447/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek rendészeti tárgyú módosításáról

A Kormány

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés q) pontjában,

a 2. § tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 3. § tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 4. § tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pontjában, a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdésében,

az 5. § tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 6. § tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 7. § tekintetében a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 8. § tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 9. § tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában,

a 10. § tekintetében a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény 41. § b) és c) pontjában,

a 11. § tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 12. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ismeretlen helyen való távollét megállapítását)

"a) az Országos Rendőr-főkapitányság honlapján közzétett közérdekből nyilvános körözési adat,"

(alapozza meg.)

2. § A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 23. § (6) bekezdésében a "személyesen veheti át" szövegrész helyébe a "személyesen vagy meghatalmazottja útján veheti át" szöveg lép.

3. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 38. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az elveszett vagy eltulajdonított lőfegyver, illetve tartási engedély körözését az engedély kiadására feladat- és hatáskörrel rendelkező rendőri szerv rendeli el."

4. § (1) A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Stat. r.) 6. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ORFK bűnmegelőzési, bűnüldözési feladatkörében:)

"i) végzi a rendőr-főkapitányságok, rendőrkapitányságok és határrendészeti kirendeltségek körözési eljárásának szakirányításával összefüggő feladatokat,"

(2) A Stat. r. 6. § (1) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ORFK bűnmegelőzési, bűnüldözési feladatkörében:)

"m) a körözési nyilvántartási rendszer üzemzavara esetén országos illetékességgel az NS.CP Portálon jelzéskezelési műveletet végez a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá az egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény 5. § (3) bekezdése szerint,"

(3) A Stat. r. 6. § (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:

(Az ORFK bűnmegelőzési, bűnüldözési feladatkörében:)

"n) a körözési nyilvántartási rendszerbe bejegyzett adatok közhitelességének a biztosítása érdekében együttműködik a körözés elrendelésére jogosult szervekkel, a feltárt adathibák megszüntetésére - az érintett szerv útján vagy saját hatáskörben - intézkedik a nyilvántartás adatainak javítására."

(4) A Stat. r. a következő 7. §-sal egészül ki:

"7. § A Kormány a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló törvény szerinti nyilvántartó szervként az ORFK-t jelöli ki."

(5) A Stat. r. 9. §-a a következő v) ponttal egészül ki:

(A Készenléti Rendőrség az országos rendőrfőkapitány közvetlen irányítása alatt önálló feladat- és hatáskörrel, országos illetékességgel önálló szervként)

"v) a p)-r) pontban meghatározott feladataival kapcsolatban végzi a körözési eljárással összefüggő feladatokat."

(6) A Stat. r. 10. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren)

"b) nyomozó, közigazgatási és a közúti közlekedési bírság kiszabásával kapcsolatos hatósági, valamint a körözési eljárással összefüggő feladatokat,"

(lát el.)

(7) A Stat. r. 10. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren)

"d) elkövetett szabálysértések esetén szabálysértési hatóságként jár el,"

(8) A Stat. r. 11. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendőr-főkapitányság bűnüldözési, bűnmegelőzési feladatkörében:)

"d) a hatáskörébe tartozó üggyel összefüggésben körözési eljárást folytat, végzi a rendőrkapitányságok és a határrendészeti kirendeltségek körözési eljárásának szakirányításával összefüggő feladatokat,"

(9) A Stat. r. 12. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendőrkapitányság bűnüldözési, bűnmegelőzési feladatkörében:)

"b) a 11. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kivétellel körözési eljárást folytat le,"

(10) A Stat. r. 6. § (1) bekezdés l) pontjában a "Körözési Információs Rendszer" szövegrész helyébe a "körözési nyilvántartási rendszer" szöveg lép.

(11) Hatályát veszti:

a) a Stat. r. 11. § (3) bekezdés f) pontja,

b) a Stat. r. 12. § (3) bekezdés e) pontja.

5. § (1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 114/2007. Korm. rendelet) II. Fejezetének címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"A SZÁZNYOLCVAN NAPON BELÜL KILENCVEN NAPOT MEG NEM HALADÓ, TERVEZETT TARTÓZKODÁS SZABÁLYAI"

(2) A 114/2007. Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Amennyiben a harmadik országbeli állampolgár száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodás céljából történő beutazásához és tartózkodásához nem szükséges vízum, olyan úti okmánnyal utazhat be,

a) amely érvényessége legalább három hónappal meghaladja a Magyarország területéről történő tervezett távozás időpontját, és

b) amelyet a megelőző tíz éven belül bocsátottak ki."

(3) A 114/2007. Korm. rendelet 4. §-ában a "három hónapot meg nem haladó tartózkodás" szövegrész helyébe a "száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodás" szöveg, a "három hónapot meg nem haladó tartózkodásra" szövegrész helyébe a "száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó tartózkodásra" szöveg lép.

(4) A 114/2007. Korm. rendelet 7. §-ában, 9. §-ában, 10. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdésében, 14. § c) pontjában, 15. § (1) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében, 20. § (1)-(3) bekezdésében, 20/A. § (1) bekezdésében, 20/B. § (1) bekezdésében, 20/C. § (1) bekezdésében, 21. § (2) és (3) bekezdésében, 22. § (1) bekezdésében, 25. § (1)-(3) bekezdésében, 99. § (1) bekezdésében, valamint 120. § (1), (3) és (5) bekezdéseiben a "három hónapot meg nem haladó" szövegrész helyébe a "száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó, tervezett" szöveg lép.

(5) A 114/2007. Korm. rendelet 7. §-át megelőző alcímében a "Három hónapot meg nem haladó" szövegrész helyébe a "Száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó, tervezett" szöveg lép.

(6) A 114/2007. Korm. rendelet 16. § (3) bekezdésében a "három hónapot meg nem haladó vízum" szövegrész helyébe a "száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízum" szöveg lép.

(7) A 114/2007. Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésében, 30. § (2) bekezdésében a "három hónapot meg nem haladó" szövegrészek helyébe a "száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó, tervezett" szöveg lép.

(8) A 114/2007. Korm. rendelet III. Fejezet címében az "A HÁROM HÓNAPOT MEGHALADÓ" szövegrész helyébe az "A SZÁZNYOLCVAN NAPON BELÜL KILENCVEN NAPOT MEGHALADÓ" szöveg lép.

(9) A 114/2007. Korm. rendelet 29. § (1) és (4)-(6) bekezdésében, 31. §-át megelőző alcímében, 31. §-ában, 32. §-ában, 36. §-ában, 41. §-ában, 42. §-ában, 43. § nyitó szövegrészében, 43. § b) pontjában, 47. § (4) bekezdés b) pontjában, 54. § (1) és (5) bekezdésében, 56. §-át megelőző alcímében, 99. § (1) bekezdésében, 103. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint 107. § (3) bekezdés a) pontjában a "három hónapot meghaladó" szövegrész helyébe a "kilencven napot meghaladó" szöveg lép.

(10) A 114/2007. Korm. rendelet 183. § (2) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

(E rendelet)

"k) a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ- ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1683/95/EK tanácsi rendelet, a 539/2001/EK tanácsi rendelet, valamint a 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 610/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

6. § (1) A harmadik országbeli állampolgárok részére kiállított, magyarországi beutazás céljából elismert okmányok meghatározásáról szóló 328/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 328/2007. Korm. rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § Magyarország területére történő beutazás céljából elismert okmányok a következők:

a) nemzetközi szerződésben meghatározott vagy nemzetközi kötelezettség alapján elismert úti okmányok,

b) valamennyi harmadik ország által kiállított magán-, szolgálati, diplomata, különleges és hivatalos útlevél, az 1. mellékletben meghatározottak kivételével,

c) az a) és b) pontja alá nem tartozó, az Európai Unió tagállamai, és a Schengeni Jegyzőkönyv 6. cikke alapján az Európai Unió Tanácsával kötött, a schengeni vívmányok végrehajtásában, alkalmazásában és fejlesztésében való részvételről szóló megállapodásban részes államok által a harmadik országbeli állampolgárok számára kiállított úti okmányok, és

d) a 2. mellékletben felsorolt okmányok."

(2) A 328/2007. Korm. rendelet a következő 1/B. §-sal egészül ki:

"1/B. § Ez a rendelet

a) a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló, 2009. július 13-i 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 48. cikk (1) bekezdés c) pontja,

b) a külső határok átlépésére jogosító és vízummal ellátható úti okmányok listájáról, valamint az e lista összeállítására irányuló eljárás meghatározásáról szóló, 2011. október 25-i 1105/2011/EU európai parlamenti és tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

(3) A 328/2007. Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép;

b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

7. § A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

8. § (1) A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § (1) A pirotechnikai termék nem tartalmazhat - a fekete lőpor és a villanóelegy kivételével - polgári felhasználású robbanóanyagot és katonai robbanószert.

(2) A pirotechnikai termékek az (1) bekezdésben meghatározottakon túl nem tartalmazhatnak brizáns robbanóanyagot, kivéve azon P1., P2., T2. osztályba tartozó pirotechnikai termékek és a 4. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijátékok, amelyek eleget tesznek az alábbi feltételeknek:

a) a brizáns robbanóanyag nem vonható ki könnyen a pirotechnikai termékből,

b) a P1. osztály esetében a pirotechnikai termék nem működhet detonatív jelleggel és nem robbanthat fel megtervezett és legyártott állapotában másodlagos robbanóanyagokat,

c) a 4. pirotechnikai osztály, valamint a T2. és P2. osztály esetében a terméket nem detonatív jellegű működésre tervezték és szánták, vagy ha detonációra tervezték, nem robbanthat fel megtervezett és legyártott állapotában másodlagos robbanóanyagokat."

(2) A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 115. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(E rendelet)

"c) 9. § (2) bekezdése a piro-technikai termékek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (átdolgozás) szóló, 2013. június 12-i 2013/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 47. cikk (2) bekezdésének"

(való megfelelést szolgálja.)

9. § Az állam által elismert szakképesítések követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. melléklet

a) 362. pont Tulajdonságprofil részében a "körözési tevékenység" szövegrész helyébe a "körözési eljárás",

b) 364. pont Feladatprofil részében a "körözési, jelentőszolgálati feladatok" szövegrész helyébe a "körözési eljárás, valamint a jelentőszolgálati feladatok",

c) 372. pont Feladatprofil részében a "Körözési információs rendszerben" szövegrész helyébe a "Körözési nyilvántartási rendszerben",

d) 372. pont Tulajdonságprofil részében a "Körözési tevékenység" szövegrész helyébe a "Körözési eljárás",

e) 376. pont Feladatprofil részében a "Körözési tevékenységet hajt végre" szövegrész helyébe a "Körözési eljárást folytat le"

szöveg lép.

10. § (1) A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcsere részletes szabályairól, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 15/2013. (I. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 11. § (1) és (2) bekezdésében a "körözést folytató" szövegrész helyébe a "körözési eljárást lefolytató" szöveg lép.

(2) Az R2. 19. § (1) bekezdésében a "körözési információs rendszer" szövegrész helyébe a "körözési nyilvántartási rendszer" szöveg lép.

11. § (1) Az egyes nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyokról és a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről szóló 303/2013. (VII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 10. § (2) bekezdésében a "7. § (1) bekezdés c)-g) pontjában" szövegrész helyébe a "7. § c)-g) pontjában" szöveg lép.

(2) Az R3. 3. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(3) Az R3. 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(4) Az R3. 7. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(5) Az R3. 10. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(6) Az R3. 11. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

12. § Hatályát veszti az eltűnt személyek felkutatására irányuló államigazgatási eljárás elintézési határidejének megállapításáról szóló 136/1994. (X. 26.) Korm. rendelet.

13. § (1) Ez a rendelet - a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. §, a 8. § és a 14. § (2) bekezdés az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(3) Az 1. §, a 4. §, a 9. §, a 10. § és a 12. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

14. § (1) E rendelet

a) 5. §-a a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1683/95/EK tanácsi rendelet, az 539/2001/EK tanácsi rendelet, valamint a 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 610/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) 6. §-a a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló, 2009. július 13-i 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 48. cikk (1) bekezdés c) pontja,

c) 6. §-a a külső határok átlépésére jogosító és vízummal ellátható úti okmányok listájáról, valamint az e lista összeállítására irányuló eljárás meghatározásáról szóló, 2011. október 25-i 1105/2011/EU európai parlamenti és tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) A 8. § a piro-technikai termékek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (átdolgozás) szóló, 2013. június 12-i 2013/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 47. cikk (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 447/2013. (XI. 28.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 328/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A Magyarország által el nem ismert magán-, szolgálati és diplomata-útlevelek listája

1. Szomália által kiállított magán-, szolgálati és diplomata és különleges útlevél

2. Irak által kiállított magán-, szolgálati és diplomata-útlevél "G", "M", "N" és "S" sorozata

3. Nigéria által kiállított, laminált adatoldalt tartalmazó magánútlevél "A" és "AA" sorozata

4. Csád által kiállított különleges útlevél"

2. melléklet a 447/2013. (XI. 28.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 328/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A Magyarország által elismert egyéb okmányok listája

1. Amerikai Egyesült Államok

a) az Amerikai Egyesült Államok Állampolgársági és Bevándorlási Szolgálata által kiállított úti okmányok (Travel Document Issued by US Citizenship and Immigration Services)

b) menekültek számára kiállított úti okmányok (Refugee Travel Document)

c) visszatérésre feljogosító engedély (Permit to Re-enter)

d) úti okmány (Travel document)

e) sürgősségi útlevél (Emergency passport)

2. Bahama-szigetek - gyakori utazó útlevél (Frequent Traveller Passport)

3. Dél-Korea - utazási igazolvány (Travel certificate)

4. Grúzia - státusz Semleges Úti Okmány (Status Neutral Tarvel Document)

5. Kanada

a) sürgősségi úti okmány (Emergency travel document)

b) ideiglenes úti okmány (Temporary passport)

6. Egyiptom - úti okmány palesztin menekültek részére (Travel document for Palestinian refugees)

7. India - a tibeti emigráns közösség tagjai számára kiállított személyazonosító igazolvány (Special Entry Permit Tibet origins)

8. Izrael

a) külföldiek úti okmánya (Travel document)

b) Palesztin Hatóság által kiállított magánútlevél (Ordinary passport/Travel Document)

c) Palesztin Hatóság által kiállított VIP útlevél (VIP passport/Travel Document)

9. Jordánia - úti okmány palesztin menekültek részére (Travel document for Palestinian refugees)

10. Kelet-Timor - különleges szolgálati útlevél (Special Service Passport)

11. Kínai Népköztársaság

a) közszolgálati útlevél (Passport for Public affairs)

b) Hong Kong Különleges Közigazgatási Régió útlevele (HKSAR passport)

c) Hong Kong Különleges Közigazgatási Régió vízum beillesztésére szolgáló személyazonosságot igazoló okirat (HKSAR Document of identity for visa purposes)

d) magánútlevél (Tajvan)

e) Makaó Különleges Közigazgatási Régió útlevele (Macao Special Administrative Region passport)

f) Makaó Különleges Közigazgatási Régió úti okmánya (Macao Special Administrative Region Travel permit)

g) hajós útlevél (Seafarer's Passport)

12. Libanon - úti okmány palesztin menekültek részére (Travel document for Palestinian refugees)

13. Líbia - úti okmány palesztin menekültek részére - (Travel document for Palestinian refugees)

14. Oroszország - hajós útlevél (Seaman's passport)

15. Szaúd-Arábia - úti okmány palesztin menekültek részére (Travel document for Palestinian refugees)

16. Trinidad és Tobago - útlevél az országgyűlési képviselők számára (Passport for members of parliament)

17. Türkmenisztán - hajós útlevél (Seaman's passport)

18. Új-Zéland

a) sürgősségi úti okmány (Emergency travel document)

b) sürgősségi útlevél (Emergency passport)"

3. melléklet a 447/2013. (XI. 28.) Korm. rendelethez

A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet 7. pontja helyébe a következő lép:

"7. (Köz)beszerzés fajtája [(Köz)beszerzési eljárás fajtája, fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékek és szolgáltatások beszerzése, Kbt. egyéb kivételi körébe tartozó beszerzés, stb.];"

4. melléklet a 447/2013. (XI. 28.) Korm. rendelethez

Hatályát veszti az R3. 3. mellékletében a B:107 mező.

5. melléklet a 447/2013. (XI. 28.) Korm. rendelethez

1. Az R3. 5. mellékletében a B:37 mező helyébe a következő mező lép:

"(B)

[37]7.4 az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, az Információs Hivatal és
a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat ügyeiben első fokon eljáró ügyintézők és ügykezelők, valamint
a döntéseket kiadmányozó vezetők

"

2. Az R3. 5. melléklete a következő 94-99. sorokkal egészül ki:

"

(A)(B)
94.24. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
95.24.1. gazdasági igazgató
96.25. Forster Gyula Nemzeti Örökség-gazdálkodási
és Szolgáltatási Központ
97.25.1. gazdasági vezető
98.26. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
99.26.1. gazdálkodási igazgató

"

6. melléklet a 447/2013. (XI. 28.) Korm. rendelethez

1. Az R3. 7. mellékletében a B:8 és a B:9 mező helyébe a következő mezők lépnek:

"(B)

[8]1.6 az Európai Uniós ügyek ellátásáért felelős szervezeti egység valamennyi munkaköre
[9]1.7 nemzetközi szerződések létrehozásával járó feladatok ellátásával kapcsolatos munkakör

"

2. Hatályát veszti az R3. 7. mellékletében az A:132, valamint a B:133-B:138 mező.

7. melléklet a 447/2013. (XI. 28.) Korm. rendelethez

Az R3. 10. mellékletében a B:35 mező helyébe a következő mező lép:

"(B)

[35]2.17 a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5. § (4) bekezdés a) és b) pontja
szerinti minősítési jelölésű információt kezelő kijelölt koronaőr munkakör

"

8. melléklet a 447/2013. (XI. 28.) Korm. rendelethez

1. Az R3. 11. melléklete címében a "vagy felügyelt szerveknél" szövegrész helyébe a "vagy felügyelt szerveknél, valamint a miniszterelnök által irányított szerveknél" szöveg lép.

2. Az R3. 11. melléklete a következő A:22 mezővel egészül ki:

"(A)

[22]5. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

"

3. Az R3. 11. melléklete a következő B:23-B:28 mezőkkel egészül ki:

"(B)

[23]5.1. főosztályvezető
[24]5.2. általános főosztályvezető-helyettes
[25]5.3. Belső Ellenőrzési Főosztály vezetői és belső ellenőri munkakörei
[26]5.4. Jogi Főosztály vezetői munkakörei
[27]5.5. Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály vezetői munkakörei
[28]5.6. IH vezetők, valamint magasabb jogállású vezetőket közvetlenül segítők (személyi titkár,
titkárnő, gépkocsivezető)

"

Tartalomjegyzék