252/2013. (VII. 4.) Korm. rendelet

a kormányablakok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában és 21/A. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 175. § (2) bekezdés b) pontjában, 175. § (3) bekezdés d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3) bekezdésében és 175. § (1) bekezdés a)-c) pontjában, valamint a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 40/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/A. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint

Magyarország Alaptörvényének 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a következőket rendeli el:

1. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 22/A. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) A kormányablak az (1)-(3) bekezdés szerinti továbbítást elektronikus úton, a Ket. elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával végzi, kivéve, ha a kérelem, bejelentés benyújtott mellékletének vagy az arról készített hiteles elektronikus másolatnak az elektronikus úton történő továbbítása nem lehetséges.

(6) A kormányablak a 22. § és 22/A. § szerinti kérelmekkel kapcsolatos eljárásában a Ket. szerinti közreműködő hatóságként jár el azzal, hogy a Ket. 38/A. § (3) bekezdés b)-d) pontja nem alkalmazható."

(2) Az R1. 23. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kormányhivatal az ügyfelek számára az ügyintézéshez internetes kapcsolati lehetőséget, szakmai és informatikai segítséget nyújt az e rendelet 2. melléklet 3. pontjában meghatározott ügyekben, ha annak feltételei rendelkezésre állnak.

(3) A kormányablak biztosítja a 2. melléklet 4. pontjában meghatározott eljárási cselekmények elvégzésének lehetőségét."

(3) Az R1. a következő 23/A. §-sal és 23/B. §-sal egészül ki:

"23/A. § (1) A kormányablak a 22-23. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében az ügyfél elektronikus nyilatkozatát úgy is fogadhatja, hogy az ügyfél szóban előterjesztett nyilatkozatát elektronikus úton rögzíti, majd azt az ügyfél az elektronikus dokumentumhitelesítés szabályai szerint hitelesíti.

(2) A kormányablak a 22-23. § szerinti feladatai ellátása érdekében jogosult az ügyfél által benyújtott papír alapú iratokról hiteles elektronikus másolat készítésére, a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló külön jogszabály rendelkezései szerint.

(3) Ha a (2) bekezdés alapján a kormányablak az ügyfél vagy más személy jognyilatkozatát tartalmazó iratról készít hiteles elektronikus másolatot, a kormányhivatal - a közokiratnak minősülő iratokról készült másolatok kivételével -köteles gondoskodni a papír alapú irat egy eredeti példányának megőrzéséről, és annak a megkereső hatóság vagy más szerv részére történő bemutatásáról.

(4) Ha a kormányablak a (3) bekezdés alá nem tartozó papír alapú iratokról készít hiteles elektronikus másolatot, az eredeti papír alapú iratot visszaadja az ügyfélnek vagy a képviseletében eljáró személynek.

23/B. § A kormányablak 22-23. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. külön jogszabályban meghatározottak szerint biztosítja az okmányirodák és kormányablakok működéséhez szükséges informatikai rendszerek, beleértve a szükséges végfelhasználói hardver-és szoftverinfrastruktúra biztonságos és menedzselt üzemeltetését és karbantartását."

(4) Az R1. 2. melléklet 3. pontja a következő 3.4. alponttal egészül ki:

"3.4. A kormányablak internethasználatot és -hozzáférést biztosít az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ, valamint Országos Építésügyi Nyilvántartás adataihoz, és elektronikus alkalmazásainak használatához, az elektronikus ügyintézés indításához."

(5) Az R1. 2. melléklet 4.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"4.2. A kormányablak az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági és a szakhatósági eljárásokkal összefüggésben iratbetekintési és iratmásolati szolgáltatási lehetőséget biztosít az ügyfél azonosítását követően az egyedi ügy irataiba, amelyben az ezt kérelmező ügyféli jogállással rendelkezik és amely iratra iratbetekintési joga van."

(6) Az R1. 6/A. § (2) bekezdésében a "törvény" szövegrész helyébe "törvény (a továbbiakban: Ket.)" szöveg lép.

(7) Az R1. 6/A. § (3) és (5) bekezdésében, a 15. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a 16. § c) pontjában a "közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény" szövegrész helyébe "Ket." szöveg, az R1. 2. melléklet 3.1. pontjában a "közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény" szövegrész helyébe "Ket." szöveg lép.

(8) Az R1. 8/A. § (2) bekezdés i) pontjában az "(5)" szövegrész helyébe a "(4)" szöveg lép.

(9) Hatályát veszti az R1. 2. melléklet 4.1. pontja.

2. A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 89. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Ha a kormányablak az ügyfél által benyújtott papír alapú iratokról hiteles elektronikus másolatot készít, a továbbiakban a jogszabály szerinti feladatainak ellátása érdekében iratként kizárólag a hiteles elektronikus másolatot kezeli. A kormányhivatal

a) az eredeti, papír alapú irat kezeléséről gondoskodik azzal, hogy az eredeti, papír alapú irat kezelése körében az iratot kizárólag érkezteti, megőrzi és a megőrzési idő lejártát követően selejtezi, vagy

b) az eredeti, papír alapú iratot visszaadja az ügyfélnek."

(2) Az R2. a következő 47/A. alcímmel és az azt követő 170/A. §-sal egészül ki:

"47/A. Interaktív virtuális ügyfélszolgálat

170/A. § (1) Az interaktív virtuális ügyfélszolgálat szolgáltatás szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás.

(2) A szolgáltatás keretében a SZEÜSZ szolgáltató az igénybe vevő hatóság számára olyan informatikai eszközt biztosít, amely az igénybe vevő hatóság számára lehetővé teszi a távoli (internetes) eléréssel személyes ügyintézői kapcsolaton alapuló ügyintézés biztosíthatóságát, ennek keretében az igénybe vevő hatóság által meghatározott ügykörben biztosítja

a) az ügyintézés támogatását az ügyfél és ügyintéző közötti egyidejű képi és hangkapcsolat alkalmazásával,

b) a kapcsolat alatt az elektronikus dokumentumok közvetlen cseréjét,

c) ha ennek technikai feltételei adottak, az ügyhöz tartozó elektronikus űrlapok ügyfél általi kitöltése ügyintéző általi támogatásának lehetőségét, valamint

d) a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges előzetes időpontfoglalás lehetőségét.

(3) A szolgáltatás a hatóságok közötti együttműködés támogatására is nyújtható.

(4) Az interaktív virtuális ügyfélszolgálat szolgáltatás a Kormány által kötelezően nyújtandó SZEÜSZ. A szolgáltatást a jogszabályban kijelölt szolgáltató kizárólagos jelleggel nyújtja."

(3) Hatályát veszti az R2. 89. § (2) és (3) bekezdése.

3. Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 4. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(4. § A Kormány a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások szolgáltatóiként az alábbi szervezeteket jelöli ki:)

"b) az összerendelési nyilvántartás szolgáltatás vonatkozásában a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát, amely e feladatának ellátásához az IdomSoft Zrt. közreműködését igénybe veheti,"

(2) Az R3. 4. § g) pontjának gb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[4. § A Kormány a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások szolgáltatóiként az alábbi szervezeteket jelöli ki: g) a kormányzati hitelesítés-szolgáltatás vonatkozásában]

"gb) egyéb esetekben a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, a tanúsítvány-igénylő regisztrációjával kapcsolatos feladatok tekintetében a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala és a Magyar Posta Zrt., valamint a közigazgatási szervek személyügyi szervezeti egységeinek közreműködésével,"

(3) Az R3. 4. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(4. § A Kormány a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások szolgáltatóiként az alábbi szervezeteket jelöli ki:)

"h) az elektronikus tájékoztatási szolgáltatás vonatkozásában

ha) az egyablakos központi tájékoztatási felület, valamint a kormányzati szintű hivatali tájékoztatás tekintetében a közigazgatási és igazságügyi minisztert, aki e feladatának ellátásához a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. közreműködését igénybe veheti,

hb) az általános országinformációk, valamint az ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás keretében intézhető elektronikus ügyekre vonatkozó tájékoztatás tekintetében a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős minisztert, aki e feladatának ellátásához a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. közreműködését igénybe veheti,"

(4) Az R3. 4. § l) és m) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(4. § A Kormány a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások szolgáltatóiként az alábbi szervezeteket jelöli ki:)

"l) a központi azonosítási ügynök szolgáltatás vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

m) az ügyfelek részére nyújtott azonosítási szolgáltatás vonatkozásában a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát és a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, valamint"

(5) Az R3. 4. § a következő o) ponttal egészül ki:

(4. § A Kormány a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások szolgáltatóiként az alábbi szervezeteket jelöli ki:)

"o) az interaktív virtuális ügyfélszolgálat szolgáltatás vonatkozásában a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát."

(6) Az R3. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § A külön jogszabályban meghatározott ügyfélkapu létesítésére feljogosított regisztrációs szervként a Kormány a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát, a fővárosi és megyei kormányhivatalokat, a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalait, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, a Magyar Posta Zrt.-t, valamint Magyarország diplomáciai és konzuli képviseleteit jelöli ki. Az ügyfélkapu regisztrációs adatbázis adatkezelője a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, amely az adatkezelői feladatok ellátása érdekében adatfeldolgozói szerződést köthet."

(7) Az R3. a következő 7/A. §-sal egészül ki:

"7/A. § (1) A kormányablak jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal az állam által kötelezően nyújtandó szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásként, az elektronikus iratok kezelése szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás szabályai szerint országosan egységes rendszerben központi iratkezelő rendszert biztosít - a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala közreműködésével - a fővárosi és megyei kormányhivatalok törzshivatalai és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok törzshivatalai által kezelt iratok kezeléséhez.

(2) A központi iratkezelő rendszerhez a megyei szakigazgatási szervek, valamint a járási szakigazgatási szervek is csatlakozhatnak. A központi iratkezelő rendszer e szervek iratanyaga tekintetében is tartalmazza legalább a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdés a)-i) pontja szerinti iktatási adatokat.

(3) A központi iratkezelő rendszer adataihoz a kormányablak a jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében hozzáférhet."

4. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

4. § A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 8/B. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Hivatal a kormányablak jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló jogszabályban meghatározottak szerint központi iratkezelő rendszert biztosít a kormányhivatalok részére."

5. Hatályba léptető rendelkezések

5. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 2. § (1) és (2) bekezdése, a 3. § (7) bekezdése, valamint a 4. § 2013. október 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék