32007R0951[1]

A Bizottság 951/2007/EK rendelete ( 2007. augusztus 9. ) az európai szomszédsági és partnerségi támogatási eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet keretében finanszírozott, határokon átnyúló együttműködési programok végrehajtási szabályainak megállapításáról

A BIZOTTSÁG 951/2007/EK RENDELETE

(2007. augusztus 9.)

az európai szomszédsági és partnerségi támogatási eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet keretében finanszírozott, határokon átnyúló együttműködési programok végrehajtási szabályainak megállapításáról

I. FEJEZET

BEVEZETÉS

1. cikk

Tárgy és hatály

Ez a rendelet megállapítja az 1638/2006//EK rendelet végrehajtásának a határokon átnyúló együttműködési programokra vonatkozó szabályait.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. "technikai segítségnyújtás": előkészítési, irányítási, ellenőrzési, értékelési, tájékoztatási, audit- és ellenőrzési tevékenységek, valamint a közös cselekvési programok végrehajtásához szükséges adminisztratív kapacitások megerősítésére irányuló esetleges tevékenységek;

2. "kedvezményezett": a közös irányítóhatósággal támogatási szerződésben álló szervezet, amely az említett hatóság felé teljes jogi és pénzügyi felelősséget vállal a projekt végrehajtásáért; a kedvezményezett a közös irányítóhatóságtól pénzügyi hozzájárulást kap, és gondoskodik annak a partnereivel kötött megállapodásokkal összhangban történő kezeléséről és esetleges szétosztásáról; e szervezet kizárólagos felelősséggel tartozik a közös irányítóhatóságnak, és a tevékenységek működési és pénzügyi előrehaladásáról közvetlenül neki számol be;

3. "szerződő fél": a közös irányítóhatósággal szolgáltatási, munka- vagy szállítói szerződésben álló szervezet, amely az említett hatóság felé teljes jogi és pénzügyi felelősséget vállal a szerződés végrehajtásáért;

4. "stratégiai dokumentum": az 1638/2006/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt dokumentum, amely többek között tartalmazza a közös cselekvési programok listáját, a többéves indikatív előirányzatokat és azokat a területi egységeket, amelyek jogosultak a programokban részt venni;

5. "részt vevő országok": a közös cselekvési programokban részt vevő valamennyi tagállam és partnerország;

6. "partnerországok": az 1638/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt országok és területek;

7. "nagy horderejű projektek": olyan munkálatok, tevékenységek vagy szolgáltatások összességére irányuló projektek, amelyek egy pontosan meghatározott, feloszthatatlan feladatot töltenek be, egyértelműen definiált és közérdekű célkitűzésekkel, határokon átnyúló befektetések megvalósítása céljából;

8. "a közös cselekvési programban részt vevő országok saját forrásai": a részt vevő országok központi, regionális vagy helyi költségvetéséből származó pénzügyi források;

9. "a projektek operatív ellenőrzése": a program által finanszírozott cselekvések nyomon követése az adott projektirányítási ciklusban alkalmazandó módszer szerint, a programozástól a végrehajtás technikai nyomon követésén át az értékelésig.

II. FEJEZET

ALAPDOKUMENTUMOK

1. SZAKASZ

Közös cselekvési programok

3. cikk

A közös cselekvési programok előkészítése

A közös cselekvési programokat valamennyi részt vevő ország közös megegyezésével hozzák létre, az 1638/2006/EK rendelettel, a stratégiai dokumentummal és e rendelettel összhangban.

4. cikk

A közös cselekvési programok tartalma

A közös cselekvési programok a végrehajtandó cselekvések célkitűzéseit, prioritásait és intézkedéseit írják le, továbbá nyilvánvalóvá teszik az összhangot az érintett országok és régiók más, két- és többoldalú folyamatban lévő vagy tervezett programjaival, különösen az Európai Unió által finanszírozott programokkal.

Minden közös cselekvési program:

a) tartalmazza a program által finanszírozott projektekre vonatkozóan az 1638/2006/EK rendelet és a stratégiai dokumentum szerint támogatásra jogosult területi egységeket, beleértve a határrégiókat is;

b) meghatározza az 1638/2006/EK rendeletben nem szereplő, de a stratégiai dokumentum alapján az együttműködésben való részvételre jogosult harmadik országok határos területeire a programban való részvétel részletes szabályait;

c) meghatározza a stratégiai dokumentumban szereplő célkitűzések prioritásait és intézkedéseit;

d) e rendelet 11. cikkének rendelkezéseivel összhangban meghatározza a közös felügyelőbizottság összetételét;

e) meghatározza a közös irányítóhatóság szerepének betöltésére a részt vevő országok által kiválasztott szervezetet;

f) e rendelet 14., 15., 16. és 17. cikkével összhangban leírja a közös irányítóhatóság által létrehozandó programirányítási struktúrát. E leírásnak elég részletesnek kell lennie ahhoz, hogy a Bizottság meggyőződhessen arról, hogy a belső ellenőrzés a legjobb nemzetközi gyakorlaton alapuló hatékony és eredményes módon fog történni;

g) magában foglal egy pénzügyi kimutatást a program kötelezettségeinek és kifizetéseinek előzetes évi elosztásáról, amelyet a prioritások szerint állapít meg és pontosan meghatározza a technikai segítségnyújtásra előirányzott összegeket;

h) meghatározza a program végrehajtásának módját, összhangban az e rendelet 23. cikkében előírt szerződési eljárásokkal;

i) meghatározza az eljárások elindításának és a finanszírozandó projektek kiválasztásának az előzetes indikatív munkaütemtervét;

j) leírja a környezetihatás-tanulmányokra vonatkozó esetleges szabályozási kötelezettségeket, és közli e tanulmányok elkészítésének előzetes indikatív ütemtervét;

k) meghatározza a program által elfogadott nyelve(ke)t;

l) tartalmazza a 42. cikknek megfelelő tájékoztatási és kommunikációs tervet.

A második bekezdés g) pontjában említett kimutatás tartalmazza az Európai Közösség hozzájárulását, és azon előzetes és indikatív összegek elosztását 2013-ig, amelyekre a Bizottság évente kötelezettséget fog vállalni (a 2011-2013 közötti időszak összegeit a 2011-2013 indikatív programban meg kell erősíteni). A kimutatás a társfinanszírozásnak a részt vevő országok saját forrásaiból előirányzott előzetes indikatív összegeit is tartalmazza.

A második bekezdés h) pontjának alkalmazásában a program keretében finanszírozott projekteket általános szabályként ajánlatkérési eljárások útján választják ki. A részt vevő országok azonban az Európai Bizottsággal egyetértésben közös megegyezésre juthatnak ajánlatkérési eljárások tárgyát nem képező, határokon átnyúló befektetések megvalósítására irányuló nagy horderejű projektekkel kapcsolatban: ilyen esetben e projekteket konkrétan meg kell említeni a programban, vagy - amennyiben koherensek a program prioritásaival és intézkedéseivel, és amennyiben e célra elkülönítettek költségvetést - a 11-13. cikkben szereplő közös felügyelőbizottság utólag határoz róla.

5. cikk

A közös cselekvési program elfogadása

(1) A közös cselekvési programokat - miután a program előkészítésében részt vevő és ahhoz hozzájáruló valamennyi ország kifejezett egyetértését elnyerte - a közös irányítóhatóság bemutatja a Bizottságnak.

(2) A Bizottság megvizsgálja, hogy a közös cselekvési program tartalmazza-e a 4. cikkben említett valamennyi elemet, a következő módon:

a) értékeli annak összhangját a stratégiai dokumentummal;

b) ellenőrzi az elemzés megbízhatóságát, és az elemzés és a javasolt prioritások és intézkedések közötti összhangot, valamint az összhangot a program által érintett régiók más, folyamatban lévő vagy tervezett két- és többoldalú programjaival;

c) ellenőrzi, hogy a program összhangban van-e az alkalmazandó közösségi szabályozással;

d) ellenőrzi, hogy az esetleg szükséges környezetihatás-tanulmányokat megvalósították-e vagy tervezik-e megvalósításukat a javasolt projekt végrehajtása előtt;

e) megbizonyosodik a program pénzügyi kimutatásának koherenciájáról, különösen azon összegek esetében, amelyekre a Bizottság kötelezettséget vállal;

f) megbizonyosodik a közös irányítóhatóság kapacitásáról a program keretében előirányzott műveletek mennyisége, tartalma és összetettsége vonatkozásában. A Bizottság ellenőrzi, hogy a közös irányítóhatóság rendelkezik-e a programmal teljes kapacitással foglalkozó, képzett és kellő számú humánerőforrással, a szükséges számítógépes irányítási és könyvelési eszközökkel, valamint az alkalmazandó közösségi szabályozásnak megfelelő pénzügyi rendszerrel. Ez az ellenőrzés történhet előzetes helyszíni audit formájában, ha a Bizottság szükségesnek ítéli;

g) megbizonyosodik arról, hogy a közös irányítóhatóság kielégítő belső ellenőrzési és auditrendszereket írt elő és léptetett életbe, amelyek a legjobb nemzetközi gyakorlatokon alapulnak.

(3) A közös cselekvési program vizsgálatát követően a Bizottság felkérheti a részt vevő országokat, hogy szolgáljanak kiegészítő tájékoztatással, vagy adott esetben vizsgálják felül a program egyes pontjait.

(4) A közös cselekvési programok elfogadása egyúttal a közös irányítóhatóság által életbe léptetett irányítási és ellenőrzési struktúrák a Bizottság általi előzetes jóváhagyását is jelenti.

(5) A közös cselekvési program elfogadása, azok teljes időtartamára, bizottsági határozattal történik.

6. cikk

A közös cselekvési program ellenőrzése és értékelése

(1) A közös cselekvési programok ellenőrzésének és értékelésének célja, hogy javítsák a program végrehajtásának minőségét, hatékonyságát és koherenciáját. Az értékelés eredményeit a későbbi programozás során figyelembe veszik.

(2) A program a stratégiai dokumentummal összhangban lévő felülvizsgálatának keretében elvégzik a közös cselekvési program félidős értékelését.

Az értékelést a Bizottság végzi; annak eredményei - amelyeket közölnek a közös felügyelőbizottsággal és a program közös irányítóhatóságával - az indikatív programozás kiigazításához vezethetnek.

(3) A félidős értékelés mellett a Bizottság bármikor értékelheti a közös cselekvési programot vagy annak egy részét.

(4) A közös cselekvési programból finanszírozott projektek végrehajtási szakaszának lezárultát követő évben a programot a Bizottság utólagos értékelésnek veti alá.

7. cikk

A közös cselekvési programok felülvizsgálata

(1) A közös irányítóhatóság - a közös felügyelőbizottság előzetes jóváhagyását követően - közvetlenül elvégezheti a közös cselekvési program pénzügyi kimutatásának olyan kiigazításait, amelyek a prioritásokra eredetileg előirányzott összegek 20 %-át meg nem haladó, a közösségi pénzeszközökből származó összeg egyik prioritásról a másikra történő egyszerű átvitelére irányulnak. E módosításokat a közös irányítóhatóság közli a Bizottsággal.

E szabály a közösségi előirányzatokból finanszírozott technikai segítségnyújtásra csak a Bizottság előzetes írásbeli engedélyét követően alkalmazható.

(2) A közös felügyelőbizottság indokolással ellátott kérelmére vagy a Bizottságnak a közös felügyelőbizottság által jóváhagyott kezdeményezésére a közös cselekvési programokat újravizsgálhatják, és szükség esetén felülvizsgálhatják az alábbi esetekben:

a) annak érdekében, hogy figyelembe vegye a fő társadalmi-gazdasági változásokat, vagy a közösségi, nemzeti vagy regionális prioritások lényeges változásait a program hatálya alá tartozó területeken;

b) a végrehajtás során adódó nehézségek miatt, főleg, ha azok lényeges késedelmet okoznak a végrehajtásban;

c) a közösségi pénzeszközök egyik prioritásról a másikra történő átvitele esetében, amennyiben az meghaladja az e cikk (1) bekezdésében említett rugalmassági küszöböt;

d) a 6. cikk (2) és (3) bekezdésében előírt értékelések következményeképpen;

e) a programnak a 44. cikk szerinti esetleges leállítása esetén.

(3) A közös cselekvési program felülvizsgálatát a Bizottság határozatával fogadják el a (2) bekezdésben említett esetekben, és ahhoz a 10. cikkben előírt finanszírozási megállapodásokba módosító záradék beiktatása szükséges.

8. cikk

Nyelvhasználat

(1) Irányítási struktúráikon belül a közös cselekvési programok munkanyelvként az Európai Unió egy vagy több hivatalos nyelvét használják.

(2) A programok partnerségi jellegére tekintettel a projektek kedvezményezettjei nemzeti nyelvükön nyújthatják be a projektre vonatkozó dokumentációt a közös irányítóhatósághoz, feltéve, ha e lehetőséget konkrétan megemlítik a programban és ha a közös felügyelőbizottság - a közös irányítóhatóság közvetítésével - gondoskodik a szükséges tolmácsolásról és fordításról.

(3) A program valamennyi nyelve esetében a tolmácsolás és fordítás költségét a következőképpen irányozzák elő:

a) a közös cselekvési program szintjén a technikai segítségnyújtás költségvetési tételéből;

b) a projektek szintjén az egyes projektek költségvetéséből.

9. cikk

A közös cselekvési programok induló szakasza

(1) A közös cselekvési programnak a Bizottság határozata általi elfogadását követően a program haladéktalanul elindul a tagállamokban a pénzügyi terv 1B. alfejezetében az "Európai szomszédsági és partnerségi támogatási eszköz a határokon átnyúló együttműködésre" címen szereplő előirányzatból (2006/C 139/01 intézményközi megállapodás) ( 1 ). A program elindításához szükséges alábbi közös cselekvésekre is sor kerülhet:

a) a közös irányítóhatóság és a közös technikai titkárság működésének elindítása;

b) a közös felügyelőbizottság első ülései, beleértve azon partnerországok képviselőit, amelyek még nem írták alá a finanszírozási megállapodást;

c) a közbeszerzési eljárások vagy ajánlatkérési eljárások előkészítése és elindítása, amennyiben szükséges, a finanszírozási megállapodás aláírásához kötött felfüggesztési záradékkal.

(2) A Bizottság az (1) bekezdésben említett határozata alkalmazandó a program valamennyi partnerországára, amint az adott országgal a 10. cikkel összhangban finanszírozási megállapodást írtak alá.

2. SZAKASZ

A finanszírozási megállapodás

10. cikk

A finanszírozási megállapodás aláírása

(1) A Bizottság és az érintett közös cselekvési program minden egyes partnerországa között finanszírozási megállapodásnak kell létrejönnie. Az egyes közös cselekvési programok keretében kinevezett közös irányítóhatóság ellenjegyezheti a finanszírozási megállapodást.

(2) A Bizottság által elfogadott közös cselekvési program a finanszírozási megállapodás technikai mellékleteként szerepel.

(3) A finanszírozási megállapodásokat legkésőbb a Bizottságnak a közös cselekvési program elfogadásáról szóló határozata évét követő év végéig kell megkötni ("n+1-es szabály").

(4) Amennyiben a megállapodást a megszabott határidőn belül nem kötik meg, a közös cselekvési program az érintett partnerországgal való külső összetevője tekintetében nem indulhat el.

Amennyiben egy program több partnerországot érint, e program az érintett partnerországokkal akkor indulhat el, amint azok a rájuk vonatkozó finanszírozási megállapodást aláírták.

(5) Abban az esetben, ha egyik partnerország sem ír alá finanszírozási megállapodást a megszabott határidőn belül, a közös cselekvési program külső összetevője tekintetében hatályát veszti, és a 44. cikk (3) és (4) bekezdésében előírt szabályokat kell alkalmazni.

III. FEJEZET

A KÖZÖS CSELEKVÉSI PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSI STRUKTÚRÁI

1. SZAKASZ

A közös felügyelőbizottság

11. cikk

A közös felügyelőbizottság összetétele

(1) A közös felügyelőbizottság az egyes részt vevő országok által arra felhatalmazott képviselőkből áll, hogy meghozzák a közös cselekvési programra vonatkozó, a bizottság hatáskörébe tartozó valamennyi döntést. A bizottság tagjai országuk képviselőjeként, nem pedig személyükben vannak felhatalmazva erre a funkcióra. A bizottságnak van továbbá egy elnöke és egy titkára. A titkárt a közös irányítóhatóság tagjai közül választják.

(2) Fontos, hogy a megfelelően felhatalmazott képviselők mellett a részt vevő országok biztosítsák a civil társadalom (területi közösségek, gazdasági és társadalmi partnerek, civil társadalom) megfelelő képviseletét is, szoros kapcsolatot biztosítva a közös cselekvési program megvalósításában tevékenykedő különböző helyi szereplők között.

(3) A Bizottságot a résztvevőkkel egy időben meghívják a közös felügyelőbizottság minden ülésére, és tájékoztatják a munkák eredményeiről. A Bizottság - saját kezdeményezésére - megfigyelőként, döntési jog nélkül részt vehet a bizottság minden ülésén vagy azok egy részén.

12. cikk

A közös felügyelőbizottság működése

(1) A közös felügyelőbizottság felhatalmazott tagjai egyhangú határozattal elfogadják a bizottság eljárási szabályzatát.

(2) A közös felügyelőbizottság konszenzussal hozza döntéseit. Egyes esetekben azonban szavazási eljárást alkalmaznak, különösen a projektek végleges kiválasztásának és a hozzájuk rendelt támogatási összegeknek az ügyében. Az ilyen szavazási eljárás során minden országnak egy szavazata van, függetlenül a képviselői számától.

(3) A felhatalmazott képviselők elnököt választanak. A bizottság dönthet úgy, hogy az elnöki jogkört a közös irányítóhatóság képviselőjére, vagy másik külső személyre ruházza.

A közös felügyelőbizottság elnöke döntőbírói tisztet lát el, és levezető elnökként működik. Megőrzi szavazati jogát, kivéve, ha az elnöki jogkört a közös irányítóhatóság képviselőjére, vagy más külső személyre ruházták. Ez utóbbi esetben az elnök szavazati jog nélkül tevékenykedik.

(4) A közös felügyelőbizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik. A bizottságot annak elnöke hívja össze a közös irányítóhatóság kérésére, vagy felhatalmazott tagjainak egyike vagy a Bizottság indokolással ellátott kérésre. Az elnök, a közös irányítóhatóság, vagy az egyik részt vevő ország kezdeményezésére a bizottság írásos eljárással is hozhat döntéseket. Véleménykülönbség esetén bármely tag kérheti, hogy az ügyet ülés keretében tárgyalják.

(5) A közös felügyelőbizottság minden ülésének végén jegyzőkönyvet készítenek, amelyet az elnök és a titkár együttesen írnak alá. A jegyzőkönyvet megküldik a bizottság minden tagjának és a Bizottságnak.

13. cikk

A közös felügyelőbizottság feladatai

A bizottság a közös cselekvési programmal kapcsolatban elsősorban a következő feladatokat látja:

a) jóváhagyja a közös irányítóhatóság munkaprogramját;

b) dönt a programnak a technikai segítségnyújtásra és az emberi erőforrásokra fordítandó forrásairól;

c) minden ülésén áttekinti a közös irányítóhatóság irányítási intézkedéseit;

d) kinevezi a kiválasztásért felelős bizottságokat;

e) dönt a projektek kiválasztási kritériumairól és a projektek végleges kiválasztásáról, valamint a hozzájuk rendelt támogatási összegekről;

f) minden ülésén és a közös irányítóhatóság által beadott dokumentumok alapján értékeli és figyelemmel kíséri a közös cselekvési program végrehajtását, a program céljainak tükrében;

g) megvizsgálja a közös irányítóhatóság összes jelentését és adott esetben megfelelő intézkedéseket hoz;

h) megvizsgálja a közös irányítóhatóság által jelzett vitás visszaigénylési ügyeket.

Ha a közös felügyelőbizottság az első bekezdés e) pontjában említett döntés meghozatalakor úgy dönt, hogy részben vagy egészben nem követi a kiválasztásért felelős bizottság ajánlásait, akkor ezt a döntését írásban indokolja. Az ilyen döntést azután a közös irányítóhatóságon keresztül továbbítják a Bizottsághoz előzetes jóváhagyásra. A Bizottság 15 munkanapon belül közli álláspontját a közös irányítóhatósággal.

A közös irányítóhatóság feladatait a hatályos jogszabályok és rendelkezések szerint látja el. Az irányítóhatóság felelőssége annak biztosítása, hogy a felügyelőbizottság döntései összhangban legyenek ezekkel a szabályokkal.

2. SZAKASZ

A közös irányítóhatóság

14. cikk

A közös irányítóhatóság szervezete

(1) A közös irányítóhatóság általában nemzeti, regionális vagy helyi közjogi szervezet. A közös irányítóhatóság ugyanakkor lehet közfeladatokat ellátó magánszervezet is.

A szervezetnek megfelelő pénzügyi biztosítékokat kell felmutatnia és eleget kell tennie az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletben ( 2 ) és különösen annak 54. cikkében, valamint a 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletben ( 3 ) és különösen annak 38., 39. és 41. cikkében előírt feltételeknek.

(2) A részt vevő országok megbízzák a közös irányítóhatóságot a közös cselekvési program végrehajtásának a programirányítás részeként rájuk háruló feladataival. A közös felügyelőbizottság keretében a részt vevő országok felelősek annak ellenőrzéséért, hogy a pénzeszközök felhasználása megfelel-e a program irányítására vonatkozó szabályoknak és alapelveknek.

(3) A közös irányítóhatóság működése finanszírozható a technikai segítségnyújtásra szánt közösségi finanszírozási előirányzatokból, illetve társfinanszírozásból, különösen a 19. cikk (3) bekezdésében említett természetbeni hozzájárulással.

(4) Egy független szervezet a 31. cikkben előírtak szerint évente elvégzi a közös irányítóhatóság könyvelésének utólagos külső auditját.

(5) A közös irányítóhatóság szervezeti felépítése az igazgatás és belső ellenőrzés legjobb nemzetközi gyakorlatain alapul, a feladatok végrehajtásához szabott vezetési és belső ellenőrzési rendszereket használva oly módon, ami biztosítja a tevékenységek jogszerűségét, szabályosságát és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodást.

Különösen fontos, hogy a közös irányítóhatóság szervezetén belül az operatív feladatok és a pénzgazdálkodási feladatok egymástól függetlenek legyenek. Az engedélyezésre jogosult tisztviselő feladatai és a számvitelért felelős tisztviselő feladatai elkülönülnek, és kölcsönösen összeférhetetlenek.

(6) A közös irányítóhatóságnak az engedélyezési, a számviteli és a vezetési feladatokat ellátó szervezeti egységektől független belső ellenőrző szolgálata van.

(7) A közös irányítóhatóság eljárásokat alkalmaz a program keretében szerepeltetett kiadások megalapozottságának és szabályosságának biztosítására, valamint megbízható és számítógépes könyvelési, ellenőrzési és pénzügyi információs rendszereket alkalmaz.

(8) A közös irányítóhatóság külön figyelmet fordít a harmadik személyekkel kötött támogatási és közbeszerzési szerződések feltételeinek és fizetési határidőinek betartására. A hatóság megfelelő ellenőrzési eljárások segítségével meggyőződik arról, hogy a támogatások és közbeszerzések címén folyósított összegeket kizárólag a jóváhagyott célokra fordítják.

A hatóság egy általános rendszert használ a könyveléshez és a támogatások és közbeszerzések adminisztratív és pénzügyi ellenőrzéséhez (levelezés, emlékeztető vagy figyelmeztető levelek, jelentések fogadása stb.).

(9) A közös irányítóhatóság haladéktalanul értesíti a Bizottságot és a közös felügyelőbizottságot eljárásainak vagy szervezetének minden változásáról, vagy a program megvalósítását érintő minden más körülményről.

(10) A Bizottság, az Európai Közösségek Számvevőszéke és az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) jogosult ellenőrzéseket végezni a közös irányítóhatóságnál, csakúgy mint a projektek megvalósítása céljából a hatóság által kötött szerződések kedvezményezettjeinél, szerződő feleinél és partnereinél.

15. cikk

A közös irányítóhatóság feladatai

(1) A közös irányítóhatóság felelős a közös cselekvési programnak (ideértve a technikai segítségnyújtást is) a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével, valamint a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség elveivel összhangban történő irányításáért és végrehajtásáért, és a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek és módszereknek megfelelően elvégzi a szükséges ellenőrzéseket.

(2) A közös irányítóhatóság különféle feladatai elsősorban a következők:

a) a közös felügyelőbizottság üléseinek megszervezése és a titkári feladatok ellátása, ideértve a jegyzőkönyv elkészítését is;

b) a program részletes éves költségvetésének, illetve a szükséges előirányzatoknak az Európai Bizottságtól való megkérésének előkészítése;

c) az éves működési és pénzügyi jelentések elkészítése és benyújtása a közös felügyelőbizottsághoz és a Bizottsághoz;

d) a közös irányítóhatóság saját belső ellenőrző szolgálat programjának megvalósítása és saját szabályzata megfelelő alkalmazásának ellenőrzése belső pénzügyi ellenőrző szervezeti egysége révén - a belső ellenőrző szolgálat éves jelentéseit a hatóság kötelezően megküldi a közös felügyelőbizottságnak és a Bizottságnak;

e) a közös felügyelőbizottság jóváhagyásával pályázati felhívások és ajánlatkérések kiírása a projektek kiválasztásához;

f) a pályázatok befogadása, a kiválasztásért felelős bizottságok megszervezése, és azokban az elnöki és a titkári teendők ellátása, valamint a kiválasztásért felelős bizottságok ajánlásait is tartalmazó jelentések megküldése a közös felügyelőbizottsághoz és a Bizottsághoz;

g) a közös felügyelőbizottság általi projektkiválasztások figyelemmel kísérése, a különböző projektekre vonatkozó szerződések megkötése a kedvezményezettekkel és a szerződő felekkel;

h) a projektek operatív ellenőrzése és pénzügyi igazgatása;

i) a közös felügyelőbizottság haladéktalan értesítése minden vitás visszaigénylési ügyről;

j) adott esetben környezetihatás-tanulmányok elkészítése a program szintjén;

k) a 42. cikk szerinti tájékoztatási és láthatósági terv megvalósítása.

16. cikk

Közös technikai titkárság

(1) Minden közös irányítóhatóság a közös felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával segítséget vehet igénybe a közös cselekvési program tevekénységeinek napi irányításához a szükséges eszközökkel ellátott közös technikai titkárságtól.

A közös technikai titkárság működésének finanszírozása a technikai segítségnyújtás előirányzatából történik.

(2) A közös technikai titkárság adott esetben rendelkezhet kis létszámú helyi irodával a részt vevő országokban, az adott országban a potenciális kedvezményezetteknek a program keretében folytatandó tevékenységekről szóló tájékoztatása céljából.

17. cikk

A folyamatosság elve

Ha folyamatban lévő vagy korábbi programok irányítására a Bizottság által elfogadott rendszerrel rendelkező, már meglévő közös irányítóhatóságot jelölnek ki egy újabb közös cselekvési program irányítására, akkor nem szükséges e közös irányítóhatóság meglévő szervezetét módosítani, amennyiben az érvényes rendszer kielégíti e rendelet előírásait.

IV. FEJEZET

A KÖZÖS CSELEKVÉSI PROGRAM PÉNZÜGYI IGAZGATÁSA

1. SZAKASZ

Finanszírozás

18. cikk

Közösségi hozzájárulásból finanszírozott technikai segítségnyújtás

A közösségi finanszírozásra jogosult technikai segítségnyújtás felső határa a közös cselekvési programhoz való összes közösségi hozzájárulás 10 %-a.

Esetenként azonban a korábbi években a programok végrehajtása során felmerülő költségek szintje, és a program előrelátható és megalapozott igényei indokolhatják a program felülvizsgálata során a programban a technikai segítségnyújtásra kezdetben meghatározott összeg növelését.

19. cikk

A társfinanszírozás forrásai

(1) A társfinanszírozást a közös cselekvési programban részt vevő országok vagy szervezetek saját forrásaikból biztosítják.

(2) A részt vevő országok saját belátásuk szerint határozhatják meg az egyes közös cselekvési programok keretében a társfinanszírozás forrását, összegét és a célok és prioritások szerinti felosztását.

(3) A közös irányítóhatóság természetbeni hozzájárulása a Bizottság előzetes jóváhagyásával a társfinanszírozás részének tekinthető. Ezt ilyen esetben kifejezetten meg kell említeni a program dokumentációjában.

20. cikk

A társfinanszírozás mértéke

(1) A társfinanszírozás a közös cselekvési programhoz való közösségi hozzájárulás összegének (a közösségi hozzájárulásból finanszírozott technikai segítségnyújtás összege nélkül) legalább 10 %-a.

(2) A társfinanszírozást a lehetőségekhez mérten egyenletesen kell elosztani a program időtartama során oly módon, hogy a társfinanszírozás a program végére elérje a fenti legalább 10 %-ot.

21. cikk

A közös cselekvési program bankszámlája és az előfinanszírozás kamatai

(1) A közös irányítóhatóságon belül a könyvelést végző szervezeti egység nyit egy kifejezetten és kizárólag a program céljaira szolgáló bankszámlát euróban, és kezeli azt. E bankszámlát kötelezően a közös irányítóhatóság engedélyezésre jogosult tisztviselője és a könyvelésért felelős tisztviselője együttes aláírásával használják.

(2) Ha a bankszámla kamatozik, akkor a folyósított előfinanszírozásból keletkező kamatokat az adott közös cselekvési programra fordítják, és ezekről tájékoztatják a Bizottságot a 32. cikkben előírt zárójelentésben.

22. cikk

A közös cselekvési program könyvelése

A közös cselekvési program könyvelését a közös irányítóhatóságnak a pénzügyi műveletekért felelős szervezeti egysége vezeti. A könyvelés önálló és elkülönült, és kizárólag a közös cselekvési programra vonatkozó tevékenységeket tartalmazza. Lehetővé teszi a programnak a célok, prioritások és intézkedések szerinti analitikus ellenőrzését.

A közös irányítóhatóság ismerteti a program közös felügyelőbizottságával és a Bizottsággal a könyvelésnek és a programhoz használt bankszámla egyenlegének az egyeztetését, és az szerepel az éves jelentésben, illetve kísérnie kell a későbbi előfinanszírozási kérelmeket.

23. cikk

Szerződéses eljárások

(1) A közös cselekvési program megvalósításához szükséges közbeszerzésekre és támogatásokra a közös irányítóhatóság által alkalmazott szerződéses eljárások az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 162-170. cikke és a 2342/2002/EK, Euratom rendelet 231-256. cikke által megállapított külső fellépésekre vonatkozó eljárások.

Az alkalmazandó eljárások, valamint a szabványos dokumentumok és a megfelelő szerződésminták a közbeszerzésre vagy ajánlatkérésekre vonatkozó kiírás időpontjában hatályos "Gyakorlati útmutató az EK külső fellépéseivel kapcsolatos pályázati eljárásokhoz" című útmutatóban és annak mellékleteiben vannak felsorolva.

(2) A pályázati felhívási és ajánlatkérési eljárásban való részvételre való jogosultság szabályai az 1638/2006/EK rendelet 14. cikkében előírt szabályok, figyelembe véve e rendelet 40. és 41. cikkét is.

(3) Ezek a rendelkezések vonatkoznak a program teljes földrajzi területére, a tagállamok területére ugyanúgy, mint a partnerországok területére.

2. SZAKASZ

Kifizetések

24. cikk

A Bizottság éves kötelezettségvállalásai

A közös cselekvési program elfogadásáról szóló döntést kísérő kiindulási költségvetési kötelezettségvállaláson kívül a Bizottság minden évben megfelelő költségvetési kötelezettséget vállal legkésőbb az adott év március 31-éig. E kötelezettségvállalás összegének meghatározása a közös cselekvési programban szereplő éves tervezett elosztást leíró pénzügyi kimutatás, a program előrehaladása és a rendelkezésre álló előirányzat alapján történik. A Bizottság tájékoztatja a közös irányítóhatóságot az éves kötelezettségvállalás megtörténtének pontos időpontjáról.

25. cikk

A kifizetésekre vonatkozó közös szabályok

(1) A közösségi hozzájárulás minden kifizetését a Bizottság hajtja végre, a rendelkezésre álló pénzeszközöktől függően. A Bizottság a közös irányítóhatóságnak történő minden kifizetést automatikusan a kötelezettségvállalás legrégebbi éves részére terhel, amíg az a rész teljesen ki nem merül. A kötelezettségvállalás legrégebbi éves részének teljes kimerülése után kezdődhet meg a következő rész felhasználása.

(2) A kifizetések euróban történnek, a közös cselekvési programhoz nyitott bankszámlára.

(3) A kifizetés lehet előfinanszírozás vagy pedig a záróegyenleg rendezése.

26. cikk

Előfinanszírozás

(1) Minden évben, amint a közös irányítóhatóság értesítést kap egy költségvetési kötelezettségvállalásról, kérheti előfinanszírozásként a folyó költségvetési időszak finanszírozásához való közösségi hozzájárulás legfeljebb 80 %-ának folyósítását.

A közös cselekvési program második évétől az előfinanszírozási kérelmet az előző év összes kiadását és bevételét tartalmazó ideiglenes éves pénzügyi jelentés kíséri - még a külső audit általi hitelesítés nélkül -, valamint a közös irányítóhatóság következő évre tervezett kötelezettségvállalásai és kiadásai.

E jelentés vizsgálata után és a programfinanszírozás valós igényeinek értékelése és az előirányzatok rendelkezésre állásának ellenőrzése után a Bizottság részben vagy egészben teljesíti a kért előfinanszírozás kifizetését.

(2) Az év folyamán a közös irányítóhatóság kérheti kiegészítő előfinanszírozásként az éves közösségi hozzájárulás fennmaradó részének teljes vagy részleges folyósítását.

A közös irányítóhatóság a kérését időközi pénzügyi jelentéssel támasztja alá, amely igazolja, hogy az adott évben ténylegesen vagy előreláthatóan felmerülő kiadások meghaladják a korábbi előfinanszírozások összegét.

Ez a kiegészítő folyósítás kiegészítő előfinanszírozást jelent, amennyiben azt nem hitelesíti külső audit.

(3) A program végrehajtása minden évének második felében a Bizottság elszámolja az addigi előfinanszírozásokat a 31. cikkben leírt külső auditról szóló éves jelentés által hitelesített, ténylegesen felmerülő és támogatható kiadásokkal szemben.

Ennek az elszámolásnak az eredményei alapján a Bizottság adott esetben módosíthatja a finanszírozást.

26a. cikk

A közös irányítóhatóság által végrehajtott pénzügyi korrekciók

(1) A közös irányítóhatóság viseli az elsődleges felelősséget azért, hogy megelőzzék és kivizsgálják a szabálytalanságokat és elvégezzék a szükséges pénzügyi korrekciókat, valamint kezdeményezzék a visszafizettetéseket.

A közös irányítóhatóság elvégzi a projektek vagy a technikai segítségnyújtás esetében feltárt egyedi szabálytalanságokkal kapcsolatban szükséges pénzügyi korrekciókat. A pénzügyi korrekciók a projektre vagy technikai segítségnyújtásra nyújtott uniós hozzájárulás részben vagy egészben történő törlését jelentik. A közös irányítóhatóság figyelembe veszi a szabálytalanságok jellegét és súlyosságát, valamint a pénzügyi veszteséget, és arányos pénzügyi korrekciót alkalmaz. Az alkalmazandó pénzügyi korrekció szintjének megállapítására vonatkozó kritériumok, valamint az átalányalapú vagy extrapolált pénzügyi korrekciók alkalmazására vonatkozó kritériumok megegyezhetnek az 1303/2013/EU rendelettel ( 4 ) és különösen annak 144. cikkével összhangban elfogadottakkal, valamint a 2013. december 19-i bizottsági határozatban ( 5 ) foglaltakkal. A pénzügyi korrekciókat a közös irányítóhatóság annak a számviteli évnek az éves beszámolójában rögzíti, amelyben a törlésről szóló határozat született.

(2) Az (1) bekezdéssel összhangban törölt hozzájárulás újra felhasználható az érintett programon belül, a (3) bekezdés figyelembevételével. Az e programok forrásainak újraelosztása megfelel többek között a 7., a 13., a 18. és a 43. cikknek.

(3) Az (1) bekezdéssel összhangban törölt hozzájárulás nem használható fel újra sem a korrekció tárgyát képező projekthez, sem ajánlatkérési felhívás útján kiválasztott projektekhez.

27. cikk

Visszaigénylés

(1) A közös irányítóhatóság felelős a nem indokolt vagy nem támogatható kiadások visszaigénylésért, és a visszaigényelt összegből a Bizottságnak a Bizottság hozzájárulásával arányos rész visszatérítéséért.

Ha egy ellenőrzés vagy audit nyomán, vagy egy szerződés zárójelentésében olyan nem támogatható kiadást találnak, amelyre a kifizetés már megtörtént, akkor a közös irányítóhatóság beszedési utalványt küld az érintett kedvezményezetteknek és szerződő feleknek.

(2) Ha a visszaigénylés olyan kedvezményezettel, szerződő féllel vagy partnerrel szembeni követelésre vonatkozik, amelyiknek a székhelye valamely tagállamban van, és a közös irányítóhatóság nem tudja behajtani e követeléseket a beszedési utalvány kibocsátástól számított egy éven belül, akkor az a tagállam, ahol az érintett kedvezményezettnek, szerződő félnek vagy partnernek a székhelye van, kiegyenlíti a közös irányítóhatósággal szemben fennálló tartozást, még mielőtt fellépne a kedvezményezettel, a szerződő féllel vagy a partnerrel szemben.

(3) Ha a visszaigénylés olyan kedvezményezettel, szerződő féllel vagy partnerrel szembeni követelésre vonatkozik, amelyiknek a székhelye valamely partnerországban van, és a közös irányítóhatóság nem tudja behajtani e követeléseket a beszedési utalvány kibocsátástól számított egy éven belül, akkor a közös irányítóhatóság a Bizottsághoz fordul, és a Bizottság - teljes dosszié alapján - átveszi a partnerországban székhellyel rendelkező kedvezményezettel, szerződő féllel vagy partnerrel szembeni visszaigénylés feladatát, vagy pedig közvetlenül az adott ország nemzeti hatóságaival szemben érvényesíti a követelést.

(4) A tagállamnak vagy a Bizottságnak átadott dosszié tartalmazza a visszaigényléshez szükséges valamennyi dokumentumot, valamint a közös irányítóhatóság által a kedvezményezettel vagy szerződő féllel szemben a követelés érvényesítésére tett lépések bizonyítékait.

(5) A közös irányítóhatóság mindent megtesz, hogy a beszedési utalvány kibocsátásától számított egy éven belül megtörténjen a visszatérítés. A hatóság gondoskodik arról, hogy a követelés mindenképpen megalapozott, meghatározott összegű és valós legyen. Ha a közös irányítóhatóság lemond egy már megállapított követelésről, akkor gondoskodnia kell arról, hogy a lemondás szabályos legyen és megfeleljen a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás és az arányosság elvének. A lemondásról szóló döntést indokolni kell, és előzetesen jóvá kell hagyatni a közös felügyelőbizottsággal és a Bizottsággal. A Bizottság megfelelő utasításai alapján előfordulhat, hogy a Bizottság előzetes jóváhagyására nem lesz szükség.

(6) Ha a közös irányítóhatóság hibájából vagy gondatlansága miatt a követelést nem lehetett behajtani, vagy a (4) bekezdés szerinti teljes dosszié nem állt a tagállam vagy a Bizottság rendelkezésére, akkor az egyéves határidő után továbbra is a közös irányítóhatóság felelős a visszaigénylésért, és a követelt összeg a közösségi finanszírozásból nem támogathatónak minősül.

(7) A (2) és (3) bekezdésnek megfelelően a közös irányítóhatóság által a program keretében kötött szerződéseknek tartalmazniuk kell egy záradékot, amely lehetővé teszi a Bizottság vagy az érintett tagállam számára, hogy érvényesítse a visszaigénylést a kedvezményezettel, a szerződő féllel vagy a partnerrel szemben abban az esetben, ha a követelés a közös irányítóhatóság által kibocsátott beszedési utalvány kibocsátásától számított egy év után sincs még rendezve.

3. SZAKASZ

Jelentések

28. cikk

A közös irányítóhatóság éves jelentései

(1) Legkésőbb minden év június 30-áig a közös irányítóhatóság bead egy, a 31. cikkben előírt auditjelentéssel hitelesített éves jelentést a Bizottsághoz a cselekvési programnak az előző év január 1-je és december 31-e közötti végrehajtásáról, amelyet a közös felügyelőbizottság előzetesen jóváhagyott. Az első éves jelentést beadási határideje a program második évének június 30-a.

(2) Az éves jelentés a következőket tartalmazza:

a) egy technikai rész, amely leírja a következőket:

- a program megvalósításának helyzete és a program prioritásai,

- az aláírt szerződések tételes felsorolása, valamint az esetleg felmerülő nehézségek,

- az előző év folyamán a technikai segítségnyújtás keretében végzett tevékenységek,

- a projektek figyelemmel kísérése, értékelése és auditálása tekintetében tett intézkedések, ezek eredményei és a felmerülő problémák megoldására tett intézkedések,

- tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek,

- a következő évre tervezett tevékenységek programja;

b) részletes pénzügyi rész, euróban, lebontva az egyes prioritásokra:

- a Bizottság által közösségi pénzügyi hozzájárulásként és a részt vevő országok által társfinanszírozásként a közös irányítóhatóság rendelkezésére bocsátott összegek, továbbá a programból származó esetleges más bevételek,

- a közös irányítóhatóság által technikai segítségnyújtásként és a projektek érdekében végrehajtott kifizetések, illetve a visszaigénylések, valamint ezek egyeztetése a program bankszámlájával,

- a projektek során felmerülő támogatható kiadások összege, ahogy azok a kedvezményezettek jelentéseiben és kifizetési kérelmeiben szerepelnek,

- a közös irányítóhatóság következő évre tervezett kötelezettségvállalásai és kiadásai;

c) a közös irányítóhatóság képviselője által aláírt nyilatkozat, amely igazolja, hogy az előző év folyamán a programban alkalmazott vezetési és ellenőrző rendszerek továbbra is megfelelnek a Bizottság által jóváhagyott modellnek, és úgy működtek, hogy elvárható módon biztosították a pénzügyi jelentésben bemutatott kiadások pontosságát, valamint az ezek alapját képező ügyletek jogszerűségét és szabályosságát.

29. cikk

A belső ellenőrző szolgálat éves jelentése

(1) A közös irányítóhatóság belső ellenőrző szolgálata évente elvégzi a közös irányítóhatóság saját belső ellenőrzésére és saját szabályzata megfelelő alkalmazásának ellenőrzésére szolgáló programját. A belső ellenőrzési szolgálat éves jelentést készít, amelyet eljuttat közös irányítóhatóság képviselőjének.

(2) A közös irányítóhatóság az (1) bekezdésben előírt jelentést a 28. cikkben előírt éves jelentésének mellékleteként továbbítja a Bizottsághoz és a közös felügyelőbizottsághoz.

30. cikk

Éves jelentés a projektek auditprogramjának megvalósításáról

(1) A közös irányítóhatóság minden évben jelentést készít a projekteknek az előző évben megvalósult, a 37. cikk szerinti auditprogramjáról. A jelentés részletesen tartalmazza a közös irányítóhatóság által a projektek reprezentatív mintáinak kiválasztására használt módszereit, valamint az érintett projektek pénzgazdálkodásának vonatkozásában a közös irányítóhatóság által végrehajtott ellenőrzéseket, megfogalmazott ajánlásokat és levont következtetéseket.

(2) A közös irányítóhatóság az (1) bekezdésben előírt jelentést a 28. cikkben előírt éves jelentésének mellékleteként továbbítja a Bizottsághoz és a közös felügyelőbizottsághoz.

31. cikk

A külső auditról szóló jelentés

(1) Az adott országban a közös irányítóhatóság működésének vizsgálatára szervezett közigazgatási külső auditoktól függetlenül a közös irányítóhatóság felkér egy független közintézményt, vagy szerződést köt olyan független hites könyvvizsgálóval, aki tagja egy kötelező könyvvizsgálattal foglalkozó nemzetközileg elismert felügyeleti szervnek, hogy az minden évben, a Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetségének (IFAC) szakmai etikai normáinak és szabályainak megfelelően, utólagosan vizsgálja meg a közös irányítóhatóság éves pénzügyi jelentésében szereplő kiadásokat és bevételeket.

(2) A külső audit a közös irányítóhatóság által technikai segítségnyújtás címén és projektirányítás címén kifizetett közvetlen kiadásokra (kifizetések) terjed ki. A külső auditról szóló jelentés hitelesíti a közös irányítóhatóság éves pénzügyi jelentésében szereplő kiadásokat és bevételeket és különösen azt, hogy a szerepeltetett kiadások valóban felmerültek, pontosak és támogathatóak-e.

(3) A közös irányítóhatóság a külső auditról szóló jelentést a 28. cikkben előírt éves jelentésének mellékleteként továbbítja a Bizottsághoz és a közös felügyelőbizottsághoz.

32. cikk

A közös cselekvési program megvalósításáról szóló zárójelentés, a megfelelő változtatásokkal, értelemszerűen ugyanazokat az elemeket tartalmazza a program teljes időtartamára, mint az éves jelentések, beleértve a mellékleteket is. A zárójelentést legkésőbb 2017. június 30-ig kell benyújtani azon programok esetében, amelyek végrehajtási szakaszát 2014. december 31-ről2015. december 31-re hosszabbították meg, valamint legkésőbb 2016. június 30-ig azon programok esetében, amelyek végrehajtási szakasza 2014. december 31-én ér véget.

4. SZAKASZ

A közös cselekvési program támogatható kiadásai

33. cikk

A közös cselekvési program szintjén támogatható költségek

(1) A közösségi finanszírozással történő támogatáshoz a közös cselekvési program kiadásainak a programnak a 43. cikk szerinti végrehajtási ideje alatt kell felmerülniük.

(2) A közös irányítóhatóság az alábbi kritériumoknak megfelelő költségeket minősíti technikai segítségnyújtás címén a program megvalósítása céljából támogatható költségeknek:

a) szükségesek a programnak a programban és a közös felügyelőbizottság által meghatározott kritériumok szerinti megvalósításához, és megfelelnek a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, különösen a gazdaságosság és a költséghatékonyság elveinek;

b) szerepelnek a program könyvelésében, azonosíthatóak, ellenőrizhetőek és igazolhatóak eredeti bizonylatokkal;

c) a vonatkozó közbeszerzési eljárások keretében merültek fel.

(3) Figyelemmel az (1) és (2) bekezdésre is, támogathatóak a következők:

a) a programhoz rendelt személyi költségek, a társadalombiztosítási járulékokkal és a munkabért terhelő más költségekkel megnövelt tényleges fizetéseknek megfelelően. Ezek nem haladhatják meg a közös irányítóhatóságot vagy a közös technikai titkárságot befogadó szervezetben szokásos fizetéseket és költségeket, legfeljebb csak akkor, ha megalapozottan kimutatható, hogy az elengedhetetlen a közös cselekvési program megvalósításához;

b) a közös cselekvési programban részt vevő személyzet és más személyek utazási és ellátási költsége, amennyiben ezek megfelelnek a program irányítására kijelölt hatóságok szokásos gyakorlatának. Ezenkívül, ha az ellátási költség átalányként van meghatározva, a mértékek nem haladhatják meg az Európai Bizottság által a közös cselekvési program elfogadásakor közzétett táblázatban szereplő mértékeket;

c) a kifejezetten a közös irányítóhatóság vagy a közös technikai titkárság igényeire a közös cselekvési program megvalósítása céljából történő (új vagy használt) berendezés- és bútorvásárlás vagy -bérlés költségei, valamint a szolgáltatások igénybevételének költségei, amennyiben ezek a költségek megfelelnek a piaci áraknak;

d) fogyóeszközök költségei;

e) az általános adminisztratív költségeket jelentő közvetett költségek;

f) alvállalkozási kiadások;

g) a közvetlenül e rendelet és a program által előírt kötelezettségekből eredő költségek (például tájékoztatási és a láthatósággal kapcsolatos tevékenységek, értékelések, külső auditok, fordítások stb.), ideértve a pénzügyi szolgáltatások díjait (különösen a banki átutalások költségét).

34. cikk

A közös cselekvési program szintjén nem támogatható költségek

Az alábbi költségeket a közös irányítóhatóság nem minősítheti technikai segítségnyújtás címén a program megvalósítása céljából támogatható költségeknek:

a) kötelezettségek és a veszteségekre vagy kötelezettségekre elkülönített tartalékok;

b) fizetendő kamatok;

c) másik keretből már finanszírozott költségek;

d) föld- vagy ingatlanvásárlás;

e) átváltási veszteségek;

f) adók, ideértve a hozzáadottérték-adót is, kivéve, ha a közös irányítóhatóság nem tudja azokat visszaigényelni, és ha a vonatkozó jogszabályok nem tiltják költségként való elszámolásukat;

g) harmadik szervezeteknek nyújtott hitelek;

h) pénzbírságok.

35. cikk

Természetbeni hozzájárulás a közös cselekvési program szintjén

A részt vevő országok által nyújtott természetbeni hozzájárulásokat, vagy adott esetben más forrásokat külön fel kell tüntetni a közös cselekvési program költségvetésében, és ezek nem támogathatóak.

Ezek nem tekinthetők a részt vevő országok általi legalább 10 %-os társfinanszírozás részének, kivéve a közös irányítóhatóságnak az e rendelet 19. cikke (3) bekezdésében említett kezdeti természetbeni hozzájárulását.

A részt vevő országok által a program technikai segítésére kiküldött személyzet költsége nem minősül természetbeni hozzájárulásnak és nem minősíthető társfinanszírozásnak a program költségvetésében.

36. cikk

A projektek szintjén támogatható költségek

(1) A kiadásoknak minden projektnél az adott szerződés teljesítési ideje alatt kell felmerülniük.

(2) A projektek szintjén a támogatható költségeket, a nem támogatható költségeket és az esetleges természetbeni hozzájárulásokat a kedvezményezettekkel és a szerződő felekkel kötött szerződések határozzák meg.

5. SZAKASZ

Ellenőrzés

37. cikk

A projektek éves auditprogramja

(1) A közös cselekvési program első évének végétől a közös irányítóhatóság minden évben elkészít egy auditprogramot az általa finanszírozott projektekhez.

(2) Az (1) bekezdésben említett ellenőrzéseket bizonylatok ellenőrzéseként és helyszíni ellenőrzésekként hajtják végre a közös irányítóhatóság által egy - nemzetközileg elismert könyvvizsgálói szabványokon alapuló - véletlenszerű statisztikai mintavételezési módszerrel kiválasztott projekteken, külön figyelembe véve a projekt összegével, a tevékenység típusával és a kedvezményezett jellegével összefüggő kockázatokat és más meghatározó elemeket. A mintavételnek elegendően reprezentatívnak kell lennie ahhoz, hogy elfogadható megbízhatósági szintet biztosítson a projektekben szerepeltetett kiadások lényegességéről, pontosságáról és támogathatóságáról a közös irányítóhatóság által folytatott közvetlen ellenőrzéseket illetően.

38. cikk

Közösségi ellenőrzések

A Bizottság, az OLAF, az Európai Közösségek Számvevőszéke és az ezen szervezetek által megbízott bármely külső könyvvizsgáló ellenőrizheti, bizonylatok ellenőrzésével és helyszíni ellenőrzéssel, a közösségi pénzeszközöknek a közös irányítóhatóság által és a projektek különböző kedvezményezettjei és partnerei által történő felhasználását.

Ennek az ellenőrzésnek a formája lehet a bizonylatokon, a könyvelési számlákon és dokumentumokon, és a közös cselekvési program és a projekt finanszírozásával kapcsolatos bármilyen más dokumentumon (ideértve a közös irányítóhatóság esetében az elbírálásokra és a szerződésekre vonatkozó összes dokumentumot) alapuló teljes körű könyvvizsgálat.

39. cikk

Nemzeti ellenőrzési rendszer

A tagállamok bevezethetnek olyan nemzeti ellenőrző rendszert, amely lehetővé teszi a területükön elvégzett tevékenységekre vagy résztevékenységekre szerepeltetett kiadások érvényességének ellenőrzését, valamint annak vizsgálatát, hogy ezek a kiadások és a tevékenységek, illetve résztevékenységek megfelelnek-e a közösségi szabályoknak és az adott nemzeti szabályoknak.

V. FEJEZET

A KÖZÖS CSELEKVÉSI PROGRAMBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTEK

40. cikk

A közös cselekvési program projektjeinek résztvevői

(1) A projektpályázatokat a partnerségeket képviselő kezdeményezők nyújtják be: a partnerség a programban részt vevő tagállam legalább egy partneréből és a programban részt vevő partnerország legalább egy partneréből áll.

(2) Az (1) bekezdésben említett kezdeményezők és partnerek székhelye a 4. cikk a) és b) pontjában meghatározott régióban van, és megfelelnek az e rendelet 23. cikkének (2) bekezdésében meghatározott támogathatósági kritériumoknak.

Ha a projektek céljai nem érhetők el az első bekezdésben meghatározott régióban székhellyel nem rendelkező partnerek részvétele nélkül, akkor elfogadható más partnerek részvétele is.

41. cikk

A projektek jellege

A projekteknek három típusa lehet:

a) integrált projektek, amikor is a partnerek a saját területükön folytatják a projektet alkotó tevékenységeket;

b) szimmetrikus projektek, amikor is párhuzamosan hasonló tevékenységeket folytatnak egyrészt a tagállamban, másrészt a partnerországban;

c) olyan projektek, amelyek végrehajtása főleg vagy teljes mértékben egy tagállamban vagy egy partnerországban történik, de a közös cselekvési program összes partnere, vagy a partnerek egy része javára.

A projektek végrehajtása az e rendelet 4. cikkének a) és b) pontjában meghatározott régiókban történik.

Kivételes esetben, ha a projektek céljainak eléréséhez szükséges, a projektek megvalósítása részben folyhat a második bekezdésben meghatározott régiókon kívül is.

42. cikk

Tájékoztatás és a közös cselekvési program láthatósága

(1) A közös irányítóhatóság felelős a közös cselekvési programról szóló tájékoztatással és a program láthatóságával kapcsolatos tevékenységek végrehajtásáért. A közös irányítóhatóság mindenképpen megteszi az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a közösségi finanszírozás vagy társfinanszírozás láthatósága biztosítva legyen a saját tevékenységeit és a program keretében finanszírozott projektekben folytatott tevékenységeket illetően. Ezeknek az intézkedéseknek meg kell felelniük a külső tevékenységekre vonatkozóan a Bizottság által meghatározott és közzétett láthatósági szabályoknak.

(2) Ha van a közös technikai titkárságnak a részt vevő országokban helyi irodája, akkor ennek az irodának a feladata a közös cselekvési program tevékenységeinek megismertetése és a potenciálisan érdekelt szervezetek tájékoztatása.

VI. FEJEZET

A KÖZÖS CSELEKVÉSI PROGRAM LEZÁRÁSA

43. cikk

A közös cselekvési program időtartama

(1) Minden közös cselekvési program végrehajtási időszaka legkorábban azon a napon kezdődik, amikor a Bizottság elfogadja az adott közös cselekvési programot, és legkésőbb a zárójelentés benyújtásától számított 36 hónapig tart.

(2) Ez a végrehajtási időszak a következő szakaszokból áll:

a) legfeljebb hétéves szakasz a közös cselekvési program megvalósítására, legkésőbb 2013. december 31-éig. Ezen időpont után nem indítható pályázati felhívási vagy ajánlatkérési eljárás, és nem köthető szerződés, kivéve auditra és értékelésre vonatkozó szerződéseket;

b) egy szakasz a közös cselekvési programból finanszírozott projektek megvalósítására, amely ugyanakkor kezdődik, mint a közös cselekvési program megvalósítási időszaka és legkésőbb 2015. december 31-éig tart. A közös cselekvési programból finanszírozott projektek tevékenységeinek befejezési határideje ugyanez az időpont;

c) a közös cselekvési program pénzügyi lezárásának szakasza, amelybe beletartozik a program keretében kötött összes szerződés pénzügyi lezárása, a program utólagos értékelése, a zárójelentés beadása, valamint a Bizottság részéről a záróegyenleg kifizetése, illetve visszaigénylése. Ez a szakasz legkésőbb a zárójelentés benyújtásától számított 36 hónapig tart.

(3) Az (1) és a (2) bekezdéstől eltérve, előre nem látható és kellően indokolt igények, illetve körülmények esetén a Bizottság a közös irányítóhatóság indokolt kérelmére hozzájárulhat a közös cselekvési program végrehajtási időszakának meghosszabbításához. Ebben az esetben a zárójelentés benyújtására vonatkozóan a 32. cikkben meghatározott időpontok nem alkalmazandók.

44. cikk

A program leállítása

(1) Az 1638/2006/EK rendelet 9. cikke (10) bekezdésének c) és d) pontjában említett esetekben vagy más indokolt esetekben a Bizottság dönthet úgy, hogy a közös felügyelőbizottság kérésére, vagy a közös felügyelőbizottsággal folytatott konzultáció után a saját kezdeményezésére a végrehajtási időszak tervezett vége előtt leállítja a közös cselekvési programot.

(2) Az első esetben a közös irányítóhatóság a Bizottság elé terjeszti a közös felügyelőbizottság kérését, és a Bizottság döntésétől számított három hónapon belül beadja a zárójelentést. Az addigi előfinanszírozások elszámolása után a Bizottság a záróegyenleg alapján esettől függően kifizeti a maradék összeget vagy beszedési utalványt bocsát ki a közös irányítóhatósággal szemben. A Bizottság egyúttal mentesül a még fennmaradó kötelezettségvállalások alól.

(3) Ha a program leállítása azért történik, mert a partnerországok az előírt határidőre nem írták alá finanszírozási megállapodásokat, akkor a pénzügyi terv 1B. alfejezetében az "Európai szomszédsági és partnerségi támogatási eszköz a határokon átnyúló együttműködésre" címen szereplő előirányzatból (2006/C 139/01 intézményközi megállapodás) már vállalt költségvetési kötelezettségek érvényben maradnak az előírt időtartamukig, de csak olyan tevékenységeket fedezhetnek, amelyek kizárólag az érintett tagállamokban folynak. A pénzügyi terv 4. alfejezetében az "Európai szomszédsági és partnerségi támogatási eszköz a határokon átnyúló együttműködésre" címen szereplő előirányzatból (2006/C 139/01 intézményközi megállapodás) már vállalt költségvetési kötelezettségek megszűnnek.

(4) Ha a partnerországok nem írják alá a finanszírozási megállapodást vagy a Bizottság úgy dönt, hogy program tervezett időtartamának vége előtt leállítja a közös cselekvési programot, akkor az alábbi eljárás követendő:

a) a pénzügyi terv 1B. alfejezetében az "Európai szomszédsági és partnerségi támogatási eszköz a határokon átnyúló együttműködésre" címen szereplő előirányzatok (2006/C 139/01 intézményközi megállapodás) esetében a közös cselekvési program későbbi éves kötelezettségvállalásaira előirányzott összegeket az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) keretében használják fel az 1638/2006/EK rendelet 9. cikkének (10) bekezdésében ismertetett eljárások szerint;

b) a pénzügyi terv 4. alfejezetében az "Európai szomszédsági és partnerségi támogatási eszköz a határokon átnyúló együttműködésre" címen szereplő előirányzatok (2006/C 139/01 intézményközi megállapodás) esetében a közös cselekvési program későbbi éves kötelezettségvállalásaira előirányzott összegeket más programok, vagy pedig az 1638/2006/EK rendelet alapján támogatható projektek finanszírozására használják fel.

45. cikk

A dokumentumok megőrzése

A közös irányítóhatóság és a projektek különböző kedvezményezettjei és partnerei a program vagy az egyes projektek záróegyenlegének rendezésétől számított hét évig megőrzik a közös cselekvési programmal és a projekttel kapcsolatos összes dokumentumot, elsősorban a jelentéseket és a bizonylatokat, a könyvelési számlákat és dokumentumokat, és a közös cselekvési program vagy az egyes projekt finanszírozásával kapcsolatos bármilyen más dokumentumot (ideértve a közös irányítóhatóság esetében az elbírálásokra és a szerződésekre vonatkozó összes dokumentumot).

46. cikk

A program lezárása

(1) Egy közös cselekvési program lezártnak minősül, miután megtörténtek a következők:

a) a program keretében kötött összes szerződés lezárása;

b) a záróegyenleg kifizetése vagy visszatérítése;

c) az előirányzatok megszüntetése a Bizottság részéről.

(2) A közös cselekvési program lezárása nem érinti a Bizottságnak azt a jogát, hogy adott esetben utólagos pénzügyi korrekciót hajtson végre a közös irányítóhatósággal vagy a projektek kedvezményezettjeivel szemben, ha a program vagy a projektek támogatható végösszegét a lezárás időpontja után végrehajtott ellenőrzések folytán felül kell vizsgálni.

(3) Amennyiben a közös irányítóhatóság a végleges összegeket nem tudta bejelenteni a Bizottságnak

a) amiatt, hogy a projekteket valamely közigazgatási jogorvoslati eljárás vagy felfüggesztő hatályú közigazgatási fellebbezés miatt felfüggesztették; vagy

b) a program egy részének vagy egészének végrehajtását súlyosan érintő vis maior következtében;

a 43. cikk (1) bekezdése szerint meghatározott végrehajtási időszak záró időpontja nem vonatkozik a program e bekezdés a) vagy b) pontjai által érintett részére.

VII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

47. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) Intézményközi megállapodás az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről (HL C 139., 2006.6.14., 1. o.).

( 2 ) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

( 3 ) HL L 357., 2002.12.31., 1. o.

( 4 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1303/2013/EU rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

( 5 ) A Bizottság 2013. december 19-i határozata az Unió által megosztott irányítás keretében finanszírozott kiadásokra vonatkozóan a közbeszerzési szabályok megsértése esetén a Bizottság által végrehajtandó pénzügyi korrekciók megállapításáról szóló iránymutatás meghatározásáról és jóváhagyásáról (C(2013) 9527).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007R0951 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007R0951&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02007R0951-20171111 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02007R0951-20171111&locale=hu