225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet

a Szegedi Tudományos Park kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 3. § (4) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. és 24. pontjában,

az 5. § (3) bekezdése tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában és 21/A. § b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén, a szegedi 01392/2, 01392/3, 01392/4, 01392/6, 01392/15, 01392/16, 01392/17, 01392/18 és 01392/21 helyrajzi számú ingatlanokon megvalósuló Tudományos Park kialakításával kapcsolatos, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) Ha az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára - a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A. §-ában foglaltak szerinti - feladat- és hatáskörrel rendelkező kormánymegbízottként a Csongrád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben a szakhatóság - a hatóság határozatának jogerőre emelkedéséig felhasználható - előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

(3) Az eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket - az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével - hirdetményi úton közli. A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti

a) építésügyi hatósági ügyekben nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,

b) beruházással összefüggésben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § (1) Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 1/A. §-sal egészül ki:

"1/A. § A Kormány az 1. § (2) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára - a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A. §-ában foglaltak szerinti - feladat- és hatáskörrel rendelkező kormánymegbízottként a Csongrád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki."

(2) Az R.

a) 1. § (5) bekezdésében a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság" szövegrész helyébe a "Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága" szöveg,

b) 1. mellékletében foglalt táblázat E:15 mezőjében a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal" szöveg

lép.

(3) Nem lép hatályba a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendeletnek a fővárosi és megyei kormányhivatalok kormányablakaiban intézhető ügykörökkel kapcsolatos módosításáról szóló 152/2013. (V. 24.) Korm. rendelet Mellékletének 4. pontja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCDE
1Beruházás
megnevezése
Beruházás azonosítójaA beruházás
megvalósításával
kapcsolatos engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró hatóságMásodfokon eljáró hatóság
2a Szegedi
Tudományos Park
kialakítása
a Szegedi Tudományos Parknak
a szegedi 01392/2,
01392/3, 01392/4,
01392/6, 01392/15,
01392/16, 01392/17,
01392/18 és 01392/21
helyrajzi számú
ingatlanokon történő
megvalósításával
összefüggő
beruházások
általános építésügyi és
építésfelügyeleti hatósági
eljárások
Szegedi Járási Hivatal Járási
Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala
Csongrád Megyei
Kormányhivatal Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala
3örökségvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások és
régészeti feltárásokkal
kapcsolatos eljárások (a
további régészeti
feladatellátás meghatározása kivételével)
Szegedi Járási Hivatal Járási
Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala
Csongrád Megyei
Kormányhivatal Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala
vagy régészet esetén
Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala
4környezetvédelmi hatósági
engedélyezési eljárás a
természetvédelmi
kiegyenlítő intézkedés
végrehajtásához szükséges
környezetvédelmi hatósági
engedélyezési eljárás
kivételével
Alsó-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Főfelügyelőség
5útügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Csongrád Megyei
Kormányhivatal Közlekedési
Felügyelősége
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
6vasúti hatósági engedélyekNemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti és
Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központ
7a Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatalról
és a területi mérésügyi és
műszaki biztonsági
hatóságokról szóló
320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (2)
bekezdése és 13. § (2)
bekezdése szerinti
engedélyezési eljárások
Csongrád Megyei
Kormányhivatal Szegedi
Mérésügyi és Műszaki
Biztonsági Hatósága
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
8vízjogi hatósági eljárásokAlsó-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Főfelügyelőség
9földvédelmi, földmérési,
telekalakítási és ingatlan-
nyilvántartási hatósági
eljárások
Szegedi Járási Hivatal Járási
Földhivatala
Csongrád Megyei
Kormányhivatal Földhivatala
10területrendezési hatósági
eljárások
Csongrád Megyei
Kormányhivatal Építésügyi
és Örökségvédelmi
Hivatalának állami főépítésze
nincs
11erdészeti hatósági
eljárások
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Erdészeti
Igazgatósága
Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
12hírközlési hatósági
eljárások
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
13bányahatósági engedélyekMagyar Bányászati és
Földtani Hivatal Szolnoki
Bányakapitányság
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
14talajvédelmi hatósági
engedélyek
Csongrád Megyei
Kormányhivatal Növény- és
Talajvédelmi Igazgatósága
Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
15beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi eljárásai,
tűzvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások,
jogszabályban rögzített
tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi IgazgatóságBelügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
16azon beépített tűzoltó
berendezések létesítésével
és használatbavételi
ügyeivel kapcsolatos
eljárások, amelyek
tervezése, kivitelezése
jogszabályban, nemzeti
szabványban nem
szabályozott
Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
17tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

2. melléklet a 225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő hatáskörrel rendelkező szakhatóságok

ABC
1Szakhatósági közreműködése
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2építésügy, műemlékvédelem,
régészet
Szegedi Járási Hivatal Járási Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala
Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala, régészet esetén
Budapest Főváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala
3katasztrófavédelem, tűzvédelemCsongrád Megyei Katasztrófavédelmi IgazgatóságBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
4közlekedés (közút)Csongrád Megyei Kormányhivatal Közlekedési
Felügyelősége
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
5közlekedés (vasút)Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és
Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
6közlekedés (légi közlekedés)Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi HivatalNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
7egészségügySzegedi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi IntézeteCsongrád Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
8élelmiszer-egészségügyCsongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
9termőföldvédelemSzegedi Járási Hivatal Járási FöldhivatalaCsongrád Megyei Kormányhivatal
Földhivatala
10talajvédelemCsongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és
Talajvédelmi Igazgatósága
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
11erdővédelemBács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti
Igazgatósága
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
12területrendezésCsongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatalának állami főépítésze
területrendezésért felelős miniszter
13műszaki biztonságCsongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Mérésügyi
és Műszaki Biztonsági Hatósága
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
14környezetvédelem,
természetvédelem, tájvédelem és
vízügy
Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
15rendészet gyorsforgalmi utak
esetén
Országos Rendőr-főkapitányságrendészetért felelős miniszter
16rendészet az egyéb országos
közutak, a helyi közutak és a
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetén
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
17földtan, bányászatMagyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki
Bányakapitányság
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
18honvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal igazgatójahonvédelemért felelős miniszter
19hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság HivatalaNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

Tartalomjegyzék