Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. §-a (1) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

E rendelet rendelkezéseit - a sajátos építményfajtákra vonatkozó külön szabályozás hiányában - az építményekkel kapcsolatos építésügyi bírság megállapítására és megfizetésére kell alkalmazni.

Az építésügyi bírság kiszabásának esetei

2. §[1]

Az építésügyi hatóság a jogszerűtlen építési tevékenység esetében építésügyi bírsággal (a továbbiakban: bírság) sújtja az építtetőt vagy az ingatlan tulajdonosát.

A bírság mértéke és számítása

2/A. §[2]

3. §[3]

(1) A bírság mértéke az alapbírság és a számított építményérték (4) bekezdés és a 2. melléklet figyelembevételével meghatározott értékének az összege. A bírság mértékét a 3. melléklet szerint - a kerekítés szabályai alkalmazva - 10 000 forintra való kerekítéssel kell megállapítani.

(2) Az alapbírság mértéke

a)[4] műemléki területen álló, nem védett építményen jogszerűtlenül végzett építési tevékenység esetén: 390 000 forint,

b)[5] helyi védelem alatt álló építményen jogszerűtlenül végzett építési tevékenység esetén: 325 000 forint,

c)[6] építési engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően végzett építési tevékenység esetén: 260 000 forint,

d)[7] engedélytől eltérően meg nem épült építményrész esetén, ha annak hiányában a megvalósult építmény anyagi jogi jogszabályt sért: 130 000 forint,

e)[8] az építési engedély véglegessé válása előtt megkezdett, vagy az építési engedély végrehajthatóságának felfüggesztése alatt végzett építési tevékenység esetén, ha az építtető az engedélyezett tervtől nem tért el: 65 000 forint,

f)[9] bontás tudomásulvétele nélkül végzett bontási tevékenység esetén: 65 000 forint,

g)[10] építési engedély nélkül végezhető, de anyagi jogi jogszabályt sértő módon végzett építési tevékenység esetén: 65 000 forint.

h)[11] az Étv. szerinti egyszerű bejelentés nélkül vagy - a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló kormányrendeletben meghatározott kivétellel - a bejelentéstől eltérően vagy az anyagi jogi jogszabályt sértő módon vagy a természetes személy építtető esetében 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladóan megépült vagy bővített lakóépület nem saját lakhatásának biztosítására vonatkozóan, vagy nem természetes személy által 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladóan megépült vagy bővített lakóépület esetében bejelentéssel végzett építési tevékenység esetén: 130 000 forint.

(3) A számított építményérték az elkészült, kivitelezés alatt álló, vagy elbontott

a) építményhez, építményrészhez, megmozgatott földmennyiséghez hozzárendelt, az 1. melléklet szerinti egységár, valamint

b)[12] az építmény, építményrész, - építésügyi hatósági engedély, építészeti-műszaki tervdokumentáció vagy felmérés alapján számított - nettó alapterületének, térfogatának, felületének, hosszának vagy darabszámának, a megmozgatott földmennyiség tervdokumentáció vagy felmérés alapján számított térfogatának szorzata, több különböző mértékegységű vagy egységárú építményrész esetében e szorzatok összege.

(4) A bírság meghatározásakor a (3) bekezdés szerinti számított építményértéknek az alábbi százalékos értékét kell figyelembe venni:

a) engedély nélküli építés esetén 50%,

b) engedélytől eltérő építés esetén 40%,

c) engedély nélkül végzett bontás esetén 30%,

d)[13] bontás tudomásulvétele nélkül végzett bontás esetén 20%,

e) helyi védelem alatt álló épületen végzett jogszerűtlen építési tevékenység esetén 70%, ha a szabálytalanság a védettség elrendelésének alapjául szolgáló építményt (építményrészt) érinti,

f) világörökségi területen és műemléki védelem alatt álló ingatlanon meglévő, nem védett építményen történő jogszerűtlen építési tevékenység esetén 80%.

g)[14] építési napló vezetési kötelezettség alá eső építési tevékenység építési napló nélküli végzése esetén 20%.

h)[15] az Étv. szerinti egyszerű bejelentés nélkül vagy - a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló kormányrendeletben meghatározott kivétellel - a bejelentéstől eltérően végzett építési tevékenység esetén 30%.

i)[16] az Étv. szerinti egyszerű bejelentés esetén

ia) a természetes személy építtető esetében, 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladóan megépült vagy bővített lakóépület, amennyiben az nem saját lakhatásának biztosítására szolgál, vagy

ib) a nem természetes személy építtető esetében, 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladóan megépült vagy bővített lakóépület bejelentéssel végzett építési tevékenysége esetén

100%.

(5) Amennyiben a számított építményérték (4) bekezdés szerinti összege nem éri el a (2) bekezdés szerinti alapbírság értékét, úgy a bírság mértéke a (2) bekezdés szerinti alapbírság összegével egyezik meg.

(6) A bírság mértékének meghatározásánál nem kell figyelembe venni a számított építményértéket a (2) bekezdés d), e) és g) pontja esetében. Ez esetben a bírság mértéke a (2) bekezdés szerinti alapbírság összegével egyezik meg.

(7) A jogszerűtlenül végzett bontást követően új építmény jogszerűtlen vagy szakszerűtlen létesítése esetén a bírságot a bontásra és az építésre külön ki kell szabni.

(8) A fizetendő bírság összege az (1) bekezdés szerint megállapított bírságérték

a) 150%-a, ha kiszabására olyan személlyel vagy szervezettel szemben kerül sor, akit 3 éven belül egy alkalommal,

b) 200%-a, ha kiszabására olyan személlyel vagy szervezettel szemben kerül sor, akit 3 éven belül legalább két alkalommal

jogerősen vagy végleges döntéssel építésügyi bírsággal sújtottak.[17]

A bírság kiszabásának eljárási szabályai

4. §

(1) Az építésügyi hatóság a fennmaradási engedélyt megadó, illetőleg a lebontást tudomásul vevő határozatában állapítja meg a bírságot.

(2)[18]

(3)[19]

5. §

(1) A bírság megfizetésének határideje legfeljebb 60 nap.

(2)[20] A határidő kezdő napja a bírságot kiszabó határozat véglegessé válásának napja.

(3)[21] A teljesítési határidő előtt benyújtott kérelemre halasztás egy alkalommal engedélyezhető legfeljebb 60 napra.

(4)[22]

6. §

(1)[23] A bírságot az azt megállapító végleges határozatban előírt határidőn belül - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-00003582-09060034 számú Építési és Közlekedési Minisztérium fejezeti építésügyi és építésfelügyeleti bírság bevételek beszedési számlára, készpénzátutalási megbízással, átutalási megbízással, bankkártyás átutalással vagy - amennyiben a feltételei fennállnak - elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül kell megfizetni.

(2)[24] A sajátos építményfajtákra kiszabott bírságot az építményfajta szerint feladatkörrel rendelkező miniszter által meghatározott előirányzat számlájára kell befizetni.

(3) A befizetési csekken vagy banki átutalás során fel kell tüntetni

a)[25] a határozat számát, egyedi bírság-azonosító kódját,

b) a bírság megnevezését,

c) a kötelezett nevét (megnevezését).

(4)[26] A befizetés megtörténtét a befizetést követő nyolc napon belül az építtető köteles a bírságot megállapító építésügyi hatóság részére igazolni.

7. §[27]

(1)[28]

(2)[29] A bírság kiszabásáról szóló végleges határozatot, valamint - ha jogszabály a befizetési határidő meghosszabbítását, illetve a részletfizetést lehetővé teszi - a határidő meghosszabbításáról, illetve a részletfizetés engedélyezéséről szóló végleges végzést az építésügyi hatóság köteles közölni az érintett ingatlan tulajdonosával is, ha az nem azonos a kötelezettel.

(3)[30]

(4)[31] Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság a bírság kiszabásával kapcsolatos minden döntését és intézkedését az - az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló kormányrendelet szerinti - elektronikus építésügyi bírságnyilvántartó (e-bírság) alkalmazásban rögzíti.

(5)[32]

8. §[33]

Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2)[34]

10. §[35]

E rendeletnek - az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági eljárásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 177/2010. (V. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 6. § (1) bekezdésével megállapított - 4. § (2) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontját a Kr. hatálybalépését követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

11. §[36] E rendeletnek az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2013. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelethez[37]

Építmény egységára

ABCD
1.A szabálytalan építmény
(építési tevékenység)
A számított építményérték számításakor
figyelembe veendő méret és/vagy
mértékegysége
Egységár
ezer forint /
mértékegység
2.1.Lakó, üdülő, kulturális, nevelési, oktatási, hitéleti, egészségügyi, szociális, igazgatási rendeltetésre szolgáló
épület, épületrész
nettó alapterület / m2180
3.2.Kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, közösségi szórakoztató, sport, szállás, iroda, ipari rendeltetésre
szolgáló és egyéb közhasználatú épület, épületrész
nettó alapterület / m2250
4.3.Mezőgazdasági munkavégzésre, tárolásra, raktározásra szolgáló épület, épületrésznettó alapterület / m2130
5.4.Terepszint alatti építmény, építményrésznettó alapterület / m213
6.5.Egyéb - az 1-4. sorba nem sorolható - helyiséget tartalmazó építmény, építményrésznettó alapterület / m2130
7.6.Felületben mért építmények, építményrészek, tartószerkezeti elemeka felület területe / m252
8.7.Homlokzati felületképzés, színezésa felület területe / m27
9.8.Hosszban mért építmények, építményrészek:
10.8.1.tartószerkezeti elemek, pillér, áthidaló, koszorú, zászlótartó oszlop/fm120
11.8.2.nyomvonal jellegű építmények/fm20
12.8.3.égéstermék elvezető, közmű-, híradástechnikai vezeték/fm7
13.9.Nyílászáró-/db26
14.10.Egyéb - az 1-9. és a 12-13. sorba nem sorolt - építmények-/db400
15.11.Terepkialakításmegmozgatott földmennyiség
térfogata / m3
17
16.12.A honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági építmények esetén:
17.12.1.Az építmények beépített berendezései (tűzjelző, őrzés-védelmi, üzemi technológiai)-/db650
18.12.2.Az építményekhez kapcsolódó nyomvonal jellegű építmények:
19.12.2.1.út, repülőtéri felszállópálya és gurulóút, térburkolat/m220
20.12.2.2.vasúti építmények/fm52
21.12.2.3.közmű, híradástechnikai vezeték/fm13
22.12.3.A nyomvonal jellegű építmények részeként megvalósuló műtárgyak:
23.12.3.1.hosszban mérhető műtárgy (áteresz, alagút)/fm33
24.12.3.2.egyedi műtárgy (homlok- és oldalrakodó, vasúti és közúti üzemanyag lefejtő)-/db1300
25.12.3.3.hídútpálya felület területe / m2260
26.12.3.4.egyéb tartozékok-/db13
27.12.4.A katonai vízi-közlekedési építmények (stégek, kikötők)-/db1300
28.12.5.Üzemanyagtöltő állomás-/db6500
29.12.6.Telepített konténerek (híradástechnikai, üzemanyagtöltő, speciális katonai célú, szociális, gépészeti)-/db975
30.12.7.Katonai lőtér (a lőtéri épületek nélkül)/m27
31.12.8.Katonai kiképzés technikai eszközök:
32.12.8.1.gyakorló- és akadálypályák elemei-/db455
33.12.8.2.Trenazsőr, szimulátor-/db975
34.13.Környezetvédelmi építmények
35.13.1.szennyvíz egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmény, egyedi szennyvíztisztító kisberendezés,
szennyvízkezelő, egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmény, egyedi szennyvíztisztító kisberendezés, egyedi
zárt szennyvíztároló
/m326
36.13.2.hulladék, hulladéklerakó, szemétégető mű, hulladékégető mű (égetőmű), hulladék együttégető mű
(együttégető mű)
/m2130

2. melléklet a 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelethez[38]

A bírság számításhoz alkalmazandó szorzószámok az épület (épületrész) készültségi állapotától függően

AB
1.Megkezdett munkanem (készültség)Egyszintes építmény esetében
2.Alapozási földmunka és alapozás0,1
3.Felmenő teherhordó szerkezeti fal, függőleges
tartószerkezet
0,2
4.Födémépítés0,4
5.Tetőszerkezet0,6
6.Válaszfalak0,7
7.Vakolás0,9
8.Burkolás1,0

1. A táblázatban megjelölt szorzókat attól függően kell alkalmazni, hogy ténylegesen az építmény, építményrész milyen készültségi fokon van. Amennyiben a meghatározott munkanem építését megkezdték, mindaddig az annak megfelelő sorába tartozó szorzóval kell számolni, amíg a következő megjelölt munkanem építését meg nem kezdik.

2. Az előírt készültségi szorzó a 3.1. és a 3.2. pontok kivételével nem módosítható, ha valamely előző szerkezet munkafázisa nem készült (pl. födém nélküli ipari csarnok, nyitott szín válaszfal, vakolás és burkolás nélkül).

3. Többszintes építmény esetén a készültségi fokot szintenként kell meghatározni. E tekintetben külön szintnek számít a pinceszint és a beépített tetőtér is.

3.1. A közbenső szinteknél az alapozásra vonatkozó készültségi fokot ki kell vonni az adott szint ténylegesen megállapított készültségi mérőszámából (pl. I. emelet feletti födém megkezdésekor annak készültségi foka: 0,4-0,1=0,3 lesz).

3.2. Az építmény legfelső építményszintjének készültségi fokát az egyszintes építménynek megfelelően kell kiszámolni az alapozásra vonatkozó mérőszám levonásával (pl. magastető építésének megkezdésekor a legfelső építményszint készültségi foka: 0,6-0,1=0,5 lesz).

4. Meglévő építmény bővítése esetén is a fentiek szerinti számítási módot kell alkalmazni.

5. Meglévő tetőtér beépítése, valamint meglévő lapostetős építmény utólagos tetőtér beépítéssel történő bővítése esetén a kivitelezés megkezdésekor 0,5-ös, a burkolás megkezdésekor 1,0-es készültséggel kell számolni.

3. melléklet a 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelethez[39]

Az építésügyi bírság kiszámításának módja

1. Meg kell állapítani az elkövetett jogsértésnek megfelelő alapbírság összegét, a 3. § (2) bekezdése szerint.

2. Meg kell határozni a számított építményértéket, az alábbiak szerint:

2.1. Az építésügyi hatósági engedély, illetve a felmérési terv alapján meg kell határozni a jogszerűtlenül vagy szakszerűtlenül megmozgatott földmennyiség, vagy elkészült építmény, építményrész jellemző méretét és mennyiségét, ami lehet nettó alapterület, térfogat, felületét, hossz (magasság) vagy darabszám. Az e pont szerinti mennyiség meghatározáskor:[40]

a) az alapozással, vagy terepszint alatti építéssel összefüggő földmunka mennyiségét figyelmen kívül kell hagyni;

b) a szabálytalanul elbontott építmény, építményrész térfogatát, felületét, alapterületét mindig a ténylegesen megsemmisült méretekből kell kiszámolni;

c) ha az engedélyezettnél kisebb vagy nagyobb mennyiségű, méretű a szabálytalanul megvalósult építmény (vagy tereprendezés), akkor a számítás alapja az engedélyezett és a ténylegesen elkészült mennyiség különbsége;

d) ha az engedélyezett és a létrehozott építmény (vagy tereprendezés) mérete, mennyisége megegyező, de kialakításában, vagy elhelyezésében tér el, akkor a számítás alapja:

da) az engedélytől eltérő részek alapterületének, felületének vagy térfogatának, vagy hosszának összege, vagy

db) az eredetileg engedélyezett befoglaló méreten, helyen kívül eső építményrész térfogata, alapterülete, felülete, illetve hossza;

e) ha az épület vegyes rendeltetésű és az 1. melléklet 1. és 3. sora szerinti - különböző egységár besorolás alá eső - rendeltetéseket tartalmaz, akkor a nettó alapterületet az azonos egységár és készültségi fok besorolás alá eső rendeltetésenként összegezve kell meghatározni.

2.2. Az 1. mellékletből ki kell választani az épület, épületrész rendeltetéséhez vagy az építmény, építményrész előírt méretéhez rendelt egységárat, melynek meghatározásakor:

a) ha a jogszerűtlen építési tevékenységgel, vegyes rendeltetésű épületben található önálló rendeltetési egység érintett, akkor az egységárat az érintett rendeltetési egység rendeltetésének megfelelően kell meghatározni;

b) ha a jogszerűtlen építési tevékenységgel létrejött építmény, építményrész 1. melléklet szerinti egységár besorolása több sorba is lehetséges, akkor a magasabb egységárral kell számolni.

2.3. Be kell szorozni a 2.1. pont szerint kiszámított mennyiséget, a hozzátartozó 2.2. pont szerinti egységárral.

2.4. A fennmaradási engedély tárgyát képező több építményre, építményrészre a 2.3. pont szerint kiszámított szorzatok összege adja a számított építményértéket.

3. A számított építmény értéket az 1. melléklet 1-3. és 5. sora esetében be kell szorozni a 2. melléklet szerinti készültségi fok mértékével.

4. Ki kell számítani a 2-3. pont szerinti összeg 3. § (4) bekezdése szerinti százalékát.

5. Az 1. pont szerinti alapbírság és 4. pont szerinti érték összege adja az építésügyi bírság mértékét, a 3. § (1) bekezdése előírása szerinti 10.000 forintra kerekítéssel.

6. Az 5. pont szerinti építésügyi bírság összeget - ismételt szabálytalanság esetén - a 3. § (8) bekezdése szerinti mértékben kell növelni.

4. melléklet a 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelethez[41]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 385/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2023.09.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 677/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatálytalan 2021.01.01.

[3] Megállapította a 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 13. § - a. Hatályos 2013.01.01.

[4] Módosította a 385/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatályos 2023.09.01.

[5] Módosította a 385/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 10. § b) pontja. Hatályos 2023.09.01.

[6] Módosította a 385/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 10. § c) pontja. Hatályos 2023.09.01.

[7] Módosította a 385/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 10. § d) pontja. Hatályos 2023.09.01.

[8] Módosította a 385/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 10. § e) pontja. Hatályos 2023.09.01.

[9] Módosította a 385/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 10. § f) pontja. Hatályos 2023.09.01.

[10] Módosította a 385/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 10. § g) pontja. Hatályos 2023.09.01.

[11] Módosította a 385/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 10. § h) pontja. Hatályos 2023.09.01.

[12] Módosította a 788/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. §-a, valamint 6. § b) pontja. Hatályos 2022.01.11.

[13] Megállapította a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 75. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[14] Beiktatta a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 75. § (3) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[15] Módosította a 244/2019. (X. 22.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2019.11.09.

[16] Beiktatta a 144/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.06.28.

[17] A záró szövegrészt módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 177. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 18. § b) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 18. § b) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[20] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 177. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[21] Módosította a 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 18. § a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 61. § (8) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2009.10.01.

[23] Módosította a 385/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 10. § i) pontja. Hatályos 2023.09.01.

[24] Módosította a 196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 62. § (11) bekezdése d) pontja. Hatályos 2009.10.01.

[25] Módosította a 177/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2010.05.28.

[26] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 43. §-a. Hatályos 2020.03.01.

[27] A §-t megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 18. § d) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 311/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[29] Megállapította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 176. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 178. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[31] Megállapította a 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 14. § - a. Hatályos 2013.01.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 18. § f) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 311/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 244. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[35] Beiktatta a 177/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.05.28.

[36] Beiktatta a 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 15. § - a. Hatályos 2013.01.01.

[37] Megállapította a 385/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 9. §-a (lásd 2. melléklet). Hatályos 2023.09.01.

[38] Megállapította a 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 16. § b) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[39] Megállapította a 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 16. § c) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[40] A nyitó szövegrészt módosította a 788/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. § d) pontja. Hatályos 2022.01.11.

[41] Hatályon kívül helyezte a 311/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

Tartalomjegyzék