2013. évi CL. törvény

a belső piaci információs rendszer hazai működésével összefüggő egyes törvények módosításáról

1. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény módosítása

1. § A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Magyarországon vagy más EGT-államban honos vállalkozás szolgáltatási tevékenységének megkezdésére és folytatására, valamint a belső piaci információs rendszerben való részvételre e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni."

2. § A Szolgtv. 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

"a) belső piaci információs rendszer: a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 1024/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: IMI rendelet) 5. cikk a) pontjában meghatározott elektronikus adatátviteli eszköz,"

3. § A Szolgtv. 40. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"40. § (1) A nemzetközi jogsegélyügyekben, valamint a 45-47. § szerinti eljárásokban a hatóság, a hatósági jogkörben eljáró köztestület és egyéb szervezet (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: hatóság) más EGT-állam illetékes hatóságaival a belső piaci információs rendszeren (a továbbiakban: IMI-rendszer) keresztül, elektronikus úton tart kapcsolatot az IMI rendelet, valamint a Kormány rendeletében meghatározott szabályok szerint.

(2) Az IMI-rendszer hazai működésének felügyeletét a Kormány rendeletében kijelölt IMI-koordinátorok látják el a Kormány rendeletében meghatározottak szerint."

4. § A Szolgtv. 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"41. § (1) Az IMI-rendszerben részt vevő, a Kormány rendeletében meghatározott hatóság az általa törvény alapján kezelt adatok és nyilvántartások tekintetében a más EGT-állam illetékes hatósága általi megkeresésben foglalt kérdések megválaszolása érdekében jogosult az EGT-állam illetékes hatósága által közölt, az előtte folyó eljárásban a tevékenység megkezdése vagy folytatása feltételeinek fennállását igazoló adatok ellenőrzésére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés érdekében a hatóság jogosult a bűnügyi nyilvántartó szervtől arra a tényre vonatkozó adatot igényelni, hogy a bűntettesek nyilvántartásában vagy a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartásában kezel-e az EGT-állam illetékes hatósága által közölt adatokkal egyező adatokat, és jogosult ezt az adatot az ellenőrzés időtartamáig kezelni.

(3) A hatóság az (1) bekezdésben meghatározott ellenőrzés érdekében jogosult más magyar hatóságtól arra vonatkozó tényadatot igényelni, hogy az általa vezetett nyilvántartásokban kezel-e az EGT-állam illetékes hatósága által közölt adatokkal egyező adatokat, és jogosult ezt az adatot az ellenőrzés időtartamáig kezelni a következők tekintetében:

a) engedélyhez vagy más feltételhez kötött tevékenység folytatása esetén az érintett rendelkezik-e a szükséges engedéllyel, feltételekkel,

b) az érintett nem áll-e az ellenőrzéssel érintett tevékenység folytatását megtiltó vagy a tevékenységet meghatározott ideig vagy mértékben korlátozó jogerős hatósági határozat vagy jogszabályban kötelezően előírt valamely szervezethez tartozás esetén az ilyen szervezet által kiszabott jogerős fegyelmi büntetés hatálya alatt,

c) az érintettnek nem áll-e fenn lejárt köztartozása, vagy

d) az érintett nem áll-e csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás vagy más jogutód nélküli megszüntetési eljárás hatálya alatt.

(4) A hatóság a (2) és a (3) bekezdés alapján, valamint a tevékenység ellenőrzése céljából általa kezelt más adatokból levont következtetéseiről és az ezeket megalapozó adatokról a másik EGT-állam illetékes hatóságát a megkeresésben feltett kérdésekre válaszolva, az ahhoz szükséges körben és mértékben tájékoztatja.

(5) A hatóság az e §-ban meghatározott adatokat más célra nem használhatja fel, adatállományban nem rögzítheti és más szervnek nem továbbíthatja."

5. § A Szolgtv. a következő 41/A. §-sal egészül ki:

"41/A. § (1) A Kormány rendeletében kijelölt IMI-koordinátor, valamint az érintett hatóság honlapján, illetve a hatóságnál egyébként alkalmazott módon az IMI-rendszerben történő adatkezelésre vonatkozó, az IMI rendeletben foglalt információkat is tartalmazó általános tájékoztatót tesz közzé

a) az IMI-rendszerben történő adatkezelés céljáról és jogalapjáról,

b) az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult, általa koordinált hatóságok köréről,

c) az adatkezelés időtartamáról,

d) az adatok megismerésére jogosultak köréről és

e) az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

(2) Az IMI-rendszerben regisztrált hatóságok honlapjukon kötelesek a fenti külön tájékoztatót vagy a Kormány rendeletében kijelölt delegált IMI-koordinátoruk (1) bekezdés szerinti tájékoztatójára való hivatkozást közzétenni."

6. § A Szolgtv. 51. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, és ezzel egyidejűleg a szakasz szövege (1) bekezdésre módosul:

"(2) Az (1) bekezdésben említett bejelentési eljárásra a Kormány rendeletében meghatározott szabályok szerint az IMI-rendszeren keresztül kerül sor."

7. § A Szolgtv. 58. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"58. § E törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról szóló 2009. évi LVI. törvénnyel együtt:

a) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja, és

b) a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 1024/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

2. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása

8. § A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: Etv.) 21. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az európai közösségi jog hatálya alá tartozó elismerési ügyekben az eljáró hatóságok más EGT-állam hatóságaival a belső piaci információs rendszeren keresztül tartanak kapcsolatot. Az európai közösségi jog hatálya alá tartozó elismeréssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény nemzetközi jogsegélyre vonatkozó eljárási rendelkezéseit a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 40-41/A. §-ában foglalt eltérésekkel kell alkalmazni."

3. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

9. § Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 110. §-a a következő (16a) bekezdéssel egészül ki:

"(16a) Amennyiben a (16) bekezdés a) pontjában szereplő megkereső szerv egy EGT-állam hatósága, és a (16) bekezdés a) pontja szerinti megkeresés a belső piaci információs rendszeren keresztül történik, az információcserére a belső piaci információs rendszeren keresztül kerül sor. Amennyiben a működési nyilvántartást vezető szerv a (16) bekezdés a) pontja szerinti kérdésben megkeresést kíván intézni egy EGT-állam hatósága felé, annak intézése a belső piaci információs rendszeren keresztül történik. Az e bekezdés szerinti hatósági ügyekben a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény nemzetközi jogsegélyre vonatkozó eljárási rendelkezéseit a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 40-41/A. §-ában foglalt eltérésekkel kell alkalmazni."

4. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) E törvény 9. §-a 2013. október 25-én lép hatályba.

(3) Hatályát veszti a Szolgtv. 40. §-át megelőző alcím és a 48. §-a az azt megelőző alcímmel együtt.

(4) Ez a törvény

a) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja, és

b) a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 1024/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Latorcai János s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

Tartalomjegyzék