15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet

a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

ELSŐ RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Értelmező rendelkezések

1. §[1] E rendelet alkalmazásában

a) elismerés: a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) és a Honvéd Vezérkar főnökének feladatait ellátó által alapított érdemjel, szolgálati jel, kitüntető cím, cím, emlékérem, emlékplakett, emléklap, oklevél, díj, emléktárgy, továbbá a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 139. § (6) bekezdése szerinti előléptetés vagy kinevezés,

b) minimálbér: a tárgyévi kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendeletben meghatározott minimálbér,

c) személyi állomány tagja: a hivatásos és a szerződéses katona (a továbbiakban együtt: az állomány tagja), a tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona, a honvéd tisztjelölt, a honvéd altiszt-jelölt, a honvédelmi szervezetnél foglalkoztatott kormánytisztviselő, honvédelmi alkalmazott, közalkalmazott és munkavállaló,

d) tényleges szolgálati viszonyban töltött idő: a Hjt. 92. § (1) bekezdésében meghatározott időtartam.

2. Alapelvek, általános szabályok

2. § (1) Az érdem utáni elismerések adományozása esetén a tényleges szolgálati viszonyban töltött idő figyelembevételével az első adományozást megelőzően, és az egymást követő adományozási alkalmak között - a rendkívüli helytállás esete kivételével - legalább 4 évnek el kell telnie.

(2) Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, az érdem utáni elismerések adományozásánál - rendkívüli kivételektől eltekintve - be kell tartani a fokozatosság elvét.

(3) Az elismerésekhez magyar nyelvű oklevél jár. Külföldi személynek adományozott elismeréshez angol nyelvű oklevél jár, kivételesen az adományozott anyanyelvére fordított oklevél készíttethető.

(4)[2] A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) állományába tartozó személyek részére adományozható érdem utáni szolgálati jelek és kitüntető címek számát - az összesen adományozható kereten belül - a miniszter évenként meghatározza.

(5)[3] Ugyanazon a jogcímen csak egy elismerés adományozható.

3. § (1) Az Érdemjelek leírását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Szolgálati Jelek leírását a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A Kitüntető Címek és a Címek leírását a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az Emlékérmek leírását a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A Honvédségért Emlékplakett leírását az 5. melléklet tartalmazza.

(6) A Díjak leírását a 6. melléklet tartalmazza.

(7)[4] A Honvéd Vezérkar főnöke által adományozható elismerések leírását a 7. melléklet tartalmazza.

MÁSODIK RÉSZ

A MINISZTER ÁLTAL ALAPÍTHATÓ ÉS ADOMÁNYOZHATÓ ELISMERÉSEK

I. FEJEZET

AZ ÉRDEMJELEK

3. Hazáért Érdemjel

4. § A Hazáért Érdemjel a szolgálat vagy a honvédelem ügye érdekében kifejtett kiemelkedő, különleges tevékenység, bátor helytállás, hősies magatartás elismerésére

a) a személyi állomány tagjának, és

b) különös méltánylást érdemlő hősies, bátor, példamutató helytállásért az a) pont alá nem tartozó személynek

adományozható.

4. Szövetségért Érdemjel

5. § (1) A Szövetségért Érdemjel a Magyar Honvédség (a továbbiakban: Honvédség) korszerűsítése, harckészültségének erősítése, a honvédek felkészítése terén a közös feladatok megoldása érdekében huzamos időn át végzett áldozatkész tevékenység elismerésére külföldi személyeknek adományozható.

(2) A Szövetségért Érdemjel évente legfeljebb 20 fő részére adományozható.

5. Szolgálati Érdemjel

6. § (1) Az állomány tagjának, a tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonának vagy külföldi katonának

a) kiemelkedő szolgálati és kiképzési érdemei elismerésére

aa) Babérkoszorúval ékesített arany,

ab) arany,

ac) ezüst,

ad) bronz

fokozatú Szolgálati Érdemjel,

b) szolgálatteljesítés közben kialakuló tűzharc során tanúsított példaértékű bátorság, kiemelkedő helytállás elismerésére a Szolgálati Érdemjel arany, ezüst és bronz fokozata kardokkal ékesítve mint Kardokkal ékesített Szolgálati Érdemjel

adományozható.

(2) A Szolgálati Érdemjel évente

a) babérkoszorúval ékesített arany fokozatban legfeljebb 30 fő,

b) arany fokozatban legfeljebb 50 fő,

c) ezüst fokozatban legfeljebb 80 fő,

d) bronz fokozatban legfeljebb 120 fő

részére adományozható.

(3) A Babérkoszorúval ékesített arany fokozatú Szolgálati Érdemjel annak adományozható, aki a Szolgálati Érdemjel vagy annak elődei legalább két fokozatával rendelkezik, és ezek közül az egyik arany fokozat.

(4) A Kardokkal ékesített Szolgálati Érdemjel adományozásánál a fokozatosság elvének betartásától el lehet tekinteni.

(5) Ugyanazon személy részére

a) a Szolgálati Érdemjel arany, ezüst, bronz azonos fokozata legfeljebb két alkalommal,

b) a Babérkoszorúval ékesített arany fokozatú Szolgálati Érdemjel egy alkalommal

adományozható.

II. FEJEZET

A SZOLGÁLATI JELEK

6. Első Tűzharcért Szolgálati Jel

7. § (1) Az Első Tűzharcért Szolgálati Jel a szolgálatteljesítés közben kialakuló tűzharcban, fegyveres harcban első ízben történő részvételért az állomány tagja részére adományozandó.

(2) Az Első Tűzharcért Szolgálati Jel egy alkalommal adományozható.

7. Katasztrófa-elhárításért Szolgálati Jel

8. § (1) A Katasztrófa-elhárításért Szolgálati Jel a természeti és ipari katasztrófák okozta környezeti károk elhárítása, megelőzése során tanúsított kimagasló helytállás elismerésére adományozható.

(2)[5]

(3)[6] A "Zöldár - 2013" feladatban részt vett, szolgálatteljesítése alapján "Oklevél"-ben részesített személyi állomány a Katasztrófa-elhárításért Szolgálati Jel szalagsávját viselheti.

7a. Migrációs Válsághelyzet Kezeléséért Szolgálati Jel[7]

8/A. §[8] (1) A Migrációs Válsághelyzet Kezeléséért Szolgálati Jel a Magyar Honvédségnek a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével kapcsolatos tevékenysége során tanúsított kiemelkedő helytállás elismerésére adományozható.

(2)[9]

8. Békefenntartásért Szolgálati Jel

9. § (1)[10] A Békefenntartásért Szolgálati Jel a nemzetközi szervezet felkérésén alapuló művelet vagy nemzetközi koalíciós művelet (a továbbiakban együtt: békeművelet) során teljesített külföldi szolgálat elismerésére adományozható azon személy részére, aki a békeműveletben való részvétel vállalt időtartamát, de legalább egybefüggően 90 napot teljesített, vagy akinek hazarendelésére a külföldi szolgálat legalább felének letöltését követően, neki fel nem róható okból kerül sor.

(2) Az (1) bekezdés a műveleti területen fegyver nélküli szolgálatot teljesítő katonai megfigyelők és szaktanácsadók elismerésére is megfelelően alkalmazandó.

(3) A Békefenntartásért Szolgálati Jel ismételt adományozása esetén az adományozások számát jelölő fémszám és az adományozó oklevél kerül átadásra.

9. Külszolgálatért Szolgálati Jel

10. § (1) A Külszolgálatért Szolgálati Jel a fegyver nélküli, tartós külföldi szolgálat teljesítésének elismerésére adományozható azon személy részére, aki a külszolgálati tevékenység eredetileg vállalt időtartamát teljesítette, vagy akinek végleges hazarendelésére a külföldi szolgálat legalább felének letöltését követően neki fel nem róható okból kerül sor.

(2)[11]

9/A. Katonadiplomáciai Szolgálatért Szolgálati Jel[12]

10/A. §[13] (1) Katonadiplomáciai Szolgálatért Szolgálati Jel adományozható a véderő-, katonai és légügyi attasé, valamint attasé helyettes beosztásban külszolgálatát sikeresen teljesített azon személy részére, aki a külszolgálati tevékenység eredetileg vállalt időtartamát teljesítette, vagy akinek végleges hazarendelésére a külföldi szolgálat legalább felének letöltését követően neki fel nem róható okból kerül sor.

(2) Az elismerés külföldi állampolgárságú katonadiplomatának is adományozható, ha tevékenységével jelentősen segítette Magyarország katonadiplomáciai feladatainak végrehajtását.

(3) A Katonadiplomáciai Szolgálatért Szolgálati Jel ismételt adományozása esetén az adományozások számát a kitüntetés elő oldala, továbbá a szalagsávon elhelyezett szám jelöli. A kitüntetés oklevéllel kerül átadásra.

10. Tiszti, Altiszti-legénységi Szolgálati Jel

11. § (1) Az állomány tagjának

a) Tiszti Szolgálati Jel

aa) Babérkoszorúval ékesített fokozata 40 év után,

ab) I. fokozata 30 év után,

ac) II. fokozata 20 év után,

ad) III. fokozata 10 év után,

b) Altiszti-Legénységi Szolgálati Jel

ba) Babérkoszorúval ékesített fokozata 40 év után,

bb) I. fokozata 30 év után,

bc) II. fokozata 20 év után,

bd) III. fokozata 10 év után

adományozandó a tényleges szolgálati viszonyban töltött idő figyelembevételével.

(2) Tiszti, Altiszti-legénységi Szolgálati Jel adományozható az állomány tagjának akkor is, ha a szolgálatból történő végleges kiválás évében éri el tényleges szolgálati ideje az (1) bekezdésben meghatározott időtartamot.

III. FEJEZET

A KITÜNTETŐ CÍMEK ÉS A CÍMEK

11. Honvédelemért Kitüntető Cím

12. § (1) A Honvédelemért Kitüntető Cím Babérkoszorúval ékesített és I., II. és III. fokozatban huzamosabb időn át végzett kiemelkedő szakmai érdemeinek, Honvédséget támogató tevékenységének elismerésére

a) kormánytisztviselőknek, közalkalmazottaknak és munkavállalóknak, évente összesen legfeljebb 300 fő részére,

b) a személyi állomány tagjának nem minősülő személyeknek, évente összesen legfeljebb 200 fő részére

adományozható.

(2) Ugyanazon személy részére

a) a Honvédelemért Kitüntető Cím I., II. és III. azonos fokozata legfeljebb két alkalommal,

b) a Honvédelemért Kitüntető Cím Babérkoszorúval ékesített fokozatban egy alkalommal

adományozható.

12. Magyar Hadisírgondozásért Kitüntető Cím

13. § (1) A Magyar Hadisírgondozásért Kitüntető Cím arany, ezüst és bronz fokozatban a magyar hadisírok, hadi emlékművek és kegyeleti helyek ápolásának és gondozásának, valamint e tevékenységek támogatásának elismerésére adományozható.

(2) A Magyar Hadisírgondozásért Kitüntető Cím évente

a) arany fokozatban legfeljebb 2 fő,

b) ezüst fokozatban legfeljebb 3 fő,

c) bronz fokozatban legfeljebb 4 fő

részére adományozható.

(3) A Magyar Hadisírgondozásért Kitüntető Cím azonos fokozata ugyanazon személy részére legfeljebb két alkalommal adományozható.

13. Aranykor Kitüntető Cím

14. § (1) Az Aranykor Kitüntető Cím arany, ezüst és bronz fokozatban adományozható a nyugállományú katonák érdekeit érintő kiemelkedően eredményes munka - különösen a honvédségi nyugdíjas szervezetek, kisközösségek fenntartásának, kulturális szabadidejük szervezésének, ügyeik intézésének, érdekeik önzetlen képviseletének felvállalásában nyújtott jelentős teljesítmény - elismerésére nyugállományúak részére.

(2) Az Aranykor Kitüntető Cím évente összesen legfeljebb 100 fő részére adományozható.

14.[14]

15. §[15]

15. Címzetes Önkéntes Tartalékos Cím

16. § Honvédség Önkéntes Tartalékos rendszerének támogatása, illetve az önkéntes tartalékosok felkészítésében, feladatvállalásában nyújtott jelentős támogatás elismeréseként Címzetes Önkéntes Tartalékos Cím adományozható.

15/A. Címzetes Tartalékos Cím[16]

16/A. §[17] A honvédelmi igazgatás területén nyújtott, valamint a Magyar Honvédség különleges jogrendben ellátandó feladataira történő felkészülés elősegítése érdekében végzett kiemelkedő szakmai tevékenység elismeréseként Címzetes Tartalékos Cím adományozható azon személyeknek, akik kormányrendeletben meghatározott szerveknél, szervezeteknél meghagyásra kijelölt munkakört töltenek be vagy munkakörükből eredően részesülnek meghagyásban.

IV. FEJEZET

AZ EMLÉKÉRMEK

16. Sebesülési Emlékérem

17. § A Sebesülési Emlékérem a katonai szolgálattal, Honvédség tevékenységét támogató magatartással összefüggésben ellenséges tevékenység következtében, önhibán kívül elszenvedett, orvosi ellátást igénylő sérülésben megnyilvánuló áldozatkészség elismerésére adományozandó.

17. Maléter Pál Emlékérem

18. § (1) Az 1956-os forradalom és szabadságharc eszméjének ápolása és a honvédelem ügye érdekében kiemelkedő munkát végzett személyek érdemének elismerésére Maléter Pál Emlékérem adományozható.

(2) A Maléter Pál Emlékérem átadására évente egy alkalommal kerül sor.

(3) A Maléter Pál Emlékérem évente legfeljebb 50 fő részére adományozható.

V. FEJEZET

AZ EMLÉKPLAKETTEK, AZ EMLÉKLAPOK, AZ OKLEVELEK ÉS AZ EMLÉKTÁRGYAK

18. Honvédségért Emlékplakett, Honvédségért Emléklap

19. § (1) Huzamosabb időn át teljesített lelkiismeretes szolgálata emlékére Honvédségért Emlékplakett vagy Honvédségért Emléklap adományozható az állomány tagja és a tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona részére a szolgálatból történő végleges kiválás alkalmával.

(2) A Honvédségért Emlékplakett annak adományozható, aki legalább 15 év tényleges szolgálati viszonyban töltött idővel rendelkezik. A Honvédségért Emléklap annak adományozható, aki 15 évnél kevesebb tényleges szolgálati viszonyban töltött idővel rendelkezik.

(3) A Honvédségért Emlékplakett és a Honvédségért Emléklap adományozására történő felterjesztés során a felterjesztésre jogosult mérlegeli a szolgálati viszony megszűnésének, megszüntetésének körülményeit.

(4) A Honvédségért Emlékplakett és a Honvédségért Emléklap ugyanazon személy részére csak egy alkalommal adományozható.

19. Honvédségért Oklevél

20. § Huzamosabb időn át teljesített lelkiismeretes szakmai tevékenysége, színvonalas munkája elismerésére Honvédségért Oklevél a Honvédségnél kormányzati szolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban töltött 10, 20, 30 és 40 év után kormánytisztviselőnek, közalkalmazottnak és munkavállalónak adományozható.

20. Miniszteri Elismerő Oklevél[18]

21. §[19] (1) A honvédelem mint a nemzet ügyét segítő, illetve a Honvédséggel közös feladatokban közreműködő jogi személyek, polgári jogi jogalanyisággal rendelkező nem jogi személy szervezetek, illetve ezek foglalkoztatottjai, továbbá természetes személyek áldozatkész munkájának, kiemelkedő teljesítményének, illetve rendkívüli helytállásának elismerésére Miniszteri Elismerő Oklevél adományozható.

(2) Évente összesen legfeljebb száz Miniszteri Elismerő Oklevél adományozható.

(3)[20] Az adományozó azokat a Miniszteri Elismerő Oklevélben részesülő természetes személyeket, akik a Miniszteri Elismerő Oklevélben a kivételesen áldozatkész munkájuk, kiemelkedő teljesítményük vagy rendkívüli helytállásuk miatt részesültek, pénzjutalomban is részesítheti. A pénzjutalom maximális összege a honvédelmi illetményalap tízszeresének megfelelő összeg.

21. Emléktárgyak

22. § (1)[21] Emléktárgy adományozható kiemelt feladat, gyakorlat végrehajtása során nyújtott kiemelkedő teljesítményért, különleges helytállásért, huzamos időn át példamutatóan ellátott szolgálatteljesítésért, jeles nap alkalmából, valamint az életút elismerésére a személyi állományból történő kiválás alkalmából.

(2)[22] Az állomány legalább 25 év tényleges szolgálati viszonyban töltött idővel rendelkező tagja részére 50. születésnapja alkalmából emléktárgyként:

a) a tábornoki állománycsoport, ezredes vagy főtörzszászlós rendfokozat esetén díszkard,

b) alezredes vagy őrnagy rendfokozat esetén dísztőr arany kivitelben,

c) tiszti állománycsoport esetén dísztőr ezüst kivitelben, és

d) altiszti állománycsoport esetén dísztőr bronz kivitelben

adományozható.

(3) Az életút elismerésére, a személyi állományból történő kiválás alkalmából egyéb emléktárgy is adományozható.

(4) A személyi állományból történő végleges kiválás alkalmából az emléktárgy mellett más, e rendelet szerinti elismerés is adományozható.

V/A. FEJEZET[23]

EGYÉB EMLÉKTÁRGYAK

21/A. Egyéb emléktárgyak adományozása[24]

22/A. §[25] (1)[26] A miniszter nevében és megbízásából az államtitkár, a helyettes államtitkár, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 29. § (3) bekezdése szerinti álláshelyet betöltő személy (a továbbiakban: államtitkári főtanácsos), a miniszteri biztos, a kabinetfőnök, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezet vezetője, az altiszti főreferens, a KNBSZ főigazgatója és helyettese, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja, valamint a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 3. § 14. pontja szerinti honvédelmi szervezetnek nem minősülő többcélú szakképző intézmény (a továbbiakban: szakképző intézmény) igazgatója feladatkörével összefüggésben a személyi állomány tagjának, illetve a személyi állományba nem tartozó személynek elismerésül - az adományozni kívánt személy kiemelkedő tevékenységéhez vagy alkalomhoz igazodóan - oklevelet, emléklapot, a minimálbér 10%-át meg nem haladó értékű emlékérmet, emléktárgyat adományozhat az erre a jogcímre jóváhagyott éves költségvetési előirányzat mértékéig.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adományozók közül

a) az államtitkár naptári évenként legfeljebb 15,

b) a helyettes államtitkár, az államtitkári főtanácsos, a miniszteri biztos, a kabinetfőnök, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezet vezetője és a KNBSZ főigazgató-helyettese naptári évenként legfeljebb 10,

c) az altiszti főreferens, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja és a szakképző intézmény igazgatója naptári évenként legfeljebb 5

darab egyéb emléktárgy adományozására jogosult.

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti mennyiségi és értékhatárt a KNBSZ főigazgatója által adományozott egyéb emléktárgy esetében nem kell alkalmazni.

(4) Az egyéb emléktárgyellátás a logisztikai utaltsági rendnek megfelelően történik.

(5) A logisztikai ellátást biztosító és az egyéb emléktárgyat átadó honvédelmi szervezet az egyéb emléktárgyakról mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet.

(6) Az e Fejezet szerinti egyéb emléktárgyak adományozására a 2. § (1) bekezdését nem kell alkalmazni.

VI. FEJEZET

A DÍJAK

22. A szakmai és a művészeti díjakra vonatkozó közös szabályok

23. § (1)[27] Díj évente legfeljebb 12 fő részére adományozható.

(2) A Díjakhoz oklevél és pénzjutalom jár. A pénzjutalom összege a tárgyévi központi költségvetésről szóló törvényben a közszolgálati tisztviselőkre meghatározott illetményalap összegének 13-szorosa.

(3) A díjazott adományozást igazoló okiratot és plakettet kap, valamint jogosult a cím használatára.

23. Szakmai díjak

24. § (1) A nemzetközi katonai kapcsolatok elmélyítése érdekében tartósan végzett katona-diplomáciai, illetve a NATO szövetségi rendszerben nyújtott kiemelkedő tevékenység elismerésére Andrássy Gyula-díj évente, május 21-én, a Honvédelem Napján adományozható.

(2) A katonai gazdálkodás megvalósításában végzett közgazdasági, pénzügyi-számviteli, vagyongazdálkodási munkaterületeken nyújtott kimagasló tudományos és alkotói tevékenység elismerésére Fáy András-díj évente, november 3-án, a Magyar Tudomány Napján adományozható.

(3) A katonai közigazgatásban tartósan végzett kiemelkedő munkásság, a honvédelmi igazgatás korszerűsítése érdekében kifejtett átlagon felüli teljesítmény elismerésére Ferdinandy Gejza-díj évente, augusztus 20-án, állami ünnepünkön adományozható.

(4) A honvéd egészségügyi szolgálat szervezésében, fejlesztésében, a gyógyító-megelőző munkában, a közegészségügyi és járványügyi, a kutatói, az anyagellátói munkaterületeken nyújtott kimagasló teljesítmény elismerésére Flór Ferenc-díj évente, július 1-jén, a Semmelweis Napon adományozható.

(5) A nyugállományú katonák érdekeinek egészét érintő kiemelkedően eredményes munka elismerésére Hadik András-díj évente, május 21-én, a Honvédelem Napján adományozható.

(6)[28] A haza védelme érdekében a KNBSZ-nél kifejtett kiemelkedően eredményes tevékenység elismerésére Hajnik Pál-díj évente, február 14-én, a KNBSZ jogelőd szervezete alapításának évfordulóján adományozható.

(7) A honvédelem egészét érintő kiemelkedően eredményes munka - különösen a magas szintű harckészültség fenntartásának, a személyi állomány kiképzésének, nevelésének és utánpótlása biztosításának területén nyújtott jelentős teljesítmény - elismerésére Hunyadi János-díj évente, május 21-én, a Honvédelem Napján adományozható.

(8)[29] A haza védelmében, a katonai felderítés érdekében a KNBSZ-nél kifejtett, kiemelkedően eredményes tevékenység elismerésére Koncz Márton-díj évente, november 11-én, a Felderítők Napján adományozható.

(9) A Honvédség feladatainak megvalósítása érdekében a humánpolitika munka területén kifejtett kiemelkedően jelentős elméleti és gyakorlati tevékenység elismerésére Mészáros Lázár-díj évente, augusztus 20-án, állami ünnepünkön adományozható.

(10) A Honvédség érdekében kifejtett kiemelkedő tudományos kutatói, tudományszervezői, műszaki fejlesztési tevékenység és jelentős alkotói munka elismerésére Zrínyi Miklós-díj évente, november 3-án, a Magyar Tudomány Napján adományozható.

24. Művészeti díjak

25. § (1) A kiemelkedő katonazenészi és a katonazenekarok részére zeneszerzői tevékenység elismerésére Egressy Béni-díj páratlan évente, május 21-én, a Honvédelem Napján adományozható.

(2) A kiemelkedő irodalmi tevékenység elismerésére Jósika Miklós-díj páros évente, a május 21-én, a Honvédelem Napján adományozható.

(3) A kiemelkedő képzőművészeti tevékenység elismerésére Mednyánszky László-díj páros évente, május 21-én, a Honvédelem Napján adományozható.

(4) A Honvédség közművelődése, a személyi állomány általános és szakmai műveltségének növelése - különösen a katonák művelődésének szervezése, a honvédő hagyományok ápolása, a magyar kultúra és művészetek honvédségen belüli tolmácsolása, kiemelkedő színvonalú terjesztése - érdekében végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére Tinódi Lantos Sebestyén-díj páratlan évente, május 21-én, a Honvédelem Napján adományozható.

24/a. Hazai Samu-életműdíj[30]

25/A. §[31] (1)[32] Példaértékű katonai életpálya és ennek során a Honvédség feladatainak megvalósítása érdekében kifejtett kiemelkedően jelentős elméleti és gyakorlati tevékenység elismerésére Hazai Samu-életműdíj adományozható annak a személyi állományba nem tartozó személynek, aki a 60. életévét betöltötte, és legalább 25 év tényleges szolgálati viszonyban töltött idővel rendelkezik.

(2)[33] Az Hazai Samu-életműdíjas okiratot kap, valamint jogosult a Hazai Samu-életműdíjas cím használatára.

(3)[34] A (2) bekezdésen túl az Hazai Samu-életműdíjas az adományozást követő hónap első napjától havonta pénzbeli juttatásban részesül. A pénzbeli juttatás összege havonta az érintettre irányadó adó- és járulékszabályok figyelembevételével nettó 200 000 Ft-nak megfelelő bruttó összeg. A havi pénzbeli juttatás - a 37. § (1) bekezdése kivételével - az Hazai Samu-életműdíjas haláláig szól.

(4)[35] Az Hazai Samu-életműdíjra, és az ezzel járó havi juttatásra egyidejűleg legfeljebb öten jogosultak.

(5)[36] Az Hazai Samu-életműdíj első alkalommal 2014-ben adományozható.

24/b. Görgei Artúr-életműdíj[37]

25/B. §[38] (1) A katonai pályafutásának és a Magyar Honvédség érdekében végzett kiemelkedő szolgálatteljesítésének elismeréseként Görgei Artúr-életműdíj adományozható a Hjt. 2. § 30. pontja szerinti nyugállományú tiszt vagy altiszt részére.

(2) A Görgei Artúr-életműdíjas okiratot kap, valamint jogosult a Görgei Artúr-életműdíjas cím használatára.

(3) A (2) bekezdésen túl a Görgei Artúr-életműdíjas az adományozást követő hónap első napjától havonta pénzbeli juttatásban részesül. A pénzbeli juttatás összege havonta az érintettre irányadó adó- és járulékszabályok figyelembevételével nettó 150 000 Ft -nak megfelelő bruttó összeg. A havi pénzbeli juttatás - a 37. § (1) bekezdése kivételével - a Görgei Artúr-életműdíjas haláláig szól.

(4) A Görgei Artúr-életműdíjra és az ezzel járó havi juttatásra egyidejűleg legfeljebb öten jogosultak.

(5) A Görgei Artúr-életműdíj első alkalommal 2019-ben adományozható.

VII. FEJEZET

AZ ADOMÁNYOZÁS ÉS AZ ÁTADÁS RENDJE

25. Az elismerési javaslatok felterjesztése

26. § (1) Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, az elismerés adományozására vonatkozó javaslat személyi javaslati lapon, vagy elektronikus úton a Honvédség központi személyügyi szervéhez úgy terjeszthető fel, hogy az az adományozás időpontját megelőzően 60 nappal megérkezzen.

(2) Soron kívül kell felterjeszteni a Honvédség központi személyügyi szervéhez

a) a Hazáért Érdemjel,

b) a Kardokkal ékesített Szolgálati Érdemjel,

c) a Katasztrófa-elhárításért Szolgálati Jel,

d) a Sebesülési Emlékérem

e)[39] a Migrációs Válsághelyzet Kezeléséért Szolgálati Jel

adományozására vonatkozó javaslatot.

(3) Kivételes esetben a Szolgálati Érdemjel adományozására vonatkozó javaslatokat Honvédség központi személyügyi szervéhez úgy kell felterjeszteni, hogy az adományozás tervezett időpontját megelőzően legalább 30 nappal megérkezzen.

(4)[40] A 11. melléklet szerinti névjegyzéken vagy elektronikusan kell felterjeszteni

a) a Katasztrófa-elhárításért Szolgálati Jel,

b) a Migrációs Válsághelyzet Kezeléséért Szolgálati Jel,

c) a Békefenntartásért Szolgálati Jel,

d) a Külszolgálatért Szolgálati Jel,

e) a Tiszti, az Altiszti-legénységi Szolgálati Jel, vagy

f) a Honvédségért Oklevél

adományozására vonatkozó javaslatot.

(5) A Honvédségért Emlékplakett és a Honvédségért Emléklap adományozására vonatkozó javaslatot hivatásos katona esetében a szolgálati viszony megszüntetési javaslattal együtt, személyi javaslati lapon, vagy elektronikusan, szerződéses katona esetében névjegyzéken kell felterjeszteni az esedékesség előtt 30 nappal a Honvédség központi személyügyi szervéhez.

27. §[41] Nem részesíthető elismerésben a személyi állomány tagja, ha szolgálati viszonya a Hjt. 59. § (1) bekezdés c) pontja vagy a 68. § (1) bekezdés k)-m) pontja alapján szűnt meg, továbbá, ha a kormányzati szolgálati jogviszonya érdemtelenség miatt szűnt meg.

28. §[42] (1) A személyi állomány tagjának nem minősülő személy elismerésére vonatkozó javaslat véleményezésére a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Véleményező Munkacsoportja (a továbbiakban: HM TVMCS) működik. A HM TVMCS összetételét, tagjainak számát és működését a miniszter utasításban szabályozza.

(2) A személyi állomány tagjának nem minősülő személy elismerésére vonatkozó javaslatot a felterjesztő a HM TVMCS elnöke részére küldi meg a 8. melléklet szerinti javaslati lapon, amelyhez csatolni kell a 9. melléklet szerinti személyes adatok kezeléséhez történő hozzájáruló nyilatkozatot.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően a nyugállományú katona elismerésére vonatkozó javaslatot az adományozás tervezett időpontját megelőzően 120 nappal a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervezetének útján a Honvédség központi személyügyi szervéhez a 8. melléklet szerinti javaslati lapon kell felterjeszteni.

(4) A (2) és a (3) bekezdés szerinti javaslatnak az átadás tervezett időpontját megelőző 60. napig meg kell érkeznie a HM TVMCS elnökéhez.

(5) A HM TVMCS véleményét az átadás tervezett időpontját megelőzően 30 nappal terjeszti fel a miniszternek.

29. § (1) A Magyar Hadisírgondozásért Kitüntető Cím adományozására a Honvédség hadisírgondozásért felelős szervének vezetője minden év március 31-ig tehet javaslatot

a) az állomány tagja esetén a Honvédség központi személyügyi szervének,

b)[43] az a) pontba nem tartozó személyek esetén a HM TVMCS elnökének.

(2)[44]

(3)[45] A Maléter Pál Emlékérmet a miniszter a HM TVMCS javaslata alapján adományozza. A HM TVMCS javaslatát évente szeptember 15-ig terjeszti fel a miniszternek.

30. § (1) Elismerés adományozására javaslatot tehet szervezet vagy személy, így különösen

a) az állományilletékes parancsnok,

b) a kontingens-parancsnok,

c) a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervezetének vezetője a tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona és a nyugállományú katona esetén,

d) a nyugdíjasokat tömörítő szervezet a nyugállományú katona és személyi állomány tagjának nem minősülő személy esetén,

e) a Honvédelmi Ágazati Katasztrófavédelmi Operatív Törzs az állományilletékes parancsnok egyidejű tájékoztatása mellett, a Katasztrófa-elhárításért Szolgálati Jel adományozására.

(2) Külföldi katonai személy elismerésére irányuló felterjesztéshez csatolni kell az adott ország illetékesének, egyéb esetben az illetékes külföldi szervezet hozzájárulását.

(3) A KNBSZ az elismerésekre vonatkozó javaslatait e rendelettől eltérően is felterjesztheti.

25/A. Az adományozás rendje[46]

30/A. §[47] A honvédelmi miniszter által alapított Szolgálati Jelek, a Sebesülési Emlékérem, a Honvédségért Emlékplakett, a Honvédségért Emléklap, illetve Honvédségért Oklevél vonatkozásában, a honvédelmi miniszter az adományozási jogát a Honvéd Vezérkar főnöke útján gyakorolja.

26. A díjakra vonatkozó különös szabályok

31. § (1) A díjak odaítélésére személyi javaslatot tehetnek

a)[48] a Honvédelmi Minisztérium állami vezetői, a Honvéd Vezérkar főnöke, a főosztályvezetők, csoportfőnökök, a Honvédség vezénylő zászlós,

b) a Honvédség középszintű vezető szervének parancsnoka,

c) a miniszter irányítása alá tartozó központi hivatalok és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek vezetői,

d) a KNBSZ főigazgatója és

e) a Honvédséggel kapcsolatban álló kulturális és hagyományőrző civil szervezetek vezetői.

(2) Személyi javaslat olyan személyre tehető, aki

a) katonai életpályája során, huzamosabb időn át parancsnoki, vezetői, kutatói beosztás magas színvonalon való ellátásával hozzájárult a honvédelem szakterületét érintő stratégiai döntések kialakításához, előkészítéséhez, illetve az azokhoz kapcsolódó, valamint a szövetségi tagságból adódó feladatok végrehajtásához,

b) kimagasló tevékenységével hozzájárult a haderő előtt álló - az adott díjra vonatkozó szakterületen jelentkező - feladatok végrehajtásához szükséges feltételek megteremtéséhez, a technikai modernizációhoz, új eljárások kidolgozásához, alkalmazásához,

c) kiemelkedő teljesítményével hozzájárult a szakterület elismertségének javításához, munkájával, közéleti tevékenységével, életvitelével példát mutat a honvédelem ügyének szolgálatában,

d) hozzájárult a Honvédség társadalmi elismertségének javításához, a hagyományok megőrzéséhez, a katonai kultúra fejlesztéséhez, vagy

e) tevékenységével jelentősen hozzájárult Magyarország nemzetbiztonságának védelméhez.

(3)[49] A díjak odaítélésére vonatkozó személyi javaslatokat a díjakra jogosító tevékenység részletes leírásával évenként, legkésőbb október 30-ig kell megküldeni az azokat véleményező Honvédelmi Minisztérium Díjadományozást Véleményező Munkacsoport (a továbbiakban: HM DVMCS) részére.

(4)[50] A díjak adományozásáról a HM DVMCS javaslata alapján a miniszter dönt. A HM DVMCS összetételét, tagjainak számát és működését a miniszter utasításban szabályozza.

31/A. §[51] (1)[52] A 25/A. § és 25/B. § szerinti életműdíj (a továbbiakban: Életműdíj) adományozására vonatkozó személyi javaslatot a Honvédelmi Minisztérium állami vezetői, a Honvéd Vezérkar főnöke vagy az MH Vezénylő Zászlós tehet. A személyi javaslatnak tartalmaznia kell a jelölt szakmai életútját, teljesítményének ismertetését, valamint azokat az indokokat, amelyek az Életműdíj adományozását megalapozhatják. Az Életműdíj adományozására vonatkozó személyi javaslatról a Honvéd Vezérkar főnöke közös előterjesztést nyújt be a miniszter részére.

(2) Az Életműdíj adományozásáról a miniszter dönt.

(3) Az Életműdíjra a 31. § (1), (3) és (4) bekezdése és a 32. § nem alkalmazható.

27. Az elismerések átadása

32. § Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, az elismerések átadására március 15., május 21., augusztus 20. és október 23. alkalmával, továbbá a fegyvernemi napon és a csapatünnepeken kerülhet sor.

33. § (1) Március 15., május 21., augusztus 20. és október 23. alkalmából központi ünnepségeket kell tartani.

(2) A központi ünnepségen az elismerést a miniszter vagy az általa megbízott személy adja át.

(3) Az érdem utáni elismeréseket a központi ünnepségen kell átadni.

(4) A (3) bekezdés szerinti átadással nem érintett elismerések átadása állománygyűlésen vagy külön ünnepségen történhet. Az elismeréseket - az adományozó nevében - az állományilletékes parancsnok adja át.

(5) A (3) és a (4) bekezdés szerinti ünnepségekre az érintett közvetlen hozzátartozóit is meg lehet hívni.

(6) A Hazáért Érdemjelet miniszteri ünnepségen kell átadni, melyre meg kell hívni a kitüntetett hozzátartozóit is.

(7) A KNBSZ állománya tagjának központi ünnepségen történő megjelenésétől a KNBSZ főigazgatójának javaslatára el kell tekinteni.

34. § (1)[53] A Katasztrófa-elhárításért Szolgálati Jel a katasztrófa-elhárítási tevékenység, a Migrációs Válsághelyzet Kezeléséért Szolgálati Jel a tömeges bevándorlás okozta válságkezelési tevékenység, az Első Tűzharcért Szolgálati Jel, a Békefenntartásért Szolgálati Jel és a Külszolgálatért Szolgálati Jel a külföldi szolgálat befejezését követően kerül átadásra.

(2) A Tiszti és az Altiszti-legénységi Szolgálati Jel átadására a tényleges, ugyanazon állománycsoportban eltöltött szolgálati idő leteltét követő első nemzeti ünnepen vagy a Honvédelem Napján, a 11. § (2) bekezdése szerinti esetben a szolgálatból történő végleges kiváláskor kerül sor.

(3) A Magyar Hadisírgondozásért Kitüntető Címet a miniszter vagy a Honvédség hadisírgondozásért felelős szervének vezetője május 21-én adja át.

(4) Az Aranykor Kitüntető Cím március 15-e, május 21-e, október 1-je, az Idősek Világnapja és október 23-a alkalmával kerülhet átadásra.

(5)[54]

(6) A Maléter Pál Emlékérem átadására október 23-án kerül sor.

35. § (1) Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 23. § (2) bekezdése szerinti, adományozásról szóló közleményt a Honvédelmi Minisztérium hivatalos és központi lapja, valamint a Honvédelmi Minisztérium hivatalos honlapja is közzéteszi.

(2) A KNBSZ állományát érintő közléstől a KNBSZ főigazgatójának javaslatára el kell tekinteni.

VIII. FEJEZET

AZ ELISMERÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB SZABÁLYOK

28. Az állami kitüntetési javaslatok felterjesztése

36. § (1) Az állami kitüntetési javaslatokat a 10. melléklet szerinti javaslati lapon

a) a személyi állomány tagja esetén a Honvédség központi személyügyi szerve,

b) a személyi állomány tagjának nem minősülő személy esetén a Honvédség társadalmi kapcsolatokért felelős szerve

részére kell megküldeni, a kormány határozatában meghatározott beküldési határidő előtt 30 nappal.

(2)[55] Állami kitüntetésre olyan személy javasolható, aki érdemeinek elismeréseként korábban már részesült a Kormány tagja által alapított elismerésben, és kiemelkedő teljesítményértékeléssel, minősítéssel rendelkezik.

(3) A KNBSZ állománya tagja esetében az elismerések felterjesztésére vonatkozó szabályoktól a KNBSZ főigazgatójának javaslatára el kell tekinteni.

29. Elismerések visszavonása

37. § (1) Az érdem utáni elismerést a személyi állomány tagjától vissza kell vonni, ha a bíróság szándékos bűncselekmény miatt jogerős szabadságvesztés büntetésre ítéli.

(2) Az érdem utáni elismeréseket vissza kell vonni, ha a honvédet a bíróság jogerős határozatával közügyektől eltiltásra, foglalkozástól eltiltásra vagy lefokozásra ítélte, továbbá, ha lefokozás fegyelmi fenyítést szabtak ki vele szemben.

(3)[56] Az érdem utáni elismerést a kormánytisztviselőtől vissza kell vonni, ha a jogviszonyát érdemtelenség jogcímén megszüntették, vagy ha vele szemben hivatalvesztés fegyelmi büntetést szabtak ki.

(4) A Szolgálati Érdemjelet vissza lehet vonni, ha a honvéddel szemben a bíróság vagy a fegyelmi jogkört gyakorló jogerős határozata szolgálati viszony megszüntetése mellékbüntetést vagy fegyelmi fenyítést szabott ki.

30. Posztumusz elismerés[57]

37/A. §[58] (1) Posztumusz elismerés adományozható

a) a Hjt. 139. § (1) és (2) bekezdése szerint minősített elhunyt személynek, valamint

b) különös méltánylást érdemlő hősies, bátor, példamutató helytállásért az a) pont alá nem tartozó elhunyt személynek.

(2) A posztumusz elismerés adományozására a VII. Fejezetet alkalmazni kell.

37/B. §[59] (1) A miniszter a 37/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti személyt, ha a mindenkori magyar haderő állományában teljesített katonai múlttal rendelkezik, és katonai szolgálat során bekövetkezett különös méltánylást érdemlő hősies, bátor, példamutató helytállás igazolható, a "Katonai szolgálat példaképévé" nyilváníthatja.

(2) A "Katonai szolgálat példaképévé" nyilvánított személyek esetén a hozzátartozó kérelmére a Honvédelmi Minisztérium viseli az emlékművének, emléktáblájának és sírjelének vagy síremlékének költségeit legfeljebb az illetményalap tízszereséig, valamint, ha emléktábla állítására kerül sor, annak további költségeit legfeljebb az illetményalap háromszorosáig.

(3) "Katonai szolgálat példaképévé" nyilvánítás esetén a miniszter a 37/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti személyt posztumusz címzetes rendfokozatba helyezheti. A posztumusz címzetes rendfokozat a tényleges szolgálat alatt elért rendfokozat szerinti állománykategória váltása nélküli magasabb rendfokozat vagy posztumusz címzetes hadnagy rendfokozat lehet.

38. §[60] (1) A posztumusz elismerést az elhunyt intézkedésre jogosult hozzátartozójának - lehetőség szerint - a kegyeleti szertartás alkalmával kell átadni.

(2) A Hjt. 139. § (6) bekezdése szerinti, miniszteri hatáskörbe tartozó kinevezésről vagy előléptetésről szóló miniszteri határozat átadásának idejéről és módjáról a miniszter dönt.

HARMADIK RÉSZ

A HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖKE ÁLTAL ALAPÍTHATÓ ÉS ADOMÁNYOZHATÓ ELISMERÉSEK[61]

VIII/A. FEJEZET[62]

AZ ÉRDEMJELEK

30/A. Kiváló Szolgálatteljesítésért Érdemjel[63]

38/A. §[64] (1) A személyi állományba, illetve a rendvédelmi szervek állományába tartozó, szolgálatukat kiválóan teljesítő, illetve munkájukat kiválóan végző, a közösség elé példaképül állítható személyek elismerésére

a) arany,

b) ezüst vagy

c) bronz

fokozatú Kiváló Szolgálatteljesítésért Érdemjel adományozható.

(2) Kiváló Szolgálatteljesítésért Érdemjel évente

a) arany fokozatban legfeljebb 20 fő,

b) ezüst fokozatban legfeljebb 30 fő,

c) bronz fokozatban legfeljebb 50 fő

részére adományozható.

30/B. Partnerségi Érdemjel[65]

38/B. §[66] (1) A Partnerségi Érdemjel, a közös feladatok végrehajtása érdekében végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére külföldi katona részére adományozható.

(2) A Partnerségi Érdemjel évente legfeljebb 50 fő részére adományozható.

30/C. Életútért Érdemjel[67]

38/C. §[68] (1) Az Életútért Érdemjel nyugállományú katonának, illetve az állomány legalább 30 év tényleges szolgálati viszonyban töltött idővel rendelkező tagjának a szolgálatból történő végleges kiválása alkalmából adományozható a szolgálati viszonya időtartama alatt, illetve azt követően a Magyar Honvédség céljainak megvalósulását segítő munkásságának elismeréséül.

(2) Az Életútért Érdemjel évente legfeljebb 10 fő részére adományozható.

IX. FEJEZET

A KITÜNTETŐ CÍMEK ÉS AZ EMLÉKÉRMEK

31. Kiváló Tanulmányokért Kitüntető Cím

39. § A Kiváló Tanulmányokért Kitüntető Cím a tanulmányait kiváló eredménnyel befejező honvéd tiszt- és altiszt-jelölt részére adományozható.

32. Kiemelkedő Helytállásért Emlékérem

40. § Kiemelkedő Helytállásért Emlékérem a nemzetközi békemisszióban történő szolgálatteljesítés során tanúsított kimagasló helytállásért, példamutató tevékenységért adományozható.

32/A. Az Év Katonája Kitüntető Cím[69]

40/A. §[70] (1) A példamutató szolgálatteljesítés, valamint a tárgyévben nyújtott kiemelkedő teljesítmény elismerésére Év Katonája Kitüntető Cím adományozható az állomány legalább 10 év tényleges szolgálati viszonyban töltött idővel rendelkező tagjának.

(2) Az Év Katonája Kitüntető Cím évente legfeljebb 20 fő részére adományozható.

32/B. Különleges Helytállásért Emlékérem[71]

40/B. §[72] (1) A Különleges Helytállásért Emlékérem az állomány tagjának, a szolgálattejesítés során vagy szolgálatteljesítési időn kívül szolgálati kötelezettséget meghaladóan nyújtott teljesítménye, kiemelkedő helytállása, katonához méltó, példamutató cselekménye elismerésére adományozható.

(2) A Különleges Helytállásért Emlékérem évente legfeljebb 50 fő részére adományozható.

X. FEJEZET

AZ EMLÉKLAPOK, AZ OKLEVELEK ÉS AZ EMLÉKTÁRGYAK

33. Emléklapok

41. § A Honvédség munkáját segítő, áldozatkész munka elismerésére, valamint kiemelt esemény, különösen évforduló, emléknap alkalmából Emléklap adományozható.

34. Emléktárgyak

42. §[73] (1) Emléktárgy adományozható kiemelt feladat, gyakorlat végrehajtása során nyújtott kiemelkedő teljesítményért, különleges helytállásért, huzamos időn át példamutatóan ellátott szolgálatteljesítésért, jeles nap alkalmából.

(2) Az altiszt-avatás alkalmából egy fő, kiváló eredménnyel végzett honvéd altiszt-jelöltnek Avatási Szablya adományozható.

(3) Az állomány tagjának tábornoki rendfokozatba történő kinevezése alkalmából Emlékgyűrű adományozható.

(4) Évente, a tanulmányai során tanúsított példás magatartásáért, kiemelkedő tanulmányi eredményéért, helytállásáért és bátorságáért, illetve a magas színvonalú oktatói és kutatói tevékenységéért, a katonai felsőoktatás jó hírnevének megőrzése és növelése érdekében végzett munkája elismeréseként Ludovika Gyűrű adományozható két fő honvéd tisztjelöltnek és egy fő katonai felsőoktatásban tevékenykedő oktatónak.

34/A. A Honvéd Vezérkar főnökének Elismerő Oklevele[74]

42/A. §[75] (1)[76] A Honvédséggel közös feladatokban közreműködő, a Honvédség munkáját segítő jogi személyek, polgári jogi jogalanyisággal rendelkező nem jogi személy szervezetek, illetve ezek foglalkoztatottjai, továbbá természetes személyek áldozatkész munkájának, kiemelkedő teljesítményének, rendkívüli helytállásának elismerésére a Honvéd Vezérkar főnökének Elismerő Oklevele adományozható.

(2)[77] A Honvéd Vezérkar főnökének Elismerő Okleveléből évente összesen legfeljebb ötven adományozható.

(3)[78] Az adományozó azokat a Honvéd Vezérkar főnökének Elismerő Oklevelében részesülő természetes személyeket, akik a Honvéd Vezérkar főnökének Elismerő Oklevelében a kivételesen áldozatkész munkájuk, kiemelkedő teljesítményük vagy rendkívüli helytállásuk miatt részesültek, pénzjutalomban is részesítheti. A pénzjutalom maximális összege a honvédelmi illetményalap tízszeresének megfelelő összeg.

X/A. FEJEZET[79]

EGYÉB EMLÉKTÁRGYAK

34/B. Egyéb emléktárgyak[80]

42/B. §[81] (1)[82] A Honvéd Vezérkar főnöke nevében és megbízásából a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei, a Honvéd Vezérkar törzsigazgatója, a Honvéd Vezérkar alárendeltségébe tartozó katonai szervezet vezetője, valamint a Magyar Honvédség vezénylő zászlósa feladatkörével összefüggésben a személyi állomány tagjának, illetve a személyi állományba nem tartozó személynek elismerésül - az adományozni kívánt személy kiemelkedő tevékenységéhez vagy alkalomhoz igazodóan - oklevelet, emléklapot, a minimálbér 10%-át meg nem haladó értékű emlékérmet, emléktárgyat adományozhat az erre a jogcímre jóváhagyott éves költségvetési előirányzat mértékéig.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adományozók közül

a)[83] a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei naptári évenként legfeljebb 15,

b)[84] a Honvéd Vezérkar törzsigazgatója, a Honvéd Vezérkar alárendeltségébe tartozó, dandár vagy más magasabb szintű parancsnokság jogállású katonai szervezet vezetője naptári évenként legfeljebb 10,

c)[85] a Honvéd Vezérkar alárendeltségébe tartozó, zászlóalj vagy ezred jogállású katonai szervezet vezetője, valamint az MH vezénylő zászlósa naptári évenként legfeljebb 5

darab egyéb emléktárgy adományozására jogosult.

(3) Az egyéb emléktárgyellátás a logisztikai utaltsági rendnek megfelelően történik.

(4) A logisztikai ellátást biztosító és az egyéb emléktárgyat átadó honvédelmi szervezet az egyéb emléktárgyakról mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet.

(5) Az e Fejezet szerinti egyéb emléktárgy adományozására a 2. § (1) bekezdését nem kell alkalmazni.

XI. FEJEZET

AZ ADOMÁNYOZÁS ÉS AZ ÁTADÁS RENDJE, A VISSZAVONÁS

35. Az elismerési javaslatok felterjesztése

43. §[86] (1) Az elismerések adományozására vonatkozó javaslattétel rendjére a 26. § (1) bekezdésében, a 27. §-ban, a 28. § (3) bekezdésében, a 30. §-ban, valamint a 36. § (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(2) A Kiváló Tanulmányokért Kitüntető Cím adományozására a katonai oktatási intézmény vezetője tehet javaslatot.

36. Az elismerések átadása

44. § (1) Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, az elismerések átadására március 15., május 21., augusztus 20. és október 23. alkalmával, továbbá a fegyvernemi napokon és a csapatünnepeken kerülhet sor.

(2) Az elismerések átadása központi ünnepségen, állománygyűlésen vagy külön ünnepségen történhet.

(3)[87] Az elismerést a Honvéd Vezérkar főnöke vagy az általa megbízott személy adja át.

(3a)[88] Az Év Katonája Kitüntető Címet a Honvéd Vezérkar főnöke május 21-én adja át.

(4) A Kiváló Tanulmányokért Kitüntető Címet a tanulmányok befejeztével az első beosztásba történő kinevezéssel egyidejűleg, ünnepélyes keretek között kell átadni.

(5) Az elismerések átadására a 33. § (7) bekezdését, a közzétételre a 35. §-t alkalmazni kell.

37. Elismerések visszavonása

45. § Az elismerések visszavonására a 37. § (1) és (2) bekezdései alkalmazhatók azzal, hogy a Kiváló Tanulmányokért Kitüntető Címet az érintettől visszavonni nem lehet.

NEGYEDIK RÉSZ

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

46. § Ez a rendelet a kihirdetést követő 5. napon lép hatályba.

47. § (1) A Tiszti és az Altiszti-legénységi Szolgálati Jel adományozásánál az e rendelet hatálybalépésekor szolgálati viszonyban állók esetén a korábbi jogszabályok szerint beszámítható időtartamokat az elismerésre jogosító időtartamba be kell számítani.

(2) Az elismerésben részesített személy az e rendelet hatálybalépését megelőzően neki adományozott kitüntetések és szolgálati jelek viselésére továbbra is jogosult, kivéve azokat, amelyek viselését jogszabály tiltja.

(3) E rendelet hatályba lépését követően a 7. §, 8. §, 11. §, 17. §, valamint a 40. §-ban meghatározott elismerések beszerzését és első alkalommal történő átadását 2014. június 30-ig végre kell hajtani.

(4) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően alapított elismerés korábbi formájában is adományozható 2016. december 31-ig.

48. §[89] A honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről szóló 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet módosításáról szóló 14/2015. (XII. 17.) HM rendelettel megállapított 7a. alcím, 26. § (2) bekezdés e) pontja és (4) bekezdés b) pontja, 34. § (1) bekezdése valamint a 2. melléklet 2/A. pontja első alkalommal a 2015. augusztus 3-át követően tanúsított helytállás elismerésére alkalmazható.

49. §[90] E rendeletnek a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről szóló 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet módosításáról szóló 7/2016. (V. 5.) HM rendelettel megállapított 25/A. § (3) bekezdését, valamint 36. § (2) bekezdését 2016. március 1-jétől kell alkalmazni.

50. §[91] E rendeletnek a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről szóló 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet módosításáról szóló 12/2016. (VII. 5.) HM rendelettel megállapított 1. § a) pontját, 38. § (3) és (4) bekezdését 2016. július 1-jétől kell alkalmazni.

51. §[92] (1) E rendeletnek a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet és a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről szóló 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet módosításáról szóló 15/2016. (VIII. 31.) HM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 20. alcímét és 34/A. alcímét 2016. július 1-jétől lehet alkalmazni.

(2) A Módr.-rel megállapított 20. alcím és 34/A. alcím szerinti elismerések 2016. évben történő adományozása esetén a 26. § (1) bekezdésében foglalt határidőt nem kell betartani.

52. §[93] E rendeletnek a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről szóló 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet módosításáról szóló 8/2022. (IV. 21.) HM rendelettel megállapított V/A. és X/A. fejezetét 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Dr. Hende Csaba s. k.,

honvédelmi miniszter

1. melléklet a 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelethez

Érdemjelek leírása

1. Hazáért Érdemjel leírása: fehér zománcozott, kereszt alakú érem, a keresztszárak között aranyszínű sugárnyalábokkal, közepén ovális mezőben Magyarország zománcozott címere, alatta "A HAZÁÉRT" felirat. Az érem 38 mm átmérőjű, kör alakú, tombak anyagú, aranyozott kivitelben. A szalag háromszög alakúra hajtott, egyszínű zöld.

Az állomány tagja részére szalagsáv, más személyek esetén miniatűr kerül adományozásra.

2. Szövetségért Érdemjel leírása: előlapján nemzeti színű zsinórminta által körbefogott fehér mezőben Magyarország aranyszínű címerét ábrázoló rátét látható. Az érem 38 mm átmérőjű, kör alakú, tombak anyagú, zománcozott, aranyozott kivitelben. A szalag háromszög alakúra hajtott, világoszöld, középen a nemzeti színeket tartalmazó sávval.

3. Szolgálati Érdemjel leírása: az előlapján szalaggal átfont, zöld zománcozott babérkoszorúval határolt, fehér zománcozott ovális mezőben Magyarország aranyszínű címerét ábrázoló rátét nemzeti zászlókkal határolva. A babérkoszorú belső ívén, a fokozatoknak megfelelően arany, ezüst, bronz sáv látható, amely azonos a babérkoszorút átfonó szalag színével. Hátlapjának sima fémfelülete a fokozatnak megfelelő színű. A szalag háromszög alakúra hajtott, színe fokozatonként piros, fehér, illetve zöld, széleit nemzeti színű farkasfog minta díszíti. Az érem mérete 43x35 mm, anyaga tombak, zománcozott, aranyozott rátéttel kivitelezve. A Babérkoszorúval ékesített Szolgálati Érdemjel szalagján zöld zománcos, stilizált babérkoszorú ékítmény van.

2. melléklet a 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelethez

Szolgálati Jelek leírása

1. Első Tűzharcért Szolgálati Jel leírása: középpont felé összefutó szárú ezüstkereszt fekete zománcszegéllyel, közepén a Honvédség emblémájával, a keresztszárak között felfelé mutató hegyű, ezüstszínű kardokkal.

A szalag háromszög alakúra hajtott, színe vörös, középen hármas tagolású sávval, amelyben zöld csík választja el egymástól a nemzeti színű farkasfogakból álló feketeszegélyes sávokat.

2. Katasztrófa-elhárításért Szolgálati Jel leírása: 38 mm átmérőjű, ezüstszínű peremes érem, előlapján középpont felé összefutó szárú kereszt látható, közepén koszorúval. Az érem felső ívén "KATASZTRÓFA-ELHÁRÍTÁSÉRT" felirat olvasható. A hátlapon a magyar címer látható.

A szalag háromszög alakúra hajtott, színe világoskék, szélein a háromszögek felváltva tartalmazzák a nemzeti színeket.

2/A. Migrációs Válsághelyzet Kezeléséért Szolgálati Jel leírása: álló, ovális alakú, 44x36 mm méretű aranyszínű érem, előlapján középpont felé összefutó szárú kereszt látható, középpajzsát a magyar államcímer alkotja. Az érem felső ívével párhuzamosan "MIGRÁCIÓS VÁLSÁGHELYZET KEZELÉSÉÉRT" felirat olvasható. Alul díszítőelem található. A hátlap sima felületű.[94]

A szalag háromszög alakúra hajtott, színe: keskeny fehér sávval elválasztott felerészt vörös, felerészt zöld, széleit farkasfog minta díszíti, amelynek háromszögei egyenként a nemzeti színeket tartalmazzák. A szalagon aranyszínű stilizált babérkoszorú ékítmény található.

3. Békefenntartásért Szolgálati Jel leírása: 38 mm átmérőjű, ezüstszínű peremes érem, előlapján középpont felé összefutó szárú kereszt látható, közepén a Honvédség emblémájával. Az érem körirata "BÉKEMŰVELETBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRT". A szalag háromszög alakúra hajtott, színe fehér, széleit farkasfog minta díszíti, amelynek háromszögei bal oldalon egyenként a nemzeti színeket, jobb oldalon az Egyesült Nemzetek Szervezetét jelképező kék-fehér színeket tartalmazzák.

4. Külszolgálatért Szolgálati Jel leírása: 38 mm átmérőjű, ezüstszínű peremes érem, előlapján középpont felé összefutó szárú kereszt látható, közepén földgömb ábrázolással, a keresztszárak mögött az előlap jobb felső és a bal alsó negyedében a peremmel párhuzamos ívben a magyar zászló sávjai jelennek meg a heraldika szabályai szerint. A hátlapon fent "KÜLSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉGÉRT" félkörirat olvasható. A szalag háromszög alakúra hajtott, színe kék, széleit fehér színű farkasfogak díszítik.

4/A. A Katonadiplomáciai Szolgálatért Szolgálati Jel leírása: 38 mm átmérőjű, antikolt, ezüstözött kivitelű érem. Az érem középmezőjében plasztikus keresztforma látható, mögötte a jobb felső és a bal alsó negyedében a magyar zászló sávjai jelenítődnek meg a heraldika szabályai szerint. Az érem közepén 18 mm hosszú magyar címer látható. Az érem hátoldalán félkörívben "Katonadiplomáciai Szolgálatért" felirat. A szalag háromszög alakú, színe zöld, a jobb oldali szélén a szegélytől 3 mm-re váltakozva piros és fehér színű farkasfogazás látható. Ruházaton a jel szalagsávja hordandó.[95]

5. Tiszti Szolgálati Jel leírása:

a) Babérkoszorúval ékesített fokozat: leírása az I. fokozatéval egyezik meg azzal, hogy a kereszt alatt körbefutó, 5 mm széles, zöld, zománcozott cser- és babérkoszorú van.[96]

b) I. fokozat: középpont felé összefutó szárú ezüstszínű kereszt fehér zománcszegéllyel, közepén Magyarország zománcozott címerével, a keresztszárak között sűrű fonatos, aranyszínű vitézkötés van. A felfüggesztésnél az ellenkarikán stilizált aranyszínű cserfalevél.

c) II. fokozat: középpont felé összefutó szárú ezüstszínű kereszt fehér zománcszegéllyel, közepén Magyarország zománcozott címerével, a keresztszárak között nagyhurkos, aranyszínű vitézkötés van. A felfüggesztés gyöngyözött aranyszínű ellenkarika.

d) III. fokozat: középpont felé összefutó szárú ezüstszínű kereszt fehér zománcszegéllyel, közepén Magyarország zománcozott címerével, a keresztszárak között háromhurkos, aranyszínű vitézkötés van. A felfüggesztés gyöngyözött aranyszínű ellenkarika.

A szalag háromszög alakúra hajtott, színe fehér, széleit farkasfog minta díszíti, amelynek minden háromszöge egyenként tartalmazza a nemzeti színeket.

6. Altiszti-legénységi Szolgálati Jel leírása:

a) Babérkoszorúval ékesített fokozat: leírása az I. fokozatéval egyezik meg azzal, hogy a kereszt alatt körbefutó, 5 mm széles, zöld, zománcozott cser- és babérkoszorú van.[97]

b) I. fokozat: középpont felé összefutó szárú ezüstszínű kereszt világoszöld zománcszegéllyel, közepén Magyarország zománcozott címerével, a keresztszárak között sűrű fonatos, ezüstszínű vitézkötés van. A felfüggesztésnél az ellenkarikán stilizált ezüstszínű cserfalevél.

c) II. fokozat: középpont felé összefutó szárú ezüstszínű kereszt világoszöld zománcszegéllyel, közepén Magyarország zománcozott címerével, a keresztszárak között nagyhurkos, ezüstszínű vitézkötés van. A felfüggesztés gyöngyözött aranyszínű ellenkarika.

d) III. fokozat: középpont felé összefutó szárú ezüstszínű kereszt világoszöld zománcszegéllyel, közepén Magyarország zománcozott címerével, a keresztszárak között háromhurkos, ezüstszínű vitézkötés van. A felfüggesztés gyöngyözött ezüstszínű ellenkarika.

A szalag háromszög alakúra hajtott, színe világoszöld, széleit farkasfog minta díszíti, amelynek minden háromszöge egyenként tartalmazza a nemzeti színeket.

3. melléklet a 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelethez

Kitüntető Címek és Címek leírása

1. Honvédelemért Kitüntető Cím:

a) Babérkoszorúval ékesített fokozat: leírása az I. fokozatéval egyezik meg azzal, hogy a kereszt alatt körbefutó, 5 mm széles, zöld, zománcozott cser- és babérkoszorú van.[98]

b) I. fokozat: középpont felé összefutó szárú ezüstszínű kereszt sötétzöld zománcszegéllyel, közepén Magyarország zománcozott címerével. A felfüggesztésnél az ellenkarikán aranyszínű akantuszlevél.

c) II. fokozat: középpont felé összefutó szárú ezüstszínű kereszt sötétzöld zománcszegéllyel, közepén Magyarország ezüstszínű címerével. A felfüggesztés ezüstszínű karika.

d) III. fokozat: középpont felé összefutó szárú ezüstszínű kereszt sötétzöld zománcszegéllyel, közepén Magyarország bronzszínű címerével. A felfüggesztés ezüstszínű karika.

A szalag háromszög alakúra hajtott, színe sötétzöld, széleit farkasfog minta díszíti, amelynek minden háromszöge egyenként tartalmazza a nemzeti színeket. A Honvédelemért Kitüntető Címhez - a polgári öltözéken történő viselhetőség érdekében - miniatűr adományozható.

2. Magyar Hadisírgondozásért Kitüntető Cím leírása:

a) Arany fokozat: középpont felé összefutó szárú, ezüstszínű, 35 mm átmérőjű kereszt, fekete zománcszegéllyel. Felső szárában "PRO CUSTODIA", bal szárában "TUMULORUM", jobb szárában "MILITUM" vésett felirat, fekete betűkkel, alsó szárán sötétbarna sírhalom látható, amelyből 2 mm szélességű sötétbarna latin kereszt emelkedik ki, tetején döntött, jobbra néző sötétbarna rohamsisak nyugszik. Középpajzsa stilizált aranyszínű babérkoszorú, benne sugarak.

b) Ezüst fokozat: az arany fokozattal azonos kialakítású kereszt, azzal az eltéréssel, hogy középpajzsa ezüstszínű.

c) Bronz fokozat: az arany fokozattal azonos kialakítású kereszt, azzal az eltéréssel, hogy középpajzsa bronzszínű.

A szalag háromszög alakúra hajtott, egyenlő széles fekete-vörös-fehér-zöld-fehér-vörös-fekete sávokkal.

3. Aranykor Kitüntető Cím leírása: előlapján szalaggal átfont, stilizált babérkoszorúval határolt ovális zománcozott mezőben a magyar Szent Korona ábrázolása, alatta babér- és cserlombbal díszített két keresztbe fektetett kard, alattuk magyar címerpajzs. Hátlapján szalaggal átfont, stilizált babérkoszorúval határolt ovális mezőben "MAGYAR HONVÉDSÉG" körirat olvasható. Az érem mérete 43x35 mm, anyaga tombak.

a) Arany fokozat: aranyszínű babérkoszorú és címer, bordó tűzzománc előlappal.

b) Ezüst fokozat: ezüstszínű babérkoszorú és címer, fehér tűzzománc előlappal.

c) Bronz fokozat: bronzszínű babérkoszorú és címer, sötétzöld tűzzománc előlappal.

A szalag háromszög alakúra hajtott, színe fokozatonként mustársárga, szürke, bordó, középen a nemzeti színeket tartalmazó sávval.

4.[99]

4. melléklet a 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelethez

Emlékérmek leírása

1. Sebesülési Emlékérem leírása: 38 mm átmérőjű, ezüstszínű peremes érem, előlapján két keresztbe tett kardra helyezett magyar államcímerrel. Az érem peremével párhuzamosan fent "SEBESÜLÉSÉRT" felirat olvasható, lent vörös zománccsík fut. A hátlapon a peremmel párhuzamos babérkoszorúval keretezett mezőbe a sebesülés helyszínét (város, ország) és évét lehet bevésni.

A szalag háromszög alakúra hajtott, színe bíbor, szélein a háromszögek felváltva tartalmazzák a magyar nemzeti színeket. A szalag közepén a sérülések számának megfelelő számú, legfeljebb öt szürke csík látható.

2. Maléter Pál Emlékérem leírása: ezüstszínű, kör alakú, 42,5 mm átmérőjű, vert kivitelű érem, előlapján Maléter Pál arcképe, körülötte "IN MEMORIAM MALÉTER PÁL 1917-1958" felirat, hátlapján "PRO LIBERTATE HUNGARIAE 1956" köriratban lombbal díszített magyar államcímer látható.

5. melléklet a 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelethez

Honvédségért Emlékplakett leírása

Honvédségért Emlékplakett leírása: bronzszínű, kör alakú, 80 mm átmérőjű érem. Gyöngysorszegéllyel díszített előlapján a peremmel párhuzamosan lent "HONVÉDSÉGÉRT" felirat olvasható, felette két keresztbe fektetett ágyúcsőre és keresztbe fektetett zászlókra helyezve Magyarország címere látható.

6. melléklet a 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelethez

Díjak leírása

1. Az Andrássy Gyula-díj, a Fáy András-díj, a Ferdinandy Gejza-díj, a Flór Ferenc-díj, a Hadik András-díj, a Hajnik Pál-díj, a Hunyadi János-díj, a Koncz Márton-díj, a Mészáros Lázár-díj és a Zrínyi Miklós-díj leírása: álló ovális alakú plakett, előlapján a névadó arcképe és neve. Anyaga bronz, mérete 100x70 mm. Kitűzője kerek vagy ovális, rajta a díjra jellemző ábrázolás, átmérője 20 mm.

2. Az Egressy Béni-díj, Jósika Miklós-díj, a Mednyánszky László-díj és a Tinódi Lantos Sebestyén-díj leírása: kör alakú, kétoldalas, bronzból készült plakett, átmérője 100 mm. Előlapján a névadó arcképe és a díj elnevezésére utaló felirat, hátlapján középen Magyarország címere, köriratban "HONVÉDELMI MINISZTER" felirat látható. Kitűzője kör alakú, rajta a díjra jellemző ábrázolás, átmérője 20 mm.

7. melléklet a 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelethez[100]

A Honvéd Vezérkar főnöke által adományozható elismerések leírása[101]

1. A Kiváló Szolgálatteljesítésért Érdemjel leírása: Kör alakú, 38 mm átmérőjű, tombak anyagú, vert érem, elő- és hátlapján peremmel, arany fokozata arany-, ezüst fokozata ezüst-, bronz fokozata bronzszínű. Előlapján vonalszegélyes mezőben a Magyar Honvédség emblémája látható, fölötte "A HAZÁÉRT", alul "MAGYAR HONVÉDSÉG" felirat. A hátlapon vonalszegélyes mezőben "A /HONVÉD / VEZÉRKAR / FŐNÖKÉTŐL" négysoros felirat olvasható, alatta díszítő motívum. A szalag háromszög alakúra hajtott, az arany fokozat esetében vörös, az ezüst fokozat esetében fehér, a bronz fokozat esetében zöld színű, két szélén a nemzeti színeket tartalmazó fehér sávval.[102]

2. A Partnerségi Érdemjel leírása: Kör alakú, 38 mm átmérőjű, tombak anyagú, vert érem, elő- és hátlapján peremmel, aranyszínű kivitelben. Előlapján vonalszegélyes mezőben, "HUNGARIAN / DEFENCE / FORCES" köriratban a Magyar Honvédség tűzzománcozott kivitelű emblémája látható, alul díszítő motívum. Hátlapja sima felületű. A szalag háromszög alakúra hajtott, kék színű, két szélén a nemzeti színeket tartalmazó fehér sávval.

3. Az Életútért Érdemjel leírása: Kör alakú, 38 mm átmérőjű, tombak anyagú, vert érem, elő- és hátlapján peremmel, aranyszínű kivitelben. Előlapján vonalszegélyes mezőben a Magyar Honvédség tűzzománcozott kivitelű emblémája látható, fölötte stilizált papírtekercsen "ÉLETÚTÉRT" felirat, alul díszítő motívum. A hátlapon "A /HONVÉD / VEZÉRKAR / FŐNÖKÉTŐL" háromsoros felirat olvasható, alatta díszítő motívum. A szalag háromszög alakúra hajtott, okkersárga színű, két szélén a nemzeti színeket tartalmazó fehér sávval.[103]

4. A Kiváló Tanulmányokért Kitüntető Cím leírása: Sugárkoszorúval határolt, a honvéd tisztjelölt részére arany, az altiszt-jelölt részére ezüstszínű jelvény, előlapján Kossuth-címer, keresztben elhelyezett kard és toll rátéttel. A jelvény mérete 38x56 mm, tombak anyagú, aranyozott, illetve ezüstözött kivitelben. Patentrögzítéssel.

5. A Kiemelkedő Helytállásért Emlékérem leírása: Vörösréz alapanyagú, aranyszínű 42,5 mm átmérőjű, vert kivitelű érem, mindkét oldalán peremmel. Előlapján a Honvédség emblémája, fent "HAZÁÉRT", alul "MAGYAR HONVÉDSÉG" felirat. Hátlapján matt, homok szórt mezőben a Honvéd Vezérkar karjelzésének ábrája, felette a vezérezredesi rendfokozatot jelképező négy darab hatágú csillag, alatta stilizált szalagon a mindenkori Honvéd Vezérkar főnökének aláírása található. Fent, a peremmel párhuzamosan "HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖKE", lent a mindenkori Honvéd Vezérkar főnöke neve és rendfokozata olvasható.[104]

6. Az Év Katonája Kitüntető Cím leírása: Emlékplakettje 80 mm átmérőjű, aranyszínű, vert kivitelű, kör alakú érem. Fent a peremmel párhuzamosan "A BECSÜLETES MUNKA MINDENT LEGYŐZ", alul "AZ ÉV KATONÁJA" felirat olvasható. Az érem középrészén a Honvédség emblémája, alatta négy darab hatágú csillag helyezkedik el a felirat ívét követve. A Honvédség emblémájában a babér- és a tölgyág találkozásánál a minősített év évszáma olvasható fekvő, ovális pajzsban.

Az Év Katonája Kitüntető Cím jelvénye 20 mm átmérőjű, fehér zománcos, kör alakú, rajta a Magyar Honvédség emblémája. Az embléma alatt négy darab hatágú, aranyszínű csillag helyezkedik el. A babér- és a tölgyág találkozásánál a minősített év évszáma olvasható fekvő, ovális pajzsban.

7. A Különleges Helytállásért Emlékérem leírása: Kör alakú, 42,5 mm átmérőjű, tombak anyagú, vert érem, elő- és hátlapján peremmel, ezüstszínű kivitelben. Előlapján vonalszegélyes mezőben, a peremmel párhuzamosan futó, "KÜLÖNLEGES HELYTÁLLÁSÉRT" köriratban a Magyar Honvédség tűzzománcozott kivitelű emblémája látható, alul díszítő motívum. Hátlapján a peremmel párhuzamosan futó, "A HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖKÉTŐL" köriratban a Honvéd Vezérkar karjelzésének ábrája látható, alatta díszítő motívum.[105]

8. melléklet a 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelethez

Javaslati Lap
Honvédelmi miniszteri elismerésre
1.A felterjesztő szervezet (vagy személy) megnevezése:
Címe:
Telefon/fax:
e-mail:
2.Az elismerésre javasolt személy neve (rendfokozata):

Állampolgársága* (amennyiben nem magyar állampolgár):
Szül. idő:
Anyja neve:
Állandó (és ideiglenes) lakcíme:

Elérhetősége (telefon száma, e-mail címe):
3.A jelölt civilszervezetben betöltött funkciója (mióta tölti be):
4.Milyen más civilszervezetben tölt be funkciót:
5.A javasolt személy munkahelye/szolgálati helye (ha nem nyugdíjas) és munkaköre:
6.A javaslat tárgya (a kért elismerési forma és fokozat megnevezése):
7.Az elismerés átadásának tervezett időpontja (milyen alkalomból kérik):
8.Milyen érdem utáni elismerésben részesült (az adományozás évének feltüntetésével):
9.A javaslat indoklása (kb. 1 oldal):
Dátum:
a felterjesztő aláírása
* Ha a javasolt személy nem magyar állampolgár, kérem a javaslati laphoz csatolni az adott ország illetékesének
hozzájárulását!

9. melléklet a 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelethez[106]

Nyilatkozat
1. Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a ............................................................................................................................................... . miniszteri
elismerés adományozásának előkészítése céljából a Magyar Honvédség központi személyügyi szerve,
a................................................................................................................................................. Munkacsoport (a továbbiakban: Munkacsoport),
a Munkacsoport titkára természetes személyazonosító adataimat (név, születés dátuma, anyja neve), lakcím
adataimat, valamint az adományozásra irányuló javaslat megalapozásához szükséges személyes adataimat
(a javaslat alapjául szolgáló tevékenység leíró adatai, időtartama, korábbi elismerések adományozásának ténye és
időpontja) a javaslattétel beérkezésének napjától számított 5 évig kezelje.
2. Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy
a) a Munkacsoport tagjai - mely felsorolást a.............................................HM utasítás tartalmazza -,
b) a Munkacsoport által felkért szakértő - ha a szakértő személyéről előzetesen tájékoztattak és ahhoz külön
hozzájárultam - ezen adataimat megismerjék.
3. Hozzájárulok ahhoz is, hogy - elismerésben részesítésem esetén - az elismerés tényét és időpontját a Munkacsoport
titkára az adományozás időpontját követően legfeljebb 30 évig vagy erre irányuló hozzájárulásom esetén
visszavonásáig kezelje.
4. Elismerésben részesítésem esetén hozzájárulok ahhoz, hogy nevem a Hivatalos Értesítőben, a Honvédelmi
Minisztérium hivatalos és központi lapjában, valamint hivatalos honlapján közzétételre kerüljön.
Tudomásul veszem azt a tájékoztatást, hogy az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetek az információs
önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben biztosított jogommal
(tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz, tiltakozáshoz való jog), továbbá jogsérelem esetén
bírósághoz, panasszal a Honvédelmi Minisztérium belső adatvédelmi felelőséhez, valamint a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz is fordulhatok.
Kelt
……………………………………….
elismerésre javasolt aláírása"

10. melléklet a 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelethez

E L Ő T E R J E S Z T É S
Magyarország köztársasági elnökéhez a
(a kitüntetés megnevezése)
_______________________________
kitüntetésre
(polgári/katonai tagozat)
a megfelelő aláhúzandó!
Név (leánykori név), rendfokozat:
Munkahely:
Beosztás:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Állandó lakcíme:
Ideiglenes lakcíme (ha ezen érhető el):
Elérhetősége/telefon:.........mobil:............e-mail:.............
Korábbi (érdem utáni) kitüntetései, elismerései, az adományozás évének feltüntetésével:
Javaslat a kért kitüntetés átadására (mely nemzeti ünnepre kérik):
Hivatalos indoklás (1 mondatos összefoglaló az elismerni kívánt tevékenységről):
Részletes indokolás, szakmai életút ismertetése (folytatás a következő oldalon):
(A méltatás mennyiségileg közelítse, de ne haladja meg az egy oldalas terjedelmet!)
Dátumaláírás
(a felterjesztő személy neve, szervezete, ott betöltött beosztása, elérhetősége)

11. melléklet a 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelethez

Névjegyzék
(idő utáni elismerésekhez, valamint csoportos érdem utáni elismerésekhez, különösen:
Katasztrófa-elhárításért, Első Tűzharcért, Békefenntartásért Szolgálati Jelhez)
fsz.névrf.szü. azonosítószül. időanyja nevealakulata/szervezete
A személyek felsorolása rendfokozatonként csökkenő rendben, azon belül alfabetikus rendben történik. A rendfokozattal
nem rendelkező személyek a felsorolásban a rendfokozatot viselők után következnek, alfabetikus rendben.
Dátum
aláírás
(a felterjesztő személy neve, szervezete, ott betöltött beosztása, elérhetősége)
Készült: példányban
Egy példány: lap
Ügyintéző (tel.):

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 8/2022. (IV. 21.) HM rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.04.22.

[2] Módosította a 8/2022. (IV. 21.) HM rendelet 4. §-a. Hatályos 2022.04.22.

[3] Beiktatta a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 78. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[4] Módosította a 30/2023. (XII. 27.) HM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.12.28.

[5] Hatályon kívül helyezte a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 90. § a) pontja. Hatálytalan 2019.01.01.

[6] Beiktatta a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 79. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[7] Az alcímet beiktatta a 14/2015. (XII. 17.) HM rendelet 1. §-a. Hatályos 2015.12.18.

[8] Beiktatta a 14/2015. (XII. 17.) HM rendelet 1. §-a. Hatályos 2015.12.18.

[9] Hatályon kívül helyezte a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 90. § b) pontja. Hatálytalan 2019.01.01.

[10] Megállapította a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 80. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 90. § c) pontja. Hatálytalan 2019.01.01.

[12] Az alcímet beiktatta a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 81. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[13] Beiktatta a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 81. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[14] Az "Év Katonája Kitüntető Cím" alcímet hatályon kívül helyezte a 14/2015. (XII. 17.) HM rendelet 13. §-a. Hatálytalan 2015.12.18.

[15] Hatályon kívül helyezte a 14/2015. (XII. 17.) HM rendelet 13. §-a. Hatálytalan 2015.12.18.

[16] Az alcímet beiktatta a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 82. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[17] Beiktatta a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 82. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[18] Az alcímet megállapította a 15/2016. (VIII. 31.) HM rendelet 6. §-a. Hatályos 2016.09.01.

[19] Megállapította a 15/2016. (VIII. 31.) HM rendelet 6. §-a. Hatályos 2016.09.01.

[20] Módosította a 17/2020. (XII. 12.) HM rendelet 19. §-a. Hatályos 2020.12.13.

[21] Módosította a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 89. § c) pontja. Hatályos 2019.01.01.

[22] Megállapította a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 83. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[23] Beiktatta a 8/2022. (IV. 21.) HM rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.04.22.

[24] Beiktatta a 8/2022. (IV. 21.) HM rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.04.22.

[25] Beiktatta a 8/2022. (IV. 21.) HM rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.04.22.

[26] Módosította a 30/2023. (XII. 27.) HM rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2023.12.28.

[27] Módosította a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 89. § d) pontja. Hatályos 2019.01.01.

[28] Módosította a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 89. § e) pontja. Hatályos 2019.01.01.

[29] Módosította a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 89. § f) pontja. Hatályos 2019.01.01.

[30] Beiktatta a 6/2014. (IV. 14.) HM rendelet 24. §-a. Hatályos 2014.04.15.

[31] Beiktatta a 6/2014. (IV. 14.) HM rendelet 24. §-a. Hatályos 2014.04.15.

[32] Megállapította a 11/2019. (XI. 19.) HM rendelet 2. §-a. Hatályos 2019.12.01.

[33] Módosította a 11/2019. (XI. 19.) HM rendelet 6. § a) pontja. Hatályos 2019.12.01.

[34] Módosította a 11/2019. (XI. 19.) HM rendelet 6. § b)-c) pontja. Hatályos 2019.12.01.

[35] Módosította a 11/2019. (XI. 19.) HM rendelet 6. § d)-e) pontja. Hatályos 2019.12.01.

[36] Módosította a 11/2019. (XI. 19.) HM rendelet 6. § f) pontja. Hatályos 2019.12.01.

[37] Beiktatta a 11/2019. (XI. 19.) HM rendelet 3. §-a. Hatályos 2019.12.01.

[38] Beiktatta a 11/2019. (XI. 19.) HM rendelet 3. §-a. Hatályos 2019.12.01.

[39] Beiktatta a 14/2015. (XII. 17.) HM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.12.18.

[40] Megállapította a 14/2015. (XII. 17.) HM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.12.18.

[41] Módosította a 17/2020. (XII. 12.) HM rendelet 18. §-a. Hatályos 2020.12.13.

[42] Megállapította a 14/2015. (XII. 17.) HM rendelet 3. §-a. Hatályos 2015.12.18.

[43] Megállapította a 14/2015. (XII. 17.) HM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.12.18.

[44] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 14/2015. (XII. 17.) HM rendelet 13. §-a. Hatálytalan 2015.12.18.

[45] Megállapította a 14/2015. (XII. 17.) HM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.12.18.

[46] Az alcímet beiktatta a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 84. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[47] Módosította a 30/2023. (XII. 27.) HM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.12.28.

[48] Módosította a 30/2023. (XII. 27.) HM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.12.28.

[49] Megállapította a 14/2015. (XII. 17.) HM rendelet 5. §-a. Hatályos 2015.12.18.

[50] Megállapította a 14/2015. (XII. 17.) HM rendelet 5. §-a. Hatályos 2015.12.18.

[51] Beiktatta a 6/2014. (IV. 14.) HM rendelet 25. §-a. Hatályos 2014.04.15.

[52] Módosította a 30/2023. (XII. 27.) HM rendelet 1. § c)-d) pontja. Hatályos 2023.12.28.

[53] Megállapította a 14/2015. (XII. 17.) HM rendelet 6. §-a. Hatályos 2015.12.18.

[54] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 14/2015. (XII. 17.) HM rendelet 13. §-a. Hatálytalan 2015.12.18.

[55] Módosította a 7/2016. (V. 5.) HM rendelet 3. §-a. Hatályos 2016.05.06.

[56] Megállapította a 17/2020. (XII. 12.) HM rendelet 17. §-a. Hatályos 2020.12.13.

[57] Az alcímet megállapította a 2/2021. (I. 14.) HM rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.01.15.

[58] Beiktatta a 2/2021. (I. 14.) HM rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.01.15.

[59] Beiktatta a 2/2021. (I. 14.) HM rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.01.15.

[60] Megállapította a 2/2021. (I. 14.) HM rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.01.15.

[61] A címet módosította a 30/2023. (XII. 27.) HM rendelet 1. § e) pontja. Hatályos 2023.12.28.

[62] A VIII/A. Fejezetet beiktatta a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 85. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[63] Az alcímet beiktatta a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 85. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[64] Beiktatta a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 85. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[65] Az alcímet beiktatta a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 85. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[66] Beiktatta a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 85. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[67] Az alcímet beiktatta a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 85. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[68] Beiktatta a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 85. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[69] Az alcímet beiktatta a 14/2015. (XII. 17.) HM rendelet 7. §-a. Hatályos 2015.12.18.

[70] Beiktatta a 14/2015. (XII. 17.) HM rendelet 7. §-a. Hatályos 2015.12.18.

[71] Az alcímet beiktatta a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 86. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[72] Beiktatta a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 86. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[73] Megállapította a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 87. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[74] Az alcím címét módosította a 30/2023. (XII. 27.) HM rendelet 1. § f) pontja. Hatályos 2023.12.28.

[75] Beiktatta a 15/2016. (VIII. 31.) HM rendelet 7. §-a. Hatályos 2016.09.01.

[76] Módosította a 30/2023. (XII. 27.) HM rendelet 1. § f) pontja. Hatályos 2023.12.28.

[77] Módosította a 30/2023. (XII. 27.) HM rendelet 1. § f) pontja. Hatályos 2023.12.28.

[78] Módosította a 30/2023. (XII. 27.) HM rendelet 1. § g) pontja. Hatályos 2023.12.28.

[79] Beiktatta a 8/2022. (IV. 21.) HM rendelet 3. §-a. Hatályos 2022.04.22.

[80] Beiktatta a 8/2022. (IV. 21.) HM rendelet 3. §-a. Hatályos 2022.04.22.

[81] Beiktatta a 8/2022. (IV. 21.) HM rendelet 3. §-a. Hatályos 2022.04.22.

[82] Módosította a 30/2023. (XII. 27.) HM rendelet 1. § h) pontja. Hatályos 2023.12.28.

[83] Módosította a 30/2023. (XII. 27.) HM rendelet 1. § i) pontja. Hatályos 2023.12.28.

[84] Módosította a 30/2023. (XII. 27.) HM rendelet 1. § j) pontja. Hatályos 2023.12.28.

[85] Módosította a 30/2023. (XII. 27.) HM rendelet 1. § k) pontja. Hatályos 2023.12.28.

[86] Módosította a 14/2015. (XII. 17.) HM rendelet 12. §-a. Hatályos 2015.12.18.

[87] Módosította a 30/2023. (XII. 27.) HM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.12.28.

[88] Módosította a 30/2023. (XII. 27.) HM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.12.28.

[89] Beiktatta a 14/2015. (XII. 17.) HM rendelet 10. §-a. Hatályos 2015.12.18.

[90] Beiktatta a 7/2016. (V. 5.) HM rendelet 2. §-a. Hatályos 2016.05.06.

[91] Beiktatta a 12/2016. (VII. 5.) HM rendelet 2. §-a. Hatályos 2016.07.06.

[92] Beiktatta a 15/2016. (VIII. 31.) HM rendelet 8. §-a. Hatályos 2016.09.01.

[93] Beiktatta a 8/2022. (IV. 21.) HM rendelet 5. §-a. Hatályos 2022.04.22.

[94] Megállapította a 14/2015. (XII. 17.) HM rendelet 11. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet 1. pontja). Hatályos 2015.12.18.

[95] Megállapította a 11/2019. (XI. 19.) HM rendelet 5. §-a. Hatályos 2019.12.01.

[96] Megállapította a 14/2015. (XII. 17.) HM rendelet 11. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet 2. pontja). Hatályos 2015.12.18.

[97] Megállapította a 14/2015. (XII. 17.) HM rendelet 11. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet 3. pontja). Hatályos 2015.12.18.

[98] Megállapította a 14/2015. (XII. 17.) HM rendelet 11. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet). Hatályos 2015.12.18.

[99] Hatályon kívül helyezte a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 90. § d) pontja. Hatálytalan 2019.01.01.

[100] Megállapította a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 88. § (2) bekezdése (lásd 9. melléklet). Hatályos 2019.01.01.

[101] A melléklet címét módosította a 30/2023. (XII. 27.) HM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.12.28.

[102] Módosította a 30/2023. (XII. 27.) HM rendelet 1. § l) pontja. Hatályos 2023.12.28.

[103] Módosította a 30/2023. (XII. 27.) HM rendelet 1. § l) pontja. Hatályos 2023.12.28.

[104] Módosította a 30/2023. (XII. 27.) HM rendelet 1. § m)-p) pontja. Hatályos 2023.12.28.

[105] Módosította a 30/2023. (XII. 27.) HM rendelet 1. § q)-r) pontja. Hatályos 2023.12.28.

[106] Megállapította a 14/2015. (XII. 17.) HM rendelet 11. § (3) bekezdése (lásd 3. melléklet). Hatályos 2015.12.18.

Tartalomjegyzék