Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

16/2013. (IV. 19.) NFM rendelet

a bányaüzem felelős műszaki vezetőjének kijelöléséről

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Bányaüzemi felelős műszaki vezetői vagy helyettesi (a továbbiakban együtt: bányaüzemi felelős műszaki vezető) tevékenység folytatásához a 4. §-ban meghatározott felsőfokú végzettségi szint és szakképzettség, valamint az 5. §-ban meghatározott szakmai gyakorlat szükséges.

(2) Külszíni bányaüzemben bányaüzemi felelős műszaki vezetői tevékenységet az a személy is végezhet, aki a 4. § (2) bekezdésében meghatározott középfokú végzettséggel és az 5. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott szakmai gyakorlattal rendelkezik.

2. §[1] (1) A bányaüzemi felelős műszaki vezetői tevékenység megkezdésére vonatkozó bejelentést a bányafelügyelethez kell megtenni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenység végzésének bejelentését

a) sújtólégveszélyes föld alatti,

b) gázkitörés-veszélyes föld alatti,

c) az a) és b) pont alá nem tartozó föld alatti,

d) külszíni és

e) szénhidrogén

bányaüzemre lehet megtenni.

(3) A szénhidrogént kitermelő bányaüzem magában foglalja a szén-dioxid gáz bányászatot és a föld alatti gáztárolást is.

(4) A bányaüzemi felelős műszaki vezető csak olyan, a (2) bekezdésben meghatározott típusú bányaüzemben végezhet tevékenységet, amelyre bejelentést tett.

(5) Bejelentés több típusú bányaüzemre is tehető, ha a bejelentésben megjelölt típusú bányaüzemre vonatkozóan a bejelentő eleget tesz a tevékenység végzéséhez szükséges feltételeknek. A feltételeknek a megjelölt bányaüzemekre külön-külön kell fennállnia.

3. § (1)[2] A bejelentésnek tartalmaznia kell annak a 2. § (2) bekezdése szerinti bányaüzemnek a megnevezését, amelyben a bejelentő a tevékenységét végzi.

(2) A bejelentéshez csatolni kell:[3]

a) a végzettséget igazoló oklevél vagy bizonyítvány másolatát,

b) a szakmai gyakorlatra vonatkozó igazolást, és

c)[4] a bejelentő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nevének, címének, egyéb általa megadott elérhetőségének és a bányaüzem megnevezésének a bányafelügyelet honlapján való közzétételéhez hozzájárul vagy nem járul hozzá.

(3) A szakmai gyakorlatot közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni. Az igazolásnak tartalmaznia kell:

a) a munkakör és a végzett tevékenység megnevezését,

b) a munkakörben eltöltött időtartamot, és

c) a foglalkoztató megnevezését, címét és cégszerű aláírását.

(4) Ha a foglalkoztató jogutód nélkül megszűnt, a gyakorlati idő a munkavégzésre vonatkozó szerződéssel vagy a munkavégzés igazolására alkalmas egyéb dokumentummal - így különösen az adott időszakra vonatkozó munkakönyvvel vagy fizetési jegyzékkel - is igazolható.

(5) Szakmai gyakorlati időként a szakmai képesítés megszerzését követő gyakorlati idő vehető figyelembe. A munkavégzések során megszerzett gyakorlati időt együttesen kell figyelembe venni.

4. § (1) E rendelet alkalmazásában az adott típusú bányaüzemben történő felelős műszaki vezetői tevékenység végzéséhez megfelelő felsőfokú szakképzettség

a) az egyetemi szintű alapképzési szakon szerzett

aa) bánya- és geotechnikai mérnök,

ab) előkészítés-technikai mérnök,

ac) műszaki földtudományi mérnök,

ad) gépészmérnök,

ae) villamosmérnök

végzettség,

b) a mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy posztgraduális képzésben szerzett

ba) okleveles bánya- és geotechnika mérnök,

bb) okleveles előkészítés-technikai mérnök,

bc) okleveles olaj- és gázmérnök,

bd) okleveles hidrogeológus mérnök,

be) okleveles földtudományi mérnök,

bf) okleveles gépészmérnök,

bg) okleveles villamosmérnök, valamint

bh) okleveles bányagépész mérnök

végzettség.

(2) E rendelet alkalmazásában az adott típusú bányaüzemben történő felelős műszaki vezetői tevékenység végzéséhez megfelelő középfokú szakképesítés

a) a bányaipari aknász-technikus,

b) a külszíni bányaipari technikus,

c) a geológus technikus,

d) a mélyművelési bányaipari technikus,

e) a bányagépész technikus,

f) a bányagépész és villamos technikus,

g) a bányavillamossági technikus,

h) a gépész technikus,

i) a villamos ipari technikus,

j) az építőipari technikus, valamint

k) a mélyépítő technikus

végzettség.

5. § (1) Bányaüzemi felelős műszaki vezetői tevékenység folytatására vonatkozó bejelentést[5]

a) sújtólégveszélyes föld alatti bányaüzemre

aa) a 4. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti végzettséggel és legalább 5 éves szakmai gyakorlattal, vagy

ab) a 4. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti végzettséggel és legalább 8 éves szakmai gyakorlattal,

b) gázkitörés-veszélyes föld alatti bányaüzemre

ba) a 4. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti végzettséggel és legalább 5 éves szakmai gyakorlattal, vagy

bb) a 4. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti végzettséggel és legalább 8 éves szakmai gyakorlattal,

c) a 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja alá nem tartozó föld alatti bányaüzemre

ca) a 4. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti végzettséggel és legalább 5 éves szakmai gyakorlattal, vagy

cb) a 4. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti végzettséggel és legalább 8 éves szakmai gyakorlattal,

d) külszíni bányaüzemre

da) a 4. § (1) bekezdés b) pont ba)-bb) alpontja és bd)-bh) alpontja szerinti végzettséggel és legalább 2 éves szakmai gyakorlattal,

db) a 4. § (1) bekezdés a) pont aa)-ae) alpontja szerinti végzettséggel és legalább 3 éves szakmai gyakorlattal, vagy

dc) a 4. § (2) bekezdés a)-k) pontja szerinti végzettséggel és legalább 3 éves szakmai gyakorlattal,

e) szénhidrogén bányaüzemre a 4. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti végzettséggel és legalább 3 éves szakmai gyakorlattal

rendelkező személy tehet.[6]

(2) Sújtólégveszélyes vagy gázkitörés-veszélyes bánya esetében szakmai gyakorlatként csak sújtólégveszélyes vagy gázkitörés-veszélyes bányában szerzett gyakorlati idő vehető figyelembe.

6. §[7]

7. § (1) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény szerinti nyilvántartásba bejegyzett bányaüzemi felelős műszaki vezetőket a 2. § (2) bekezdése szerinti bányaüzem megnevezése és nyilvántartási szám szerint kell nyilvántartani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartási szám

a)[8] sújtólégveszélyes föld alatti bányaüzem esetében "SFB" rövidítésből, kötőjelből és a bejelentés iktatószámából,

b)[9] gázkitörés-veszélyes föld alatti bányaüzem esetében "GFB" rövidítésből, kötőjelből és a bejelentés iktatószámából,

c)[10] a 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja alá nem tartozó föld alatti bányaüzem esetében "FB" rövidítésből, kötőjelből és a bejelentés iktatószámából,

d)[11] külszíni bányaüzem esetében "KB" rövidítésből, kötőjelből és a bejelentés iktatószámából, vagy

e)[12] szénhidrogén bányaüzem esetében "SzB" rövidítésből, kötőjelből és a bejelentés iktatószámából

áll.

(3)[13]

(4)[14] A nyilvántartásba bejegyzett felelős műszaki vezető hozzájárulása esetén a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága a honlapján közzéteszi a felelős műszaki vezető nevét, címét, egyéb általa megadott elérhetőségét és a bányaüzem megnevezését.

(5)[15] A bányafelügyelet törli a nyilvántartásból azt a felelős műszaki vezetőt, akit a tevékenység folytatásától a bányafelügyelet végleges döntésével vagy a bíróság jogerős határozatával eltiltott, továbbá aki elhalálozott vagy bejelentette a tevékenység befejezését.

8. § (1)[16] A bányavállalkozó a bányaüzemi felelős műszaki vezető vagy helyettes foglalkoztatását a munkavégzés megkezdése előtt legalább 8 nappal korábban bejelenti a bányafelügyeletnek.

(2) A bejelentés tartalmazza

a) a bányaüzemi felelős műszaki vezető nevét,

b) a bányaüzemi felelős műszaki vezetői nyilvántartási számát,

c) a bányaüzem megnevezését, és

d) a foglalkoztatási jogviszony létesítésére vonatkozó okirat másolatát.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

10. §[17] Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény rendelkezései irányadóak.

11. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. és 10. cikkének való megfelelést szolgálja.

Németh Lászlóné s. k.,

nemzeti fejlesztési miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította az 5/2016. (III. 17.) NFM rendelet 15. §-a. Hatályos 2016.03.25.

[2] Megállapította az 5/2016. (III. 17.) NFM rendelet 16. §-a. Hatályos 2016.03.25.

[3] A nyitó szövegrészt módosította az 5/2016. (III. 17.) NFM rendelet 20. § a) pontja. Hatályos 2016.03.25.

[4] Módosította az 5/2016. (III. 17.) NFM rendelet 20. § b) pontja. Hatályos 2016.03.25.

[5] A nyitó szövegrészt módosította az 5/2016. (III. 17.) NFM rendelet 20. § c) pontja. Hatályos 2016.03.25.

[6] A záró szövegrészt módosította az 5/2016. (III. 17.) NFM rendelet 20. § d) pontja. Hatályos 2016.03.25.

[7] Hatályon kívül helyezte az 5/2016. (III. 17.) NFM rendelet 21. § a) pontja. Hatálytalan 2016.03.25.

[8] Módosította az 5/2016. (III. 17.) NFM rendelet 20. § e) pontja. Hatályos 2016.03.25.

[9] Módosította az 5/2016. (III. 17.) NFM rendelet 20. § e) pontja. Hatályos 2016.03.25.

[10] Módosította az 5/2016. (III. 17.) NFM rendelet 20. § e) pontja. Hatályos 2016.03.25.

[11] Módosította az 5/2016. (III. 17.) NFM rendelet 20. § e) pontja. Hatályos 2016.03.25.

[12] Módosította az 5/2016. (III. 17.) NFM rendelet 20. § e) pontja. Hatályos 2016.03.25.

[13] Hatályon kívül helyezte az 5/2016. (III. 17.) NFM rendelet 21. § b) pontja. Hatálytalan 2016.03.25.

[14] Módosította a 71/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 9. §-a. Hatályos 2021.12.31.

[15] Módosította az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 27. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[16] Megállapította az 5/2016. (III. 17.) NFM rendelet 18. §-a. Hatályos 2016.03.25.

[17] Beiktatta az 5/2016. (III. 17.) NFM rendelet 19. §-a. Hatályos 2016.03.25.