5/2016. (III. 17.) NFM rendelet

a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben az egyes bányászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés c) és l) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés j) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés p) pontjában,

a 22. § (3) bekezdése tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés m) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A hites bányamérőről szóló 12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet módosítása

1. § A hites bányamérőről szóló 12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § Hites bányamérő az a személy lehet,

a) aki az e rendeletben meghatározott szakirányú felsőfokú szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik,

b) aki nem áll a bányamérői tevékenység folytatásától történő eltiltás hatálya alatt."

2. § Az R1. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) A hites bányamérői tevékenység végzésére vonatkozó bejelentést szénhidrogén, külszíni, vagy külszíni és mélyműveléses bányászati tevékenység szakterületre (a továbbiakban: szakterület) a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz (a továbbiakban: MBFH) kell megtenni. A szénhidrogén szakterülethez tartozik - a földgáz szállítás kivételével - a szénhidrogén csővezetékes szállítás.

(2) A bejelentésnek tartalmaznia kell:

a) a bejelentő természetes személyazonosító adatait és

b) a szakterület megnevezését.

(3) A bejelentéshez mellékelni kell:

a) a felsőfokú iskolai végzettséget igazoló oklevél másolatát és

b) a szakmai gyakorlati időt igazoló okiratot."

3. § Az R1. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) A hites bányamérők nyilvántartásának - a bányászatról szóló törvényben foglaltakon túl - tartalmaznia kell:

a) a bejelentés iktatási számát és időpontját,

b) a hites bányamérő lakcímét,

c) a hites bányamérő nyilvántartásba vételének sorszámát,

d) a hites bányamérő szakterületének megnevezését,

e) a tevékenység befejezésének időpontját.

(2) A nyilvántartásból törölni kell a hites bányamérőt, ha

a) a hites bányamérői tevékenység folytatásától a bíróság vagy a bányafelügyelet jogerősen eltiltotta,

b) cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezték,

c) meghalt,

d) bejelentette a tevékenység befejezését.

(3) A hites bányamérők jegyzékét az MBFH honlapján folyamatosan közzé kell tenni. A közzétett jegyzék tartalmazza a hites bányamérő nevét, valamint az (1) bekezdés b)-d) pontja szerinti adatokat."

4. § Az R1. 8. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben az egyes bányászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 5/2016. (III. 17.) NFM rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott engedélyek az azokban meghatározott határidőig hatályban maradnak.

(6) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény rendelkezései irányadóak."

5. § Az R1. a következő 9. §-sal egészül ki:

"9. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

6. § Az R1. 6. § (1) bekezdésében az "engedélyének" szövegrész helyébe "a hites bányamérői tevékenység megkezdéséről tett bejelentésről kapott bányafelügyeleti igazolás" szöveg lép.

7. § Hatályát veszti az R1.

a) 4. és 5. §-a,

b) 8. § (4) bekezdésében az "- a 4. § (7) bekezdése szerinti szakmai minősítő vizsga sikeres letétele hiányában -" szövegrész,

c) 1. és 2. melléklete.

2. A földtani szakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól szóló 40/2010. (V. 12.) KHEM rendelet módosítása

8. § A földtani szakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól szóló 40/2010. (V. 12.) KHEM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. és 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"1. § Földtani szakértői tevékenységet a 2. §-ban meghatározott tevékenységi szakterületen az végezhet, aki a tevékenységre vonatkozóan bejelentést tett a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz (a továbbiakban: MBFH) és megfelel az e rendelet szerinti feltételeknek.

2. § A bejelentést

a) általános földtan,

b) geofizika,

c) szilárd ásványi nyersanyagok földtana,

d) szénhidrogének földtana,

e) geotermikus energia földtana, vagy

f) ásványvagyon-gazdálkodás

szakterületre lehet megtenni."

9. § Az R2. 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A bejelentésnek tartalmaznia kell a 2. § szerinti szakterület megnevezését is.

(2) A bejelentéshez mellékelni kell:

a) a végzettséget, illetve a tudományos fokozatot igazoló oklevél másolatát és

b) a szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló igazolást."

10. § Az R2. 6. és 7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"6. § (1) A földtani szakértő a szakterületén az 1. melléklet szerinti tevékenységet folytathat.

(2) A földtani szakértőnek a bejelentést követő 5 évente a szakterületének - több szakterület esetén ezek egyikének - megfelelő, a 2. melléklet szerinti 20 szakmai minősítő pont összegyűjtését kell igazolnia. Az igazolás elmaradása esetén a földtani szakértő nem felel meg a tevékenység végzésére előírt feltételeknek.

7. § Az MBFH törli a földtani szakértőt a nyilvántartásból, ha

a) a tevékenység folytatásától a bíróság vagy az MBFH jogerősen eltiltotta,

b) bejelentette a tevékenység befejezését, vagy

c) elhalálozott."

11. § Az R2. a következő 8/A. §-sal egészül ki:

"8/A. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény rendelkezései irányadóak."

12. § Az R2. 9. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A 6. § (2) bekezdésében előírtakat az e rendelet alapján kiadott engedéllyel rendelkező földtani szakértőknek, valamint a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben az egyes bányászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 5/2016. (III. 17.) NFM rendelet hatálybalépését követően bejelentés alapján tevékenységet folytató földtani szakértőknek kell teljesíteni.

(4) Az e rendelet hatálybalépése előtt kiadott földtani szakértői engedély az abban meghatározott határidőig hatályban marad. A földtani szakértői engedély hatályvesztését követően földtani szakértői tevékenység bejelentés alapján folytatható.

(4a) Ha az engedély lejártát követően a földtani szakértő a tevékenységét bejelentés alapján tovább kívánja folytatni, a 3. § (2) bekezdésében meghatározott bejelentéshez mellékelnie kell a 6. § (2) bekezdésében meghatározott szakmai minősítő pontok összegyűjtéséről szóló igazolást."

13. § Az R2.

a) 3. § (4) bekezdésében a "(2) bekezdés c) pont" szövegrész helyébe a "(2) bekezdés b) pontja" szöveg,

b) 3. § (6) bekezdésében az "Az engedély iránti kérelem benyújtásával" szövegrész helyébe az "A bejelentés megtételével" szöveg,

c) 4. §-ában az "engedélyt az kaphat" szövegrész helyébe a "bejelentést az tehet" szöveg

lép.

14. § Hatályát veszti az R2. 8. § (2) bekezdése.

3. A bányaüzem felelős műszaki vezetőjének kijelöléséről szóló 16/2013. (IV. 19.) NFM rendelet módosítása

15. § A bányaüzem felelős műszaki vezetőjének kijelöléséről szóló 16/2013. (IV. 19.) NFM rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) A bányaüzemi felelős műszaki vezetői tevékenység megkezdésére vonatkozó bejelentést a bányafelügyelethez kell megtenni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenység végzésének bejelentését

a) sújtólégveszélyes föld alatti,

b) gázkitörés-veszélyes föld alatti,

c) az a) és b) pont alá nem tartozó föld alatti,

d) külszíni és

e) szénhidrogén

bányaüzemre lehet megtenni.

(3) A szénhidrogént kitermelő bányaüzem magában foglalja a szén-dioxid gáz bányászatot és a föld alatti gáztárolást is.

(4) A bányaüzemi felelős műszaki vezető csak olyan, a (2) bekezdésben meghatározott típusú bányaüzemben végezhet tevékenységet, amelyre bejelentést tett.

(5) Bejelentés több típusú bányaüzemre is tehető, ha a bejelentésben megjelölt típusú bányaüzemre vonatkozóan a bejelentő eleget tesz a tevékenység végzéséhez szükséges feltételeknek. A feltételeknek a megjelölt bányaüzemekre külön-külön kell fennállnia."

16. § Az R3. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A bejelentésnek tartalmaznia kell annak a 2. § (2) bekezdése szerinti bányaüzemnek a megnevezését, amelyben a bejelentő a tevékenységét végzi."

17. § Az R3. 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A bányafelügyelet törli a nyilvántartásból azt a felelős műszaki vezetőt, akit a bányafelügyelet vagy a bíróság a tevékenység folytatásától jogerősen eltiltott, továbbá aki elhalálozott vagy bejelentette a tevékenység befejezését."

18. § Az R3. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A bányavállalkozó a bányaüzemi felelős műszaki vezető vagy helyettes foglalkoztatását a munkavégzés megkezdése előtt legalább 8 nappal korábban bejelenti a bányafelügyeletnek."

19. § Az R3. a következő 10. §-sal egészül ki:

"10. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény rendelkezései irányadóak."

20. § Az R3.

a) 3. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a "kérelemhez" szövegrész helyébe a "bejelentéshez" szöveg,

b) 3. § (2) bekezdés c) pontjában a "kérelmező" szövegrész helyébe a "bejelentő" szöveg,

c) 5. § (1) bekezdésében a "folytatására jogosító engedélyt" szövegrész helyébe a "folytatására vonatkozó bejelentést" szöveg,

d) 5. § (1) bekezdésében a "személy kaphat" szövegrész helyébe a "személy tehet" szöveg,

e) 7. § (2) bekezdésében az "az engedély" szövegrészek helyébe az "a bejelentés" szöveg

lép.

21. § Hatályát veszti az R3.

a) 6. §-a,

b) 7. § (3) bekezdése.

4. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(3) Hatályát veszti

a) a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet módosításáról szóló 10/2011. (IV. 7.) NFM rendelet,

b) a bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet, valamint a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzat közzétételéről szóló 89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet módosításáról szóló 11/2011. (IV. 7.) NFM rendelet.

Dr. Seszták Miklós s. k.,

nemzeti fejlesztési miniszter

Tartalomjegyzék