4a. pontjában meghatározott jogsértő cselekmény fennállása esetén: az építési folyamat résztvevőire vonatkozóan, az egyes jogsértő cselekményhez meghatározott összeg, hozzáadva az ugyanitt megadott szorzószám és az 1/B. § a) pontja szerint számított érték 50 millió forintot meghaladó részének szorzatához, de legfeljebb az ugyanitt megjelölt legmagasabb bírságösszeg,

b)[11] táblázat 4b. és 5. pontjában a tervezőre vonatkozóan meghatározott jogsértő cselekmény fennállása esetén: az építési folyamat résztvevőire vonatkozóan, az egyes jogsértő cselekményhez meghatározott összeg, hozzáadva az ugyanitt megadott szorzószám és az 1/B. § b) pontja szerinti tervezési díj vagy számított tervezési érték 5 millió forintot meghaladó részének szorzatához, de legfeljebb az ugyanitt megjelölt legmagasabb bírságösszeg,

c)[12] táblázat 6-13. pontjában az építtetőre, az építési műszaki ellenőrre, a fővállalkozó kivitelezőre és a felelős műszaki vezetőjére meghatározott jogsértő cselekmény fennállása esetén: az építési folyamat résztvevőire vonatkozóan, az egyes jogsértő cselekményhez meghatározott összeg, hozzáadva az ugyanitt megadott szorzószám és az 1/B. § c) pontja szerint számított érték 20 millió forintot meghaladó részének szorzatához, de legfeljebb az ugyanitt megjelölt legmagasabb bírságösszeg,

d)[13] táblázat 6-13. pontjában a megrendelő vállalkozó kivitelezőre, az alvállalkozó kivitelezőre és e kivitelezők felelős műszaki vezetőire meghatározott jogsértő cselekmény fennállása esetén: az építési folyamat résztvevőire vonatkozóan, az egyes jogsértő cselekményhez meghatározott összeg hozzáadva az ugyanitt megadott szorzószám és az 1/B. § d) pontja szerint számított érték 20 millió forintot meghaladó részének szorzatához, de legfeljebb az ugyanitt megjelölt legmagasabb bírságösszeg,

e)[14] táblázat 14-32. pontjában meghatározott jogsértő cselekmény fennállása esetén: az építési folyamat résztvevőire vonatkozóan, az adott jogsértő cselekményhez meghatározott bírságösszeg.

(1a)[15] Ha a kivitelezési szerződésben rögzített építési tevékenység eredményére az Épbír. nem határoz meg egységárat, akkor építésfelügyeleti bírság megállapításakor a számított építményértéket nullának kell tekinteni.

(2)[16] A bírság mértéke az (1) bekezdés szerint megállapított bírságösszeg

a) 150%-a

aa) a műemléki vagy a helyi védelem alatt álló építményen végzett építési tevékenység esetében,

ab) védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen, műemléki területen (műemléki környezetben, műemléki jelentőségű területen, történeti tájon), helyi védelem alatt álló, a világörökség részét képező vagy védett természeti területen épített építmény, illetve végzett építési tevékenység esetében;

b) 50%-a építmény bontása esetében.

(3)[17] A bírság mértéke az (1)-(2) bekezdés szerint megállapított bírságösszeg 150%-a - az 1. melléklet táblázat 13. pontjában meghatározott jogsértő cselekmény kivételével -, ha kiszabására azzal szemben kerül sor, akit 3 éven belül legalább két alkalommal jogerősen vagy végleges döntéssel építésfelügyeleti bírsággal sújtottak.

(3a)[18] Az építésfelügyeleti hatóság az Étv. 39. § (6) bekezdése szerinti kivitelező jogsértő cselekményével kapcsolatos építésfelügyeleti bírságot - a kivitelező által elvégzett építési tevékenységre az Épbír. 3. § (3) bekezdése szerint számított építményértéket alapul véve - a fővállalkozó kivitelezőre vonatkozó bírság-megállapítási szabályok szerint köteles megállapítani.

(4)[19] Az építésfelügyeleti hatóság egy ellenőrzés eredményeként ugyanazon résztvevővel szemben egy cselekménnyel összefüggésben megállapított több jogsértés miatt

a) a legmagasabb bírságot eredményező jogsértő cselekményhez kapcsolódó építésfelügyeleti bírság ötven százalékkal megemelt összege vagy

b) a megállapított jogsértések összeadott bírságösszege

közül azt szabja ki, amelynek a mértéke alacsonyabb.

(5) Ha az elkövető többfajta építési tevékenység folytatásában több jogsértő cselekményt is megvalósít, a bírságot vele szemben a (4) bekezdés figyelembevételével, tevékenységenként kell kiszabni.

(6) A bírság mértékét ezer forintra való kerekítéssel kell megállapítani.

(7)[20] A bírságot az azt kiszabó határozat véglegessé válásától számított harminc napon belül kell megfizetni a határozatban megjelölt számlaszámra. A teljesítési határidő előtt benyújtott kérelemre halasztás egy alkalommal engedélyezhető legfeljebb harminc napra.

(8)[21] Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott építésfelügyeleti hatóság által végleges döntéssel megállapított bírságot a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01040281-00000000 számú Miniszterelnökség fejezeti építésügyi és építésfelügyeleti bírság bevételek beszedési számlára, készpénzátutalási megbízással, átutalási megbízással, bankkártyás átutalással vagy - amennyiben a feltételei fennállnak - elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül kell megfizetni.

(9)[22] A sajátos építményfajták körében, a (8) bekezdésben meghatározottól eltérő építésfelügyeleti hatóság által végleges döntéssel kiszabott bírságot a sajátos építményfajta tekintetében feladatkörrel rendelkező miniszter által meghatározott előirányzat számlájára kell befizetni.

2/A. §[23]

(1)[24] Az építési műszaki ellenőr az 1. mellékletben foglalt táblázat 6. pontja szerinti esetben, mentesül a bírság megfizetése alól, ha bizonyítja, hogy az adott jogsértő cselekményt az építési naplóban rögzítette és arról az építtetőt tájékoztatta.

(2)[25] Az építési műszaki ellenőrrel szemben az 1. mellékletben foglalt táblázat 5., 7., 10., 12-13. pontja szerint megállapított bírság az építtetőt terheli, ha az építési műszaki ellenőr bizonyítja, hogy az adott jogsértő cselekményt az építési naplóban rögzítette, e tényről az építtetőt tájékoztatta, és az építtető ennek ellenére a szükséges intézkedés megtételét elmulasztotta.

(2a)[26]

(3)[27] Ha a kivitelező az építési napló vezetésével a felelős műszaki vezetőt bizonyíthatóan megbízza, akkor az építési napló hiánya vagy az építési napló vezetésére vonatkozó szabályok megsértése miatt a kivitelezőt terhelő I. mellékletben foglalt táblázat 8. és 26. pontjában meghatározott bírságtétel a felelős műszaki vezetőt terheli.

(4)[28] Az Étv. 40/A. §-ában meghatározott esetben a vállalkozó kivitelező az utasítást és az azt megtagadó jognyilatkozatot köteles az építési naplóba bejegyezni és az építtetőt e tényről tájékoztatni. Ebben az esetben a fővállalkozó kivitelező az 1. mellékletben foglalt táblázat 7., 10., 12-13. pontjában és a fővállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetője az 1. mellékletben foglalt táblázat 7., 12-13. pontjában meghatározott bírságtétel alól mentesül és helyette a bírság az építtetőt terheli.

(5)[29] A felelős műszaki vezetővel szemben megállapított, az 1. mellékletben foglalt táblázat 7. pontja szerinti bírság a fővállalkozó kivitelezőt terheli, ha a felelős műszaki vezető bizonyítja, hogy az adott jogsértő cselekményről a fővállalkozó kivitelezőt tájékoztatta, aki ennek ellenére a szükséges intézkedés megtételét elmulasztotta.

3. §[30]

(1)[31]

(2) A bírság kiszabásáról szóló végleges határozatot közölni kell[32]

a) az illetékes építésügyi hatósággal,

b)[33] a névjegyzéket vezető szervvel, ha a bírság kiszabására az építési műszaki ellenőrrel, a tervezővel, a tervezői művezetővel vagy a felelős műszaki vezetővel szemben került sor,

c)[34]

d)[35] ) a vállalkozó kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzékét vezető szervvel.

(3)[36] A befizetés megtörténtét a befizetést követő nyolc napon belül a kötelezett igazolja a bírságot megállapító építésfelügyeleti hatóság részére.

(4)[37]

(5)[38]

(6)[39] Az építésfelügyeleti hatóság a bírság kiszabásával kapcsolatos minden döntését és intézkedését az - az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló kormányrendelet szerinti - elektronikus építésügyi bírságnyilvántartó (e-bírság) alkalmazásban rögzíti.

3/A. §[40]

Az építésfelügyeleti hatóság bírságot megállapító határozata - a katonai építésfelügyeleti hatóság által hozott határozat kivételével - tartalmazza

a) az e-bírság elektronikus alkalmazás által generált egyedi bírság-azonosító kódot,

b) a figyelmeztetést arról, hogy az egyedi bírság-azonosító kódot az építésfelügyeleti hatóság által rendelkezésre bocsátott készpénz-átutalási megbízáson vagy a banki átutalási megbízáson fel kell tüntetni.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő kivitelezési tevékenység építésfelügyeleti ellenőrzése során is alkalmazni kell.

5. §[41]

E rendeletnek - az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági eljárásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 177/2010. (V. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdésével megállapított - 1. § c) pontját, valamint e rendeletnek - a Kr. 1. § (3) bekezdésével megállapított - 3/A. §-át a Kr. hatálybalépését követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

6. §[42]

Ha az építésfelügyeleti hatósági ellenőrzés a vállalkozó kérelmére indul, a feltárt mulasztások megszüntetésének előírása mellett csak életveszélyt okozó hiányosság esetében vagy az építési napló vezetésének hiánya miatt lehet építésfelügyeleti bírságot megállapítani.

7. §[43]

(1) E rendeletnek az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a 2013. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendeltnek a Módr. 7. § (2) bekezdésével megállapított rendelkezéseit a 2013. július 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

8. §[44]

Az egyes építésüggyel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelettel megállapított 1. mellékletben foglalt táblázat 3. sorát 2016. július 1-jét követően kell alkalmazni.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelethez[45]

Az építőipari kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó jogsértő cselekmények esetén megállapítható bírság összegek

[46]
ABCDEFGHI
1Az építőipari kivitelezési tevékenység kapcsolódó jogsértő cselekményekA bírság összegének meghatározása (az 1/A. § szerinti számított építményérték a 3., a 4. és a 4a. pontban 50 millió forintot, a 4b. és az 5. pontban a tervezőre vonatkozóan 5 millió forintot, a 4b-13. pontban 20 millió
forintot meghaladó része: SZÉ)
2ÉpíttetőTervezőTervezői művezetőÉpítési műszaki
ellenőr
Fővállalkozó
kivitelező
Megrendelő
vállalkozó kivitelező
Alvállalkozó
kivitelező
Felelős műszaki
vezető
3Tervezői művezető közreműködésének mellőzése,
jogszabályban előírt kötelezettség esetén
100 000 Ft
+ 0,005xSZÉ
legfeljebb
500 000 Ft
4Építési műszaki ellenőr közreműködésének mellőzése,
jogszabályban előírt kötelezettség esetén
100 000 Ft
+ 0,005xSZÉ
legfeljebb
500 000 Ft
4a.Az építtető az Étv. 33/A. § (2)-(3) bekezdései szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet - az építésfelügyeleti hatóság tájékoztatásában foglaltak ellenére - a bejelentéstől számított 15 nap elteltével megkezdi500 000 Ft
+ 0,015xSZÉ
legfeljebb
5 000 000 Ft
4b.Az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött
építési tevékenységet az egyszerű bejelentés kivitelezési
dokumentáció alapján, de az Étv. 13. § (2) bekezdés a) és
b) pontjának megsértésével végzik
200 000 Ft
+ 0,005xSZÉ
legfeljebb
500 000 Ft
5Az engedélyezési dokumentáció és a kivitelezési dokumentáció
összhangjának hiánya
80 000 Ft
+ 0,003xSZÉ
legfeljebb
300 000 Ft
100 000 Ft
+ 0,01xSZÉ
legfeljebb
500 000 Ft
80 000 Ft
+ 0,003xSZÉ
legfeljebb
300 000 Ft
80 000 Ft
+ 0,003xSZÉ
legfeljebb
300 000 Ft
6Építőipari kivitelezési tevékenység végzése kivitelezési
dokumentáció nélkül
80 000 Ft
+ 0,003xSZÉ
legfeljebb
300 000 Ft
80 000 Ft
+ 0,003xSZÉ
legfeljebb
300 000 Ft
100 000 Ft
+ 0,005xSZÉ
legfeljebb
500 000 Ft
80 000 Ft
+ 0,003xSZÉ
legfeljebb
300 000 Ft
7Kivitelezési dokumentációtól eltérő kivitelezés80 000 Ft
+ 0,003xSZÉ
legfeljebb
200 000 Ft
80 000 Ft
+ 0,003xSZÉ
legfeljebb
200 000 Ft
150 000 Ft
+ 0,005xSZÉ
legfeljebb
500 000 Ft
100 000 Ft
+ 0,005xSZÉ
legfeljebb
400 000 Ft
8Az építési főnapló készenlétbe helyezésének vagy
megnyitásának a hiánya
80 000 Ft
+ 0,003xSZÉ
legfeljebb
200 000 Ft
200 000 Ft
+ 0,01xSZÉ
legfeljebb
1 500 000 Ft
9Az építési alnapló készenlétbe helyezésének vagy
megnyitásának a hiánya
80 000 Ft
+ 0,003xSZÉ
legfeljebb
200 000 Ft
200 000 Ft
+ 0,01xSZÉ
legfeljebb
1 000 000 Ft
10Építőipari kivitelezési tevékenység végzése felelős műszaki
vezető nélkül, a jogszabályi kötelezettség fennállása esetén
80 000 Ft
+ 0,003xSZÉ
legfeljebb
250 000 Ft
80 000 Ft
+ 0,003xSZÉ
legfeljebb
250 000 Ft
150 000 Ft
+ 0,01xSZÉ
legfeljebb
1 000 000 Ft
100 000 Ft
+ 0,005xSZÉ
legfeljebb
300 000 Ft
150 000 Ft
+ 0,01xSZÉ
legfeljebb
500 000 Ft
11Építési szakmunka végeztetése vagy végzése a tevékenységre
előírt szakmai feltétel hiányában, foglalkoztatott személyenként
megállapítva
150 000 Ft
+ 0,004xSZÉ
legfeljebb
500 000 Ft
150 000 Ft
+ 0,004xSZÉ
legfeljebb
400 000 Ft
80 000 Ft
+ 0,003xSZÉ
legfeljebb
200 000 Ft
12Szakszerűtlen kivitelezés, ezen belül a nem megfelelő
teljesítményű építési termékek vagy szerkezetek felhasználása,
beépítése
80 000 Ft
+ 0,003xSZÉ
legfeljebb
200 000 Ft
80 000 Ft
+ 0,003xSZÉ
legfeljebb
200 000 Ft
100 000 Ft
+ 0,005xSZÉ
legfeljebb
500 000 Ft
150 000 Ft
+ 0,005xSZÉ
legfeljebb
800 000 Ft
13Az állékonyságot, az életet vagy egészséget veszélyeztető
állapot előidézése
200 000 Ft
+ 0,005xSZÉ
legfeljebb
800 000 Ft
200 000 Ft
+ 0,005xSZÉ
legfeljebb
800 000 Ft
400 000 Ft
+ 0,006xSZÉ
legfeljebb
1 500 000 Ft
500 000 Ft
+ 0,015xSZÉ
legfeljebb
5 000 000 Ft
14Nem megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező
foglalkoztatása, foglalkoztatás elfogadása, ha építtető a
foglalkoztató
100 000 Ft150 000 Ft
15Nem megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező
foglalkoztatása, foglalkoztatás elfogadása, ha kivitelező a
foglalkoztató
150 000 Ft100 000 Ft
16Tervezői művezető nem rendelkezik megfelelő jogosultsággal100 000 Ft100 000 Ft
17Az építési műszaki ellenőr nem rendelkezik megfelelő
jogosultsággal
100 000 Ft100 000 Ft
18Nem megfelelő jogosultsággal rendelkező kivitelezővel
vállalkozási jogviszony létesítése
100 000 Ft100 000 Ft100 000 Ft
19Nem megfelelő jogosultsággal rendelkező felelős műszaki
vezető foglalkoztatása, foglalkoztatás elfogadása
100 000 Ft100 000 Ft100 000 Ft100 000 Ft
20Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésére vonatkozó
bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása
60 000 Ft
21A kivitelezési dokumentáció készítésére vonatkozó írásbeli
tervezési szerződés hiánya
150 000 Ft150 000 Ft
22Írásbeli tervezői művezetői szerződés hiánya100 000 Ft100 000 Ft
23Írásbeli kivitelezési szerződés hiánya100 000 Ft100 000 Ft100 000 Ft100 000 Ft
24A névjegyzéket vezető szervnek nem bejelentett vállalkozó
kivitelezővel történt szerződés
80 000 Ft80 000 Ft80 000 Ft
25Kivitelezési dokumentáció készítésére vonatkozó írásbeli
szerződés hiánya, ha ez a kivitelező feladata
150 000 Ft150 000 Ft
[47]
26Az építési napló vezetésére vonatkozó követelmények
megsértése
80 000 Ft80 000 Ft80 000 Ft
27Az építési napló bejegyzésére vonatkozó követelmények
megsértése
80 000 Ft80 000 Ft80 000 Ft
28Jogszabályban előírt kötelezettség esetén a tervezői művezetés legalább hat alkalmának nem teljesítése80 000 Ft
29Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 5. § (6) vagy (7) bekezdése szerinti tájékoztatás
elmulasztása
50 000 Ft
30Építtetői fedezetkezelés hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési
tevékenység megkezdése fedezetkezelői szerződés hiányában
500 000 Ft
31Építtetői fedezetkezelés hatálya alá tartozó építési beruházás
esetén az alvállalkozó kivitelező a teljesítésének megkezdéséig
nem kapja meg a megrendelő vállalkozó kivitelezőtől az
elektronikus alvállalkozói nyilvántartáshoz használatát biztosító
jelszót
150 000 Ft
32Építtetői fedezetkezelés hatálya alá tartozó építési beruházás
esetén az alvállalkozó kivitelező - használatot biztosító jelszó
birtokában - nem rögzíti szerződésének adatait az elektronikus
alvállalkozói nyilvántartásban
80 000 Ft

2. melléklet a 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelethez[48]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[2] Beiktatta a 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[3] Módosította a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[4] Beiktatta a 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[5] Módosította a 144/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2017.06.28.

[6] Módosította a 144/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2017.06.28.

[7] Módosította a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. § d) pontja. Hatályos 2016.06.29.

[8] Módosította a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. § e) pontja. Hatályos 2016.06.29.

[9] Megállapította a 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[10] Módosította a 144/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2017.06.28.

[11] Módosította a 144/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2017.06.28.

[12] Módosította a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. § h) pontja. Hatályos 2016.06.29.

[13] Módosította a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. § i) pontja. Hatályos 2016.06.29.

[14] Módosította a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. § j) pontja. Hatályos 2016.06.29.

[15] Beiktatta a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.03.15.

[16] Megállapította a 9/2008. (I. 26.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.02.02.

[17] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 153. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[18] Beiktatta a 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[19] Megállapította a 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[20] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 153. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[21] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 153. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[22] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 153. § d) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[23] Beiktatta a 9/2008. (I. 26.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2008.02.02.

[24] Módosította a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. § l) pontja. Hatályos 2016.06.29.

[25] Módosította a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. § m) pontja. Hatályos 2016.06.29.

[26] Hatályon kívül helyezte a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2014.03.15.

[27] Módosította a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. § n) pontja. Hatályos 2016.06.29.

[28] Beiktatta a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.06.29.

[29] Megállapította a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.06.29.

[30] Megállapította a 196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 13/2019. (II. 11.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2019.02.27.

[32] A nyitó szövegrészt módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 153. § e) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[33] Módosította a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. § o) pontja. Hatályos 2016.06.29.

[34] Hatályon kívül helyezte a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2013.07.19.

[35] Beiktatta a 177/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.05.28.

[36] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 38. §-a. Hatályos 2020.03.01.

[37] Hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 154. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[38] Hatályon kívül helyezte a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatálytalan 2021.01.01.

[39] Megállapította a 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2013.01.01.

[40] Megállapította a 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 5. § - a. Hatályos 2013.01.01.

[41] Beiktatta a 177/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2010.05.28.

[42] Beiktatta a 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 6. § - a. Hatályos 2013.01.01.

[43] Beiktatta a 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 6. § - a. Hatályos 2013.01.01.

[44] Beiktatta a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2016.06.29.

[45] Megállapította a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése (lásd 1. melléklet). Hatályos 2016.06.29.

[46] Módosította a 13/2019. (II. 11.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2019.02.27.

[47] Módosította a 244/2019. (X. 22.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2019.11.09.

[48] Hatályon kívül helyezte a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatálytalan 2016.06.29.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére