84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről

A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3) bekezdésében és 175. § (1) bekezdés a)-c) pontjában, valamint a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 40/A. §-ában kapott felhatalmazások alapján, valamint az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az elektronikus ügyintézési pont[1]

1. §[2] A Kormány az elektronikus ügyintézési pont működtetőjeként az e-közigazgatásért felelős minisztert, infrastuktúra-szolgáltatóként a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, alkalmazásüzemeltetőként az IdomSoft Zrt.-t jelöli ki.

2. Az elektronikus ügyintézési felügyelet

2. §[3] A Kormány az elektronikus ügyintézési felügyeletként országos illetékességgel a Digitális Magyarország Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki.

3. Az ügyintézési rendelkezést nyilvántartó szerv

3. §[4] (1)[5] A Kormány az ügyfél ügyintézési rendelkezését nyilvántartó szervként az IdomSoft Zrt.-t, a rendelkezési nyilvántartás ügyintézői jogosultságkezeléssel összefüggő feladatainak ellátására a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős minisztert jelöli ki, amely szolgáltatáshoz kapcsolódó alkalmazásüzemeltetési feladatokat az IdomSoft Zrt. látja el.

(2) A Kormány a rendelkezési nyilvántartás regisztrációs szerveiként a következő szerveket jelöli ki:

a)[6] a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős miniszter által irányított szervezeti egység,

b)[7] a Kormány rendeletében kijelölt kormányhivatal, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala okmányirodai feladatokat ellátó szervezeti egysége,

c) a kormányablak,

d) az országos telefonos ügyfélszolgálat,

e)[8]

f) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

4. A Kormány által kötelezően biztosított szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások és a központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások szolgáltatói[9]

4. § A Kormány a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások, illetve a központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások szolgáltatóiként az alábbi szervezeteket jelöli ki:[10]

a)[11] az ügyfél elektronikus ügyintézési cselekményekről történő időszaki értesítése vonatkozásában az IdomSoft Zrt.-t,

b)[12] a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény szerinti összerendelési nyilvántartás szolgáltatás vonatkozásában a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős minisztert, amely szolgáltatáshoz kapcsolódó alkalmazásfejlesztési, alkalmazásüzemeltetési feladatok tekintetében az IdomSoft Zrt.-t, az infrastruktúraüzemeltetési feladatok tekintetében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

c)[13] az n) pont szerinti papíralapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattá, valamint az elektronikus irat hiteles papíralapú irattá alakítása szolgáltatáshoz kapcsolódó biztonságos kézbesítési szolgáltatás vonatkozásában a Magyar Posta Zrt.-t, a 4/A. § szerinti tárhelyekhez kapcsolódó biztonságos kézbesítési szolgáltatás vonatkozásában az IdomSoft Zrt.-t,

d)[14] az űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás nyújtására az IdomSoft Zrt.-t,

e)[15]

f)[16] a Kormány által kötelezően biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás természetes személy ügyfelek részére történő szolgáltatás vonatkozásában az IdomSoft Zrt.-t.

g) a kormányzati hitelesítés-szolgáltatás vonatkozásában

ga) a nemzetbiztonsági szolgálatok, a Terrorelhárítási Központ, valamint a Rendőrség tanúvédelemmel foglalkozó munkatársai tekintetében az irányító minisztert, a tanúsítvány-igénylő regisztrációjával kapcsolatos feladatok tekintetében az érintett nemzetbiztonsági szolgálat, a Terrorelhárítási Központ, illetve a Rendőrség közreműködésével,

gb)[17] egyéb esetekben a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, a tanúsítvány-igénylő regisztrációjával kapcsolatos feladatok tekintetében a közigazgatási szervek személyügyi szervezeti egységeinek közreműködésével, amely szolgáltatáshoz kapcsolódó Tanúsítvány megrendelő és regisztrációs űrlap kitöltő webes alkalmazás alkalmazásfejlesztési, alkalmazásüzemeltetés-támogatási feladataira az IdomSoft Zrt.-t,

h)[18]

i)[19] az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás vonatkozásában az IdomSoft Zrt.-t,

j)[20] az iratérvényességi nyilvántartás vonatkozásában az IdomSoft Zrt.-t,

k)[21] a kormányzati elektronikus aláírás, elektronikus bélyegzés és aláírás-ellenőrzési szolgáltatás vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, amely szolgáltatáshoz kapcsolódó alkalmazások alkalmazásfejlesztési, alkalmazásüzemeltetés támogatási feladataira az IdomSoft Zrt.-t,

l)[22] a központi azonosítási ügynök szolgáltatás vonatkozásában az IdomSoft Zrt.-t,

m)[23] az általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás nyújtására az IdomSoft Zrt.-t,

n)[24] a papíralapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattá szolgáltatás vonatkozásában, valamint az elektronikus irat hiteles papíralapú irattá alakítása szolgáltatás vonatkozásában a Magyar Posta Zrt.-t,

o)[25] a központi kormányzati szolgáltatás busz szolgáltatás vonatkozásában az IdomSoft Zrt.-t,

p)[26] az automatikus közigazgatási döntéshozatali rendszer vonatkozásában az IdomSoft Zrt.-t,

q)[27] a személyre szabott ügyintézési felület szolgáltatás tekintetében az IdomSoft Zrt.-t,

r)[28]

s)[29]

t)[30]

u)[31] a mesterséges intelligenciával támogatott hangleiratozás szolgáltatás vonatkozásában az IdomSoft Zrt.-t,

v)[32] a mesterséges intelligenciával támogatott hangképzés szolgáltatás vonatkozásában az IdomSoft Zrt.-t,

w)[33] a mesterséges intelligenciával támogatott kommunikációs asszisztens vonatkozásában az IdomSoft Zrt.-t,

x)[34] szerepkör-tanúsító platform szolgáltatás vonatkozásban az IdomSoft Zrt.-t.

4/A. §[35] (1) A 4. § c) pontja szerinti biztonságos kézbesítési szolgáltatásához kapcsolódóan az IdomSoft Zrt. kézbesítési tárhelyet biztosít[36]

a) természetes személyek részére (Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás regisztrációhoz kapcsolódó tárhely),

b) gazdálkodó szervezetek részére (gazdálkodó szervezetek számára biztosított tárhely), valamint

c) együttműködő szervek részére (hivatali tárhely).

(2)[37] Az (1) bekezdés b) pontja szerinti tárhelyszolgáltatás részszolgáltatásait képező cégkapu-regisztrációt és a regisztrációk ellenőrzését támogató alkalmazás alkalmazásfejlesztési, alkalmazásüzemeltetés-támogatási feladatait az IdomSoft Zrt. látja el.

4/B. §[38] (1) A 4. § g) pont ga) alpontja szerinti esetben a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter a kijelölés szerinti feladatát az Alkotmányvédelmi Hivatal tekintetében az Alkotmányvédelmi Hivatal útján látja el.

(2)[39] A 4. § g) pont ga) alpontja szerinti esetben a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter a kijelölés szerinti feladatát az Információs Hivatal tekintetében az Információs Hivatal útján - az Információs Hivatal által igénybe vett bizalmi szolgáltatás felhasználásával - látja el.

5. §[40] A Kormány az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer szolgáltatójaként az IdomSoft Zrt.-t jelöli ki.

5/A. §[41] (1)[42] A Kormány a 3. § (1) bekezdése, a 4. § a)-d), f), i)-o), q), u)-x) pontja és az 5. § szerinti szolgáltatások tekintetében, valamint a 4/A. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti tárhelyszolgáltatásokhoz gépi úton történő csatlakozások esetében az alkalmazáshoz kapcsolódó minőségbiztosítási feladatok tekintetében az IdomSoft Zrt.-t jelöli ki.

(2) Az IdomSoft Zrt. az (1) bekezdés szerinti tevékenységét az általa fejlesztett alkalmazások tekintetében az alkalmazásfejlesztési tevékenységtől elkülönítve végzi.

6. § (1)[43] A kijelölt szolgáltatók olyan szabályozott vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás ellátásába is bevonhatják - erre vonatkozó megállapodás és a központi költségvetés XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetében a szükséges központi költségvetési forrás rendelkezésre állása esetén - a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, a Magyar Posta Zrt.-t, valamint az IdomSoft Zrt.-t amely szolgáltatásoknál jelen alcímben ez nincs kifejezetten előírva. A bevont szolgáltató a közreműködést közszolgáltatásként látja el, a közreműködéshez a szolgáltató felett a tulajdonosi jogokat - közvetlenül vagy a tulajdonos gazdasági társaságon keresztül - gyakorló miniszter hozzájárulása szükséges.

(2)[44] A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., az Idomsoft Zrt., és a Magyar Posta Zrt. az e rendelet szerinti tevékenységeinek mint közfeladatnak ellátására közszolgáltatási szerződést köt az e-közigazgatásért felelős miniszterrel.

(3)[45]

(4)[46] Az e rendeletben szereplő elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtásához szükséges informatikai infrastruktúra környezetet - az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel - a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. a Kormányzati Adatközpontban, a Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletben előírtak szerint működteti.

(5)[47] A 4. § c) pontja vonatkozásában a Magyar Posta Zrt., valamint a 3. § (2) bekezdésében, a 4. § g) pont ga) alpontjában, a 4. § n) pontjában, valamint a 7. § (1) és (1a) bekezdésében meghatározott szervezetek a rendelet szerinti kijelölésük alapján kötelezően ellátandó elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat - a 4. § g) pont ga) alpontja esetében az érintett szervezetek útján - saját infrastruktúra környezetükben biztosítják.

6/A. §[48] Az e rendelet szerinti minőségbiztosítás

a) nem minősül a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló törvény szerinti megfelelőségértékelési tevékenységnek, valamint

b) nem vált ki jogszabályban előírt, az informatikai rendszerekre vonatkozó tanúsítási kötelezettséget.

5. Kormány által kötelezően nyújtandó azonosítási szolgáltatások regisztrációja[49]

7. §[50] (1)[51] A Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás regisztrációs szerveként a Kormány a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokat, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalait, a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős minisztert, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, valamint Magyarország diplomáciai és konzuli képviseleteit jelöli ki. A Kormány Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartást vezető szervként a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős minisztert, a szolgáltatáshoz kapcsolódó alkalmazásfejlesztési, alkalmazásüzemeltetési feladatok tekintetében az IdomSoft Zrt.-t jelöli ki. A Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartást vezető szerv az adatkezelői feladatok ellátása érdekében adatfeldolgozói szerződést köthet.

(1a)[52] A Kormány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerinti államigazgatási szervek (a továbbiakban: államigazgatási szerv), valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerinti rendvédelmi szervek (a továbbiakban: rendvédelmi szerv) foglalkoztatottjai tekintetében a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás regisztrációs szerveként a foglalkoztató államigazgatási szervet és rendvédelmi szervet jelöli ki azzal, hogy

a) a kijelölt szerv maga dönt arról, hogy e hatáskörét kívánja-e gyakorolni,

b) ha az a) pont alapján a kijelölt szerv a hatáskör gyakorlása mellett dönt, a foglalkoztatott a regisztrációját ebben az esetben kezdeményezheti az (1) bekezdés szerinti szervnél.

(1b)[53] Az (1a) bekezdés szerinti hatáskörét gyakorolni kívánó szerv köteles a foglalkoztatottjait erről tájékoztatni.

(2)[54] Az (1) és (1a) bekezdéstől eltérően, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 35. § (16) bekezdésben megjelölt esetben a regisztrációs kérelem kizárólag ott terjeszthető elő, ahol a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló kormányrendelet szerint az állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelem előterjeszthető.

(3)[55]

(4)[56] A Kormány a videotechnológián keresztül történő azonosítás szolgáltatás regisztrációjára az országos telefonos ügyfélszolgálat működtetőjét jelöli ki.

(5)[57] Az ügyfélkapu és részleges kódú telefonos azonosítás videotechnológián keresztül történő azonosítás szolgáltatással az országos telefonos ügyfélszolgálat működtetőjénél is regisztrálható.

7/A. §[58] (1)[59] A kormányablak jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásként országosan egységesen biztosítja az egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszert (a továbbiakban: központi iratkezelő rendszer) a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalok által kezelt, a közigazgatás szervezéséért felelős miniszter irányítása alá tartozó feladatokkal összefüggő iratok kezeléséhez.

(2)[60] A központi iratkezelő rendszerhez történő csatlakozásra a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok által kezelt, a szakmai irányító miniszter hatáskörébe tartozó szakfeladatok tekintetében is lehetőség van. A központi iratkezelő rendszer e szakfeladatokkal összefüggő iratanyag tekintetében is tartalmazza legalább a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdés a)-i) pontja szerinti iktatási adatokat.

(3) A központi iratkezelő rendszer adataihoz a kormányablak a jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében hozzáférhet.

5/a. Az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartásának adatkezelője[61]

7/B. §[62] (1)[63] A Kormány az elektronikus ügyintézést igénybe vevő külföldi személyek nyilvántartását vezető szervként a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős minisztert, a szolgáltatáshoz kapcsolódó alkalmazásfejlesztési, alkalmazásüzemeltetési feladatok tekintetében az IdomSoft Zrt.-t jelöli ki.

(2)[64] Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba a fővárosi és vármegyei kormányhivataloknál, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalainál, a kormányablakoknál, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, valamint Magyarország diplomáciai és konzuli képviseleteinél lehet regisztrálni.

5/b. Az állandó személyazonosító igazolványhoz kapcsolódó elektronikus aláírás szolgáltatáshoz tartozó elektronikus aláírás hitelesítési és időbélyegzés szolgáltatást nyújtó szerv[65]

7/C. §[66] A Kormány a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti, a személyazonosító igazolványhoz tartozó elektronikus aláírás hitelesítési és az ehhez kapcsolódóan nyújtott időbélyegzés szolgáltatás szolgáltatójaként a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t jelöli ki.

5/c. Piaci szereplők részére nyújtható központi állami szolgáltatások szolgáltatója[67]

7/D. §[68] A piaci szereplők részére nyújtható központi állami szolgáltatást az e rendelet szerinti, valamint a Kormány rendeletében megjelölt egyéb központi szolgáltató nyújtja, amely a piaci szereplők részére nyújtható központi állami szolgáltatással - a Kormány rendeletében meghatározott eltérésekkel - azonos tartalmú központi állami szolgáltatást, szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatást vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatást nyújtja.

5/d. Az "eIDAS" csomópont üzemeltetője[69]

7/E. §[70] A Kormány a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 910/2014. európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikkének (8) bekezdése szerinti átjárhatósági keretről szóló 2015. szeptember 8-i (EU) 2015/1501 bizottsági végrehajtási rendelete 2. cikkének 2. pontja szerinti csomópont-üzemeltetőként az IdomSoft Zrt.-t jelöli ki.

5/e. Állami szerepkör-tanúsító szolgáltatás szolgáltatója[71]

7/F. §[72] (1) A Kormány az állami szerepkör-tanúsító szolgáltatás szolgáltatójaként - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t jelöli ki.

(2) A polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter irányítása alatt álló nemzetbiztonsági szolgálat állami szerepkör-tanúsító szolgáltatás szolgáltatójaként a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős minisztert jelöli ki.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter a kijelölés szerinti feladatát az Információs Hivatal tekintetében az Információs Hivatal útján látja el.

5/f. Jogutódlásra vonatkozó szabályok[73]

7/G. §[74] (1) A (2) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott feladatok tekintetében 2024. január 1. napjától az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: IdomSoft Zrt.) a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) jogutódja a szabályozott és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásokkal kapcsolatos - az infrastruktúra üzemeltetése és fejlesztése kivételével - feladatai és tevékenységei (a továbbiakban: Feladatok) tekintetében.

(2) Az (1) bekezdés szerinti Feladatoknak minősül a NISZ Zrt. által

a) a 3. § (1) bekezdése,

b) a 4. § a), c), d), f), i), j), l), m) és q) pontja,

c) a 4/A. §,

d) az 5. § és

e) a 7/E. §

alapján ellátott feladat.

(3) Az (1) bekezdés szerinti jogutódlás kiterjed a Feladatok ellátásával összefüggő valamennyi jogviszonyra, így különösen

a) a vagyoni jogokra és kötelezettségekre,

b) a Feladatok ellátásával kapcsolatban kötött szerződésekből eredő jogokra, befejezetlen beruházásokra, készletekre, követelésekre, a feladatellátáshoz kapcsolódó támogatásokra és kötelezettségekre, valamint

c) a Feladatokat ellátó munkavállalók feletti munkáltatói jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére.

(4) Az (1) bekezdés szerinti jogutódlás a NISZ Zrt.-vel szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá, és arra való hivatkozással szerződésszegési igényt, kártérítési igényt vagy biztosíték nyújtására vonatkozó igényt nem lehet érvényesíteni.

(5) A Feladatokhoz kapcsolódó vagyoni jogok és kötelezettségek, eszközök valamint a szerződésekből eredő jogok - ide nem értve a vagyonkezelői jogot -, befejezetlen beruházások, készletek, követelések és a feladatellátáshoz kapcsolódó támogatások, valamint a szerződésekből eredő kötelezettségek a szerződésben részes további fél hozzájárulása nélkül 2024. január 1-jével ellenérték nélkül átszállnak az IdomSoft Zrt.-re úgy, hogy a 2023. december 31-ig történő teljesítéseket, elszámolásokat és azokból adódó kifizetéseket a NISZ Zrt. teljesíti, és az ezen kívüli további Feladatokhoz kapcsolódó valamennyi, szerződésen alapuló jogviszonyban 2024. január 1. napjától a NISZ Zrt. helyébe az IdomSoft Zrt. lép.

(6) A Feladatokkal kapcsolatban folyamatban lévő közbeszerzési és beszerzési eljárásokban 2024. január 1. napján a NISZ Zrt. helyébe az IdomSoft Zrt. lép.

(7) A Feladatokkal kapcsolatban folyamatban lévő közigazgatási hatósági eljárásokban, peres és nemperes eljárásokban a NISZ Zrt. helyébe 2024. január 1. napjával az IdomSoft Zrt. lép, és az ezen eljárásokban hozott határozatban megállapított jogosultság vagy kötelezettség az IdomSoft Zrt.-t illeti meg vagy terheli. Az IdomSoft Zrt. a 7/H. § szerinti átvételt követően haladéktalanul gondoskodik a fél személyében történő változás eljárásban történő bejelentéséről.

(8) A Feladatokat ellátó NISZ Zrt.-vel 2023. december 31. napján fennálló, a feladatok ellátásához kapcsolódó munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek 2024. január 1. napjától, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény VI. Fejezetének szabályai szerint az IdomSoft Zrt.-re szállnak át.

(9) A NISZ Zrt. a Feladatok ellátását szolgáló vagyont ellenérték nélkül köteles átadni az IdomSoft Zrt. részére.

(10) A (9) bekezdésben meghatározott ingyenes átadás kapcsán térítés nélkül átadott vagyont az IdomSoft Zrt. a NISZ Zrt. által kimutatott könyv szerinti értéken veszi át, és veszi nyilvántartásba.

(11) A NISZ Zrt. mint átadó és az IdomSoft Zrt. mint átvevő egymással szerződést kötnek a Feladatok átadásának részletes feltételeiről.

7/H. §[75] 2024. január 1. napjával a NISZ Zrt. tételes jegyzőkönyv felvétele mellett a 7/G. §-ban meghatározottak szerint átadásra kerülő Feladatok vonatkozásában az azokhoz kapcsolódó valamennyi iratot és adatot átadja, a feladatellátáshoz szükséges vagy azt előmozdító valamennyi adatbázishoz való hozzáférést biztosítja az IdomSoft Zrt. részére.

5/g. eDelivery hozzáférési pont és közvetítő platform szolgáltatója, a technikai támogatásért felelős egyedüli kapcsolattartó pont feladatait ellátó szerv[76]

7/I. §[77] Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § 20. pontja szerinti hazai eDelivery hozzáférési pontot és 21. pontja szerinti hazai közvetítő platformot, a 2022/1463 bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: SDG-OOTS rendelet) 21. cikke szerinti technikai támogatásért felelős egyedüli kapcsolattartó pontként, a 4. § q) pontjában személyre szabott ügyintézési felület szolgáltatás tekintetében kijelölt szolgáltató biztosítja, az SDG-OOTS rendelet előírásainak megfelelően.

6. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)[78]

9. §[79] A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. gondoskodik a Magyar Posta Zrt.-vel kötött - az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerhez kapcsolódóan megvalósuló papíralapú irat hiteles elektronikus irattá történő átalakítására vonatkozó - szerződés 2021. december 31-ig történő megszüntetéséről.

9/A. §[80] Az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló kormányrendelet alapján tovább nyújtott, e rendeletben meg nem jelölt, de e rendelet 2016. december 31-én hatályos szövegében szereplő szolgáltatásokat az a szolgáltató nyújthatja tovább, aki 2016. december 31-én erre jogosult volt, azzal a különbséggel, hogy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala helyett a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t kell érteni.

10. §[81] E rendelet 5/d. alcíme a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 910/2014. európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikkének (8) bekezdése szerinti átjárhatósági keretről szóló 2015. szeptember 8-i (EU) 2015/1501 bizottsági végrehajtási rendeletének végrehajtását szolgálja.

11. §[82] E rendelet 5/g. alcíme az (EU) 2018/1724 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban az igazolások határokon átnyúló automatizált cseréjét és az egyszeri adatszolgáltatás elvének alkalmazását szolgáló technikai rendszer műszaki és operatív előírásainak meghatározásáról szóló, 2022. augusztus 5-i (EU) 2022/1463 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.12.23.

[2] Megállapította a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.12.23.

[3] Megállapította a 307/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2022.08.12.

[4] Megállapította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 200. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[5] Módosította az 530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[6] Módosította a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 4. § b) pontja. Hatályos 2022.05.25.

[7] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 139. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 55. § a) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[9] A címet megállapította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 200. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[10] A nyitó szövegrészt módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 200. § (14) bekezdése a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[11] Módosította az 530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[12] Módosította a 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdés b) pontja. Hatályos 2023.10.01. Lásd 1/2023. (IX. 25.) MK határozat.

[13] Módosította az 530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[14] Módosította az 530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte az 530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 7. § c) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[16] Módosította az 530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 7. § d) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[17] Módosította a 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja. Hatályos 2023.10.01. Lásd 1/2023. (IX. 25.) MK határozat.

[18] Hatályon kívül helyezte az 530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 7. § c) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[19] Módosította az 530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[20] Módosította az 530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[21] Módosította a 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja. Hatályos 2023.10.01. Lásd 1/2023. (IX. 25.) MK határozat.

[22] Módosította az 530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[23] Módosította az 530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[24] Módosította a 618/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[25] Módosította a 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdés e) pontja. Hatályos 2023.10.01. Lásd 1/2023. (IX. 25.) MK határozat.

[26] Módosította a 447/2023. (X. 3.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.10.04.

[27] Módosította az 530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 7. § e) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[28] Hatályon kívül helyezte az 530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 7. § c) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[29] Hatályon kívül helyezte az 530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 7. § c) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[30] Hatályon kívül helyezte az 530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 7. § c) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[31] Módosította a 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdés b) pontja. Hatályos 2023.10.01. Lásd 1/2023. (IX. 25.) MK határozat.

[32] Módosította a 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdés b) pontja. Hatályos 2023.10.01. Lásd 1/2023. (IX. 25.) MK határozat.

[33] Módosította a 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdés b) pontja. Hatályos 2023.10.01. Lásd 1/2023. (IX. 25.) MK határozat.

[34] Módosította a 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdés b) pontja. Hatályos 2023.10.01. Lásd 1/2023. (IX. 25.) MK határozat.

[35] Megállapította a 260/2020. (VI. 4.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.06.12.

[36] A nyitó szövegrészt módosította a 634/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[37] Megállapította a 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.10.01. Lásd 1/2023. (IX. 25.) MK határozat.

[38] Beiktatta a 323/2018. (XII. 28.) Korm. rendelet 27. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[39] Megállapította a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 14. § (9) bekezdése. Hatályos 2021.12.23.

[40] Módosította az 530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[41] Beiktatta a 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2023.10.01. Lásd 1/2023. (IX. 25.) MK határozat.

[42] Módosította az 530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 6. § c) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[43] Módosította a 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés c) pontja. Hatályos 2023.10.01. Lásd 1/2023. (IX. 25.) MK határozat.

[44] Módosította a 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdés f) pontja. Hatályos 2023.10.01. Lásd 1/2023. (IX. 25.) MK határozat.

[45] Hatályon kívül helyezte a 477/2021. (VIII. 9.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatálytalan 2022.01.01.

[46] Beiktatta a 260/2020. (VI. 4.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2020.06.12.

[47] Beiktatta a 260/2020. (VI. 4.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2020.06.12.

[48] Beiktatta az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 52. §-a. Hatályos 2020.12.12.

[49] Az alcím címét megállapította a 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 74. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[50] Megállapította a 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 74. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[51] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 139. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[52] Beiktatta a 78/2017. (IV. 6.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.04.11.

[53] Beiktatta a 78/2017. (IV. 6.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.04.11.

[54] Módosította a 78/2017. (IV. 6.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2017.04.11.

[55] Hatályon kívül helyezte az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 55. § c) pontja. Hatálytalan 2020.12.12.

[56] Megállapította az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 53. § (3) bekezdése. Hatályos 2021.02.01.

[57] Beiktatta az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 53. § (4) bekezdése. Hatályos 2021.02.01.

[58] Beiktatta a 252/2013. (VII. 4.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése. Hatályos 2013.10.01.

[59] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 139. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[60] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 139. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[61] Az alcímet beiktatta a 169/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2015.07.01.

[62] Beiktatta a 169/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2015.07.01.

[63] Módosította a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 4. § a) pontja. Hatályos 2022.05.25.

[64] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 139. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[65] Az alcímet megállapította a 93/2016. (V. 2.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2016.05.15.

[66] Megállapította a 93/2016. (V. 2.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2016.05.15.

[67] Beiktatta a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 14. § (10) bekezdése. Hatályos 2022.01.01.

[68] Beiktatta a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 14. § (10) bekezdése. Hatályos 2022.01.01.

[69] Az alcímet beiktatta a 123/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.07.01.

[70] Módosította az 530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[71] Beiktatta a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 14. § (11) bekezdése. Hatályos 2023.01.01. (A korábbi "5/E. Jogutódlásra vonatkozó szabályok" alcím címéről - amely alá tartozó 7/E-7/H. §-okat, amelyeket az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 55. § d) pontja 2020.12.12. napjával hatályon kívül helyezte - a jogalkotó nem rendelkezett, így ennek helyére iktattuk be az új 5/e. alcímet. A módosítás érvényessége kétséges.)

[72] Beiktatta a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 14. § (11) bekezdése. Hatályos 2023.01.01.

[73] Beiktatta az 530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2023.12.02.

[74] Beiktatta az 530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2023.12.02.

[75] Beiktatta az 530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2023.12.02.

[76] Megállapította a 634/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.12.24.

[77] Megállapította a 634/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.12.24.

[78] Hatályon kívül helyezte a 2013. évi LXXXI. törvény 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2013.07.01.

[79] Beiktatta a(z) 477/2021. (VIII. 9.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2021.08.17.

[80] Beiktatta a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 200. § (13) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[81] Beiktatta a 123/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2016.07.01.

[82] Módosította a 634/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2023.12.24.

Tartalomjegyzék