20/2013. (VIII. 7.) KIM rendelet

egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 40. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdés c) pontjában és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § tekintetében a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 60. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosítása

1. § (1) A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2) bekezdésben meghatározottakon túl, ha a pályázó a Ktv. 17. § (3) bekezdés a)-d) pontjában foglalt feltételek igazolása céljából kiállítandó hatósági erkölcsi bizonyítvány kiadása iránti kérelmét a területi kamara elnöksége adatigénylésének kezdeményezése útján terjeszti elő, a pályázathoz mellékelni kell a bűnügyi nyilvántartó szerv által teljesített adatszolgáltatás, valamint a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás rendjéről és a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 53/2012. (XII. 22.) KIM rendelet 6. § (3) bekezdésében meghatározott kérelmet, és a 9. § (1) bekezdés c) pontjára, a 11. § (1) bekezdés b) pontjára, valamint a 11. § (4) bekezdésére tekintettel megfizetésre került díj teljesítésének igazolását."

(2) A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kinevezési javaslatnak tartalmaznia kell:)

"c) a pályázók pontozással kialakított kamarai értékelési rangsorát és e rangsorban első három helyen álló 3 alkalmas pályázónak a nevét, akinek kinevezésére a területi elnökség javaslatot tesz;"

(3) A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A területi elnökség a kinevezési javaslatot és a hozzá csatolandó pályázati anyagokat az országos kamara részére küldi meg, amely azokat 30 napon belül formai szempontból ellenőrzi - szükség esetén felhívja a területi elnökséget a hiányzó iratok pótlására, az e rendeletnek megfelelő pályázati anyagok szolgáltatására -, és ezt követően küldi meg a miniszternek."

(4) A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § A miniszter a közjegyzői állást a területi elnökség által kinevezésre javasolt 3 jelölt egyikének kinevezésével tölti be. Ha e három jelölt közül valamelyik pályázó időközben már másik közjegyzői állásra kinevezést kapott, a kamarai értékelés során következő legmagasabb pontszámot kapott pályázó bekerül a kinevezhető jelöltek közé."

(5) A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet a következő 41. §-sal egészül ki:

"41. § (1) E rendeletnek az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 20/2013. (VIII. 7.) KIM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított rendelkezéseit - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a Módr. hatálybalépését követően indult pályázati eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a Módr.-rel megállapított 5. § (1) bekezdés c) pontját, 5. § (3) bekezdését és 6. §-át a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő pályázati eljárásokban is alkalmazni kell. Ha a Módr. hatálybalépésekor még le nem zárt pályázati eljárásban a területi elnökség már elkészítette a kinevezési javaslatot, a pályázati iratokat részére a Módr. hatálybalépését követő 15 napon belül vissza kell küldeni annak érdekében, hogy a kinevezési javaslatot - a korábbi kinevezési javaslat alapját képező kamarai értékelés alapján - a Módr.-rel megállapított 5. § (1) bekezdés c) pontja és 5. § (3) bekezdése alapján készítse el és terjessze fel a miniszternek."

(6) A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet

a) 4. § (3) bekezdésében és 11. § (3) bekezdésében a "hatósági bizonyítvány" szövegrész helyébe a "hatósági erkölcsi bizonyítvány" szöveg,

b) 5. § (2) bekezdés e) pontjában a "hatósági bizonyítványokat" szövegrész helyébe a "hatósági erkölcsi bizonyítványokat" szöveg

lép.

2. A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet módosítása

2. § (1) A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl, ha a pályázó a Vht. 233. § (2) bekezdés a)-d) pontjában foglalt feltételek igazolása céljából kiállítandó hatósági erkölcsi bizonyítvány kiadása iránti kérelmét a kamara elnöksége adatigénylésének kezdeményezése útján terjeszti elő, a pályázathoz csatolni kell a bűnügyi nyilvántartó szerv által teljesített adatszolgáltatás, valamint a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás rendjéről és a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 53/2012. (XII. 22.) KIM rendelet 6. § (3) bekezdésében meghatározott kérelmet, és a 9. § (1) bekezdés c) pontjára, a 11. § (1) bekezdés b) pontjára, valamint a 11. § (4) bekezdésére tekintettel megfizetésre került díj teljesítésének igazolását."

(2) A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet a következő 74. §-sal egészül ki:

"74. § E rendeletnek az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 20/2013. (VIII. 7.) KIM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését követően indult pályázati eljárásokban kell alkalmazni."

(3) A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet

a) 11. § (4) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében a "hatósági bizonyítvány" szövegrész helyébe a "hatósági erkölcsi bizonyítvány" szöveg,

b) 12. § (3) bekezdés b) pontjában a "hatósági bizonyítványokkal" szövegrész helyébe a "hatósági erkölcsi bizonyítványokkal" szöveg,

c) 14. § (3) bekezdésében a "hatósági bizonyítványt" szövegrész helyébe a "hatósági erkölcsi bizonyítványt" szöveg

lép.

3. A közvetítői névjegyzék vezetéséről szóló 3/2003. (III. 13.) IM rendelet módosítása

3. § (1) A közvetítői névjegyzék vezetéséről szóló 3/2003. (III. 13.) IM rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl, ha a névjegyzékbe vételét kérő természetes személy a Tv. 5. § (1) bekezdés c) pontjában a foglalt feltételek igazolása céljából kiállítandó hatósági erkölcsi bizonyítvány kiadása iránti kérelmét a miniszter adatigénylésének kezdeményezése útján terjeszti elő, a kérelemhez mellékelni kell a bűnügyi nyilvántartó szerv által teljesített adatszolgáltatás, valamint a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás rendjéről és a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 53/2012. (XII. 22.) KIM rendelet 6. § (3) bekezdésében meghatározott kérelmet, és a 9. § (1) bekezdés c) pontjára, a 11. § (1) bekezdés b) pontjára, valamint a 11. § (4) bekezdésére tekintettel megfizetésre került díj teljesítésének igazolását."

(2) A közvetítői névjegyzék vezetéséről szóló 3/2003. (III. 13.) IM rendelet a következő 11. §-sal egészül ki:

"11. § E rendeletnek az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 20/2013. (VIII. 7.) KIM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 5. § (2) bekezdését a Módr. hatálybalépését követően indult névjegyzékbe történő felvétel iránti eljárásokban kell alkalmazni."

4. A bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet módosítása

4. § (1) A bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet 2. § (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"Ezen összeghatár szerinti korlátozás a kisajátítási eljárás szabályai szerint lefolytatott eljárás keretében megállapított, a kártalanításra jogosult részére járó összeg letétbe helyezésére nem vonatkozik."

(2) A bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A letevőnek a kisajátítási eljárás szabályai szerint lefolytatott eljárás keretében megállapított kártalanítási összeget a kártalanítási per lefolytatására illetékes bíróság székhelyén működő járásbíróság (Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróság) letétkezelőjének kell befizetni vagy a bírói letéti számlára átutalni."

(3) A bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet 54. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) E rendeletnek az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 20/2013. (VIII. 7.) KIM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 2. § (3) bekezdését és 14. § (2) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

5. A fizetési meghagyásos eljárásban és a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése iránti eljárásban alkalmazandó papír alapú és elektronikus űrlapokról szóló 22/2010. (V. 7.) IRM rendelet módosítása

5. § (1) A fizetési meghagyásos eljárásban és a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése iránti eljárásban alkalmazandó papír alapú és elektronikus űrlapokról szóló 22/2010. (V. 7.) IRM rendelet (a továbbiakban: R.) 7. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A közjegyzői kamarát nem köti az űrlap kialakítása során a mellékletben meghatározott adattartalom pontjainak sorszámozása, az űrlap grafikai megjelenítése a mellékletben szereplő adatok sorrendjében változást eredményezhet."

(2) Az R. 1. melléklet 2. pontja a következő 2.1. alponttal egészül ki:

"2.1. Nyilatkozat arról, hogy a felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt más közjegyző vagy bíróság előtt eljárás nincs folyamatban vagy jogerős fizetési meghagyás vagy ítélet nem született."

(3) Az R. 1. melléklet 3.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.4. Annak jelzése, ha a kötelezettek egyetemlegesen vagy mögöttesen felelősek."

(4) Az R. 1. melléklet 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4.5. a főkövetelés (ideértve az önálló járulékokat is) összege"

(5) Az R. 1. melléklet 4.7. pontjának bevezető szövege, valamint 4.7.1., 4.7.3. és 4.7.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4.7. A követelés vagy kamat után követelt nem önálló kamattal kapcsolatos nem kötelező adatok:

4.7.1. tőkeösszeg, ha a főkövetelésnél kevesebb"

"4.7.3. kamatperiódus (a kamat jellege)

4.7.4. kamatláb (%) vagy kamat mértéke (összeggel és pénznemmel)"

(6) Az R. 2. melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. A biztosítandó pénzköveteléssel kapcsolatos adatok

4.1. a kibocsátott fizetési meghagyás ügyszáma és a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) 189. §-a szerinti esetben a kibocsátott végrehajtási lap ügyszáma

4.2. kibocsátó közjegyző neve, székhelye

4.3. a fizetési meghagyás biztosítandó része

4.3.1. a főkövetelés (ideértve az önálló járulékokat is) összege

4.3.2. a főkövetelés pénzneme

4.3.2.1. a kitöltést segítő kódtár

4.3.3. a követelés után követelt kamattal kapcsolatos nem kötelező adatok:

4.3.3.1. tőkeösszeg, ha a főkövetelésnél kevesebb

4.3.3.2. kamattípus (jogcím)

4.3.3.2.1. a kitöltést segítő kódtár

4.3.3.3. kamatperiódus (a kamat jellege)

4.3.3.3.1. a kitöltést segítő kódtár

4.3.3.4. kamatláb (%) vagy kamat mértéke (összeggel és pénznemmel)

4.4. a pénzkövetelés jogcíme

4.4.1. a követelés alapjául szolgáló jogviszony

4.4.1.1. a kitöltést segítő kódtár

4.4.2. az érvényesíteni kívánt jog

4.4.2.1. a kitöltést segítő kódtár"

(7) Az R. 3. melléklet 3. pontja a következő 3.1. alponttal egészül ki:

"3.1. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy az adós mögöttes helytállási kötelezettsége beállt."

(8) Az R. 3. melléklet 4.3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4.3.1. a főkövetelés (ideértve az önálló járulékokat is) összege"

(9) Az R. 3. melléklet 4.3.3. pontjának felvezető szövege, valamint 4.3.3.1., 4.3.3.3. és 4.3.3.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4.3.3. A követelés vagy kamat után követelt nem önálló kamattal kapcsolatos nem kötelező adatok:

4.3.3.1. tőkeösszeg, ha a főkövetelésnél kevesebb"

"4.3.3.3. kamatperiódus (a kamat jellege)

4.3.3.4. kamatláb (%) vagy kamat mértéke (összeggel és pénznemmel)"

(10) Az R. 3. melléklet 5.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5.2. az adóstárs elleni végrehajtási eljárás folyamatban létére vonatkozó nyilatkozat és az eljárás végrehajtói ügyszáma"

(11) Az R. 3. melléklet 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. Egyéb végrehajtást kérői nyilatkozatok:

12.1. nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérő kéri-e, hogy a végrehajtó a végrehajtási lapot postán kézbesítse az adósnak

12.2. nyilatkozat arról, hogy a végrehajtási lap az adós lakóhelye, székhelye szerint illetékes végrehajtó helyett a következő végrehajtó részére kerüljön megküldésre

12.2.1. az adós 6. pontban megjelölt végrehajtás alá vonható vagyontárgyának helye szerint illetékes végrehajtó

12.2.2. az egyetemleges adóstárs végrehajtói ügyszámmal megjelölt ügyében eljáró végrehajtó."

(12) Hatályát veszti az R. 3. melléklet 5.3.2. pontja.

6. Hatálybalépés

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére