Tippek

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

2013. évi LIV. törvény

a rezsicsökkentések végrehajtásáról[1]

Egyes veszélyhelyzeti IV./háborús normák:[2]

259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet (különösen: 1. §, 2. §, 5. §, 7. §, 7/A-B. §, 9-10. §, 11. §, 12. §, 17. §, 19. §)

A lakossági terhek csökkentése, a jövedelmek felhasználásának szabadsága, a létfenntartáshoz szükséges, mindenképpen kifizetendő háztartási tételek árának csökkentése egyértelmű és határozott igény valamennyi állampolgár részéről.

Az Országgyűlés biztosítani kívánja az indokolatlanul magas lakossági terhek mérséklését, aminek egyik eszköze annak elérése, hogy a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségét kizárólag jogszabályban meghatározott esetekben korlátozza az egyes szolgáltatásoknak a kifizethetetlenül magas költsége. A rezsicsökkentés fontos célja a lakosság életszínvonalának javítása, illetve annak biztosítása, hogy az emberek a rendelkezésre álló jövedelmek minél nagyobb részével szabadon gazdálkodhassanak.

Az energiaszolgáltatások tekintetében nincs valódi verseny, ezért az állampolgároknak rendkívül korlátozott a választási lehetőségük a tekintetben, hogy a magasnak vélt szolgáltatási és energia díjak helyett olcsóbbat vegyenek igénybe.

Az Országgyűlés annak biztosítása érdekében, hogy a közszolgáltatások végfogyasztói árainak csökkenése ténylegesen megvalósuljon, az alábbi törvényt alkotja:

1. § (1)[3] A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 3. § 8. pontjában meghatározott egyetemes szolgáltatás keretében vételező, a Get. 3. § 47. pontjában meghatározott lakossági fogyasztók részére, az egyetemes szolgáltató által kibocsátott számlában a 2014. március 31-ét követő időszakban igénybe vett földgázszolgáltatás MJ-ban meghatározott mennyiségéért fizetendő összeg, valamint a szolgáltatás rendelkezésre állásáért fizetendő havi alapdíj együttes értéke nem haladhatja meg az azonos elosztói területen, az egyetemes szolgáltató által a 2013. november 1-jén alkalmazott díjak (beleértve a biztonsági készletezési díjat) alapján azonos hőmennyiségre, azonos számú hónapra, azonos körülmények között (azonos kedvezménymérték esetén) számított összeg 93,5%-át.

(2)[4]

(3) Az egyetemes szolgáltató a kibocsátott számlán köteles jól láthatóan, színes mezőben kiemelve feltüntetni a rezsicsökkentés eredményeképpen jelentkező megtakarítás összegét az elszámolt időszak vonatkozásában, valamint a 2013. január 1-je óta eltelt időszakban.

(4)[5] Az önkormányzat, vagy az általa megbízott vállalkozás nem számlázhat ki magasabb összegű díjat közvetített földgáz egyetemes szolgáltatás jogcímén az önkormányzat tulajdonában lévő lakhatás célját szolgáló ingatlant bérlő természetes személy részére, mint amennyi fizetési kötelezettség az önkormányzatot az (1) bekezdésben előírt kötelezettség alapján kiállított számla vonatkozásában terhelte.

2. § (1)[6] A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 3. § 7. pontjában meghatározott egyetemes szolgáltatás keretében vételező, a Vet. 3. § 42. pontjában meghatározott lakossági fogyasztó részére, az egyetemes szolgáltató által kibocsátott számlában a 2014. augusztus 31-ét követő időszakban igénybe vett villamos energiáért fizetendő összeg nem haladhatja meg a 2013. november 1-jén alkalmazott díjak alapján azonos energia mennyiségre, azonos számú hónapra, azonos körülmények között (azonos árszabás mellett) számított összeg 94,3%-át.

(2)[7]

(3) Az egyetemes szolgáltató a kibocsátott számlán köteles jól láthatóan, színes mezőben kiemelve feltüntetni a rezsicsökkentés eredményeképpen jelentkező megtakarítás összegét az elszámolt időszak vonatkozásában, valamint a 2013. január 1-je óta eltelt időszakban.

3. § (1)[8] A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 3. § b) pontjában meghatározott díjfizető közül a lakossági díjfizető (a továbbiakban: lakossági díjfizető) és a Tszt. 3. § g) pont ga) alpontjában meghatározott lakossági felhasználó részére, a távhőszolgáltató által kibocsátott számlában a 2014. szeptember 30-át követő időszakra vonatkozóan meghatározott szolgáltatási egységre jutó, az igénybevett távhőszolgáltatásért fizetendő összeg nem haladhatja meg a 2013. november 1-jén alkalmazott díjtételek alapján, ugyanazon feltételekkel (fogyasztás, légtérfogat stb.) számított összeg 96,7%-át.

(2)[9]

(3) A távhőszolgáltató a kibocsátott számlán köteles jól láthatóan, színes mezőben kiemelve feltüntetni a rezsicsökkentés eredményeképpen jelentkező megtakarítás összegét az elszámolt időszak vonatkozásában, valamint a 2013. január 1-je óta eltelt időszakban.

(4)[10] Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatási egységre vonatkozó díjalkalmazási feltételek módosítása sem közvetve, sem közvetlenül nem eredményezheti az (1) bekezdés szerinti szolgáltatási egységre jutó fizetendő összeg növekedését.

4. § (1)[11] A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 2. § 15. pontjában meghatározott lakossági felhasználók részére, valamint a Vksztv. 64. § (4) bekezdésében meghatározott körben lakossági díjon elszámolt felhasználásra, a Vksztv. 2. § 24. pontjában meghatározott víziközmű-szolgáltatás tekintetében a számlában meghatározott fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) 2013. július 1-jét követő időszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában nem haladhatja meg a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon feltételekkel számított összeg 90%-át.

(2)[12] A víziközmű-szolgáltató és közvetített víziközmű-szolgáltatás nyújtása esetén a távhőszolgáltató a kibocsátott számlán szereplő fizetendő összeg vonatkozásában a számla kiküldésével egyidejűleg köteles tájékoztatást nyújtani a lakossági felhasználók részére az (1) bekezdésben foglaltak teljesüléséről. A tájékoztatásnak összegszerűen tartalmaznia kell, hogy a rezsicsökkentés nélkül milyen fizetési kötelezettség terhelte volna a lakossági felhasználót.

(3)[13] A víziközmű-szolgáltató és közvetített víziközmű-szolgáltatás nyújtása esetén a távhőszolgáltató a kibocsátott számlán köteles jól láthatóan, színes mezőben kiemelve feltüntetni a rezsicsökkentés eredményeképpen jelentkező megtakarítás összegét az elszámolt időszak vonatkozásában, valamint a 2013. július 1-je óta eltelt időszakban.

(4)[14]

4/A. §[15] (1) Ha a víziközmű-szolgáltató az általa nyújtott közszolgáltatást közbeiktatott személy vagy szerződéses kapcsolati lánc (a továbbiakban együtt: közvetített szolgáltatás) útján juttatja el a lakossági felhasználó, illetve jogszabály alapján vele egy díjkategóriába tartozó személy (a továbbiakban együtt: rezsicsökkentésre jogosult) részére, legfeljebb a 4. § (1) bekezdésben meghatározott díjat alkalmazhatja.

(2) A közvetített szolgáltatásban részes közbenső szereplő a fogyasztásmérő leolvasásával egyidejűleg a víziközmű-szolgáltató részére adatot szolgáltat, hogy az elszámolási időszak fogyasztása milyen arányban oszlik meg a vele szerződéses kapcsolatban álló rezsicsökkentésre jogosult és más felhasználók között. A víziközmű-szolgáltató ezen adatszolgáltatás alapján külön-külön számlát bocsát ki a víziközmű-szolgáltatást közvetítető személy részére a rezsicsökkentésre jogosult és más felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjáról. Ha az adatszolgáltatást a közvetített szolgáltatásban részes közbenső szereplő határidőben nem teljesíti, a víziközmű-szolgáltató csak egy, a díjcsökkentést nem tartalmazó számlát bocsát ki.

(3) A 4. § (1) bekezdésben meghatározott mértékű díjcsökkentés a (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás elmulasztása esetén is megilleti a rezsicsökkentésre jogosultakat, melynek terhét a víziközmű-szolgáltatást közvetített szolgáltatásként nyújtó személy viseli.

(4) A közvetített szolgáltatásban részes közbenső szereplő az általa kibocsátott számlában legfeljebb a 4. § (1) bekezdésben meghatározott díjat alkalmazhatja.

(5) A közvetített szolgáltatásban részes közbenső szereplő a (4) bekezdés szerint kibocsátott számlán szereplő fizetendő összeg vonatkozásában, annak kiküldésével egyidejűleg, egyértelműen, írásban köteles tájékoztatást nyújtani a rezsicsökkentésre jogosult részére az e § szerinti díjcsökkentésről. A tájékoztatásban külön, összegszerűen fel kell tüntetni a rezsicsökkentés eredményeképpen jelentkező megtakarítás összegét az elszámolt időszak vonatkozásában, valamint összesítve az egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCXXXI. törvény hatálybalépését követő időszakban.

(6) A víziközmű-szolgáltató bármikor jogosult betekinteni a (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatást megalapozó adatokba, számításokba, illetve az alkalmazott módszertanba.

4/B. §[16] A víziközmű-szolgáltató legfeljebb a 4. § (1) bekezdésében meghatározott díjat alkalmazhatja

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézmény és a támogatott lakhatás, valamint

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, lakásotthon, utógondozó otthon és javítóintézet

esetében, ha a szolgáltatás után a fenntartó a központi költségvetésről szóló törvény szerinti támogatásban részesül.

4/C. §[17] (1) A víziközmű-szolgáltatással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CXIX. törvény hatálybalépését követően hatósági határozatban vagy jogszabályban a Vksztv. 2. § 15. pontja szerinti lakossági felhasználók részére meghatározott víziközmű-szolgáltatási díjtételek legfeljebb 90 százalékát alkalmazhatja a víziközmű-szolgáltató vagy a víziközmű-szolgáltatást a Vksztv. 64. § (4) bekezdése és a 4/A. § szerint közvetített módon nyújtó szervezet.

(2) A 4. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott tájékoztatási kötelezettség az (1) bekezdés szerinti díjat alkalmazó víziközmű-szolgáltatót vagy közvetített víziközmű-szolgáltatást nyújtó szervezetet egyaránt terheli.

5. §[18] Az egyetemes szolgáltató, a távhőszolgáltató, a víziközmű-szolgáltató, valamint a hulladékról szóló törvény szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó közszolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) a tárgyévet követő év január 15. napjáig köteles írásban igazolni a fogyasztóvédelmi hatóságnak az e törvényben foglalt előírások teljesülését.

6. §[19] Az 5. §-ban meghatározott kötelezettség a víziközmű-szolgáltatót, a hulladékról szóló törvény szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó közszolgáltatót, valamint - a közvetítésével nyújtott és az általa kiszámlázott ivóvíz-szolgáltatás esetében - a távhőszolgáltatót, a 2013. július 1-jét követő időszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában terheli.

7. § (1)[20] A szolgáltató részéről a közszolgáltatási-, közüzemi- vagy az egyetemes szolgáltatási szerződés megszegésének minősül, ha az 1-5. §-ban meghatározott kötelezettségét nem teljesíti.

(2)[21] A szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott, a fogyasztóvédelmi hatóság által megállapított szerződésszegése esetén - ha a fogyasztóvédelmi hatóság a szerződésszegést megállapító döntésében a jogsértés súlyosságára tekintettel erről rendelkezik - minden érintett számlára vonatkozóan legfeljebb 10 000 forint kötbért köteles fizetni a szerződésszegéssel érintett lakossági fogyasztónak.

7/A. §[22] (1) Amennyiben a számlát kiállító közszolgáltató előtt másik közszolgáltató is nyújtott szolgáltatást a rezsicsökkentéssel érintett időszakban, úgy a korábbi közszolgáltató köteles az általa nyújtott szolgáltatás tekintetében a megtakarítás összegének feltüntetéséhez szükséges adatokról a számlát kiállító szolgáltatót tájékoztatni, az adatvédelmi előírások betartása mellett.

(2) E § alkalmazásában közszolgáltató: villamosenergia-kereskedő és a hálózati engedélyes, a földgázkereskedő és a földgázelosztó, a távhőszolgáltató, a víziközmű-szolgáltató és a kéményseprő-ipari közszolgáltató.

8. § (1)[23] Az e törvényben foglalt lakossági díjakkal és azok tájékoztatásával összefüggő rendelkezések, valamint a 7/A. §-ban foglaltak megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el.

(2) A fogyasztóvédelmi hatóság eljárására külön törvényben meghatározott eltérésekkel a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) E törvény rendelkezései az Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

9. §[24] Rezsicsökkentés alatt a közszolgáltatások végfogyasztói árainak jogszabályok alapján megvalósuló csökkenését kell érteni.

10. §[25]

11. §[26]

12. §[27]

13. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2013. április 29-i ülésnapján fogadta el.

[2] 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról

[3] Megállapította a 2014. évi XI. törvény 19. §-a. Hatályos 2014.04.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2013. évi CLXVII. törvény 5. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2013.11.01.

[5] Beiktatta a 2013. évi CCXXXI. törvény 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.12.31.

[6] Megállapította a 2014. évi XI. törvény 21. §-a. Hatályos 2014.09.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2013. évi CLXVII. törvény 5. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2013.11.01.

[8] Megállapította a 2014. évi XI. törvény 21. §-a. Hatályos 2014.10.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2013. évi CLXVII. törvény 5. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2013.11.01.

[10] Beiktatta a 2013. évi CLXVII. törvény 5. § (4) bekezdése. Hatályos 2013.10.22.

[11] Megállapította a 2013. évi CXIV. törvény 17. § (4) bekezdése. Hatályos 2013.07.01.

[12] Megállapította a 2014. évi XLI. törvény 13. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.10.07.

[13] Megállapította a 2014. évi XLI. törvény 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.10.07.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2014. évi XI. törvény 24. §-a. Hatálytalan 2014.02.18.

[15] Beiktatta a 2014. évi XI. törvény 23. §-a. Hatályos 2014.02.18.

[16] Beiktatta a 2014. évi XI. törvény 23. §-a. Hatályos 2014.02.18.

[17] Beiktatta a 2015. évi CXIX. törvény 33. §-a. Hatályos 2015.09.01.

[18] Módosította a 2023. évi XLV. törvény 47. § a) pontja. Hatályos 2023.07.01.

[19] Módosította a 2023. évi XLV. törvény 47. § b) pontja. Hatályos 2023.07.01.

[20] Módosította a 2013. évi CLXVII. törvény 5. § (7) bekezdése b) pontja. Hatályos 2013.10.22.

[21] Beiktatta a 2013. évi CLXVII. törvény 5. § (6) bekezdése. Hatályos 2013.10.22.

[22] Beiktatta a 2014. évi XLI. törvény 13. § (3) bekezdése. Hatályos 2014.10.07.

[23] Megállapította a 2014. évi XLI. törvény 13. § (4) bekezdése. Hatályos 2014.10.07.

[24] Beiktatta a 2013. évi CCXXXI. törvény 11. § -a. Hatályos 2013.12.31.

[25] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[26] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[27] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.