172/2013. (V. 30.) Korm. rendelet

a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódóan egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 2. § tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 3. § tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában,

a 4. § tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 5. § tekintetében a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény 62. § (6) bekezdésében,

a 6. § tekintetében az Országos Ítélőtábla székhelyének és illetékességi területének megállapításáról, valamint az igazságszolgáltatás működését érintő egyes törvények módosításáról szóló 1999. évi CX. törvény 164. § (4) bekezdésében, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (3) bekezdésében és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 7. § tekintetében a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § a) és b) pontjában,

a 8. § tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés v) pontjában,

a 9. § tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés h) és m) pontjában,

a 10. § tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés m) pontjában,

a 11. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 12. pontjában,

a 12. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pontja 30. alpontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1) A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet] 118. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A gyámhivatal tartás elmulasztása (1978. évi IV. törvény 196. §), illetve tartási kötelezettség elmulasztása (Btk. 212. §) miatt feljelentést tesz az ellen, aki a megállapított gondozási díjfizetési kötelezettségét önhibájából nem teljesíti."

(2) A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

a) 5/A. § (1) bekezdés k) pontjában a "14 év alatti" szövegrész helyébe a "12, illetve 14 év alatti",

b) 33. § (7) bekezdés b) pontjában a "Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) 195. §-ának (4) bekezdése szerinti kiskorú veszélyeztetése" szövegrész helyébe a "2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) 195. § (4) bekezdése szerinti kiskorú veszélyeztetése, illetve a 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 210. § (1) bekezdése szerinti kiskorúval való kapcsolattartás akadályozása"

szöveg lép.

2. § A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Robbanóanyag gyártási, forgalmazási, tárolási, felhasználási, illetve megsemmisítési munkát, valamint e munkák irányítását nem végezheti az a természetes személy,)

"b) akit

ba) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) szerinti állam elleni bűncselekmények (1978. évi IV. törvény X. fejezet), emberiség elleni bűncselekmények (1978. évi IV. törvény XI. fejezet), személy elleni bűncselekmények [1978. évi IV. törvény XII. fejezet I. cím 166-168. §, 170. § (2)-(5) bekezdés, 171. §, III. cím 174. §, 175. §, 175/A. §, 175/B. §], közösség tagja elleni erőszak (1978. évi IV. törvény 174/B. §), az egyesülési, a gyülekezési szabadság, valamint a választási gyűlésen való részvétel jogának megsértése (1978. évi IV. törvény 174/C. §), nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények [1978. évi IV. törvény XIV. fejezet II. cím 197-198. §, 207. § (3) bekezdés b) pont], embercsempészés (1978. évi IV. törvény 218. §), hivatalos személy elleni bűncselekmények (1978. évi IV. törvény XV. fejezet V. cím), közveszélyokozás (1978. évi IV. törvény 259. §), közérdekű üzem működésének megzavarása (1978. évi IV. törvény 260. §), terrorcselekmény (1978. évi IV. törvény 261. §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (1978. évi IV. törvény 261/A. §), légijármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése (1978. évi IV. törvény 262. §), visszaélés robbanóanyaggal és robbantószerrel (1978. évi IV. törvény 263. §), visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel (1978. évi IV. törvény 263/A. §), visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetőleg kettős felhasználású termékkel (1978. évi IV. törvény 263/B. §), bűnszervezetben részvétel (1978. évi IV. törvény 263/C. §), visszaélés nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel (1978. évi IV. törvény 264/C. §), közveszéllyel való fenyegetés (1978. évi IV. törvény 270/A. §), garázdaság (1978. évi IV. törvény 271. §), önbíráskodás (1978. évi IV. törvény 273. §), visszaélés kábítószer-prekurzorral (1978. évi IV. törvény 283/A. §), vagyon elleni szándékos bűncselekmények (1978. évi IV. törvény XVIII. fejezet 316-324. § és 326-327. §), fegyveresen elkövetett szökés [1978. évi IV. törvény 343. § (2) bekezdés a) pont], fegyverrel elkövetett elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erőszak [1978. évi IV. törvény 355. § (2) bekezdés a) pont],

bb) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti emberiesség elleni bűncselekmények (Btk. XIII. Fejezet), háborús bűncselekmények (Btk. XIV. Fejezet), emberölés (Btk. 160. §), erős felindulásban elkövetett emberölés (Btk. 161. §), öngyilkosságban közreműködés (Btk. 162. §), testi sértés [Btk. 164. § (3)-(8) bekezdés], foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés (Btk. 165. §), kábítószer-prekurzorral visszaélés (Btk. 183. §), emberrablás (Btk. 190. §), emberrablás feljelentésének elmulasztása (Btk. 191. §), emberkereskedelem (Btk. 192. §), kényszermunka (Btk. 193. §), személyi szabadság megsértése (Btk. 194. §), kényszerítés (Btk. 195. §), szexuális erőszak (Btk. 197. §), kerítés [Btk. 200. § (4) bekezdés c) pont], közösség tagja elleni erőszak (Btk. 216. §), az egyesülési, a gyülekezési szabadság, valamint a választási gyűlésen való részvétel jogának megsértése (Btk. 217. §), radioaktív anyaggal visszaélés (Btk. 250. §), állam elleni bűncselekmények (Btk. XXIV. Fejezet), hivatali bűncselekmények (Btk. XXVIII. Fejezet), hivatalos személy elleni bűncselekmények (Btk. XXIX. Fejezet), terrorcselekmény (Btk. 314-316. §), terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása (Btk. 317. §), terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. §), jármű hatalomba kerítése (Btk. 320. §), bűnszervezetben részvétel (Btk. 321. §), közveszély okozása [Btk. 322. § (1)-(3) bekezdés], közérdekű üzem működésének megzavarása (Btk. 323. §), robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés (Btk. 324. §), lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés (Btk. 325. §), nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel visszaélés (Btk. 326. §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 327. §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése feljelentésének elmulasztása (Btk. 328. §), haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés (Btk. 329. §), kettős felhasználású termékkel visszaélés (Btk. 330. §), közveszéllyel való fenyegetés (Btk. 338. §), garázdaság (Btk. 339. §), embercsempészés (Btk. 353. §), vagyon elleni erőszakos bűncselekmények (Btk. XXXV. Fejezet), lopás (Btk. 370. §), rongálás (Btk. 371. §), sikkasztás (Btk. 372. §), csalás (Btk. 373. §), gazdasági csalás (Btk. 374. §), információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás (Btk. 375. §), hűtlen kezelés (Btk. 376. §), orgazdaság (Btk. 379. §), jármű önkényes elvétele (Btk. 380. §) vagy szökés és elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erőszak fegyveresen elkövetett esetei [Btk. 434. § (2) bekezdés a) pont és (3)-(4) bekezdés, 445. § (2) bekezdés a) pont]

elkövetése miatt elítéltek, illetve vele szemben intézkedést alkalmaztak, a büntetés vagy intézkedés külön jogszabályban meghatározott bűnügyi nyilvántartásának időtartamáig, de legalább a jogerős döntés meghozatalát követő három évig;"

3. § (1) A sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet] 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. § (1) A sportrendezvényen történő részvételből való kizárást a szervező köteles a kizárt személlyel, valamint a rendőrséggel írásban közölni. A kizárás az erről szóló szervezői közlés kézbesítésének napjától hatályos.

(2) A kizárásról szóló írásbeli közlésben ismertetni kell:

a) a kizárás alapjául szolgáló cselekményt, annak időpontját és helyszínét;

b) a kizárás időtartamát;

c) azokat a sportrendezvényeket, illetve sportlétesítményeket, amelyekre kiterjed a kizárás hatálya;

d) azt, hogy a kizárt személynek a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 91/J. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott adatait a rendőrség az kizárás hatályának lejártától számított egy évig nyilvántartja."

(2) Az 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet 19/A. § (1) bekezdés d) pontjában az "az eltiltással" szövegrész helyébe az "a kizárással" szöveg lép.

4. § A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 2. melléklet II. pont 22. alpontjában a "vagy más gazdasági bűncselekmény" szövegrész helyébe a "vagy más, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXXVIII-XLIII. Fejezetében meghatározott bűncselekmény" szöveg lép.

5. § A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról szóló 305/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontjában a "bűncselekmény a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény" szövegrész helyébe a "bűncselekménynek a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény" szöveg lép.

6. § A bírósági ügyintézők által ellátható egyes feladatokról szóló 56/2008. (III. 26.) Korm. rendelet 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"36. § A bírósági ügyintéző jogosult a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény alapján a bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól szóló 20/2009. (VI. 19.) IRM rendeletben meghatározott, a bűnügyi nyilvántartás részére történő bírósági adatközléshez szükséges adatlapok kiállítására és aláírására."

7. § A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet

a) 15. § (4) bekezdésében az "a visszaélés szigorúan titkos és titkos minősítésű adattal bűncselekményre a büntető törvénykönyvben" szövegrész helyébe az "a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti visszaélés szigorúan titkos és titkos minősítésű adattal, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény szerinti minősített adattal visszaélés bűncselekményre",

b) 42. § (6) bekezdésében az "a visszaélés szigorúan titkos és titkos minősítésű adattal bűncselekményére a büntető törvénykönyvben" szövegrész helyébe az "a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti visszaélés szigorúan titkos és titkos minősítésű adattal, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény szerinti minősített adattal visszaélés bűncselekményre"

szöveg lép.

8. § (1) A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működési rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet] 14/A. § b) és c) pontjában, valamint 15. § c) pontjában a "légijármű" szövegrész helyébe a "jármű" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 14. § 1. pontjában a "légijármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas" szövegrész.

9. § A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az NVSZ a következő bűncselekmények esetén folytat felderítést:)

"a) a védett állomány tagja által elkövetett

aa) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) szerinti visszaélés személyes adattal (1978. évi IV. törvény 177/A. §), XV. fejezet IV. címe szerinti hivatali bűncselekmények, bűnpártolás [1978. évi IV. törvény 244. § (3) bekezdés b) pont], vesztegetés (1978. évi IV. törvény 250-255. §), közokirat-hamisítás (1978. évi IV. törvény 275. §), zsarolás [1978. évi IV. törvény 323. § (2) bekezdés c) pont],

ab) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti személyes adattal visszaélés (Btk. 219. §), bűnpártolás [Btk. 282. § (3) bekezdés d) pont], XXVIII. Fejezete szerinti hivatali bűncselekmények, vesztegetés (Btk. 290. §), vesztegetés elfogadása (Btk. 291. §), hivatali vesztegetés (Btk. 293. §), hivatali vesztegetés elfogadása (Btk. 294. §), vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban (Btk. 295. §), vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban (Btk. 296. §), közokirat-hamisítás (Btk. 343. §), zsarolás [Btk. 367. § (2) bekezdés c) és d) pont],

ac) szolgálati helyen vagy hivatali tevékenységgel összefüggésben elkövetett, az eddigiekben fel nem sorolt bűncselekmények, ha e bűncselekmények felderítése nem tartozik más szerv hatáskörébe,

ad) katonai bűncselekmények (az 1978. évi IV. törvény XX. fejezet, illetve Btk. XLV. Fejezet), kivéve a szökést (1978. évi IV. törvény 343. §, illetve Btk. 434. §), a zendülést (1978. évi IV. törvény 352. §, illetve Btk. 442. §) és a harckészültség veszélyeztetését (1978. évi IV. törvény 363. §), illetve a készenlét fokozásának veszélyeztetését (Btk. 454. §);"

10. § A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 89. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szabálytalanság-eljárási jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell)

"j) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 2011. december 31-ig hatályban volt 314. §-a szerinti, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy 2013. június 30-ig hatályban volt 310. §-a szerinti költségvetési csalás, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 396. §-a szerinti költségvetési csalás bűncselekményének gyanúja esetén az erre való utalást,"

11. § A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet

a) 35. § (2) bekezdésében a "Büntető Törvénykönyv (a továbbiakban: Btk.) szerinti terrorcselekmény, valamint légijármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése" szövegrész helyébe a "2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) szerinti terrorcselekmény, valamint légijármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti terrorcselekmény, terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása, terrorizmus finanszírozása, valamint jármű hatalomba kerítése",

b) 35. § (4) bekezdésében az "a Btk. XV. fejezet III. címében meghatározott bűncselekmények" szövegrész helyébe az "az 1978. évi IV. törvény XV. fejezet III. címében meghatározott bűncselekmények, illetve a Btk. 265. §-ában meghatározott minősített adattal visszaélés"

szöveg lép.

12. § A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 32. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az ellenőrzésre jogosult szerv (a továbbiakban: ellenőrző hatóság) nevében eljáró személy (a továbbiakban: ellenőrző hatósági személy) az eljárása során a vezetői engedélyt a helyszínen elveszi, ha]

"a) a járművezető azzal gyanúsítható, hogy közúti veszélyeztetés [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 234. §], közúti baleset során maradandó fogyatékosságot, halált, kettőnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset okozása [Btk. 235. § (2) bekezdés], járművezetés ittas állapotban (Btk. 236. §), illetve járművezetés bódult állapotban (Btk. 237. §) bűncselekményt követett el,"

13. § Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére