303/2013. (VII. 31.) Korm. rendelet

az egyes nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyokról és a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről

A Kormány a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés a) és d) pontjában,

a 14. § tekintetében az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 27. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 15. § tekintetében a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § b) pontjában,

a 16. § tekintetében a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § e) pontjában,

a 17. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 175. § (2) bekezdés g) pontjában,

a 18. § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés l) pontjában,

a 19. § n) pontja tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatok, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendje

1. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 2. számú mellékletében meghatározott biztonsági kérdőív szempontjából lényeges adatok, tények és körülmények (a továbbiakban: adatok) körét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Nbtv. szerint nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy (a továbbiakban: ellenőrzött személy) az (1) bekezdésben meghatározott adatokban történt változást az e rendeletben foglaltak szerint köteles bejelenteni a nemzetbiztonsági ellenőrzést kezdeményező (a továbbiakban: kezdeményező) felé.

(3) Az Nbtv. 71. § (2) bekezdésében a változás-bejelentési kötelezettség teljesítésére meghatározott határidőt

a) a belföldről és külföldről származó jövedelemmel kapcsolatos változás esetében a tárgyévet követő év május 31. napjától,

b) a jogszabály alapján bírósági, hatósági nyilvántartásba vétellel bekövetkező változás tekintetében a határozat jogerőre emelkedésének napjától

kell számítani.

2. § (1) A változás-bejelentési kötelezettség a kitöltött és aláírt biztonsági kérdőívnek a kezdeményező számára történő átadását követő naptól kezdődően a nemzetbiztonsági ellenőrzés tartama alatt áll fenn. A változás-bejelentési kötelezettség az adatoknak a biztonsági kérdőívben feltüntetett adatállapotában, ha már történt változás-bejelentés, az utolsó változás-bejelentésben feltüntetett adatállapotában történt változás esetén áll fenn.

(2) Ha az ellenőrzött személy vagy - az 5. § szerinti esetben - a kezdeményező az adatokban történt változás bejelentésére az Nbtv.-ben vagy e rendeletben előírt határidőt elmulasztja, a bejelentésében az akadályoztatás okát is meg kell jelölnie.

3. § (1) A változás-bejelentési kötelezettséget a 2. mellékletben meghatározott adattartalom szerinti adatlap kitöltésével kell teljesíteni.

(2) Az ellenőrzött személy a kitöltött és aláírt adatalapot zárt borítékban személyesen, meghatalmazott útján, postai úton vagy kézbesítő igénybevételével juttatja el a kezdeményező számára. A zárt borítékon a címzettként megjelölt kezdeményező és az átadóként megjelölt ellenőrzött személy mellett fel kell tüntetni, hogy nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos adatváltozást tartalmaz a küldemény.

(3) A küldemény postai úton vagy kézbesítő igénybevételével történő továbbítása esetén a (2) bekezdésben meghatározott zárt borítékot egy másik borítékba helyezve, a külső borítékon a küldemény tartalmára utalás nélkül kell továbbítani.

4. § A kezdeményező a 3. § (2) bekezdésében meghatározott küldeményt felbontás nélkül, haladéktalanul továbbítja a nemzetbiztonsági ellenőrzést folytató nemzetbiztonsági szolgálat (a továbbiakban: nemzetbiztonsági szolgálat) számára.

5. § Az Nbtv. 2. számú mellékletében meghatározott biztonsági kérdőív I-IV. pontjaiban foglalt, az 1. § (1) bekezdés szerinti olyan adatokban bekövetkezett változásokról, amelyeket az ellenőrzött személy Nbtv. 74. §-a szerinti foglalkoztató szervezete jogszabály alapján vezetett személyügyi nyilvántartása tartalmaz, az ellenőrzött személy erre vonatkozó írásbeli hozzájárulása esetén, a nemzetbiztonsági ellenőrzésnek az Nbtv. 69. § (1) bekezdésében, valamint a 69. § (2) bekezdés d), f) és g) pontjában megjelölt kezdeményezője a változás tudomására jutásától számított 8 napon belül tájékoztatja a nemzetbiztonsági szolgálatot.

6. § A kezdeményező a nemzetbiztonsági szolgálatnak az adatváltozással összefüggő megkeresését haladéktalanul továbbítja az ellenőrzött számára.

2. Egyes nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyokról

7. § Ezen alcím alkalmazásában foglalkoztató szervezet

a)[1]

b) a minisztériumok,

c) a kormányhivatalok,

d) a központi hivatalok,

e) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a rendőrségről szóló törvényben meghatározott terrorizmust elhárító szerv, valamint a rendőrségről szóló törvényben meghatározott belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv kivételével a rendvédelmi szervek,

f) a Magyar Honvédség,

g) a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint

h) az a)-g) pont szerinti szervek által irányított vagy felügyelt költségvetési szervek.

8. § A foglalkoztató szervezettel az Nbtv. szerinti foglalkoztatási jogviszonyban (a továbbiakban: foglalkoztatási jogviszony) vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszonyban álló vagy ilyen jogviszonyt létesíteni szándékozó személyek esetében a 10. §-ban, a 11. §-ban és a 3. mellékletben meghatározott[2]

a) munkakör betöltésére irányuló foglalkoztatási jogviszony, illetve

b) feladat ellátására irányuló a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony

minősül az Nbtv. 74. § i) pont in) vagy io) alpontja szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonynak.

9. §[3]

10. § (1) A minisztériumok hivatali szervezetében a következő munkakörök betöltésére irányuló jogviszonyok minősülnek az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonynak:

1. a minisztérium kabinetfőnöke, a miniszteri kabinet valamennyi munkaköre,

2. az állami vezetők titkárságának valamennyi munkaköre,

3. a főosztályvezető, a főosztályvezető helyettesítésére kijelölt főosztályvezető-helyettes vagy osztályvezető,

4. a politikai főtanácsadó, politikai tanácsadó,

5. az integritás tanácsadó,

6. a belső ellenőr,

7. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban a minisztériumban kijelölt biztonsági megbízott.

(2)[4] A 7. § c)-g) pontjában meghatározott szerveknél a következő munkakörök betöltésére irányuló jogviszonyok minősülnek az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonynak:

1. a belső ellenőr,

2. az integritás tanácsadó.

(3) Az (1) és a (2) bekezdésben foglaltakon kívül az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonynak minősül a foglalkoztatási jogviszonyban vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszonyban álló személy esetében a kezdeményezésre jogosult által meghatározott olyan funkcionális jellegű, a foglalkoztató szervezet közhatalmi tevékenységét nem érintő munkakör, amelynek betöltője a feladatellátásával összefüggésben jogellenes befolyással vagy leplezett támadással fenyegetett.

(4) A foglalkoztató szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszonyban álló személy jogviszonya az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonynak minősül, ha külszolgálatra jelölik vagy helyezik ki.

11. § (1) A minisztériumok hivatali szervezetében a következő munkakörök betöltésére irányuló jogviszonyok minősülnek az Nbtv. 74. § i) pont io) alpontja szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonynak:

1. a biztonsági vezető,

2. a rendszerbiztonsági felügyelő,

3. a rendszeradminisztrátor,

4. a titkos ügykezelő,

5. a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdésében meghatározott védelmi igazgatási munkában részt vevő munkakör,

6. a minősített beszerzési eljárásban döntés-előkészítő vagy döntéshozó munkakör,

7. a rejtjelező tevékenységet ellátó munkakör.

(2) A 7. § (1) bekezdése c)-g) pontjában meghatározott szerveknél a következő munkakörök betöltésére irányuló jogviszonyok minősülnek az Nbtv. 74. § i) pont io) alpontja szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonynak:

1. a biztonsági vezető,

2. a rendszerbiztonsági felügyelő,

3. a rendszeradminisztrátor,

4. a titkos ügykezelő.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon kívül az Nbtv. 74. § i) pont io) alpontja szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonynak minősül a foglalkoztató szervezettel

1. a 10. § alá nem tartozó, a kezdeményező által meghatározott munkakör ellátásra irányuló foglalkoztatási jogviszony, vagy

2. a kezdeményező által meghatározott feladat ellátásra irányuló Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony

feltéve, hogy a jogviszony alapján a munkakört betöltő vagy feladatot ellátó személy "Bizalmas!" vagy annál magasabb minősítési szintű adat megismerésére vagy felhasználására jogosult.

3. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2013. augusztus 1-jén lép hatályba.

13. §[5]

14. §[6]

15. §[7]

16. §[8]

17. §[9]

18. §[10]

19. §[11]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 303/2013. (VII. 31.) Korm. rendelethez

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 2. mellékletében meghatározott biztonsági kérdőívben meghatározott következő adatok minősülnek lényeges adatoknak, amelyekben történt változás bejelentési kötelezettség alá esik:

II/1. Állampolgárság változása

III/7. Házastársa, élettársa állampolgárságának változása

III/8. és 9. Új házastárs foglalkozására, munkakörére és munkahelyére vonatkozó adatok

III/2-9. Új élettárs adatai

III/10-17. Új házastárs, élettárs révén, illetve örökbefogadás útján a családba került 14 éven felüli gyermek adatai

III/18-25. Új, közös háztartásba kerülő 18 év feletti személy adatai

III/10-17. Új, külföldön élő hozzátartozó adatai

IV/4. Hat hónapot meghaladó külföldön tartózkodás jelzése

VIII/2. Főfoglalkozáson kívüli jövedelmében, naptári évi bruttó 500 000 forintot meghaladó mértékű változás, annak forrása

VIII/3. Pénzintézetekkel szemben fennálló tartozásaiban, pénzügyi kötelezettségeiben naptári évi 500 000 forintot meghaladó mértékű változás

VIII/4-6. Hazai gazdálkodó szervezetben meglévő érdekeltségben bekövetkezett változás.

VIII/7. Külföldi gazdálkodó szervezettel való hivatalos kapcsolatában történt változás

IX/6., 8. és 9. 1 millió forintot meghaladó forgalmi értékű ingóságon tulajdonszerzés

IX/10-17. Pénzintézetekkel szemben fennálló követelésekben bekövetkezett 1 millió forint feletti összegű változás

IX/22-26. Külföldről származó jövedelmében bekövetkezett 1 millió forint feletti összegű változás

XI/2. Külföldi hírszerző szolgálat jelenlétére utaló körülmény észlelése

XII/1-7. Külföldi állampolgárokkal létesített új magánkapcsolat

XII/8. Külföldi hírszerző szolgálat vagy annak fedőszerve munkatársával létesített új kapcsolat

2. melléklet a 303/2013. (VII. 31.) Korm. rendelethez

Az 1. mellékletben meghatározott adatok bejelentése

A nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos változás-bejelentési kötelezettséget legalább az alábbi adatok feltüntetésével kell teljesíteni:

a) Név

b) Születési hely

c) Születési idő

d) Telefonszám

e) Az 1. § (1) bekezdésben meghatározott lényeges adatban bekövetkezett változás leírása, az Nbtv. 2. sz. mellékletében meghatározott biztonsági kérdőív érintett pontjának feltüntetésével

f) Késedelmes bejelentés esetén a késedelem oka

g) Egyéb közlendő

h) Dátum, aláírás

3. melléklet a 303/2013 .(VII. 31.) Korm. rendelethez[12]

Nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörök

A) Minisztériumok

1. A Miniszterelnökségen valamennyi munkakör.

2. A Belügyminisztériumban

2.1. az ellenőrzési tevékenységet ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre

2.2. az önálló belügyi szervek miniszteri irányításával kapcsolatos feladatokat támogató szervezeti egység valamennyi munkaköre

2.3. a gazdálkodási, pénzügyi és számviteli feladatokat ellátó szervezeti egységnek a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok gazdálkodási és közbeszerzési tevékenységét felügyelő ügyintézője

2.4. a vagyongazdálkodási és beruházási feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok vagyongazdálkodási tevékenységét felügyelő ügyintézője, valamint az anyagi és technikai feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője és a haditechnikai eszközökkel kapcsolatos tevékenységet ellátó ügyintézője

2.5. az informatikai szakterületet érintő infrastruktúra és alkalmazásmenedzsment feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője, az informatikai szakterületet érintő koordinációs feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője, az információtechnológiai és -védelmi, valamint rejtjelezési feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője és valamennyi rejtjelfelügyelői munkakör

2.6. az iratkezelési és adatvédelmi feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre

2.7. a támogatás-koordinációs feladatokat ellátó szervezeti egység különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzéseket felügyelő ügyintézője

2.8. a vízügyi szakterületet érintő koordinációs feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője helyettesítésére kijelölt ügyintéző

2.9. az európai együttműködéssel kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egység vezetői munkaköre és az EU vagy NATO minősített adatokat kezelő ügyintézője

2.10. a protokoll és rendezvényszervezési feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője

2.11. a jogszabály-előkészítéssel foglalkozó szervezeti egység vezetője, valamint a jogszabály-előkészítési szakterületet érintő koordinációs szervezeti egység vezetője és statisztikai feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője

2.12. a NATO-EU nyilvántartó valamennyi munkaköre

2.13. a Nemzeti Biztonsági Felügyelet valamennyi munkaköre

2.14. a személyiadat- és lakcím-nyilvántartási, az egyéni vállalkozói nyilvántartási, a magyar igazolvány nyilvántartási és az anyakönyvi ügycsoportokban egyedi hatósági ügyekkel foglalkozó vezetői munkakör

2.15. az egyedi állampolgársági ügyekkel foglalkozó vezetői munkakör

3. Az Emberi Erőforrások Minisztériumában

3.1. a kiadmányozási joggal rendelkező osztályvezető

3.2. a biztonságszervezési, védelmi feladatokat ellátó személy

3.3. a minősített ügyiratok kezeléséért felelős szervezeti egység vezetője és ügykezelője

3.4. a minősített iratok továbbításában közreműködő személy

3.5. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör

3.6. a humánpolitikai feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre

4. A Földművelésügyi Minisztériumban

4.1. belső adatvédelmi felelős

4.2. a védelmi és biztonsági szakterületet ellátó kormánytisztviselő

4.3. a államhatár földmérési munkáival foglalkozó kormánytisztviselő

4.4. a parlamenti titkár, társadalmi kapcsolatok ügyintézője

5. A Honvédelmi Minisztériumban

5.1. a miniszteri főtanácsadó és tanácsadó

5.2. a HM híradó és informatikai rendszerek fejlesztését és felügyeletét végző munkakör

5.3. a biztonsági vezető helyettese, a biztonsági referens, a HM információvédelmi, dokumentumvédelmi és az MH központi rejtjelfelügyeleti feladatokat ellátó munkakör

5.4. a Honvéd Vezérkar főnöke és helyettese tevékenységét közvetlenül segítő szervezeti egység valamennyi munkaköre

5.5. a hadműveleti és haderőtervezési feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre

5.6. a humán, logisztikai, kiképzési feladatokat tervező és irányító szervezeti egység kijelölt munkaköre

5.7. a felderítő, a különleges műveleti és az elektronikai hadviselési támogatás tervezési és irányítási feladatait ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre

5.8. a védelempolitikai és nemzetközi együttműködési feladatokat ellátó szervezeti egység kijelölt munkaköre

5.9. a NATO és EU együttműködésben és kapcsolattartásban érintett kijelölt munkakör

5.10. a védelmi tervezési rendszer keretein belül stratégiai tervek, valamint nemzeti tervek kidolgozásában részt vevő személy munkaköre

5.11. a jogi, igazgatási és képviseleti feladatokat ellátó szervezeti egység kijelölt munkaköre

5.12. a törvényességi felügyeleti szakellenőrzési feladatokat ellátó kijelölt munkakör

5.13. a kontrolling, az államháztartási belső ellenőrzési, a vagyonfelügyeleti, a gazdasági tervezési és szabályozási feladatokat, valamint a közbeszerzés felügyeleti tevékenységet ellátó szervezeti egység kijelölt munkaköre

5.14. a tervezési és koordinációs feladatokat ellátó szervezeti egység kijelölt munkaköre

5.15. a beszerzési, közbeszerzési eljárásokban részt vevő kijelölt munkakör

5.16. az állami ünnepek és a nemzeti ünnepek, egyéb kiemelkedő jelentőségű események megszervezését ellátó kijelölt munkakör

6. Az Igazságügyi Minisztériumban

6.1. a minisztérium szóvivője és annak munkáját közvetlenül segítő munkakör, a miniszter nyilvános szereplései előkészítéséhez kapcsolódó munkakör

6.2. a miniszteri kabinetfőnök irányítása alá tartozó szervezeti egységeknél a miniszter és a miniszteri kabinetfőnök személyéhez kapcsolódó feladatokat ellátó munkakör és az ilyen feladatoknak a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony alapján személyes közreműködőként történő ellátása

6.3. a belső ellenőrzési egység ellenőrzéssel kapcsolatos nyilvántartást vezető, adminisztratív ügyeit intéző, iktatási feladatot ellátó munkakör és a belső ellenőri munka támogatásához kapcsolódó jogi szakértői, tanácsadási feladatnak a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony alapján személyes közreműködőként történő ellátása

6.4. az elektronikus információs rendszer biztonságáért és üzemeltetéséért felelős munkakör

6.5. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban a minisztériumban kijelölt ügyintézői és adminisztratív feladatokat ellátó munkakör

6.6. a minősített iratkezelési feladatot ellátó munkakör

6.7. a társadalmi kapcsolati feladatokat ellátó szervezeti egységnél a jogi szaktanácsadói feladatot ellátó munkakör és az ilyen feladatoknak a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony alapján személyes közreműködőként történő ellátása

6.8. a parlamenti titkársági feladatot ellátó szervezeti egységnél kormánydöntés végrehajtásában közreműködő személy munkaköre

6.9. az egyedi kegyelmi ügyekkel foglalkozó vezetői munkakör

6.10. a társaságfelügyeleti feladatot ellátó szervezeti egység vezetőjének helyettesítésére kijelölt ügyintéző munkaköre

6.11. a pénzügyi, az illetmény-számfejtési, a projekt koordinációs és a fejezeti számviteli és beszámolási feladatot ellátó szervezeti egység vezetőjének munkaköre és a program-irányítási szakterület valamennyi munkaköre

6.12. az európai uniós és nemzetközi igazságügyi együttműködést érintő valamennyi munkakör, a titkársági és ügykezelői munkakörök kivételével

6.13. a közjegyzői és végrehajtói pályázatok elbírálásában és a közjegyzők és végrehajtók fegyelmi eljárásával közreműködő vezetői és ügyintézői munkakör

7. A Külgazdasági és Külügyminisztériumban

7.1. a biztonsági, informatikai és távközlési feladatokat ellátó szervezeti egység ügyintézője, ügykezelője

7.2. a gazdálkodási, pénzügyi és számviteli feladatokat ellátó szervezeti egység ügyintézője, ügykezelője

7.3. a protokoll feladatokat ellátó szervezeti egység ügyintézője, ügykezelője

7.4. a sajtóval kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője

8. A Nemzetgazdasági Minisztériumban

8.1. a parlamenti titkársági feladatot ellátó szervezeti egységnél kormánydöntés végrehajtásában közreműködő személy munkaköre

8.2. a társadalmi kapcsolati feladatokat ellátó szervezeti egységnél a jogi szaktanácsadói feladatot ellátó munkakör és az ilyen feladatoknak a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony alapján személyes közreműködőként történő ellátása

8.3. a belső ellenőrzési egység valamennyi munkaköre

8.4. a személyügyi feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre

8.5. a sajtóval kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője

8.6. a védelmi és biztonsági szakterülettel kapcsolatos munkakör

8.7. a nemzetközi szerződések előkészítésével foglalkozó munkakör

8.8. a szakképzési és felnőttképzési támogatási referens és főreferens munkaköre

8.9. a reál költségvetési fejezetek tekintetében védelemgazdasági feladatokkal foglaló szervezeti egység tárcaelőadója

8.10. a klímapolitikával kapcsolatos munkakör

9. A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban

9.1. az atomenergetikai feladatok ellátásával kapcsolatos valamennyi munkakör

9.2. a belső adatvédelmi felelős

9.3. a munkáltatói jogok gyakorlója által kijelölt egyes jogi, igazgatási, szabályozási és koordinációs feladatok ellátásával kapcsolatos munkakörök

9.4. a központi informatikai feladatok ellátásával kapcsolatos munkakör

9.5. a biztonsági feladatok ellátásával kapcsolatos munkakör

9.6. a nemzetközi szerződések létrehozásával járó feladatok ellátásával kapcsolatos munkakör

9.7. a személyügyi feladatok ellátásával kapcsolatos munkakör

9.8. a légiközlekedés-védelmi feladatok ellátásával kapcsolatos munkakör

9.9. az ellenőrzési feladatok ellátásával kapcsolatos munkakör

9.10. a vagyonjogi- és vagyongazdálkodási feladatok ellátásával kapcsolatos munkakör

9.11. a zöldgazdaságfejlesztéssel, klímapolitikával és kiemelt közszolgáltatások ellátásával kapcsolatos munkakör

B) Kormányhivatalok

10. A Központi Statisztikai Hivatalnál

10.1. a gazdasági vezető

10.2. az elnöki titkárságvezető és főosztályvezető

10.3. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági megbízotti, ügyintézői, adminisztratív feladatokat ellátó munkakör

10.4. az informatikai vezető

11. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalánál

11.1. a gazdasági vezető

11.2. a személyi titkár, a tanácsadó

11.3. a szakfőigazgató

11.4. a központi szerv főosztályvezetője, főosztályvezető-helyettese

11.5. a főigazgató, a főigazgató-helyettes, az igazgatók, az igazgató-helyettes

11.6. a különös hatásköri ügyekkel foglalkozó szervezető egység valamennyi munkaköre

11.7. a belső adatvédelmi felelősi, adatvédelmi referensi és biztonsági megbízotti feladatokat ellátó személy munkaköre, a biztonsági referens és főreferens munkaköre, az EMGA referens és főreferens munkaköre

11.8. a dokumentációs, a szervezetbiztonsági, a beruházási és ellátási, a folyószámla-felügyeleti feladatot ellátó szervezeti egység vezetője

11.9. a közbeszerzési feladatokat ellátó szervezeti egység, a pénzmosás elleni információs iroda, az OLAF koordinációs iroda valamennyi munkaköre

11.10. a központi szerv azon alkalmazottja, aki munkaköri leírás alapján az ellenőrzési és kockázatkezelési módszertanok, módszerek kidolgozásában közreműködik

11.11. a szerencsejáték felügyeletet ellátó szervezeti egység vezetője és azon ellenőrzési szakreferense, aki munkaköri leírása alapján a szerencsejáték felügyeleti kirendeltséget vezeti

11.12. a rendészeti feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője és azon alkalmazottja, aki munkaköri leírása alapján ügyeletes tiszti, védelemigazgatási vagy EDR diszpécserszolgálati feladatot lát el

11.13. az információvédelmi, folyamatszabályozási és adatvagyon-gazdálkodási feladatokat, valamint a kiemelt informatikai fejlesztések és az egyéb informatikai tárgyú beszerzések előkészítését ellátó szervezeti egységek osztályvezetője

11.14. a Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága, a Kiemelt Adózók Adóigazgatósága és a Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága valamennyi vezetője, a Kiemelt Adózók Adóigazgatósága Különös Hatásköri Igazgatóhelyettesének közvetlen munkatársai, továbbá az Általános Főosztály ellenőrzési, hatósági és adóügyi munkakörcsoportjaiból kijelölt alkalmazottak, a Kiemelt Adózók Adóigazgatóságának és a Kiemelt Adó és Vám Főigazgatóságának azon alkalmazottjai, akik munkaköri leírásuk alapján az Általános Főosztály különös illetékességi körébe tartozó adózók adatait tartalmazó adatállománnyal kapcsolatba kerülnek

11.15. az informatikai feladatokat ellátó intézet alaptevékenységébe tartozó szervezeti egységek vezetői

11.16. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal országos informatikai rendszereit tervező, fejlesztő, illetve üzemeltető állandó és teljes hozzáféréssel rendelkező alkalmazottak

11.17. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal országos adatátviteli hálózatának egészét tervező és üzemeltető alkalmazottak

11.18. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kockázatkezelési, illetve ellenőrzési tevékenységéhez készített specifikációhoz és algoritmusokhoz teljes körűen hozzáférő alkalmazottak

11.19. a Bevetési Főigazgatóság azon alkalmazottja, aki munkaköri leírása alapján speciális műveleti tevékenységet főtevékenységként végzi

11.20. a Bűnügyi Főigazgatóság vezetője és helyettese, a Bűnügyi Főigazgatóság alaptevékenységébe tartozó szervezeti egységek osztályvezetői és valamennyi alkalmazottja, valamint a Bűnügyi Főigazgatóságon bűnüldözési belső adatvédelmi felelősi, valamint bűnüldözési informatikai biztonsági feladatokat ellátó alkalmazottak

11.21. a regionális bűnügyi igazgatóságok osztályvezetői és valamennyi alkalmazottja

11.22. az Áru- és Bűnjelkezelő Hivatal hivatalvezetője és helyettesei

11.23. a rejtjeltevékenységet ellátó személy munkaköre

12. Az Országos Atomenergia Hivatalnál

12.1. a nukleáris anyagok központi nyilvántartásáért felelős vezető

12.2. a radioaktív anyagok központi nyilvántartásáért felelős vezető

12.3. a nukleáris védettséggel összefüggő hatósági feladatokért felelős vezető

12.4. az Euratom koordinációs ügyekért felelős vezető

12.5. a nukleáris védettségi felügyelő

13. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál

13a. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal[13]

13a.1. gazdasági vezető

13a.2. Támogatáskezelési főosztály vezetője

13a.3. tudományos és technológiai szakdiplomatának jelölt személy

13.1. a gazdasági vezető

13.2. a szabadalmi ügyekért, a hatósági ügyvitelért, az iparjogvédelmi lajstromvezetésért, az infokommunikációs szolgáltatásért felelős vezető

13.3. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági megbízotti, ügyintézői, adminisztratív feladatokat ellátó munkakör

C) Központi hivatalok

14. A Balassi Intézetnél

14.1. a gazdasági főigazgató-helyettes

14.2. a külföldi magyar intézet igazgató

14.3. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági megbízotti, ügyintézői, adminisztratív feladatokat ellátó munkakör

15. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnál

15.1. a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal főigazgatója és főigazgató-helyettese mellett működő ügykezelő

15.2. a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal igazgatója és az igazgatóhelyettese

15.3. a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal főosztályvezetője és főosztályvezető-helyettese

15.4. a regionális igazgatóságok igazgatója és igazgatóhelyettese

15.5. a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal és a regionális igazgatóság hatósági ügyintézések lefolytatásáért felelős szervezeti egységének vezetője és helyettesítésével munkaköri leírása szerint megbízott érdemi ügyintéző

15.6. a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal központi ügyeletén ügyeletes munkakört betöltő személy

15.7. a befogadó állomás igazgatója, gazdasági osztályvezetője

15.8. a rejtjelfelügyelő, a rejtjelző

16. Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalnál

16.1. a gazdasági vezető

16.2. a kábítószerügyi feladatokat ellátó főosztály vezetője és ügyintézője

17. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnél a gazdasági vezető

18. Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságnál

18.1. az igazgató és helyettese

18.2. a főigazgató titkárságának valamennyi munkaköre

18.3. a stratégiai és módszertani feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre

18.4. az infrastrukturális programokat ellenőrző szervezeti egység valamennyi munkaköre

18.5. a gazdaságfejlesztési és egyéb európai támogatásokat ellenőrző szervezeti egység valamennyi munkaköre

18.6. a regionális programokat ellenőrző szervezető egység valamennyi munkaköre

18.7. a társadalmi, közigazgatási és végrehajtási programokat ellenőrző szervezeti egység valamennyi munkaköre

19. A Kormánynak a Kormány tagjai feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. §-a szerinti tagja irányítása alá tartozó központi hivatalnál

19.1. a központi hivatal vezetőjének kabinetfőnöke

19.2. a központi hivatal főosztályvezetője és a helyettesítésére kijelölt főosztályvezető-helyettes, osztályvezető

19.3. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági megbízott

19.4. a minősített beszerzési eljárásban résztvevő munkakör

19.5. a rejtjelező tevékenységet ellátó munkakör

19.6. a központi hivatal adatvédelmi felelőse

19.7. a központi hivatal területi szervének vagy területi szervezeti egységének a vezetője

20. A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központnál a gazdasági vezető

21. A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetnél a főigazgató és helyettesei

22. Az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetnél

22.1. a főigazgató és helyettesei

22.2. a gazdasági vezető

22.3. az igazgató

22.4. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági megbízotti, ügyintézői, adminisztratív feladatokat ellátó munkakör

23. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központnál

23.1. a főosztályvezetők

23.2. a tankerületi igazgatók

23.3. a kiadmányozási joggal rendelkező főosztályvezető-helyettesek és osztályvezetők

23.4. a belső adatvédelmi felelős

23.5. az informatikai biztonsági felelős

23.6. a jogi, a személyügyi, a fejlesztési, a vagyonkezelési és a közbeszerzési feladatok ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre

24. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalnál

24.1. a kabinetfőnök és az elnöki kabinet valamennyi munkaköre

24.2. az ellenőrzési szervezeti egység vezetője és helyettese

24.3. a gazdasági vezető és helyettese

24.4. az üzemeltetési feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője

24.5. az ellenőr

24.6. az informatikai feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője

24.7. a kormányzati ellenőrzéssel összefüggésben adminisztratív, kézbesítési feladatokat ellátó kormánytisztviselő, munkavállaló

25. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságnál

25.1. a főigazgató és titkárságának valamennyi munkaköre

25.2. az igazgató

25.3. a főosztályvezető

25.4. az ügykezelési feladatot ellátó szervezeti egység vezetője

25.5. a közbeszerzési szakértő, a jogtanácsos, a műszaki-ellátási feladatokhoz kapcsolódó munkakör, ha a munkakör betöltője a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5. § (4) bekezdés a)-c) pontja szerinti minősítési szintű adat vagy 9. §-a szerinti külföldi minősített adat megismerésére vagy felhasználására jogosult

26. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalánál

26.1. az elnök, az elnökhelyettes titkárságának valamennyi munkaköre a gépkocsivezető kivételével

26.2. a főosztályvezető és a helyettesítésére kijelölt főosztályvezető-helyettes, osztályvezető

26.3. N-SIS II. Hivatal vezetője

26.4. a tanúvédelmi feladatokat ellátó munkatársak

26.5. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági megbízotti, ügyintézői, adminisztratív feladatokat ellátó munkakör

26.6. az adatvédelmi felelős

26.7. a projektvezető

26.8. a minősített beszerzési eljárást is tartalmazó projektekkel kapcsolatos projektmenedzser munkakör

26.9. a beszerzésekkel foglalkozó munkakör

26.10. a közbeszerzési eljárásban résztvevő személyek munkaköre

26.11. az IT biztonsági munkakör

26.12. a Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság valamennyi munkaköre

26.13. a nemzetbiztonsági szolgálatok és a titkosszolgálati eszközök használatára jogosult szervek munkájának támogatásában résztvevő munkakör

26.14. a hatósági, a közszolgáltatási és a gazdasági elnökhelyettes irányítása alá tartozó területen felhasználói engedélyhez kötött titkárnő, asszisztens, ügyintéző, adatszolgáltató, adategyeztető, folyamatirányító munkakör

26.15. az informatikai elnökhelyettes irányítása alá tartozó területen felhasználói engedélyhez kötött elnöki tanácsadó, titkárnő, folyamatirányító, asszisztens, dokumentációs ügyintéző, szolgáltatásmenedzser, alkalmazás üzemeltető, telefonos ügyfélszolgálati munkatárs, informatikus, adathálózati tervező, folyamatszabályozó, informatikai referens, mérnök, programfejlesztő, adatbázis tervező, rendszergazda, rendszertámogatási munkatárs, honlapszerkesztő, szerverterem üzemeltető, UNIX rendszergazda munkakör

27. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalnál

27.1. a támogatási igazgató

27.2. a gazdasági vezető

27.3. a fővárosi és megyei kormányhivatalok gazdálkodásáért felelős igazgató

27.4. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági megbízotti, ügyintézői, adminisztratív feladatokat ellátó munkakör

28. A Közlekedésbiztonsági Szervezetnél

28.1. a gazdasági vezető

28.2. a főosztályvezető és az osztályvezető

28.3. az informatikus

28.4. a humánpolitikai referens munkaköre

28.5. a jogtanácsos, jogi előadó, jogi referens munkaköre

28.6. a légiközlekedési területen dolgozó balesetvizsgáló munkaköre

29. A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központnál

29.1. a főigazgató

29.2. a gazdasági vezető

29.3. a műszaki igazgató

30. A Külügyi és Külgazdasági Intézetnél az igazgató

31. A Magyar Államkincstárnál

31.1. a központi szerv és a területi szerv igazgatója

31.2. az irodavezető

31.3. a főosztályvezető és a helyettesítésére kijelölt főosztályvezető-helyettes, osztályvezető

31.4. a gazdasági vezető

31.5. a biztonsági feladatokat ellátó munkakör

31.6. a közbeszerzési eljárások lebonyolítását végző szervezeti egység valamennyi munkaköre

31.7. az adatvédelmi felelős

31.8. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 23. §-a alapján kijelölt személy és helyettese, valamint az integritási tanácsadó

31.9. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok gazdálkodásával összefüggő kincstári feladatot végzők munkaköre

31.10. a Magyar Államkincstár belső szabályozó eszközeiben meghatározott kritikus informatikai alkalmazások és azokat működtető infrastruktúra kiszolgálásához és felügyeletéhez rendelt munkatársak, valamint irányítási jogkörrel rendelkező vezetők

32. A Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatalnál

32.1. a gazdasági vezető

32.2. a haditechnikai és exportellenőrzési hatósági feladatot ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre

32.3. az informatikai feladatot ellátó szervezeti egység vezetője

32.4. a koordinációs és a humánpolitikai feladatot ellátó szervezeti egység vezetője és helyettese

33.[14]

34. A Nemzeti Befektetési Ügynökségnél

34.1. a főosztályvezető és helyettese

34.2. az osztályvezető

35. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál a gazdasági vezető

36.[15]

37. A Nemzeti Közlekedési Hatóságnál

37.1. az elnöki kabinet vezetője és helyettese, az elnöki kabinetben koordinációs, titkársági feladatot ellátó személy munkaköre

37.2. az elnöki tanácsadó

37.3. az elnökhelyettesi vezető koordinátor

37.4. a főosztályvezető és a helyettesítésére kijelölt főosztályvezető-helyettes, osztályvezető

37.5. az informatikai biztonsági referens (vagy az ezen feladatokat ellátó informatikus)

37.6. az informatikus (rendszeradminisztrátor munkakörben)

37.7. a jogász, az állami légügyi jogtanácsos

37.8. az ügyeletes

37.9. a perképviseleti és hatósági, szabályozás-előkészítési, a szerződéskötési, az alágazati hatósági, a közúti közlekedési hatósági, a vasúti igazgatási, a hatósági ellenőrzési, a közlekedésbiztonsági, a szervezési koordinátor

37.10. a fejlesztési, az európai uniós és nemzetközi kapcsolatok, a közbeszerzési, az engedélyezési, jóváhagyási és ellenőrzési, a jármű-forgalomba helyezési, a jármű módszertani, a vizsgafelügyeleti módszertani, a képzésmódszertani, az állami repülésbiztonsági, a légiközlekedési piac- és cégelemzési, a légijármű lajstrom-nyilvántartási, a szakszolgálati, a képzési és repülésengedélyezési referens

37.11. a szakreferens és a referens

37.12. az ICAO és az EASA koordinátor

37.13. a hatósági légijármű-vezető

37.14. a SAFA, a földi kiszolgálás, a repülésműszaki, a repülésbiztonsági, a légijármű-üzemeltetési, a légiközlekedési zaj, a környezetvédelmi, a repülésvédelmi felügyelő, a repülőtérfelügyelő, az állami repülőtér, az ATM, a CSN és légiközlekedési irányítástechnikai felügyelő

37.15. a légiforgalmi főfelügyelő

37.16. építésügyi szakhatósági előadó

37.17. a védelmi főtiszt

37.18. a hatósági főorvos, repülésbiztonsági hatósági főorvos

37.19. állami légügyi hatósági főmérnök

37.20. a helikopter sárkányhajtómű, a repülőgép sárkányhajtómű, az avionikai, a fedélzeti mérnök

37.21. a hatósági ejtőernyős

37.22. az állami légiforgalmi irányító, a hatósági légiforgalmi irányító

37.23. a navigációs főtiszt

37.24. a meteorológus

37.25. légiközlekedés védelmi nemzeti minőségbiztosítási ellenőr

38. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalnál[16]

38.1. az informatikai feladatot ellátó szervezeti egység vezetője és helyettese

38.2. a projekt-végrehajtási feladatot ellátó szervezeti egység vezetője

39. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnál a gazdasági vezető

40. A Nemzetstratégiai Kutatóintézetnél valamennyi munkakör

41. A Nyugdíjfolyosító Igazgatóságnál

41.1. az igazgató és helyettese

41.2. a gazdasági vezető

41.3. az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, az Információs Hivatal és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat ügyeiben első fokon eljáró ügyintézők és ügykezelők, valamint a döntéseket kiadmányozó vezetők

42. Az Oktatási Hivatalnál

42.1. a projektigazgató

42.2. a minősített érettségi vizsgadokumentumok kezelését ellátó munkakör

43. Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központnál a főigazgató és helyettese

44. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál

44.1. a főigazgató és helyettese

44.2. a főosztályvezető és a helyettesítésére kijelölt főosztályvezető-helyettes, osztályvezető

44.3. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban a minisztériumban kijelölt biztonsági megbízott

44.4. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör

44.5. a polgári védelmet ellátó foglalkoztatottak

45. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnál az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, az Információs Hivatal és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat ügyeiben másodfokon vagy felügyeleti hatáskörben eljáró ügyintézők és ügykezelők, valamint a döntéseket kiadmányozó vezetők

46. Az Országos Tisztifőorvosi Hivatalnál

46.1. az országos tisztifőorvos és helyettes tisztifőorvosok

46.2. az országos tisztifőgyógyszerész

46.3. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör

46.4. főosztályvezető és a helyettesítésére kijelölt főosztályvezető-helyettes, osztályvezető

46.5. a gazdasági vezető

47. A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívumnál valamennyi munkakör

48. A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központnál valamennyi munkakör

49. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál

49.1. a főigazgató és helyettese

49.2. az igazgató

D) Rendvédelmi szervek

50. A büntetés-végrehajtási szervezetnél

50.1. a büntetés-végrehajtási szervek biztonsági vezetőjének helyettese, a rejtjelfelügyelő, a rendszerbiztonsági és rejtjelző tevékenységet ellátó személyek

50.2. a biztonsági tiszt

50.3. a személyi védelemről szóló jogszabály szerint a személyi védelem és a Védelmi Program által meghatározott feladatok végrehajtásában résztvevő, illetve e tárgykörökben keletkezett adatokat kezelő személyek

50.4. a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság főosztályvezetője, osztályvezetője, nemzetbiztonsági megbízottja

50.5. a büntetés-végrehajtási intézetek és intézmények vezetője, helyettese, gazdasági vezetője, osztályvezetője

50.6. a büntetés-végrehajtási szervek informatikai munkakörei, az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős munkakört betöltő személy

50.7. a honvédelmi, polgári védelmi és katasztrófavédelmi felkészítéssel és az országmozgósítás feladatainak végzésével megbízott személyek

51. A hivatásos katasztrófavédelmi-szervnél

51.1. a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) országos főfelügyelője, szolgálatvezetője, főosztályvezetője, főosztályvezető-helyettese, a nemzetbiztonsági szolgálatok irányában hatósági és szakhatósági feladatokat ellátók munkakörei

51.2. a BM OKF területi szervének vezetői, vezető-helyettesei és főfelügyelői, ellenőrzési szolgálat vezetői

51.3. a katasztrófavédelmi kirendeltségek vezetői és felügyelői

51.4. a BM OKF-en, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi és helyi szerveinél a nukleáris baleset-elhárítással kapcsolatos feladatokat, a létfontosságú rendszerelemek védelmével kapcsolatos feladatokat, továbbá a veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos feladatokat ellátók munkakörei

51.5. a BM OKF Katasztrófavédelmi Oktatási Központ igazgatója és igazgató-helyettese

51.6. a NATO és EU referensi feladatokat ellátó munkakörök

51.7. a BM OKF titkárságvezető munkakörei

51.8. a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ igazgatója, igazgatóhelyettese

51.9. a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ osztályvezetője

51.10. a BM OKF Nemzetközi Főosztály nemzetközi feladatokat ellátók munkakörei

51.11. a BM OKF Központi Főügyeleten szolgálatot ellátó személyek és a területi szervek főügyeletesei

51.12. a hivatásos tűzoltóparancsnokságok parancsnokai

51.13. a BM OKF Ingatlangazdálkodási, Beruházás-szervezési és Projekt-elszámolási Főosztály valamennyi osztályvezetője

51.14. a rejtjelfelügyelői, valamint a rejtjelzői, a rejtjelző eszközkezelő munkaköröket betöltő személyek, a számítástechnikai rendszergazda

51.15. a más önálló belügyi szerv térinformatikai adatait használó térinformatikus

52. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél

52.1. az általános munkakörök közül

52.1.1. a védelmi igazgatási feladatokat ellátó munkakör,

52.1.2. a rejtjelfelügyelő, a rejtjelfelügyelet vezetője és munkatársai, a rejtjelző és a helyettesítésére kijelölt munkatárs,

52.1.3. a nemzetközi szerződés előkészítésével foglalkozó munkatárs,

52.1.4. az országos informatikai rendszereket, adatbázisokat felügyelő és üzemeltető munkatársak,

52.1.5. az ügyeletvezetők és a főügyeletesek,

52.1.6. a futár,

52.1.7. a bűnügyi felderítő és az értékelő-elemző feladattal foglalkozó munkatárs

52.2. az Országos Rendőr-főkapitányság munkakörei közül

52.2.1. a vezetői munkakört betöltő, valamint a helyettesítésére kijelölt munkatárs

52.2.2. a nemzetbiztonsági megbízott

52.2.3. a közbeszerzési és EU pályázati eljárásban résztvevő munkatársak

52.2.4. a Biztonság-felügyeleti és Ügykezelési Osztály valamennyi munkatársa

52.2.5. a Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Bűnügyi Osztály, a Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Osztály, a Bűnügyi Elemző-Értékelő Főosztály Bűnügyi Adatkezelési és Alkalmazás Felügyeleti Osztály, a Bűnügyi Ellátó Igazgatóság és a Kiemelt Élettelenes Ügyeket Felderítő Főosztály valamennyi munkatársa, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ Nemzetközi Információs Osztály valamennyi munkaköre

52.2.6. a Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztály Dokumentációs Osztály valamennyi munkatársa, a FRONTEX nemzeti kapcsolattartási pontot működtető munkatársa, az EU döntéshozatali mechanizmusában részvételre kijelölt rendőrségi szakértő, a munkavégzése során védelmi igazgatási feladatokat ellátó munkatárs

52.3. a Készenléti Rendőrség munkakörei közül

52.3.1. a főosztályvezetői és az azzal azonos jogállású beosztást betöltők, valamint a helyettesítésükkel megbízott vezetői beosztást betöltő munkatárs

52.3.2. a Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóságon a Személyvédelmi Főosztály és a Megelőző-Védelmi Osztály valamennyi munkatársa

52.3.3. a Különleges Szolgálatok Igazgatóságán a Tanúvédelmi Szolgálat valamennyi munkatársa

52.3.4. a Nemzeti Nyomozó Iroda valamennyi munkatársa

52.4. az egyéb rendőrségi munkakörök közül

52.4.1. a megyei rendőr-főkapitányságok vezetőinek munkaköre

52.4.2. a Budapesti Rendőr-főkapitányság főosztályvezetői és az azzal azonos jogállású beosztást betöltők, valamint a helyettesítésükkel megbízott vezetői beosztást betöltő munkatárs

52.4.3. a Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Szervek Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály, a Felderítő Főosztály, az Értékelő Osztály, valamint a Bűnügyi Bevetési Osztály valamennyi munkatársa

52.4.4. a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Bűnügyi Igazgatósága CCTV és a Készenléti Alosztály valamennyi munkatársa

52.4.5. a rendőrkapitányságokon és határrendészeti kirendeltségeken a közlekedésrendészeti, igazgatásrendészeti osztályok vezetőinek kivételével a vezetői munkakört betöltő, valamint a helyettesítéssel megbízott munkatárs

E) Honvédségi szervezetek

53. A honvédségi szervezetnél

53.1. a honvédségi szervezet parancsnoka, vagy vezetője, helyettese és törzsfőnöke

53.2. az országos illetékességgel rendelkező ügyeleti szolgálat és a központi ügyelet munkaköre

53.3. a különleges műveletben, fegyverzet-ellenőrzésben, válságkezelésben és katasztrófa-elhárításban részt vevő szervezetek kijelölt munkaköre, a felderítő és elektronikai hadviselés feladatokat ellátó szervezet kijelölt munkaköre, valamint a készenlét fokozásával, fenntartásával kapcsolatos feladatok okmányrendszerének kidolgozására és naprakészen tartására kijelölt munkakörök

53.4. a légierő, a légtérvédelem és a légtérellenőrzés feladatban részt vevő szervezet kijelölt munkaköre

53.5. a biztonsági vezető helyettese, a rejtjelfelügyeleti tevékenységet ellátó, a rejtjelző, a rejtjelző szakkiképzést végrehajtó személy és a futárszolgálat állománya

53.6. a védett objektumok parancsnokának vagy vezetőjének és helyettesének munkaköre, a védett létesítményben munkaköri jegyzék, vagy állománytábla alapján folyamatos helyszíni jelenléthez kötött feladatot ellátó munkakör, valamint a helyszínen feladatot végrehajtó, a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosításában részt vevő kijelölt munkakörök, továbbá az I. osztályú biztonsági területen feladatot végző munkakör

53.7. a védett objektumok szakmai irányítását, felügyeletét, támogatását, ellenőrzését végző szervezet kijelölt munkaköre, valamint a létesítmények vonatkozásában a beruházások lebonyolításában részt vevő kijelölt munkakörök

53.8. a középszintű vezető szerv parancsnoka és azzal azonos jogállású vezető munkaköre, helyettese, valamint hadműveleti, műveleti, kiképzési, tervezési, szervezési, jogi, logisztikai kijelölt munkaköre

53.9. a központi személyügyi nyilvántartást kezelő szervezet kijelölt munkaköre

53.10. a költségvetési gazdálkodás tervezési, koordinálási és ellenőrzési feladatait végző szervezetnél a NATO, EU műveletek, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat költségvetésének tervezésében, elszámoltatásában, járandóságai megállapításában, ellenőrzésében és az előbbiekben felsoroltak informatikai támogatásában a teljes körű adatállományhoz való hozzáférési jogosultsággal rendelkező személyek munkaköre

53.11. a miniszter által átruházott hatáskörben fejezetszintű államháztartási belső ellenőrzési feladatokat ellátó kijelölt munkakör, rendeltetéssel összefüggő fejezetszintű ellenőrzést végző kijelölt munkakör, a saját szervezet államháztartási belső ellenőrzési feladatait ellátó munkakör, továbbá a HM Hatósági Hivatal hatósági és szakhatósági feladatokat ellátó kijelölt munkaköre, az adatvédelmi felügyeleti feladatokat ellátó munkaköröket betöltő személyek, a szervezetek kijelölt belső, illetve helyi adatvédelmi felelősei, valamint az MH Közegészségügyi-járványügyi Szolgálat hatósági és szakhatósági feladatot ellátó kijelölt munkaköre

53.12. a honvédelmi igazgatás központi döntés-előkészítő feladatai végrehajtásában részt vevő szervezet kijelölt munkaköre

53.13. a központi irattár és levéltár kijelölt munkaköre

53.14. a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5. § (4) bekezdés a)-c) pontja szerinti minősítési jelölésű információt kezelő elektronikus rendszereket üzemeltető kijelölt munkakörök, valamint az MH szintű elektronikus hitelesítés szolgáltatás fejlesztője, programozója és operátora

53.15. a honvédségi szervezetek részére kommunikáció technikai feltételeket biztosító szervezet HM rendezvények informatikai, akusztikai és tolmácstechnikai kijelölt biztosító állománya, valamint a távközlési hálózatok és szolgáltatások kijelölt munkaköre

53.16. az állandó személyi védelemben részesülő állami vezetők állami légijárművel történő szállításában közvetlenül részt vevő gépszemélyzet munkaköre

53.17. a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5. § (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti minősítési jelölésű információt kezelő kijelölt koronaőr munkakör

53.18. a hadfelszerelési fejlesztést, a logisztikai tervezést, irányítást és beszerzést bonyolító szervezet kijelölt munkaköre, továbbá a beszerzési és közbeszerzési eljárásokban részt vevő kijelölt munkakör

53.19. olyan külföldi szolgálatteljesítés, amely esetében a fogadó fél személyi biztonsági tanúsítvány meglétét igényli

53.20. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar oktató állománya, az MH Altiszti Akadémia oktatói állománya, a honvéd tiszt- és altisztjelölt, önkéntes tartalékos, ha a képzés jellege vagy a megtervezett beosztása indokolja

F) Fővárosi és megyei kormányhivatal

54. A fővárosi és megyei kormányhivatalnál

54.1. a fővárosi és megyei szakigazgatási szerv vezetője

54.2. a járási hivatalvezető és helyettese

54.3. a gazdasági vezető

54.4. az igazgató

54.5. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban a fővárosi és megyei kormányhivatalban kijelölt biztonsági megbízott, ügyintéző, adminisztratív foglalkoztatott

54.6. a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 28. §-ában meghatározott védelmi igazgatási munkában részt vevő munkakör

54.7. minősített iratkezelési feladatot ellátó munkakör

G) Egyéb központi költségvetési szerv

55. Az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézetnél

55.1. a főigazgató és helyettese

55.2. a gazdasági vezető

55.3. az osztályvezető

55.4. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör

56. A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségnél

56.1. az elnök és helyettese

56.2. a gazdasági vezető

56.3. a főosztályvezető

56.4. a vezető jogtanácsos

56.5. a számítástechnikai szoftverüzemeltető

56.6. a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat ellátó munkakör

57. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnál

57.1. a gazdasági vezető

57.2. a bányakapitány

57.3. a főosztályvezető

57.4. az informatikai és adatvédelmi feladatokat, az adattári és információs feladatokat, a humánpolitikai és igazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője

57.5. a közbeszerzési ügyintéző

58. A Magyar Földtani és Geofizikai Intézetnél

58.1. az igazgató és helyettese

58.2. a főosztályvezető

59. A Nemzetközi Oktatási Központnál

59.1. a főigazgató-helyettes, a biztonsági vezető

59.2. az ILEA, KERA, CEPOL osztályvezetői

60. A Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóságnál a főigazgató és szervezetszerű helyettese

61. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetnél

61.1. a főigazgató és helyettese

61.2. a gazdasági vezető

61.3. a programvezető

62. Az Országos Egészségfejlesztési Intézetnél a főigazgató és helyettese

63. Az Országos Élelmezés és Táplálkozástudományi Intézetnél a főigazgató és helyettese

64. Az Országos Epidemiológiai Központnál

64.1. a főigazgató és helyettese

64.2. a Nemzeti Biztonsági Laboratórium valamennyi munkaköre

65. Az Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézetnél

65.1. a főigazgató és helyettese

65.2. a gazdasági vezető

65.3. az Országos Sugáregészségügyi Szolgálattal kapcsolatos munkakör

66. Az Országos Gyermekegészségügyi Intézetnél a főigazgató és helyettese

67. Az Országos Kémiai Biztonsági Intézetnél a főigazgató és helyettese

68. Az Országos Környezetegészségügyi Intézetnél

68.1. a főigazgató és helyettese

68.2. a főosztályvezető és a helyettesítésére kijelölt főosztályvezető-helyettes, osztályvezetők

69. Az Országos Alapellátási Intézetnél a főigazgató és helyettese

70. Az Országos Mentőszolgálatnál

70.1. a főigazgató és helyettese

70.2. a gazdasági vezető

70.3. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör

70.4. az orvos igazgató

71. Az Országos Vérellátó Központnál

71.1. a főigazgató és helyettese

71.2. a gazdasági vezető

71.3. a szervkoordinációs iroda vezetője

72. Az Országos Vízügyi Főigazgatóságnál

72.1. a főigazgató és a műszaki, gazdasági főigazgató-helyettes

72.2. a hivatalvezető

72.3. a belső ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője és a belső ellenőr

72.4. a vízügyi igazgatóságok igazgatói

73. A rendészeti szakközépiskoláknál az igazgató

H) Az állam tulajdonában álló gazdasági társaságok

74. A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-nél

74.1. a vezérigazgató és helyettese

74.2. az ágazati igazgató, a divízió igazgató, a projekt igazgató, olyan projektek esetében, amelyek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó beszerzéseket tartalmaznak, az igazgató

74.3. a jogi, a minőségirányítási, a kommunikációs, a közbeszerzési, a kontrolling és a stratégiai ágazati vezető

74.4. az IT és távközlési divízió igazgatóságainak osztályvezetője,

74.5. a biztonsági és az IT biztonsági referens, a rendszergazda, a rendszertechnikus, a rendszermérnök, az adatbázis adminisztrátor és az operátor

74.6. a közbeszerzési szakértő

74.7. a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat ellátó munkakör

74.8. a jogtanácsos és a jogi előadó

74.9. a közbeszerzési jogi osztály vezetője és szakértője

74.10. a titkárságvezető

4. melléklet a 303/2013. (VII. 31.) Korm. rendelethez[17]

5. melléklet a 303/2013. (VII. 31.) Korm. rendelethez[18]

6. melléklet a 303/2013. (VII. 31.) Korm. rendelethez[19]

7. melléklet a 303/2013. (VII. 31.) Korm. rendelethez[20]

8. melléklet a 303/2013. (VII. 31.) Korm. rendelethez[21]

9. melléklet a 303/2013. (VII. 31.) Korm. rendelethez[22]

10. melléklet a 303/2013. (VII. 31.) Korm. rendelethez[23]

11. melléklet a 303/2013. (VII. 31.) Korm. rendelethez[24]

12. melléklet a 303/2013. (VII. 31.) Korm. rendelethez[25]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 751. §-a. Hatálytalan 2014.09.05.

[2] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 750. §-a. Hatályos 2014.09.05.

[3] Hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 751. §-a. Hatálytalan 2014.09.05.

[4] Módosította a 447/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.11.29.

[5] Hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 751. §-a. Hatálytalan 2014.09.05.

[6] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[7] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[8] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[9] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[10] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[11] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[12] Megállapította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 749. §-a (lásd 23. melléklet). Hatályos 2014.09.05.

[13] Beiktatta a 381/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 26. §-a. Hatályos 2015.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 326/2014. (XII. 15.) Korm. rendelet 10. § 3. pontja. Hatálytalan 2014.12.16.

[15] Hatályon kívül helyezte a 381/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. §-a. Hatálytalan 2015.01.01.

[16] Megállapította a 318/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 22. § -a. Hatályos 2014.12.15.

[17] Hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 751. §-a. Hatálytalan 2014.09.05.

[18] Hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 751. §-a. Hatálytalan 2014.09.05.

[19] Hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 751. §-a. Hatálytalan 2014.09.05.

[20] Hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 751. §-a. Hatálytalan 2014.09.05.

[21] Hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 751. §-a. Hatálytalan 2014.09.05.

[22] Hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 751. §-a. Hatálytalan 2014.09.05.

[23] Hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 751. §-a. Hatálytalan 2014.09.05.

[24] Hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 751. §-a. Hatálytalan 2014.09.05.

[25] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

Tartalomjegyzék