312/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet

a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2007-2013. programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Támogatási Eszköz és a kapcsolódó hazai társfinanszírozás támogatásait az Ávr. előírásai szerint a forrásgazdának kell megterveznie."

2. § Az R. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A lebonyolítási számla vezetésével kapcsolatos költségek elszámolása közvetlenül a központi költségvetés terhére történik."

3. § (1) Az R. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Közös Irányító Hatóság a közösségi hozzájárulás forráslehívási dokumentáció benyújtását követően dönt annak jóváhagyásáról vagy elutasításáról, és jóváhagyás esetén gondoskodik a közösségi támogatás átutalásáról az általa kezelt programszámla egyenlegének erejéig a lebonyolítási számlára. Ha a programszámla egyenlege nem elegendő az utalás teljesítéséhez, a Közös Irányító Hatóság gondoskodik a megfelelő összeg Európai Bizottságtól történő lehívásáról."

(2) Az R. 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A Közös Irányító Hatóság minden hónap 10. napjáig gondoskodik a magyar partnereknek juttatott közösségi forrásokról a lebonyolítási számláról történő kiutalás hónapjában érvényes, az Európai Bizottság által meghatározott havi árfolyamon készült - az Áht. 80. § (2) bekezdése szerinti szabályzatban meghatározott - kiegészítő szelvény megküldéséről a Kincstárnak."

4. § (1) Az R. 12. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) A közösségi támogatásra jóváhagyott projektek hazai partnereivel a hazai társfinanszírozási szerződés abban az esetben köthető meg, ha a hazai partner köztartozásmentes."

(2) Az R. 12. § (13) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Nem köteles a (7) bekezdés szerinti biztosítékot nyújtani]

"c) a helyi önkormányzat, a helyi kisebbségi önkormányzat, az önkormányzatok társulása, ha

ca) a támogatás teljes egészében önként vállalt helyi közügy megoldását vagy önkormányzati kötelező feladat ellátását szolgálja, vagy

cb) a fejlesztés tárgya vagy a fejlesztés eredményeként létrejövő vagyontárgy önkormányzati törzsvagyon vagy törzsvagyonná válik,"

5. § Az R. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az elszámolható költségek körét a pályázati kiírás, valamint a magyar partnerek számára kidolgozott, az első szintű ellenőrzés irányelveit meghatározó dokumentum tartalmazza."

6. § (1) Az R. 14. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A dokumentum alapú ellenőrzés keretében különösen a következőket kell ellenőrizni)

"a) a partner által benyújtott jelentésben szereplő költségek kifizetésre kerültek és számlákkal, számlaösszesítőkkel vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylattal megfelelően alátámasztottak;"

(2) Az R. 14. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A dokumentum alapú ellenőrzés keretében különösen a következőket kell ellenőrizni)

"c) a benyújtott számlán, számlaösszesítőn vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylaton szereplő teljesítés összhangban van a pályázatra vonatkozó döntéssel és a támogatási szerződéssel;"

7. § (1) Az R. 15. § (5) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A helyszíni ellenőrzések során ellenőrizni kell különösen)

"b) a partneri jelentések és a projekt partner által megvalósított része tényleges fizikai és pénzügyi előrehaladásának összhangját;

c) azt, hogy a partneri jelentést alátámasztó bizonylatok eredeti példánya a partnernél rendelkezésre áll, továbbá megegyezik a partner által a partneri jelentéshez benyújtott dokumentumokkal;"

(2) Az R. 15. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A helyszíni ellenőrzések keretében a partneri jelentésekben szereplő, átalány típusú költségek elszámolhatóságának megállapításához mintavételesen ellenőrizni kell a számlákat, ezek között a korábbi számlaösszesítő(k)ben feltüntetett, de másolatban be nem nyújtott számlákat is."

8. § Az R. 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A fizetési számla vezetésével kapcsolatos költségek elszámolása közvetlenül a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet terhére történik."

9. § Az R. 21. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A szabálytalansági vizsgálat elindításáról való döntés esetén, azzal egyidejűleg ki kell jelölni a szabálytalansági vizsgálat vezetőjét, valamint a vizsgálatba bevonandó szakértőket. A szabálytalanság-felelős a szabálytalansági gyanút, az eljárás megindításának vagy elutasításának tényét, az eljárás lezárását, a vizsgálat eredményét a döntés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül rögzíti az IMIR 2007-2013-ban. Az eljárás megindításáról, az eljárás felfüggesztése esetén ennek tényéről, az eljárás lezárásáról, a kifizetések felfüggesztéséről a szabálytalanság-felelős a döntés kézhezvételét követő 2 munkanapon belül tájékoztatja az eljárásban érintetteket."

10. § Az R. 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A szabálytalansági vizsgálat megindítását követően a szabálytalansági vizsgálat vezetője felhívhatja a partnert a vizsgálat lefolytatásához szükséges további iratok becsatolására, továbbá helyszíni vizsgálat lefolytatását kezdeményezheti. A szabálytalansági vizsgálat vezetője a tényállás tisztázása érdekében megvizsgálhat bármely dokumentumot, körülményt, tényt, amely a szabálytalanság gyanújával kapcsolatos tényállás tisztázásához szükséges. A szabálytalansági vizsgálat során elrendelt hiánypótlás, valamint a helyszíni ellenőrzés időtartama az eljárási határidőbe nem számít bele."

11. § Az R. 23. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) A szabálytalansági vizsgálat lezárásának időpontja a (8) bekezdés szerinti intézkedés elrendelésének a napja, a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet által lefolytatott szabálytalansági vizsgálat esetében a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet által elrendelt intézkedés jóváhagyásának a napja."

12. § Az R. 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha az Európai Bizottság vagy más, ellenőrzést végző szervezet szabálytalansági gyanút jelent be a Közös Irányító Hatóságot és a nemzeti hatóságot működtető központi költségvetési szerv részére, az irányító hatóság vagy a nemzeti hatóság vezetője szabálytalansági vizsgálatot indít. Ha a nemzeti hatóság vezetője az ellenőrzést végző szervezet megállapításait elfogadja, további vizsgálat lefolytatása nélkül megállapíthatja a szabálytalanságot és az alkalmazandó intézkedéseket."

13. § Az R. 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A nemzeti hatóság a megállapított szabálytalanságokról, a megtett intézkedésekről és azok eredményéről - a döntést követő 10 munkanapon belül - az Európai Bizottság által meghatározott formában és tartalommal jelentést küld az OLAF Koordinációs Iroda részére."

14. § Az R. a következő 36/A. §-sal egészül ki:

"36/A. § E rendeletnek a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 312/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépése idején folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

15. § Az R.

1. 2. §-ában az "az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.)" szövegrész helyébe az "az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)",

2. 4/A. § (1) bekezdésében az "az Ámr. 110-154. §-ának" szövegrész helyébe az"az Ávr."

3. 4/A. § (2) bekezdésében az "a Monitoring Bizottság" szövegrész helyébe az "a Közös Monitoring Bizottság",

4. 4/A. § (3) bekezdés i) pontjában az "a panasz" szövegrész helyébe az "a kifogás",

5. 4/A. § (4) bekezdésében az "a Monitoring Bizottság" szövegrész helyébe az "a Közös Monitoring Bizottság",

6. 6. § (6) bekezdésében az "A fizetési számláról" szövegrész helyébe az "A lebonyolítási számláról"

7. 6. § (7) bekezdésében az "a fizetési számla" szövegrész helyébe az "a lebonyolítási számla"

8. 10. § (4) bekezdésében az "a lebonyolítási fizetési számlán" szövegrész helyébe az "a lebonyolítási számlán"

9. 10. § (5) bekezdésében az "Az euró lebonyolítási bankszámláról" szövegrész helyébe az "A lebonyolítási számláról",

10. 12. § (9) bekezdésében az "Az Ámr. 113. § (3) bekezdésének" szövegrész helyébe az "Az Ávr. 72. § (3) bekezdésének",

11. 14. § (3) bekezdésében az "a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény" szövegrész helyébe az "a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)",

12. 14. § (4) bekezdésében az "a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.)" szövegrész helyébe az "a Kbt.",

13. 15. § (9) bekezdés b) pontjában a "hitelesítési nyilatkozatokat" szövegrész helyébe az "igazoló nyilatkozatokat"

14. 15. § (9) bekezdés c) pontjában az "igazolására" szövegrész helyébe az "igazolásának előkészítésére"

15. 19. § (4) bekezdésében az "az euró lebonyolítási fizetési számlára" szövegrész helyébe az "a lebonyolítási számlára",

16. 19. § (6) bekezdésében az "a fizetési számlán" szövegrész helyébe az "a lebonyolítási számlán"

17. 19. § (7) bekezdésében az "Az euró lebonyolítási fizetési számláról" szövegrész helyébe az "A lebonyolítási számláról",

18. 21. § (3) bekezdésében az "a bejelentést követő 2 munkanapon" szövegrész helyébe az "a bejelentés kézhezvételét követő 5 munkanapon", az "a tudomásszerzést követően 2 munkanapon" szövegrész helyébe az "a tudomásszerzést követő 5 munkanapon",

19. 22. § (2) bekezdésében az "értesítést követően" szövegrész helyébe az "értesítés kézhezvételét követően",

20. 23. § (6) bekezdésében az "a Kbt. 327. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban" szövegrész helyébe az "a Kbt. rendelkezéseivel összhangban",

21. 25. §-ában a "belső ellenőrzését" szövegrész helyébe a "belső ellenőrzések lefolytatásáért felelős szervezeti egységét",

22. 26. § (1) bekezdésében az "az euró lebonyolítási fizetési számlán" szövegrész helyébe az "a lebonyolítási számlán",

23. 26. § (2) bekezdésében az "az Áht. 13/C. § értelmében" szövegrész helyébe az "az Ávr. 97. §-a értelmében" az "euró lebonyolítási fizetési számlájára" szövegrész helyébe a "lebonyolítási számlájára"

24. 29. §-ában a "belső ellenőrzési egysége" szövegrész helyébe a "belső ellenőrzések lefolytatásáért felelős szervezeti egysége", az "a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet" szövegrész helyébe az "a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet"

szöveg lép.

16. § Hatályát veszti az R.

a) 3. § (2) bekezdésében az "a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendeletben," valamint az "a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 35/2008. (II. 23.) Korm. rendeletben,",

b) 11. § (4) bekezdésében a "fizetési",

c) 14. § (2) bekezdés f) pontjában az " , azaz a szükséges ellenőrzési nyomvonal létezik",

d) 19. § (1) bekezdésében az "euró fizetési",

e) 35. § (1) bekezdésében a " , kizárólag az IMIR 2007-2013-ban elkészített dokumentumokkal"

szövegrész.

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

18. § Ez a rendelet

a) az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló, 2006. október 24-i 2006/1638/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) az európai szomszédsági és partnerségi támogatási eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet keretében finanszírozott, határokon átnyúló együttműködési programok végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2007. augusztus 9-i 951/2007/EK bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök