152/2013. (V. 24.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendeletnek a fővárosi és megyei kormányhivatalok kormányablakaiban intézhető ügykörökkel kapcsolatos módosításáról

A Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában és 21/A. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. melléklete e rendelet melléklete szerint módosul.

2. § Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 152/2013. (V. 24.) Korm. rendelethez

1. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. melléklet 1. pontja a következő 40-107. alponttal egészül ki:

(A kormányablakban is előterjeszthetők a következő kérelmek, és megtehetők a következő bejelentések:)

"1.40. otthonteremtési támogatás iránti kérelem,

1.41. gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése iránti kérelem,

1.42. gyermek családi és utónevének megállapítása iránti kérelem,

1.43. a családi jogállás megállapítása iránti perindításhoz történő hozzájárulás iránti kérelem,

1.44. a 16. életévet betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezése iránti kérelem,

1.45. lakáscélú állami támogatásokat (közvetlen támogatások, kamattámogatások) igénylők hitelintézeti elutasítása miatt a támogatásra való jogosultság feltételeinek a megállapítása iránti kérelem,

1.46. lakástámogatás visszafizetési kötelezettség felfüggesztése iránti kérelem,

1.47. hatósági közvetítői nyilvántartásba vétel iránti kérelem,

1.48. hatósági közvetítői nyilvántartásból való törlésre irányuló kérelem,

1.49. igazolás kiadása iránti kérelem arról, hogy az ügyfél nem kedvezményezettje másik lakás-takarékpénztári szerződésnek,

1.50. lakástakarék-pénztári megtakarítás esetén az állami támogatás visszafizetésére kötelezettek fizetési könnyítés iránti kérelme,

1.51. lakásfenntartási támogatás iránti kérelem,

1.52. az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről szóló 11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet szerinti, törlesztési kötelezettség felfüggesztése iránti kérelem,

1.53. aktív korúak ellátása iránti kérelem,

1.54. rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelem,

1.55. rendezvénytartási engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése,

1.56. rendezvénytartási engedély jogosultjának bejelentése a tevékenység megszüntetéséről,

1.57. adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti kérelem,

1.58. olyan személynek a bejelentése, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik,

1.59. az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény szerinti panasz benyújtása, kivéve az állami adó- és vámhatóság elleni panaszokat,

1.60. a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 92. §-a szerinti panasz benyújtása,

1.61. a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 26. §-a szerinti panasz benyújtása,

1.62. az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 22. § (4) bekezdés b) pontja szerinti panasz benyújtása,

1.63. az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény szerinti közérdekű bejelentés benyújtása, kivéve az állami adó- és vámhatósághoz intézett közérdekű bejelentéseket,

1.64. annak igazolása iránti kérelem, hogy a kérelmező az elmebeteget gondozásban, ellátásban és felügyeletben tudja részesíteni,

1.65. anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem,

1.66. temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése iránti kérelem,

1.67. állatvásár tartásának engedélyezése iránti kérelem,

1.68. állatpiac tartásának engedélyezése iránti kérelem,

1.69. állatkiállítás tartásának engedélyezése iránti kérelem,

1.70. közterületen lévő fás szárú növény kivágásának engedélyezése iránti kérelem,

1.71. állatmenhely létesítésének engedélyezésére irányuló kérelem,

1.72. állatpanzió létesítésének engedélyezésére irányuló kérelem,

1.73. üzlet működési engedélyének kiadása iránti kérelem,

1.74. vásár üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem,

1.75. vásár 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem,

1.76. piac üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem,

1.77. piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem,

1.78. bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés,

1.79. helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló szándék bejelentése,

1.80. helyi termelői piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem,

1.81. szálloda szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem,

1.82. panzió szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem,

1.83. kemping szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem,

1.84. üdülőház szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem,

1.85. közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem,

1.86. egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem,

1.87. szálloda szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozás bejelentése,

1.88. panzió szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozás bejelentése,

1.89. kemping szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozás bejelentése,

1.90. üdülőház szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozás bejelentése,

1.91. közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozás bejelentése,

1.92. egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozás bejelentése,

1.93. szálloda szálláshely megszüntetésének bejelentése,

1.94. panzió szálláshely megszüntetésének bejelentése,

1.95. kemping szálláshely megszüntetésének bejelentése,

1.96. üdülőház szálláshely megszüntetésének bejelentése,

1.97. közösségi szálláshely megszüntetésének bejelentése,

1.98. egyéb szálláshely megszüntetésének bejelentése,

1.99. természetes személy, gazdálkodó szervezet üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenység engedélyezése iránti kérelme,

1.100. természetes személy, gazdálkodó szervezet üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység engedélyezése iránti kérelme,

1.101. építésügyi hatósági engedélyezés iránti kérelem:

1.101.1. építési engedély iránti kérelem,

1.101.2. összevont engedély iránti kérelem,

1.101.3. fennmaradási engedély iránti kérelem,

1.101.4. használatbavételi engedély iránti kérelem,

1.101.5. bontási engedély iránti kérelem,

1.101.6. az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése iránti kérelem,

1.101.7. engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelem,

1.101.8. összevont telepítési engedély iránti kérelem,

1.102. építésügyi hatósági tudomásulvétel iránti kérelem:

1.102.1. jogutódlás tudomásulvétele iránti kérelem,

1.102.2. használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelem,

1.102.3. veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvétele iránti kérelem,

1.103. építésügyi hatósági eljárásban benyújtott egyéb kérelem:

1.103.1. hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem,

1.103.2. előzetes szakhatósági hozzájárulás iránti kérelem,

1.104. építésfelügyeleti hatósági tudomásulvétel iránti kérelem:

1.104.1. bontás tudomásulvétele iránti kérelem,

1.104.2. kivitelezés kezdésének tudomásulvétele iránti kérelem,

1.105. építésügyi hatósági szolgáltatás iránti kérelem,

1.106. elektronikus gyűjtőtárhely és feltöltő tárhely létesítése az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszerben (ÉTDR),

1.107. információ, illetve adatszolgáltatás az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) nyilvános adataiból."

2. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. pontja a következő 14-18. alponttal egészül ki:

(A kormányablak tájékoztatást nyújt az ügyfélnek az eljárás menetéről, valamint az eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről a következő ügyekben:)

"2.14. tájékoztatás a tervezett építési tevékenység engedélyezésére, a választott eljárástípus lefolytatására hatáskörrel rendelkező illetékes építésügyi hatóság megnevezéséről és elérhetőségéről,

2.15. tájékoztatás arról, hogy mely hatósági engedély iránti kérelmek nyújthatók be együtt,

2.16. tájékoztatás a kérelmezendő eljárástípus illetékének mértékéről,

2.17. tájékoztatás az egyes szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről,

2.18. információ, felvilágosítás és segítségnyújtás az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) kapcsán az elektronikus ügyintézésre vonatkozóan."

3. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. melléklet 4. pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4.1. A kormányablak Internet használatot és hozzáférést biztosít az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ, valamint Országos Építésügyi Nyilvántartás adataihoz, és elektronikus alkalmazásainak használatához, elektronikus ügyintézés indításához."

4. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. melléklet 4. pontja a következő 3. alponttal egészül ki:

"4.3. A kormányablak beszedi, továbbítja, illetve igazolja az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági és a szakhatósági eljárás illetékét és az építésügyi igazgatási szolgáltatási díját."

5. Hatályát veszti a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. pont 12. alpontja.

Tartalomjegyzék