2013. évi CCXXXI. törvény

egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról

1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

1. § (1) A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) a következő 54. §-sal egészül ki:

"54. § A 17/D. § (3) bekezdésében előírt képzettség nélkül fogyasztóvédelmi referens legkésőbb 2014. július 31-éig foglalkoztatható."

(2) Az Fgytv. e törvény 12. mellékletével egészül ki.

2. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosítása

2. § (1) A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tt.) a következő 27/A. §-sal egészül ki:

"27/A. § A társasház szerveinek, e szervek működésének törvényességi felügyeletét a jegyző az egyesülési jogról, a közhasznú jogállasról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénynek a civil szervezetek feletti törvényességi ellenőrzés szabályai megfelelő alkalmazásával látja el."

(2) A Tt. a következő 43/A. §-sal egészül ki:

"43/A. § (1) A közös képviselő vagy az intézőbizottság - többletdíjazás felszámítása nélkül - a rezsicsökkentések végrehajtásához kapcsolódóan tájékoztatja a tulajdonostársa(ka)t

a) minden hónap 15. napjáig, legalább 45 nap időtartamra kifüggesztve - az 1. mellékletben meghatározott formában és tartalommal - írásban, figyelemfelkeltő és a fogyasztók által jól látható módon elhelyezett hirdetmény útján a közös tulajdonú épületrészeket érintő, valamint a 24. § (2) bekezdés b) pontja szerinti közüzemi szolgáltatások díjai vonatkozásában a rezsicsökkentések eredményeként a társasház tekintetében jelentkező megtakarításokról költségnemenkénti bontásban,

b) minden év február 15. napjáig, írásban, a közös tulajdonú épületrészeket érintő és a 24. § (2) bekezdés b) pontja szerinti közüzemi szolgáltatások díjai vonatkozásában a rezsicsökkentés egyes közszolgáltatási területeken történt bevezetése óta, az annak eredményeként a tulajdonostárs külön tulajdonú lakása és a nem lakás céljára szolgáló helyisége tekintetében jelentkező megtakarításairól a 24. § (2) bekezdés a) és b) pontja alapján számított költségnem szerinti bontásban és évenként összesítve, és

c) a 35. § (1) bekezdése szerinti időpontig a 48. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltakról.

(2) Ha valamely közüzemi szolgáltató az adott hónapban nem állít ki a társasház számára számlát, úgy az (1) bekezdés a) pontja szerinti tájékoztatásban e költségnem tekintetében elegendő erre a tényre utalni.

(3) Ha a társasház valamely közüzemi szolgáltatás tekintetében nem részesült a rezsicsökkentésből eredő megtakarításban, akkor a közös képviselő vagy az intézőbizottság köteles ennek indokát a tájékoztatásban érthető és világos módon szerepeltetni. Ha a társasház a villamos energiát vagy földgázt nem egyetemes szolgáltatás keretében vételezi, akkor a tájékoztatásban azt kell feltüntetni, hogy ezen okból az említett területen a társasház nem jogosult a rezsicsökkentésre.

(4) Az (1)-(3) bekezdés a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezés.

(5) A fogyasztóvédelmi hatóság eljárására az Fgytv.-t kell alkalmazni, azzal, hogy a közös képviselő vagy az intézőbizottság tagja az Fgytv. alkalmazásában vállalkozásnak minősül akkor is, ha természetes személy vagy önálló foglalkozásán vagy gazdasági tevékenységi körén kívül eső célból jár el.

(6) Ha a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során megállapítja az (1) bekezdésben foglaltak megsértését, a kiszabott fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére a közös képviselő vagy az intézőbizottság köteles, a társasházat helytállási kötelezettség nem terheli. A bírság megfizetéséért az intézőbizottság tagjainak felelőssége egyetemleges.

(7) Rezsicsökkentés alatt a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 9. §-ában foglaltakat kell érteni."

3. § (1) A Tt. 48. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A számviteli szabályok szerinti könyvvezetés és beszámoló alapján a közös képviselő, illetve az intézőbizottság éves elszámolása tartalmazza:

a) a tervezett és tényleges kiadásokat költségnemenként és a közös költség megosztásának a szervezeti-működési szabályzatban megállapított szabálya szerinti bontásban, ezen belül az üzemeltetési kiadásokat, valamint a karbantartásokat és a felújításokat az elvégzett munkák részletezésében,

b) a tervezett és tényleges bevételeket források szerint, ideértve a közösség javára még nem teljesített - lejárt -követelések részletezését és a behajtás érdekében megtett intézkedéseket is,

c) az a)-b) pont különbségének záróegyenlegét a pénzkészletek kezelési helye szerint részletezve,

d) a közösség tulajdonát képező vagyontárgyak tárgyi-eszköz leltárát,

e) a tárgyévhez tartozó, a közösség egészét terhelő kötelezettségeket,

f) a közös költségekhez való hozzájárulás előírását és teljesítését - a tulajdonostársak nevének feltüntetésével -, a külön tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek szerinti bontásban, továbbá

g) a rezsicsökkentések eredményeként jelentkező megtakarítások összegét költségnemenként és tulajdonostársanként a közös költség megosztásának a szervezeti működési szabályzatban megállapított szabálya szerinti bontásban."

(2) A Tt. 48. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az éves elszámolás elfogadása esetén a közgyűlés a közös képviselő vagy az intézőbizottság tárgyévi ügykezelő tevékenységét jóváhagyja. A jóváhagyás nem jelenti az esetleges kártérítési igényről és a fogyasztóvédelmi hatóság 43/A. § (5) bekezdése szerinti eljárásáról való lemondást."

4. § A Tt. az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

3. A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény módosítása

5. § A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Lszt.) 23. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az igazgatóság az alapszabályban meghatározott időközönként, de évente legalább egyszer köteles beszámolni a közgyűlésnek

a) a lakásszövetkezet vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről,

b) az igazgatóság tevékenységéről és

c) a rezsicsökkentések eredményeként jelentkező megtakarítások összegéről költségnemenként a lakásszövetkezet tekintetében, valamint tagonként és nem tag tulajdonosonként a fenntartási költség megosztásának az alapszabály szerinti bontásában."

6. § Az Lszt. "Az igazgatóság" alcíme a következő 24/B. §-sal egészül ki:

"24/B. § (1) Az igazgatóság a rezsicsökkentések végrehajtásához kapcsolódóan - többletdíjazás felszámítása nélkül -tájékoztatja a tagokat és nem tag tulajdonosokat

a) minden hónap 15. napjáig, legalább 45 nap időtartamra kifüggesztve - a 1. mellékletben meghatározott formában és tartalommal - írásban, figyelemfelkeltő és a fogyasztók által jól látható módon elhelyezett hirdetmény útján a lakásszövetkezet tulajdonában álló épületrészeket érintő, valamint a tagok és nem tag tulajdonosok tulajdonában álló lakásokon és nem lakás céljára szolgáló helyiségeken belül nem mérhető közüzemi szolgáltatások díjai vonatkozásában a rezsicsökkentések eredményeként a lakásszövetkezetek tekintetében jelentkező megtakarításokról költségnemenkénti bontásban,

b) minden év február 15. napjáig, írásban, a lakásszövetkezet tulajdonában álló épületrészeket érintő, valamint a tagok és nem tag tulajdonosok tulajdonában álló lakásokon és nem lakás céljára szolgáló helyiségeken belül nem mérhető közüzemi szolgáltatások díjai vonatkozásában a rezsicsökkentés egyes közszolgáltatási területeken történt bevezetése óta, az annak eredményeként a tag és a nem tag tulajdonos lakása és nem lakás céljára szolgáló helyisége tekintetében jelentkező megtakarításainak összegéről költségnem szerinti bontásban és évenként összesítve, és

c) a 23. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltakról.

(2) Ha valamely közüzemi szolgáltató az adott hónapban nem állít ki a lakásszövetkezet számára számlát, úgy az (1) bekezdés a) pontja szerinti tájékoztatásban e költségnem tekintetében elegendő erre a tényre utalni.

(3) Ha a lakásszövetkezet valamely közüzemi szolgáltatás tekintetében nem részesült a rezsicsökkentésből eredő megtakarításban, akkor az igazgatóság köteles ennek indokát a tájékoztatásban érthető és világos módon szerepeltetni. Ha a lakásszövetkezet a villamos energiát vagy a földgázt nem egyetemes szolgáltatás keretében vételezi, akkor a tájékoztatásban azt kell feltüntetni, hogy ezen okból az említett területen a lakásszövetkezet nem jogosult a rezsicsökkentésre.

(4) Az (1)-(3) bekezdés a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezés.

(5) A fogyasztóvédelmi hatóság eljárására az Fgytv.-t kell alkalmazni, azzal, hogy az igazgatóság tagja az Fgytv. alkalmazásában vállalkozásnak minősül akkor is, ha természetes személy vagy önálló foglalkozásán vagy gazdasági tevékenységi körén kívül eső célból jár el.

(6) Ha a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során megállapítja az (1) bekezdésben foglaltak megsértését, a kiszabott fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére az igazgatóság tagjai egyetemlegesen kötelesek, a lakásszövetkezetet helytállási kötelezettség nem terheli.

(7) Rezsicsökkentés alatt a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 9. §-ában foglaltakat kell érteni."

7. § A Lszt. a 2. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

4. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

8. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 3. § 42. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"42. Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása - egy felhasználási helyet képező, egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - fogyasztása céljára vásárol villamos energiát a villamos energia vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt villamos energiával nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet; ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a felhasználót úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt villamos energiával nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet;"

5. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény módosítása

9. § A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 10/A. § helyébe a következő rendelkezés lép:

"10/A. § A természetes személy tulajdonában lévő, lakhatás célját szolgáló ingatlanok és természetes személy tulajdonában lévő, időlegesen használt ingatlanok, valamint a társasház esetében közös tulajdonban, továbbá lakásszövetkezet tulajdonában lévő ingatlanrészek esetében a közszolgáltatás díját úgy kell megállapítani, hogy az alacsonyabb legyen a 2012. december 31-én alkalmazott közszolgáltatási díj 90%-ánál és a 2013. június 30-án alkalmazott közszolgáltatási díj 90%-ánál."

6. A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény módosítása

10. § (1) A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény (a továbbiakban: Rezsitv.) 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az önkormányzat, vagy az általa megbízott vállalkozás nem számlázhat ki magasabb összegű díjat közvetített földgáz egyetemes szolgáltatás jogcímén az önkormányzat tulajdonában lévő lakhatás célját szolgáló ingatlant bérlő természetes személy részére, mint amennyi fizetési kötelezettség az önkormányzatot az (1) bekezdésben előírt kötelezettség alapján kiállított számla vonatkozásában terhelte."

(2) A Rezsitv. 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az önkormányzat, vagy az általa megbízott vállalkozás nem számlázhat ki magasabb összegű díjat közvetített víziközmű-szolgáltatás jogcímén az önkormányzat tulajdonában lévő lakhatás célját szolgáló ingatlant bérlő természetes személy részére, mint amennyi fizetési kötelezettség az önkormányzatot az (1) bekezdésben előírt kötelezettség alapján kiállított számla vonatkozásban terhelte."

11. § A Rezsitv. a következő 9. §-sal egészül ki:

"9. § Rezsicsökkentés alatt a közszolgáltatások végfogyasztói árainak jogszabályok alapján megvalósuló csökkenését kell érteni."

7. Az egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról szóló 2013. évi CLXXXIII. törvény módosítása

12. § (1) Az egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról szóló 2013. évi CLXXXIII. törvény 4. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

"4. § Az Fgytv. a következő 17/D. §-sal és azt megelőző alcímmel egészül ki:

"Fogyasztóvédelmi referens

17/D. § (1) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) hatálya alá tartozó, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá nem tartozó vállalkozás köteles fogyasztóvédelmi referenst foglalkoztatni.

(2) A fogyasztóvédelmi referens feladata a vállalkozás fogyasztókat érintő tevékenységének figyelemmel kísérése, a vállalkozás alkalmazottai részére fogyasztóvédelmi tárgyú oktatás, képzés szervezése. A fogyasztóvédelmi referens kapcsolatot tart a fogyasztóvédelmi hatósággal, békéltető testületekkel, valamint egyéb, fogyasztóvédelmi feladatokat is ellátó állami szervekkel.

(3) Fogyasztóvédelmi referens az a magyar állampolgár vagy az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampolgára lehet, aki

a) államilag elismert fogyasztóvédelmi szakképesítést vagy szakképzettséget szerzett, vagy

b) részére iskolarendszeren kívüli hatósági jellegű képzést követően képesítési bizonyítvány kiadására került sor.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott vállalkozás legalább egy fogyasztóvédelmi referenst köteles foglalkoztatni minden olyan megyében, ahol

a) székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén kiskereskedelmi tevékenységet folytat, továbbá

b) közszolgáltatási tevékenységet folytató, valamint törvény alapján ügyfélszolgálat működtetésére kötelezett vállalkozás esetén ügyfélszolgálattal rendelkezik.

(5) A fogyasztóvédelmi referenst azon legnagyobb népességszámú településen kell foglalkoztatni, ahol a vállalkozás a (4) bekezdés szerinti székhellyel, telephellyel, fiókteleppel vagy ügyfélszolgálattal rendelkezik.

(6) A fogyasztóvédelmi referensi tevékenység megbízási szerződés keretében is ellátható.

(7) A fogyasztóvédelmi referens képzéssel és vizsgáztatással (a továbbiakban: képzés) kapcsolatos tevékenység szakmai felügyeletét a fogyasztóvédelmi hatóság látja el.

(8) A (3) bekezdés b) pontja szerinti képzést olyan jogi személy, jogi személyiség nélkül gazdasági társaság, egyéni cég, egyéni vállalkozó vagy költségvetési szerv szervezhet (a továbbiakban: szervező), amely a képzés céljának megfelelő oktatási anyaggal, valamint tanulmányi és vizsgaszabályzattal rendelkezik.

(9) A fogyasztóvédelmi referens képzésre vonatkozó tevékenységet be kell jelenteni a fogyasztóvédelmi hatóság felé.

(10) A (9) bekezdés szerinti bejelentésnek tartalmaznia kell:

a) annak igazolását, hogy a képzéshez szükséges infrastruktúra a szervező rendelkezésre áll,

b) annak igazolását, hogy az e törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő oktatók és vizsgáztatók a szervező rendelkezésre állnak,

c) a képzés tárgyköreinek megfelelő tantervet és felkészítő anyagot,

d) a tanulmányi és vizsgaszabályzatot.

(11) A (3) bekezdés b) pontja szerinti képzés tantervét és felkészítő anyagát az oktatás és vizsgáztatás módját, valamint a vizsgafeladatokat a fogyasztóvédelmi hatóság hagyja jóvá.

(12) A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi:

a) a tanterv és a felkészítő anyag vizsgálata során, hogy az abban foglaltak alkalmassá teszik-e a képzésben részt vevőt a (2) bekezdés szerinti feladatok ellátására, az tartalmazza-e valamennyi tárgykört, továbbá megfelel-e a hatályos jogszabályi előírásoknak;

b) a tanulmányi és vizsgaszabályzat vizsgálata során, hogy az megfelelően tartalmazza-e a képzés és a vizsga feltételeit.

(13) A fogyasztóvédelmi hatóság országos nyilvántartást vezet a szervezőkről, ellenőrzi a szervezők e törvénynek és a benyújtott dokumentumoknak megfelelő működését, és a képzés feltételeit. Amennyiben a fogyasztóvédelmi hatóság a szervező nem megfelelő működését állapítja meg, törli a nyilvántartásból.

(14) Eredményes vizsgát követően a fogyasztóvédelmi hatóság képesítési, bizonyítványt ad ki, a kiadott képesítési bizonyítványokat nyilvántartja.

(15) A (3) bekezdés b) pontja szerinti képzésre az vehető fel, aki legalább középfokú végzettséggel rendelkezik, valamint a képzés megkezdéséhez szükséges feltételeket teljesítette. A képzés megkezdéséhez szükséges, hogy a jelentkező

a) a képzésre a meghatározott formában jelentkezzen és

b) a képzés díját megfizesse.

(16) A fogyasztóvédelmi hatóság minden év január 31. napjáig közzéteszi a fogyasztóvédelmi referens vizsga tematikai követelményét.

(17) A (3) bekezdés b) pontja szerinti képzés szakmai követelményeit az 1. melléklet tartalmazza."

(2) Az egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról szóló 2013. évi CLXXXIII. törvény 8. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

"8. § Az Fgytv. 45/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi - a szerződés létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezések kivételével -

a) a forgalmazással, szolgáltatásnyújtással,

b) a gyermek- és fiatalkorúak védelmével,

c) a fogyasztói csoporttal,

d) a panaszkezeléssel, ügyfélszolgálattal, fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatásával, valamint

e) a vállalkozás válaszirat küldésére vonatkozó - békéltető testületi eljárásban fennálló - kötelezettségével összefüggő, e törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.""

(3) Az egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról szóló 2013. évi CLXXXIII. törvény 14. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(1) Az Fgytv. 57. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

"f) az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve (2006. december 12.) a belső piaci szolgáltatásokról [a 2. § i) pontja, a 16/B. § (1) és (3) bekezdése, a 17/D. § (4) bekezdése].""

(4) Az egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról szóló 2013. évi CLXXXIII. törvény 24.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"24. § (1) Ez a törvény a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

(2) A 21. § 2013. november 22-én lép hatályba.

(3) A 2. §, a 14. § (1) bekezdése, a 15. §, a 16. § (2) és (4) bekezdése, valamint a 26. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

(4) 3. § az 5-9. §, a 10. § (2) bekezdése, a 11-12. § a 14. § (2) bekezdése, a 16. § (1) és (3) bekezdése, a 17-19. §, a 22. § (1) bekezdés c) pontja és (3) bekezdése, valamint a 23. § (6) bekezdése az e törvény kihirdetését követő hatvanadik napon lép hatályba.

(5) A 4. § 2014. február 1-jén lép hatályba."

8. Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény módosítása

13. § (1) Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Számlaképtv.) 8. § (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(5) A számla első oldalán a színes mezők háttérszíneként

a) villamos energia szolgáltatás esetében a #FF7F50 kódszámú (pantone 811; coral),

b) földgázszolgáltatás esetében a #FF8C00 kódszámú (pantone 151; darkorange),

c) távhőszolgáltatás esetében a #DDA0DD kódszámú (pantone 251; plum),

d) a víziközmű-szolgáltatás esetében #00FFFF kódszámú (pantone 297; aqua),

e) hulladékgazdálkodási közszolgáltatás esetében #32CD32 kódszámú (pantone 802 2x; limegreen),

f) kéményseprő-ipari közszolgáltatás esetén #FFFF00 kódszámú (pantone 102; yellow)

színárnyalatot kell használni."

(2) A Számlaképtv. 8. §-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az 1-12. melléklet első oldalán a címzés feltüntetésének keretezése nem kötelező formai eleme a számlaképnek."

14. § (1) A Számlaképtv. 2. melléklete e törvény 3. melléklete szerint módosul.

(2) A Számlaképtv. 3. melléklete e törvény 4. melléklete szerint módosul.

(3) A Számlaképtv. 4. melléklete e törvény 5. melléklete szerint módosul.

(4) A Számlaképtv. 5. melléklete e törvény 6. melléklete szerint módosul.

(5) A Számlaképtv. 6. melléklete e törvény 7. melléklete szerint módosul.

(6) A Számlaképtv. 7. melléklete e törvény 8. melléklete szerint módosul.

(7) A Számlaképtv. 8. melléklete e törvény 9. melléklete szerint módosul.

(8) A Számlaképtv. 9. melléklete e törvény 10. melléklete szerint módosul.

(9) A Számlaképtv. 10. melléklete e törvény 11. melléklete szerint módosul.

(10) A Számlaképtv. 8. § (1) bekezdésében a "betűtípussal köteles" szövegrész helyébe a "betűtípussal, a címzést Arial betűtípussal köteles" szöveg lép.

(11) A Számlaképtv. 1. mellékletének "Tájékoztató adatok." részében a "** A rezsicsökkentés a fogyasztókat a bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg" szöveg helyébe a "** A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. december 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza" szöveg lép.

(12) A Számlaképtv. 11. mellékletének "Számlarészletező" része a "Mérőállás" oszlop előtt egy "Elszámolt időszak" oszloppal egészül ki.

(13) A Számlaképtv. 11. mellékletének "Tájékoztató adatok." részében a "** A rezsicsökkentés a fogyasztókat a bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg" szöveg helyébe a "** A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. április 14. napján alkalmazott díj figyelembevételével meghatározott bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza" szöveg lép."

(14) A Számlaképtv. 1. melléklet 4. pont 4.11. alpontjában a "díjak" szövegrész helyébe a "díjak vagy díjelemek" szöveg, a "díjakat" szövegrész helyébe a "díjakat, díjelemeket" szöveg, a "feltüntetni. " szövegrész helyébe a "feltüntetni a díjelemek megnevezésével." szöveg lép.

(15) A Számlaképtv. 2. melléklet 4. pont 4.10. alpontjában a "tarifák" szövegrész helyébe a "díjak vagy díjelemek" szöveg, a "díjakat" szövegrész helyébe a "díjakat, díjelemeket" szöveg, a "feltüntetni. " szövegrész helyébe a "feltüntetni a díjelemek megnevezésével." szöveg lép.

9. Záró rendelkezések

15. § (1)

(2) E törvény 1. §-a és a 2. § (1) bekezdése 2014. február 1-jén lép hatályba.

16. §

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2013. évi CCXXXI. törvényhez

"1. melléklet a 2003. évi CXXXIII. törvényhez

A társasházak által alkalmazandó hirdetmény

HIRDETMÉNY
a közös tulajdonú épületrészeket érintő közüzemi szolgáltatások díja,
valamint a külön tulajdonon belül nem mérhető' közüzemi szolgáltatások
díja vonatkozásában a rezsicsökkentések eredményeként a társasház
tekintetében jelentkező megtakarításáról
CÍM*
ÉRINTETT KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE**
Elszámolt időszak:tól-
Fizetett összeg:Ft
A társasház megtakarítása az
elszámolt időszakban:
Ft
A társasház megtakarítása 2013.
január 1-je/2013. július 1-je***
óta összesen:
Ft
A társasházi törvény 43/A. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatás
****
Hirdetmény kifüggesztésének időpontja:
Hirdetmény levételének legkorábbi időpontja:
* az érintett társasház címét kell feltüntetni
** az adatokat az érintett közszolgáltatásonként külön pontban, egymás alatt szükséges feltüntetni
*** a két dátum közül azt kell feltüntetni, amelyik az érintett közüzemi szolgáltatásnál a rezsicsökkentés kezdő
időpontjának felel meg
**** a tájékoztatást csak akkor kell feltüntetni, ha azt a társasházi törvény előírja"

"

2. melléklet a 2013. évi CCXXXI. törvényhez

"1. melléklet a 2004. évi CXV. törvényhez

A lakásszövetkezetek által alkalmazandó hirdetmény

HIRDETMÉNY
a lakásszövetkezet tulajdonában álló épületrészeket érintő közüzemi
szolgáltatások díja, valamint a tagok és nem tag tulajdonosok tulajdonában
álló lakásokon és nem lakás céljára szolgáló helyiségeken belül nem
mérhető közüzemi szolgáltatások díja vonatkozásában a rezsicsökkentések
eredményeként a lakásszövetkezet tekintetében jelentkező megtakarításáról
CÍM*
ÉRINTETT KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE**
Elszámolt időszak:tól-
Fizetett összeg:Ft
A lakásszövetkezetFt
megtakarítása az elszámolt
időszakban:
A lakásszövetkezetFt
megtakarítása 2013. január 1-
je/2013. július 1-je*** óta
összesen:
A lakásszövetkezeti törvény 24/B. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatás
****
Hirdetmény kifüggesztésének időpontja:
Hirdetmény levételének legkorábbi időpontja:

* az érintett lakásszövetkezet megnevezését és címét kell feltüntetni

** az adatokat az érintett közszolgáltatásonként külön pontban, egymás alatt szükséges feltüntetni

*** a két dátum közül azt kell feltüntetni, amelyik az érintett közüzemi szolgáltatásnál a rezsicsökkentés kezdő időpontjának felel meg

**** a tájékoztatást csak akkor kell feltüntetni, ha azt a lakásszövetkezeti törvény előírja"

3. melléklet a 2013. évi CCXXXI. törvényhez

1. A Számlaképtv. 2. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. Az elszámoló számla harmadik oldala: "oldalszám
Vevő (Fizető) azonosító:
Vevő (Fizető) neve:
Vevő (Fizető) címe:
Vevő (Fizető) adószáma:
Szerződéses folyószámla:
Számla sorszáma:
Fizetési mód:
Teljesítés kelte:
Számla kelte:
A szolgáltatás megnevezése:
Villamos energia egyetemes szolgáltatás
és villamosenergia-elosztás
SZÁMLARÉSZLETEZŐ
Fogyasztás összesen: ... kWh
Árszabás: Elosztói engedélyes:
Mérési pont azonosító:
Mérő gyártási
száma
Elszámolási
időszak
Induló
mérőállás
Záró
mérőállás
LMFogyasztás
(kWh)
SzorzóMennyiség
(kWh)
Tétel megnevezéseFogyasztási
időszak
MennyiségMérték-
egység
Nettó
egységár és
mérték-
egysége
Nettó érték
(Ft)
ÁFA
(%)
Bruttó
érték
(Ft)
Egyetemes szolgáltatói
árszabás
Energiadíj összesen
Részszámlákban elszámolt
energiadíj
Fizetendő energiadíj
Rendszerhasználati díjak (az
elosztói alapdíj kivételével)
Elosztói alapdíj*
Rendszerhasználati díjak
összesen
Részszámlákban elszámolt
rendszerhasználati díjak
Fizetendő rendszerhasználati
díjak
Szénipari szerkezetátalakítási
támogatás
AHK
Kedvezményes árú
villamosenergia-ellátás
támogatása
AHK
Kapcsolt termelésszerkezet-
átalakítás
AHK
Pénzeszközök összesenAHK
Részszámlákban elszámolt
pénzeszközök
Fizetendő pénzeszközök
Nettó számlaérték összesen
Kerekítés
Bruttó számlaérték
összesen**
Egyéb
Fizetendő összeg összesen
ÁFA összesítő (Ft)
A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: ^ Ft.
Tájékoztató adatok:
* Az elosztói alapdíj fogyasztástól függetlenül fizetendő
** A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. december 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a
már csökkentett összeget tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsátott rész- és
elszámoló számlák összességére figyelemmel került meghatározásra.
Következő leolvasás várható időpontja:
AHK: adó hatályán kívüli
A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.
Leolvasás módja (LM): Leol - leolvasás elosztói engedélyes által; Becs - becsült; Dikt - fogyasztó által diktált; Ell - elosztói ellenőrzés
Számla sorszáma:
Felhasználási hely:
A következő részszámla becsült mennyisége:
Energiafelhasználásának aránya (aktuális elszámolási időszak/azt megelőző elszámolási időszak):
Az Ön energiafelhasználása az előző évhez képest (csökkent/nőtt/nem változott):
Az Ön energiafelhasználása az átlagos lakossági felhasználáshoz képest:
Az energia auditot, energetikai szolgáltatást végző szervezetek elérhetősége és a lakossági ügyfelek
átlagfogyasztása a következő internetes honlapon található:
Az elszámoló számlában elszámolt részszámlák sorszáma és a számla végösszege
Sorszám:Számla végösszeg (Ft)

4. melléklet a 2013. évi CCXXXI. törvényhez

1. A Számlaképtv. 3. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. A részszámla harmadik oldala:
Vevő (Fizető) azonosító:
Vevő (Fizető) neve:
Vevő (Fizető) címe:
Vevő (Fizető) adószáma:
"oldalszám
Szerződéses folyószámla:
Számla sorszáma:
Fizetési mód:
Teljesítés kelte:
Számla kelte:
A szolgáltatás megnevezése:
Földgáz egyetemes szolgáltatás és
földgázelosztás
SZÁMLARÉSZLETEZŐ
Elszámolt mennyiség:MJ (m3)
Árszabás:
Mérési pont azonosító:
Földgázelosztó:
Mérő
gyártási
száma
Elszámolt
időszak
Induló
mérőállás
Záró
mérőállás
LMFogyasztásKorrekciós
tényező
Korrigált
mennyiség
(m3)
Fűtőérték
(MJ/m3)
Hőmennyiség
(MJ)
Utolsó elszámolt mérőállás leolvasásának dátumaUtolsó elszámolt mérőállás (m3)
Tétel megnevezéseElszámolt
időszak
MennyiségMérték-
egység
Nettó
egységár és
mértékegysége
Nettó érték
(Ft)
ÁFA
(%)
Bruttó érték
(Ft)
Földgázfogyasztás árkategóriák
szerint
Energiadíj összesen
Alapdíj*
Nettó számlaérték összesen
Kerekítés
Bruttó számlaérték
összesen**
Egyéb
Fizetendő összeg összesen
ÁFA összesítő (Ft)
A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: ... Ft.
Tájékoztató adatok:
*Az alapdíj fogyasztástól függetlenül fizetendő
** A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. december 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már
csökkentett összeget tartalmazza
Következő leolvasás várható időpontja:
Leolvasás módja (LM): Leol - leolvasás elosztói engedélyes által; Becs - becsült; Dikt - fogyasztó által diktált; Ell - elosztói ellenőrzés
A fogyasztásmennyiség számításának módja:
elszámolt hőmennyiség (MJ) = mérőállás különbség (m3) * légnyomás korrekciós tényező * fűtőérték (MJ/m3)"

5. melléklet a 2013. évi CCXXXI. törvényhez

1. A Számlaképtv. 4. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. Az elszámoló számla harmadik oldala:
Vevő (Fizető) azonosító:
Vevő (Fizető) neve:
Vevő (Fizető) címe:
Vevő (Fizető) adószáma:
"oldalszám
Szerződéses folyószámla:
Számla sorszáma:
Fizetési mód:
Teljesítés kelte:
Számla kelte:
A szolgáltatás megnevezése:
Földgáz egyetemes szolgáltatás és
földgázelosztás
SZÁMLARÉSZLETEZŐ
Elszámolt mennyiség:......MJ (..........m3)
Árszabás:
Mérési pont azonosító:
Földgázelosztó:
Mérő
gyártási
száma
Elszámolási
időszak
Induló
mérőállás
Záró
mérőállás
LMFogyasztásKorrekciós
tényező
Korrigált
mennyiség
(m3)
Fűtőérték
(MJ/m3)
Hőmennyiség
(MJ)
Tétel megnevezéseElszámolt
időszak
MennyiségMérték-
egység
Nettó egységár
és mérték-
egysége
Nettó érték
(Ft)
ÁFA
(%)
Bruttó
érték
(Ft)
Földgázfogyasztás árkategóriák
szerint
Energiadíj összesen
Részszámlákban elszámolt
energiadíj
Fizetendő energiadíj összesen
Alapdíj*
Alapdíj összesen
Részszámlákban elszámolt
alapdíj
Fizetendő alapdíj összesen
Nettó számlaérték összesen
Kerekítés
Bruttó számlaérték összesen**
Egyéb
Fizetendő összeg összesen
ÁFA összesítő (Ft)
A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: ... Ft.
Tájékoztató adatok:
*Az alapdíj fogyasztástól függetlenül fizetendő
** A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. december 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsátott rész- és
elszámoló számlák összességére figyelemmel került meghatározásra
Következő leolvasás várható időpontja:
Leolvasás módja (LM): Leol - leolvasás elosztói engedélyes által; Becs - becsült; Dikt - fogyasztó által diktált; Ell - elosztói ellenőrzés
A fogyasztásmennyiség számításának módja:
elszámolt hőmennyiség (MJ) = mérőállás különbség (m3) * légnyomás korrekciós tényező * fűtőérték (MJ/m3)
Számla sorszáma:
Felhasználási hely:
A következő részszámla becsült mennyisége:
Energiafelhasználásának aránya (aktuális elszámolási időszak/azt megelőző elszámolási időszak):
Az Ön energiafelhasználása az előző évhez képest (csökkent/nőtt/nem változott):
Az Ön energiafelhasználása az átlagos lakossági felhasználáshoz képest:
Az energia auditot, energetikai szolgáltatást végző szervezetek elérhetősége és a lakossági ügyfelek
átlagfogyasztása a következő internetes honlapon található:
Az elszámoló számlában elszámolt részszámlák sorszáma és a számla végösszege
Sorszám: Számla végösszeg (Ft)

6. melléklet a 2013. évi CCXXXI. törvényhez

1. A Számlaképtv. 5. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. A részszámla harmadik oldala:"oldalszám
Vevő (Fizető) azonosító:
Vevő (Fizető) neve:
Vevő (Fizető) címe:
Vevő (Fizető) adószáma:
Szerződéses folyószámla:Teljesítés kelte:
Számla sorszáma:Számla kelte:
Fizetési mód:A szolgáltatás megnevezése:
Távhőszolgáltatás
SZÁMLARÉSZLETEZŐ
Elszámolt fogyasztás:.......GJ
Fűtési célú költségek
Tétel megnevezéseFogyasztási
időszak
Szorzó-
tényező
Díjtétel alapNettó díj (Ft)ÁFA
(%)
Bruttó díj
(Ft)
Mennyisége és
mértékegysége
Nettó
egységára és
mértékegysége
Fűtési díj
(egytarifás)
Alapdíj
Hődíj
Fűtési célú költségek összesen
Vízfelmelegítési célú költségek
Tétel
megnevezése
Fogyasztási
időszak
Szorzó-
tényező
Díjtétel alapNettó díj (Ft)ÁFABruttódíj
(Ft)
Mennyisége és
mértékegysége
Nettó egységára
és mértékegysége
Vízfelmelegítési
díj
Alapdíj
Hődíj
Vízfelmelegítési célú költségek összesen
Kerekítés (Ft)
Bruttó számlaérték összesen* (Ft)
Egyéb tétel (Ft)
ÁFA összesítő (Ft)
Fizetendő összeg összesen (Ft)
Hőközponti és épület felhasználási adatok
Szolgáltatás helye és
megnevezése
Fogyasztási
időszak
MérőazonosítóMérőállásMennyiség és mértékegysége
NyitóZáró
Hőközpontban mért
fogyasztás
Melegvíz mérőn mért
fogyasztás
A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: ... Ft.
Tájékoztató adatok:
** A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. november 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza."

7. melléklet a 2013. évi CCXXXI. törvényhez

1. A Számlaképtv. 6. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. A részszámla harmadik oldala:"oldalszám
Vevő (Fizető) azonosító:
Vevő (Fizető) neve:
Vevő (Fizető) címe:
Vevő (Fizető) adószáma:
Szerződéses folyószámla:Teljesítés kelte:
Számla sorszáma:Számla kelte:
Fizetési mód:A szolgáltatás megnevezése:
Távhőszolgáltatás és közvetített víziközmű-
szolgáltatás
SZÁMLARÉSZLETEZŐ
Elszámolt fogyasztás:.......GJ
Fűtési célú költségek
Tétel megnevezéseFogyasztási
időszak
Szorzó-
tényező
Díjtétel alapNettó díj (Ft)ÁFABruttó díj
(Ft)
Mennyisége és
mértékegysége
Nettó egységára és
mértékegysége
Fűtési díj
(egytarifás)
Alapdíj
Hődíj
Fűtési célú költségek összesen
Vízfelmelegítési célú költségek
Tétel
megnevezése
Fogyasztási
időszak
Szorzó-
tényező
Díjtétel alapNettó díj (Ft)ÁFA
(%)
Bruttó díj
(Ft)
Mennyisége és
mértékegysége
Nettó egységára és
mértékegysége
Vízfelmelegítési
díj (egytarifás)
Alapdíj
Hődíj
Vízfelmelegítési célú költségek összesen
Víziközmű-szolgáltatási díjak
Tétel
megnevezése
Fogyasztási
időszak
Szorzó-
tényező
Díjtétel alapNettó díj (Ft)ÁFABruttó díj
(Ft)
Mennyisége és
mértékegysége
Nettó egységára és
mértékegysége
Ivóvíz-
szolgáltatás
alapdíj vagy
átalánydíj
számú vízmérőn
mért ivóvíz
fogyasztással
arányos díj
Szennyvízelve-
zetés és tisztítás
alapdíj vagy
átalánydíj
Elvezetett
mennyiséggel
arányos
szennyvízdíj
Áthárított
vízterhelési díj
Víziközmű-szolgáltatási díjak összesen
Kerekítés (Ft)
Bruttó számlaérték összesen (Ft)*
Egyéb tétel (Ft)
ÁFA összesítő (Ft)
Fizetendő összeg összesen (Ft)
Hőközponti és épület felhasználási adatok
Szolgáltatás helye és
megnevezése
Fogyasztási
időszak
MérőazonosítóMérőállásMennyiség és mértékegysége
NyitóZáró
Hőközpontban mért
fogyasztás
Melegvíz mérőn mért
fogyasztás
A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: ... Ft.
Tájékoztató adatok
*A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. november 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza"

8. melléklet a 2013. évi CCXXXI. törvényhez

1. A Számlaképtv. 7. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. Az elszámoló számla harmadik oldala:"oldalszám
Vevő (Fizető) azonosító:
Vevő (Fizető) neve:
Vevő (Fizető) címe:
Vevő (Fizető) adószáma:
Szerződéses folyószámla:Teljesítés kelte:
Számla sorszáma:Számla kelte:
Fizetési mód:A szolgáltatás megnevezése:
Távhőszolgáltatás
SZÁMLARÉSZLETEZŐ
Fűtési célú költségek
Tétel megnevezéseFogyasztási
időszak
Szorzó-
tényező
Díjtétel alapNettó díj (Ft)ÁFA
(%)
Bruttó díj
(Ft)
Mennyisége és
mértékegysége
Nettó egységára
és mértékegysége
Részszámlákban
elszámolt fűtési díj
(egytarifás)
Fűtési díj
részszámla
(egytarifás)
Alapdíj
Részszámlákban
elszámolt alapdíj
Fizetendő alapdíj
Hődíj
Részszámlákban
elszámolt hődíj
Hődíj részszámla
Fizetendő hődíj
Fűtési célú fizetendő költségek összesen
Vízfelmelegítési célú költségek
Tétel
megnevezése
Fogyasztási
időszak
Szorzó-
tényező
Díjtétel alapNettó díj (Ft)ÁFA
(%)
Bruttó díj
(Ft)
Mennyisége és
mértékegysége
Nettó egységára
és mértékegysége
Részszámlákban
elszámolt
vízfelmelegítési
díj (egytarifás)
Vízfelmelegítési
díj (egytarifás)
Alapdíj
Részszámlákban
elszámolt alapdíj
Hődíj
Részszámlákban
elszámolt hődíj
Hődíj részszámla
Fizetendő hődíj
Vízfelmelegítési célú fizetendő költségek összesen
Kerekítés (Ft)
Bruttó számlaérték összesen* (Ft)
Egyéb tétel (Ft)
ÁFA összesítő (Ft)
Fizetendő összeg összesen (Ft)
Hőközponti és épület felhasználási adatok
Szolgáltatás helye és
megnevezése
Fogyasztási
időszak
MérőazonosítóMérőállásMennyiség és mértékegysége
NyitóZáró
Hőközpontban mért
fogyasztás
Melegvíz mérőn mért
fogyasztás
A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor:.. Ft.
Tájékoztató adatok:
* A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. november 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a
már csökkentett összeget tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsátott rész- és
elszámoló számlák összességére figyelemmel került meghatározásra
Az Ön energiafelhasználása az előző év ugyanezen időszakában:GJ
Az Ön energiafelhasználása az előző évhez képest (csökkent, nőtt, nem változott):"

9. melléklet a 2013. évi CCXXXI. törvényhez

1. A Számlaképtv. 8. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. Az elszámoló számla harmadik oldala:"oldalszám
Vevő (Fizető) azonosító:
Vevő (Fizető) neve:
Vevő (Fizető) címe:
Vevő (Fizető) adószáma:
Szerződéses folyószámla:Teljesítés kelte:
Számla sorszáma:Számla kelte:
Fizetési mód:A szolgáltatás megnevezése:
Távhőszolgáltatás és közvetített víziközmű-
szolgáltatás
SZÁMLARÉSZLETEZŐ
Elszámolt fogyasztás:.......GJ
Fűtési célú költségek
Tétel megnevezéseFogyasztási
időszak
Szorzó-
tényező
Díjtétel alapNettó díj (Ft)ÁFABruttó díj
(Ft)
Mennyisége és
mértékegysége
Nettó egységára
és mértékegysége
Részszámlákban
elszámolt fűtési díj
(egytarifás)
Fűtési díj
részszámla
(egytarifás)
Alapdíj
Részszámlákban
elszámolt alapdíj
Fizetendő alapdíj
Hődíj
Részszámlákban
elszámolt hődíj
Hődíj részszámla
Fizetendő hődíj
Fűtési célú fizetendő költségek összesen
Vízfelmelegítési célú költségek
Tétel
megnevezése
Fogyasztási
időszak
Szorzó-
tényező
Díjtétel alapNettó díj (Ft)ÁFA
(%)
Bruttó díj
(Ft)
Mennyisége és
mértékegysége
Nettó egységára
és mértékegysége
Részszámlákban
elszámolt
vízfelmelegítési
díj (egytarifás)
Vízfelmelegítési
díj (egytarifás)
Alapdíj
Részszámlákban
elszámolt alapdíj
Fizetendő alapdíj
Hődíj
Részszámlákban
elszámolt hődíj
Hődíj részszámla
Fizetendő hődíj
Vízfelmelegítési célú fizetendő költségek összesen
Víziközmű-szolgáltatási díjak
Tétel
megnevezése
Fogyasztási
időszak
Szorzó-
tényező
Díjtétel alapNettó díj (Ft)ÁFA
(%)
Bruttó díj
(Ft)
Mennyisége és
mértékegysége
Nettó egységára és
mértékegysége
Ivóvíz-
szolgáltatás
alapdíj vagy
átalánydíj
számú vízmérőn
mért ivóvíz
fogyasztással
arányos díj
Szennyvízelve-
zetés és tisztítás
alapdíj vagy
átalánydíj
Elvezetett
mennyiséggel
arányos
szennyvízdíj
Áthárított
vízterhelési díj
Jogszabályban
biztosított
locsolási
kedvezmény
%
Részszámlákban
elszámolt
alapdíjak,
átalánydíjak
Részszámlákban
elszámolt
fogyasztással
arányos díjak
Fizetendő víziközmű-szolgáltatási díjak összesen
Kerekítés (Ft)
Bruttó számlaérték összesen* (Ft)
Egyéb tétel (Ft)
ÁFA összesítő (Ft)
Fizetendő összeg összesen (Ft)
Hőközponti és épület felhasználási adatok
Szolgáltatás helye és
megnevezése
Fogyasztási
időszak
MérőazonosítóMérőállásMennyiség és mértékegysége
NyitóZáró
Hőközpontban mért
fogyasztás
Melegvíz mérőn mért
fogyasztás
A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: ... Ft.
Tájékoztató adatok:
* A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. november 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a
már csökkentett összeget tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsátott rész- és
elszámoló számlák összességére figyelemmel került meghatározásra
Az Ön energiafelhasználása az előző év ugyanezen időszakában: GJ
Az Ön energiafelhasználása az előző évhez képest (csökkent, nőtt, nem változott):"

10. melléklet a 2013. évi CCXXXI. törvényhez

1. A Számlaképtv. 9. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. A részszámla harmadik oldala"oldalszám
Vevő (fizető) azonosító száma:
Vevő (fizető) neve
Vevő (fizető) címe:
Vevő (fizető) adószáma:
Szerződéses folyószámla:Teljesítés kelte:
Számla sorszáma:Számla kelte:
Fizetési mód:A szolgáltatás megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatás
SZÁMLARÉSZLETEZŐ
Elszámolt mennyiség:
Árszabás:
Tétel megnevezéseMérőállás
(induló, záró)
Elszámolt
mennyiség és
mértékegység
Nettó egységár
és
mértékegység
Nettó díj
(Ft)
ÁFA (%)Bruttó díj
(Ft)
Ivóvíz-szolgáltatás
alapdíj vagy
átalánydíj
.............számú
vízmérőn mért
ivóvíz fogyasztással
arányos díj
Szennyvízelvezetés
és tisztítás
alapdíj vagy
átalánydíj
Elvezetett
mennyiséggel
arányos szennyvízdíj
Áthárított
vízterhelési díj
Jogszabályban
biztosított locsolási
kedvezmény %
Egyéb, a víziközmű-
szolgáltatás
keretében
figyelembe vett tétel
Kerekítés
Bruttó számlaérték
összesen*:
Egyéb
Fizetendő összeg:
AFA összesítő (Ft)
A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: ... Ft.
Tájékoztató adatok:
* A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2013. január 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már
csökkentett összeget tartalmazza.
Fogyasztás megállapításának módja:
Következő mérő leolvasás vagy diktálás időpontja:"

11. melléklet a 2013. évi CCXXXI. törvényhez

1. A Számlaképtv. 10. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. Az elszámoló számla harmadik oldala:"oldalszám
Vevő (fizető) azonosító száma:
Vevő (fizető) neve:
Vevő (fizető) címe:
Vevő (fizető) adószáma:
Szerződéses folyószámla:Teljesítés kelte:
Számla sorszáma:Számla kelte:
Fizetési mód:A szolgáltatás megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatás
SZÁMLARÉSZLETEZŐ
Elszámolt mennyiség:
Árszabás:
Tétel megnevezéseElszámolt
időszak
Mérőállás
(induló, záró)
Elszámolt
mennyiség és
mértékegység
Nettó
egységár és
mértékegység
Nettó díj
(Ft)
ÁFA (%)Bruttó díj
(Ft)
Ivóvíz-szolgáltatás
alapdíj vagy
átalánydíj
.............számú
vízmérőn mért
ivóvíz fogyasztással
arányos díj
Szennyvízelvezetés
és tisztítás
alapdíj vagy
átalánydíj
Elvezetett
mennyiséggel
arányos szennyvízdíj
Áthárított
vízterhelési díj
Jogszabályban
biztosított locsolási
kedvezmény %
Egyéb, a víziközmű-
szolgáltatás
keretében
figyelembe vett tétel
Részszámlákban
elszámolt alapdíjak,
átalánydíjak
Részszámlákban
elszámolt
fogyasztással
arányos díjak
Kerekítés
Bruttó számlaérték
összesen*:
Egyéb
Fizetendő összeg:
AFA összesítő (Ft)
A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: ... Ft.
Tájékoztató adatok:
* A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2013. január 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már
csökkentett összeget tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsátott rész- és elszámoló
számlák összességére figyelemmel került meghatározásra.
Fogyasztás megállapításának módja:
Következő mérő leolvasás vagy diktálás időpontja:"

12. melléklet a 2013. évi CCXXXI. törvényhez

"1. melléklet az 1997. évi CLV. törvényhez

A fogyasztóvédelmi referens hatósági jellegű képzés szakmai követelményei

A képzés célja, hogy a vizsgázó birtokában legyen az alapvető és a terület specifikus fogyasztóvédelmi ismereteknek, valamint alkalmassá váljon az e törvény 17/D. §-ában fogyasztóvédelmi referensi feladatok ellátására.

1. A képzés témakörei

1. 1. A képzés tárgykörei:

1.1.1. Fogyasztóvédelmi alapismeretek:

a) a fogyasztóvédelem intézmény- és szabályozási rendszere,

b) a fogyasztóvédelmi hatóság eljárásának szabályai,

c) a tisztességes kereskedelmi gyakorlatok,

d) az általános reklámtilalmak és reklámkorlátozások,

e) a szavatossággal, illetve jótállással kapcsolatos minőségi kifogások intézése, a fogyasztót megillető jogok,

f) a tisztességes szerződési feltételek kialakítása,

g) a speciális értékesítési formákra (távollévők között kötött szerződésekre, üzlethelyiségen kívül kötött szerződésekre) vonatkozó szabályok,

h) a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület eljárásának szabályai, valamint

i) a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek szerepe.

1.1.2. Szabadon választható szakirányok:

1. 1. 2. 1. Elektronikus hírközlés szakirány

a) elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó ismeretek,

b) panaszkezelés és ügyfélszolgálat szabályok.

1. 1. 2. 2. Idegenforgalmi szakirány:

a) utasjogok,

b) panaszkezelési szabályok,

c) utazási szerződésre, utazásközvetítésre vonatkozó szabályok.

1. 1. 2. 3. Közszolgáltatások szakirány:

a) közszolgáltatók panaszkezelése és ügyfélszolgálata,

b) a közszolgáltatók hatósági ellenőrzésének rendszere,

c) számlázás, elszámolás, mérés, kikapcsolás (korlátozás) és visszakapcsolás közszolgáltatókra vonatkozó szabályai, valamint a számlakép.

1. 1. 2. 4. Kereskedelmi szakirány:

a) általános fogyasztóvédelmi kereskedelmi alapismeretek,

b) panaszkezelési és ügyfélszolgálati szabályok,

c) általános termék-biztonságossági ismeretek,

d) villamos és műszaki termékek biztonsága és címkézése,

e) vegyipari termékek biztonsága és címkézése,

f) játékok biztonsága és címkézése,

g) általános élelmiszerjogi ismeretek,

h) termékspecifikus reklámtilalmak és reklámkorlátozások.

1. 2. A képzés során a fogyasztóvédelmi alapismeretek témaköreinek felvétele kötelező, mely mellé kötelezően választandó legalább egy szakirány.

2. A képzési idő

A fogyasztóvédelmi alapismeretek képzés időtartama 50 óra, amelyből 90% elméleti, 10% gyakorlati részből áll.

Az elektronikus hírközlés szakirány képzésének időtartama 20 óra, amelyből 90% elméleti, 10% gyakorlati részből áll.

Az idegenforgalmi szakirány képzésének időtartama 30 óra, amelyből 90% elméleti. 10% gyakorlati részből áll.

A közszolgáltatások szakirány képzésének időtartama 50 óra, amelyből 90% elméleti, 10% gyakorlati részből áll.

A kereskedelmi szakirány képzésének időtartama 50 óra, amelyből 90% elméleti, 10% gyakorlati részből áll.

Az órákon való részvétel kötelező, a teljes óraszám 10%-ánál magasabb arányú hiányzás esetén a képzést meg kell ismételni.

3. A vizsga

A képzés és a vizsga részletes szabályait a képzést szervezőnek tanulmányi és vizsgaszabályzatban kell rögzítenie. A szervező gondoskodik a vizsga követelményeihez igazodó felkészítő anyag elkészítéséről, a vizsga lebonyolítását meghatározó módszertani útmutató készítéséről, az ellenőrző kérdések összeállításáról és azok közzétételéről, valamint az írásbeli és szóbeli vizsgakérdések összeállításáról.

A fogyasztóvédelmi referens képzésen oktató, valamint vizsgán vizsgáztató lehet, aki

a) szakirányú felsőfokú végzettséggel, vagy

b) legalább 3 éves, valamely fogyasztóvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóságnál eltöltött gyakorlattal rendelkezik, vagy

c) legalább 3 éven keresztül békéltető testületi tagként tevékenykedett.

A képzési idő lejártát követően a résztvevő vizsgát köteles tenni. A képzés elvégzését, valamint a vizsga letételét követően fogyasztóvédelmi referens megnevezésű képesítés megszerzésére kerül sor.

A fogyasztóvédelmi referens vizsgát 3 tagú vizsgabizottság bírálja el. A vizsgabizottságot elnök vezeti. Az elnököt a fogyasztóvédelmi hatóság főigazgatója jelöli ki.

A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli vizsga megoldására 180 perc áll rendelkezésre. A szóbeli vizsgán a szóbeli vizsgakérdésekből szükséges ismertetnie tudását a vizsgázónak.

A vizsga eredményét a pontérték alapján, %-ban kell meghatározni és azt kiválóan megfelelt, megfelelt vagy eredménytelen minősítéssel kell ellátni. A megfelelt minősítéshez legalább 60%-os, a kiválóan megfelelt minősítéshez legalább 90%-os eredmény szükséges.

A képzést szervező a vizsgáról jegyzőkönyvet köteles vezetni. A vizsga jegyzőkönyvét és az eredmények összesítését a szervező 5 napon belül megküldi a fogyasztóvédelmi hatóságnak.

A vizsga eredményes teljesítéséről a fogyasztóvédelmi hatóság képesítési bizonyítványt állít ki, mely tartalmazza a képzésben részt vevő által elvégzett szakirányt."

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére