228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet

a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a)-b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A RENDELET HATÁLYA

1. §

(1) E rendelet szabályozza a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz (a továbbiakban: Támogatási Eszköz) által társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program (a továbbiakban: Program) keretében biztosított közösségi támogatás és hazai társfinanszírozás felhasználásának lebonyolítását és ellenőrzését.

(2)[1] E rendelet hatálya a Program végrehajtásában közreműködő, valamint a Program alapján közösségi támogatási, illetve hazai társfinanszírozásból hazai társfinanszírozási szerződés alapján vissza nem térítendő támogatásban részesülő jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, valamint a Technikai Segítségnyújtás projektek kedvezményezettjeire terjed ki.

2. §[2]

A Támogatási Eszköz és a hazai társfinanszírozás felhasználásának lebonyolítása és ellenőrzése során e rendelet eltérő rendelkezése hiányában az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

3. §

(1) E rendelet alkalmazásában

a) forrásgazda: a Támogatási Eszköz és a kapcsolódó hazai társfinanszírozás előirányzata esetében a tervezési, előirányzat-módosítási, felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási, ellenőrzési kötelezettségek viselője és jogok gyakorlója;

b) hitelesítés: a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet által végzett mindazon folyamatba épített adminisztratív, pénzügyi, szakmai és helyszíni ellenőrzések összessége, amelyek annak megállapítására irányulnak, hogy a partner, illetve a hazai partner a támogatási, illetve a hazai társfinanszírozási szerződésben rögzített kötelezettségeit - a vonatkozó közösségi és hazai jogszabályokkal összhangban - teljesítette;

c)[3] partner szintű hitelesítési nyilatkozat: a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet által a partner részére kiadott, a hitelesítés tényét igazoló dokumentum;

d)[4] programszámla: a közösségi támogatás fogadása céljából, adott programozási időszakra, a Közös Irányító Hatóság által euróban nyitott közös fizetési számla;

e)[5] partner: több jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság által közösen megvalósítandó projekt esetén adott projektrész megvalósításáért a partnerségi megállapodás aláírásával felelősséget viselő, magyarországi székhellyel rendelkező, a Támogatási Eszközből származó közösségi támogatásban, illetve hazai társfinanszírozásban részesülő fél;

f) hazai partner: magyarországi székhellyel rendelkező partner;

g)[6] szabálytalanság: az Európai Unió joga valamely rendelkezésének bármiféle megsértése, továbbá a nemzeti jogszabályok előírásainak, illetve a közösségi támogatási szerződésben, illetve a hazai társfinanszírozási szerződésben a felek által vállalt kötelezettségeknek a megsértése, amely az Európai Unió általános költségvetését az általános költségvetésre rótt indokolatlan költség formájában sérti vagy sértheti, illetve amelyek eredményeképpen Magyarország pénzügyi érdekei sérülnek, illetve sérülhetnek;

h) rendszerjellegű szabálytalanság: adott operatív program irányítási és ellenőrzési rendszeréből fakadó szabálytalanság.

i)[7] Technikai Segítségnyújtás projekt: azon projektek, melyek célja a Program hatékony, eredményes, szabályszerű és átlátható megvalósításának biztosítása, valamint a végrehajtásáért felelős intézményrendszer magas színvonalú működése;

j)[8] Kedvezményezett: több jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság által közösen megvalósítandó projekt esetén a projekt megvalósításának egészéért felelősséget viselő, a Programból származó közösségi támogatásban részesülő fél;

k)[9] Technikai Segítségnyújtás projekt kedvezményezettje: Technikai Segítségnyújtás projekt esetén a projekt megvalósításának egészéért felelősséget viselő önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezet.

(2)[10] Az (1) bekezdésben meg nem határozott fogalmak az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló, és egyes nemzetközi megállapodások alapján finanszírozott programok monitoring rendszerének kialakításáról és működéséről szóló 102/2006. (IV. 28.) Korm. rendeletben, a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeiről szóló 49/2007. (III. 26.) Korm. rendeletben, az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló 2006. október 24-i 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló 2006. október 24-i 1638/2006/EK európai parlamenti és bizottsági rendelet keretében finanszírozott, határon átnyúló együttműködési programok végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 2007. augusztus 9-i 951/2007/EK bizottsági rendeletben foglaltak szerint értelmezendők.

II. Fejezet

A FORRÁSOK TERVEZÉSE

4. §

(1)[11] A Támogatási Eszköz és a kapcsolódó hazai társfinanszírozás támogatásait az Ávr. előírásai szerint a forrásgazdának kell megterveznie.

(2) A Programra tervezett közösségi forrást és a kapcsolódó hazai társfinanszírozást ugyanazon az előirányzaton kell megjeleníteni.

(3) Az előirányzatok tervezésénél figyelembe kell venni:

a)[12] a költségvetési tervezés ütemezésével összhangban a programozási időszak kötelezettségvállalási keret-előirányzataira vonatkozó adatait és az elmúlt év tényleges kifizetéseinek, a várható teljesítés és a Program pénzügyi zárásáig várható kifizetési ütemére vonatkozó kifizetési előrejelzését, valamint a hazai partnerek részére a végső egyenleg megelőlegezéséből fakadó kiadásokat,

b) az Európai Bizottság által elfogadott programot.

III. Fejezet

A PROGRAMSZINTŰ VÉGREHAJTÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI

Pályáztatás és szerződéskötés[13]

4/A. § (1)[14] A Támogatási Eszközből származó közösségi támogatásra vonatkozó pályáztatás, a pályázatok elbírálása, a szerződéskötés és a közösségi támogatás folyósítása, a szerződések teljesítése során az Ávr. rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

(2)[15] A 951/2007/EK rendelet 13. cikkének megfelelően a projektek kiválasztásának szempontrendszerét a Közös Monitoring Bizottság hagyja jóvá.

(3) A pályáztatásra és a pályázatok elbírálására vonatkozó főbb előírásokat a pályázati kiírásokban kell meghatározni. A pályázati kiírásokban meg kell jelölni:

a) a jogosult pályázók és partnerek körét,

b) a jogosult programterületet,

c) a támogatható tevékenységeket,

d) az elszámolható költségek körét,

e) a pályázati kiírás keretében rendelkezésre álló közösségi támogatás összegét,

f) a pályázatok benyújtásával kapcsolatos információkat,

g) a pályázatok elbírálásával kapcsolatos információkat,

h) a szerződéskötés feltételeit.

i)[16] a kifogás benyújtásának lehetőségét,

j)[17] a támogatási intenzitás mértékét.

(4)[18] A 951/2007/EK rendelet 13. cikkének megfelelően a projektek kiválasztása a Közös Monitoring Bizottság feladata.

A közösségi hozzájárulások fogadására és kifizetésére szolgáló kincstári fizetési számlák[19]

5. §

(1)[20] Az Európai Bizottságtól érkező előfinanszírozás, időközi kifizetések és végsőegyenleg kifizetés fogadására a Közös Irányító Hatóság euró programszámlát nyit a kincstárnál.

(2)[21] A megnyitott programszámla felett a Közös Irányító Hatóságnak rendelkezési joga van.

(3)[22] A programszámla vezetésével és forgalmával kapcsolatban felmerült költséget a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, Egyéb költségvetési kiadások cím, Vegyes kiadások alcím, Egyéb vegyes kiadások jogcímcsoport terhére kell elszámolni.

(4)[23] A fizetési számláról indított átutalásokhoz az átutalási megbízást minden esetben az IMIR 2007-2013-ban kell kiállítani.

6. §

(1)[24] A központi költségvetésről szóló törvény uniós fejlesztések költségvetési fejezete irányító szervének vezetője (a továbbiakban: fejezetet irányító szerv vezetője) gondoskodik euró lebonyolítási fizetési számla (a továbbiakban: lebonyolítási számla) megnyitásáról a kincstárnál.

(2)[25] A lebonyolítási számla szolgál az előleg-, időközi- és végsőegyenleg-fizetési kérelem (a továbbiakban: fizetési kérelem) alapján közösségi támogatásra jogosult költségeknek a Támogatási Eszközből történő megtérítésére a Közös Irányító Hatóság által, illetve a Kedvezményezett által bármilyen jogcímen történő visszafizetésére, valamint a Technikai Segítségnyújtás források kifizetésére.

(3)[26] A lebonyolítási számla felett a fejezetet irányító szervnek és a Közös Irányító Hatóságnak is rendelkezési joga van. A fejezetet irányító szerv vezetője a Közös Irányító Hatóság javaslatára - a Technikai Segítségnyújtást kivéve - rendelkezési jogot biztosíthat a pénzügyi átutalási egységnek.

(4) A lebonyolítási számla feletti rendelkezési jogosultságot két bejelentett személy együttes aláírásával lehet gyakorolni.

(5)[27] A lebonyolítási számla vezetésével kapcsolatos költségek elszámolása közvetlenül a központi költségvetés terhére történik.

(6)[28] A lebonyolítási számláról indított átutalásokhoz az átutalási megbízást minden esetben az IMIR 2007-2013-ban kell kiállítani.

(7)[29] A kincstár a lebonyolítási fizetési számlára vonatkozó számlakivonatot három eredeti példányban állítja elő, amelyből az egyik példányt a pénzügyi átutalási egységnek, a másik példányt a fejezetet irányító szerv vezetőjének, a harmadik példányt a Közös Irányító Hatóságnak küldi meg.

7. §[30]

A kincstár által kiállított fizetési számla kivonatok adatait a fizetési számla felett rendelkezőknek az IMIR 2007-2013-ben a kézhezvételt követő 5 munkanapon belül kell rögzíteni, és a rögzítést követő 2 munkanapon belül jóváhagyni.

Az Európai Bizottságtól érkező kifizetések, elszámolás

8. §

Az Európai Bizottságtól érkező kifizetésekkel kapcsolatos igényléseket és elszámolásokat az IMIR 2007-2013-ban kell összeállítani.

Előleg

9. §

A támogatás - a közösségi hozzájárulás és a hazai társfinanszírozás - kifizetése a Kedvezményezettek, illetve a hazai partner részére a támogatásokra a Közös Irányító Hatóság által a Bizottság 951/2007/EK rendeletének 23. cikke (1) bekezdése alapján kötelezően alkalmazni rendelt szerződéses eljárásokkal összhangban, az azokban meghatározott ütemezés szerint az egyes projektszakaszokra a támogatási szerződésben meghatározott támogatási részletek 80%-a előlegként kerülhet kifizetésre.

A közösségi hozzájárulás forráslehívása és kifizetése

10. §

(1) A Közös Technikai Titkárság ellenőrzi a Kedvezményezett által benyújtott előlegfizetési kérelmet, projekt előrehaladási jelentést, a partnerszintű hitelesítési nyilatkozatok és számlaösszesítők alapján összeállított projektszintű hitelesítési nyilatkozatot, és a projektszinten összesített számlalistát, valamint a fizetési kérelmet. A Közös Technikai Titkárság rögzíti a fizetési kérelem adatait az IMIR 2007-2013-ban és kezdeményezi a pénzügyi átutalási egységnél a közösségi hozzájárulás kifizetési folyamatának elindítását.

(2) A Közös Technikai Titkárság kezdeményezése alapján a pénzügyi átutalási egység összeállítja az IMIR 2007-2013-ban rögzített, még le nem hívott közösségi támogatásra jogosult hitelesített költségek összesítését tartalmazó dokumentációt (a továbbiakban: forráslehívási dokumentáció), majd azt elektronikusan és nyomtatott formában benyújtja jóváhagyásra a Közös Irányító Hatósághoz.

(3)[31] A Közös Irányító Hatóság a közösségi hozzájárulás forráslehívási dokumentáció benyújtását követően dönt annak jóváhagyásáról vagy elutasításáról, és jóváhagyás esetén gondoskodik a közösségi támogatás átutalásáról az általa kezelt programszámla egyenlegének erejéig a lebonyolítási számlára. Ha a programszámla egyenlege nem elegendő az utalás teljesítéséhez, a Közös Irányító Hatóság gondoskodik a megfelelő összeg Európai Bizottságtól történő lehívásáról.

(4)[32] A pénzügyi átutalási egység a lebonyolítási számlán történt jóváírásról szóló fizetési számla kivonat kézhezvételét követően indítja a Kedvezményezettek fizetési számláinak javára a közösségi támogatások kifizetésre jóváhagyott összegét euróban.

(5)[33] A lebonyolítási számláról csak akkor lehet átutalást kezdeményezni, ha a kifizetési kérelemmel kapcsolatos adatok az IMIR 2007-2013-ben rögzítésre és jóváhagyásra kerültek.

(6)[34] A Közös Irányító Hatóság minden hónap 10. napjáig gondoskodik a magyar partnereknek juttatott közösségi forrásokról a lebonyolítási számláról történő kiutalás hónapjában érvényes, az Európai Bizottság által meghatározott havi árfolyamon készült - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 80. § (2) bekezdése szerinti szabályzatban meghatározott - kiegészítő szelvény megküldéséről a kincstárnak.

Technikai Segítségnyújtás forráslehívása

11. §[35]

(1) A Technikai Segítségnyújtásból finanszírozott tevékenységek a Közös Monitoring Bizottság által elfogadott egyedi Technikai Segítségnyújtás projektek keretében kerülnek megvalósításra, mely alapján az Közös Irányító Hatóság, gondoskodik a Technikai Segítségnyújtás projektek kedvezményezettjeivel finanszírozási szerződés megkötéséről.

(2) Az Európai Bizottság által a 951/2007/EK rendelet 26. cikke alapján évente előfinanszírozásként, illetve kiegészítő előfinanszírozásként folyósított közösségi hozzájárulásnak a Technikai Segítségnyújtás projektek kedvezményezettjei által megvalósuló projektekre vonatkozó összegét a Közös Irányító Hatóság a programszámlán való jóváírást követően továbbutalja a lebonyolítási számlára.

(3) A Technikai Segítségnyújtás projektek kedvezményezettje az általa megvalósított projektek keretében felhasznált előfinanszírozás vonatkozásában éves elszámolást készít és biztosítja a Közös Irányító Hatóságnak az előfinanszírozási kérelem, az időközi pénzügyi jelentés, és a külső audit jelentés összeállításához szükséges adatokat.

(4)[36] A Közös Irányító Hatóság gondoskodik a lebonyolítási számlán jóváírt támogatási összegek kifizetéséről a Technikai Segítségnyújtás projektek kedvezményezettjeinek számlája javára.

(5) Az éves elszámolás benyújtását követően, a Közös Irányító Hatóság gondoskodik az előfinanszírozáson, illetve kiegészítő előfinanszírozáson felül fennmaradó közösségi hozzájárulás átutalásáról a Technikai Segítségnyújtás projektek kedvezményezettjeinek számlája javára.

IV. Fejezet

A HAZAI SZINTŰ LEBONYOLÍTÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI

12. §

(1)[37] A Program keretében meghirdetett pályázatokon közösségi támogatásra jóváhagyott projektek hazai partnerei számára a kapcsolódó hazai társfinanszírozást további pályáztatás nélkül a nemzeti hatóság biztosítja.

(2) A hazai partnerek számára a hazai társfinanszírozás maximális összegét euróban kell rögzíteni. A hazai partnerek részére a hazai társfinanszírozás euróban kerül kifizetésre.

(3) A nemzeti hatóság felelős a hazai társfinanszírozási szerződés megkötéséért a hazai partnerekkel.

(4)[38] A hazai társfinanszírozási szerződésben elő kell írni a hazai partner részére, hogy szabálytalanság esetén, amennyiben a közösségi támogatási összeg visszafizetendő részét a Kedvezményezett részére határidőre nem fizeti vissza, a nemzeti hatóság ezen összeget kamatokkal növelten követelheti tőle.

(5) A nemzeti hatóság biztosítékok adását írja elő a társfinanszírozásra vonatkozóan.

(6)[39] Amennyiben a hazai partner nem teljesíti a hazai társfinanszírozási szerződésben vállalt kötelezettségeit, az igénybe vett közösségi, illetve hazai társfinanszírozási támogatás egészét vagy arányos részét kamattal növelten kell visszafizetnie. Az igénybe vett közösségi támogatás visszafizetendő részét a közösségi támogatási szerződésben meghatározott kamattal növelten kell visszafizetnie, míg a hazai társfinanszírozási támogatás visszafizetendő része esetében a kamatláb másfél százalékponttal haladja meg azt a kamatlábat, amelyet az Európai Központi Bank az irányadó refinanszírozási műveletekre alkalmaz a visszafizetési felszólítás időpontjában.

(7)[40] A hazai társfinanszírozási szerződésnek tartalmaznia kell a hazai partner által választható következő biztosítékok közül legalább egyet:

a) felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás,

b) biztosítási szerződés alapján kiállított, a készfizető kezesség vállalását tartalmazó kötelezvény,

c) garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény,

d) bankgarancia,

e)[41] belső egyházi jogi személy esetében a bevett egyház vagy a belső egyházi jogi személy közvetlen felettes szerve által vállalt készfizető kezesség.

(8)[42] A hazai társfinanszírozási szerződés egyéb tartalmi követelményeit a nemzeti hatóság határozza meg és hagyja jóvá.

(9)[43] Az Ávr. 75. § (2) bekezdésének megfelelő tartalmú írásbeli nyilatkozatot a hazai társfinanszírozási szerződések megkötése feltételeként kell kérni a közösségi támogatásra jóváhagyott projektek hazai partnereitől. E nyilatkozat a hazai társfinanszírozási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

(10)[44] A közösségi támogatásra jóváhagyott projektek hazai partnereivel a hazai társfinanszírozási szerződés abban az esetben köthető meg, ha a hazai partner köztartozásmentes.

(11)[45] A szükséges jogerős hatósági engedélyek, hatásvizsgálathoz kötött tevékenység esetén a környezetvédelmi engedély hiányában a közösségi finanszírozásra jóváhagyott projekt hazai partnerével a hazai társfinanszírozási szerződés abban esetben köthető meg, ha a projektrész az előkészítéstől kezdve a megvalósításon keresztül egy beruházás teljes egészét magába foglalja, és a hazai partner kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges engedélyeket a projektrész megvalósítása során beszerzi.

(12)[46] A (7) bekezdés b)-e) pontja alapján nyújtott biztosíték értékének el kell érnie a hazai partner számára a projekt keretében nyújtandó közösségi hozzájárulás és a hazai társfinanszírozás összegét.

(13)[47] Nem köteles a (7) bekezdés szerinti biztosítékot nyújtani

a) a központi költségvetési szerv,

b)[48] az egyházi jogi személy, ha a támogatás az általa végezett olyan tevékenységével kapcsolatos, amelyre tekintettel normatív támogatásra jogosult,

c)[49] a helyi önkormányzat, a helyi kisebbségi önkormányzat, az önkormányzatok társulása, ha

ca) a támogatás teljes egészében önként vállalt helyi közügy megoldását vagy önkormányzati kötelező feladat ellátását szolgálja, vagy

cb) a fejlesztés tárgya vagy a fejlesztés eredményeként létrejövő vagyontárgy önkormányzati törzsvagyon vagy törzsvagyonná válik,

d) a Nemzeti Hatóság döntése alapján az állami többségű tulajdonban lévő gazdasági társaság, ha a támogatásból létrejövő vagyon ingyenesen az állam vagy az önkormányzat kizárólagos tulajdonába kerül.

Hitelesítés

13. §

(1) A Program keretében megítélt közösségi támogatás és a hazai társfinanszírozás felhasználásának hitelesítése a hitelesítési tevékenységre jogszabály által kijelölt szervezet feladata.

(2)[50] Az elszámolható költségek körét a pályázati kiírás, valamint a magyar partnerek számára kidolgozott, az első szintű ellenőrzés irányelveit meghatározó dokumentum tartalmazza.

14. §

(1) A hitelesítés részeként a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezetnek gondoskodnia kell a hazai partner által benyújtott valamennyi, a felmerült és a partner által kifizetett költséget alátámasztó dokumentum formai és tartalmi ellenőrzésének lefolytatásáról.

(2) A dokumentum alapú ellenőrzés keretében különösen a következőket kell ellenőrizni:

a)[51] a partner által benyújtott jelentésben szereplő költségek kifizetésre kerültek és számlákkal, számlaösszesítőkkel vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylattal megfelelően alátámasztottak;

b) a benyújtott számlák vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok valós költségeken alapulnak, és a Program keretében jóváhagyott projekt kapcsán merültek fel;

c)[52] a benyújtott számlán, számlaösszesítőn vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylaton szereplő teljesítés összhangban van a pályázatra vonatkozó döntéssel és a támogatási szerződéssel;

d) a költségek elszámolhatók a Program keretében meghatározott elszámolhatósági szabályoknak megfelelően, a közösségi és hazai jogszabályokkal összhangban;

e) a költségeket alátámasztó dokumentumok teljes körűek, formai és tartalmi szempontból megfelelőek;

f)[53] a partner az összes projekttevékenységre vonatkozóan megfelelő és megbízható nyilvántartási rendszerrel rendelkezik;

g) a Támogatási Eszközből származó közösségi támogatás, illetve a hazai társfinanszírozás felhasználása során nem történt szabálytalanság;

h) a kettős finanszírozás nem valósul meg;

i) a beadott bizonylatok, dokumentumok alapján megállapítható, hogy az állami támogatásokkal, a környezetvédelemmel, az esélyegyenlőséggel és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos hazai és nemzetközi jogszabályokban, illetve a szerződésben foglalt követelményeket betartották;

j) a beadott bizonylatok, dokumentumok alapján megállapítható, hogy a nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó közösségi jogszabályokat, illetve a szerződésben foglalt rendelkezéseket betartották;

k) a beadott bizonylatok, dokumentumok alapján megállapítható, hogy a közbeszerzésekre vonatkozóan a közösségi és nemzeti szabályokat betartották;

l) a projektek támogatási szerződéseknek megfelelő fizikai és pénzügyi előrehaladását;

m) a teljesítés igazolását.

(3)[54] A hitelesítés részeként a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet köteles gondoskodni a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és a közbeszerzésekre vonatkozó közösségi rendelkezések előírásai teljesülésének ellenőrzéséről.

(4)[55] A hazai partner által lefolytatott valamennyi közbeszerzési eljárás esetében a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet jogosult a közbeszerzési eljárás valamennyi dokumentumát a hazai partnertől bekérni. A közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések esetében a hazai partner

a) a közbeszerzési eljárás megindítása előtt legalább 15 munkanappal,

b) a rendkívüli sürgősség miatt alkalmazott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás során az ajánlat benyújtását megelőző 5 munkanapon belül

köteles megküldeni a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet részére az eljárást megindító ajánlati (ajánlattételi) felhívást, valamint - amennyiben annak készítése a Kbt. szerint kötelező - az ajánlati dokumentációt, vagy kétszakaszos eljárás esetén, ha a hazai partner készített részvételi dokumentációt.

15. §

(1)[56] A hitelesítés részeként a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezetnek gondoskodnia kell a projektrészek megvalósításának helyszíni ellenőrzéséről.

(2)[57] Amennyiben a projektrész megvalósításához nyújtott közösségi és hazai társfinanszírozás összege nem haladja meg a 200 ezer eurót, a projektrész befejezése és a hazai partner által benyújtott záró jelentés elfogadása között legalább egy helyszíni ellenőrzést le kell folytatni. Ezen felül a helyszíni ellenőrzést akkor is le kell folytatni, ha azt a kockázatelemzés eredménye indokolja.

(3)[58] Amennyiben a projektrész megvalósításához nyújtott közösségi és hazai társfinanszírozás összege nem éri el az 1 millió eurót, de meghaladja a 200 ezer eurót, a (2) bekezdés szerinti helyszíni ellenőrzéseken felül a projektrész megvalósítása során legalább egy alkalommal kell helyszíni ellenőrzést lefolytatni.

(4)[59] Amennyiben a projektrész megvalósításához nyújtott közösségi és hazai társfinanszírozás összege eléri, vagy meghaladja az 1 millió eurót, a (2) bekezdés szerinti helyszíni ellenőrzéseken felül a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet a projektrészt minden, a hazai partner által benyújtott jelentés elfogadása előtt a helyszínen ellenőrzi, de ettől eltekinthet, ha a hazai partner által benyújtott jelentés elfogadása előtti 12 hónapban már történt helyszíni ellenőrzés.

(5) A helyszíni ellenőrzések során ellenőrizni kell különösen:

a) a projektnek a partner által megvalósított része támogatási szerződésnek megfelelő fizikai és pénzügyi előrehaladását;

b)[60] a partneri jelentések és a projekt partner által megvalósított része tényleges fizikai és pénzügyi előrehaladásának összhangját;

c)[61] azt, hogy a partneri jelentést alátámasztó bizonylatok eredeti példánya a partnernél rendelkezésre áll, továbbá megegyezik a partner által a partneri jelentéshez benyújtott dokumentumokkal;

d) a partner által benyújtott nyilatkozat összhangját az azt megalapozó bizonylatokkal;

e) a teljesítés támogatási szerződéssel való összhangját;

f) a nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó közösségi szabályok betartását;

g) a beszerzésekre vonatkozó közösségi és nemzeti szabályok betartását;

h) az állami támogatásokkal, a környezetvédelemmel, az esélyegyenlőséggel és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos hazai és nemzetközi jogszabályokban, illetve a szerződésben foglalt követelmények betartását.

(6)[62] A helyszíni ellenőrzések keretében a partneri jelentésekben szereplő, átalány típusú költségek elszámolhatóságának megállapításához mintavételesen ellenőrizni kell a számlákat, ezek között a korábbi számlaösszesítő(k)ben feltüntetett, de másolatban be nem nyújtott számlákat is.

(7) A hitelesítési tevékenységet megfelelően dokumentálni kell, rögzítve az elvégzett munkát, a hitelesítés eredményeit, valamint szabálytalanságok és hibák feltárása esetén a megtett intézkedéseket.

(8) A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet a (2) és (5) bekezdés szerinti ellenőrzések elvégzését követően partner szintű hitelesítési nyilatkozatot állít ki a projekt partner részére a Bizottság 951/2007/EK rendeletének 23. cikkébe foglalt rendelkezésekkel összhangban.

(9) Hazai székhellyel rendelkező Kedvezményezett esetén a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet ellátja a költségek projekt szintű hitelesítési feladatait, amelynek során

a) a projekt szintű hitelesítési nyilatkozat kiállításához a Kedvezményezett a partner szintű hitelesítési nyilatkozatokat benyújtja a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezethez;

b)[63] a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet ellenőrzi, hogy a partneri szintű igazoló nyilatkozatokat az adott részt vevő ország hitelesítésre kijelölt szervei állították-e ki, valamint formai és számszaki hibát nem tartalmaznak;

c)[64] a partner szintű hitelesítési nyilatkozatok alapján, a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet projekt szintű hitelesítési nyilatkozatot állít ki a Kedvezményezett részére a Bizottság 951/2007/EK rendeletének 23. cikkébe foglalt rendelkezéseknek megfelelő formai követelmények szerint a projekt szintű költségek igazolásának előkészítésére.

Társfinanszírozási források fogadására és kifizetésére szolgáló kincstári fizetési számlák[65]

16. §

(1)[66] A Program hazai társfinanszírozását a forrásgazda biztosítja, az általa nyitott fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlán keresztül.

(2) A fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla felett a nemzeti hatóság rendelkezik.

(3)[67] A fizetési számla vezetésével kapcsolatos költségek elszámolása közvetlenül a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet terhére történik.

(4)[68] A fizetési számláról indított átutalásokhoz az átutalási megbízást minden esetben az IMIR 2007-2013-ban kell kiállítani.

(5)[69] Az IMIR 2007-2013-ban kiállított átutalási megbízásokat elektronikus formában kell pénzügyi teljesítésre átadni a kincstárnak.

(6)[70] A kincstár a fizetési számla kivonatot két eredeti példányban állítja elő. Az egyik példányt a nemzeti hatóság, a másik példányt pedig a forrásgazda részére küldi meg.

17. §

A lebonyolítási számla szolgál a hazai partner számára történő előleg-, időközi- és végső egyenleg fizetések hazai társfinanszírozási részének teljesítésére, illetve a hazai partner által bármilyen jogcímen történő visszafizetésére is.

18. §[71]

A kincstár által kiállított fizetési számla kivonatok adatait a fizetési számla felett rendelkezőknek az IMIR 2007-2013-ban a kézhezvételt követő 5 munkanapon belül kell rögzíteni, és a rögzítést követő 2 munkanapon belül jóváhagyni.

Hazai társfinanszírozás forráslehívása és kifizetése

19. §

(1)[72] A nemzeti hatóság biztosítja a hazai társfinanszírozás összegének rendelkezésre állását a lebonyolítási számlán, annak érdekében, hogy a hazai partnert megillető hazai társfinanszírozás összege kifizetésre kerüljön.

(2) A hazai társfinanszírozás terhére elszámolható költségeket és ezek alapján a kiutalandó hazai társfinanszírozás összegét minden esetben euróban kell megállapítani. A forintban, valamint eurótól eltérő külföldi pénznemben kiállított számla vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat esetén a költségeket a közösségi támogatási szerződésben előírt árfolyam átváltási módszer szerint kell euróra átszámítani. Az átszámított euró értékből a hazai társfinanszírozási rész euróban kerül kifizetésre a partner részére.

(3) A pénzügyi átutalási egység összeállítja az IMIR 2007-2013-ban rögzített, még le nem hívott hazai társfinanszírozásra jogosult hitelesített költségek összesítését tartalmazó dokumentációt (a továbbiakban: hazai társfinanszírozás forráslehívási dokumentáció), majd elektronikusan és nyomtatott formában benyújtja jóváhagyásra a nemzeti hatósághoz.

(4)[73] A nemzeti hatóság a hazai társfinanszírozás forráslehívási dokumentáció benyújtását követő 8 munkanapon belül mintavételes ellenőrzést indíthat, amelyről értesíti a pénzügyi átutalási egységet. Amennyiben a nemzeti hatóság ellenőrzést indít, azt köteles 5 munkanapon belül lefolytatni, és annak eredményéről értesíteni a pénzügyi kifizetési egységet és a Közös Technikai Titkárságot. Amennyiben a nemzeti hatóság 8 munkanapon belül nem értesíti a pénzügyi átutalási egységet és a Közös Technikai Titkárságot, illetve amennyiben az ellenőrzés során mindent rendben talál, intézkedik a jóváhagyott hazai társfinanszírozási összeg fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámláról a lebonyolítási számlára történő utalásáról. A nemzeti hatóság a fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámláról részteljesítést nem végez.

(5) A forráslehívás jóváhagyása után a fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámláról csak akkor lehet átutalást kezdeményezni, ha az adatok az IMIR 2007-2013-ban rögzítésre és jóváhagyásra kerültek.

(6)[74] A pénzügyi átutalási egység a lebonyolítási számlán történt jóváírásról szóló fizetési számla kivonat kézhezvételét követő 5 munkanapon belül indítja a hazai partnerek fizetési számláinak javára a hazai társfinanszírozás összegét euróban.

(7)[75] A lebonyolítási számláról csak akkor lehet átutalást kezdeményezni, ha az adatok IMIR 2007-2013-ban rögzítésre és jóváhagyásra kerültek.

Szabálytalanságok kezelése

20. §[76]

(1)[77] A Közös Irányító Hatóságot és a nemzeti hatóságot működtető szervezet és a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet feladata a támogatások rendeltetésszerű és szabályszerű felhasználása érdekében annak biztosítása, hogy az Európai Unió, illetve Magyarország pénzügyi érdeke a támogatások felhasználása során ne sérüljön, illetve ne sérülhessen.

(2)[78] A szabálytalanságok jelentése érdekében a Közös Irányító Hatóságot és a nemzeti hatóságot működtető szervezet és a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet (a továbbiakban együtt: a szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet) együttműködik az OLAF Koordinációs Irodával.

(3) A szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet vezetője kijelöli a szervezet hatáskörébe tartozó, a szabálytalansági ügyek nyilvántartásáért és jelentéséért felelős szervezeti egységet vagy személyt (a továbbiakban: szabálytalanság-felelős).

(4) A szabálytalanság-felelős gondoskodik

a) a szabálytalanságok nyilvántartásáról,

b) a szabálytalanságokkal kapcsolatos negyedéves jelentések összeállításáról,

c) az IMIR 2007-2013 szabálytalanságokkal kapcsolatos adatokkal történő feltöltéséről.

21. §[79]

(1) A szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet vezetője a szabálytalanság gyanújáról való tudomásszerzés esetén, amennyiben a gyanú megalapozott, köteles a szabálytalanság vizsgálati eljárást lefolytatni.

(2) A támogatási folyamat bármely szakaszában a szervezet azon tagja, akinek szabálytalansági gyanú tudomására jutott, azonnal írásban rögzíti a gyanút, és a gyanúbejelentést haladéktalanul megküldi a szervezet szabálytalanság-felelősének.

(3)[80] A szervezet szabálytalanság-felelőse a bejelentés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a szervezet vezetőjének a szabálytalansági gyanúról kapott tájékoztatást, a kapcsolódó dokumentumokat, valamint a véleményét, javaslatot téve az ügy kivizsgálására vagy annak mellőzésére. A szervezet vezetője a tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül dönt szabálytalansági vizsgálat elindításáról vagy az arra irányuló javaslat elutasításáról, amely döntéséről egyidejűleg értesíti a szervezet szabálytalanság-felelősét.

(4) A nemzeti hatóság vezetője a vizsgálat lefolytatására a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet vezetőjét felkérheti, a kapcsolódó dokumentumok egyidejű átadásával.

(5) A szabálytalansági vizsgálat megindításáról szóló döntéssel egyidejűleg -, illetve a szabálytalansági eljárás során bármikor - a nemzeti hatóság vagy a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet vezetője rendelkezhet az érintett projektrésszel kapcsolatos kifizetések teljes vagy részleges felfüggesztéséről.

(6)[81] A szabálytalansági vizsgálat elindításáról való döntés esetén, azzal egyidejűleg ki kell jelölni a szabálytalansági vizsgálat vezetőjét, valamint a vizsgálatba bevonandó szakértőket. A szabálytalanság-felelős a szabálytalansági gyanút, az eljárás megindításának vagy elutasításának tényét, az eljárás lezárását, a vizsgálat eredményét a döntés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül rögzíti az IMIR 2007-2013-ban. Az eljárás megindításáról, az eljárás felfüggesztése esetén ennek tényéről, az eljárás lezárásáról, a kifizetések felfüggesztéséről a szabálytalanság-felelős a döntés kézhezvételét követő 2 munkanapon belül tájékoztatja az eljárásban érintetteket.

22. §[82]

(1) A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet által indított szabálytalansági vizsgálat lefolytatásának jogát a Közös Irányító Hatóság, illetve a nemzeti hatóság vezetője az IMIR 2007-2013-ban történő rögzítést követő 5 munkanapon belül magához vonhatja. Erről a döntéséről haladéktalanul írásban értesíti a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet vezetőjét és a szabálytalanság-vizsgálati eljárásban érintett egyéb érdekelteket, valamint felszólítja a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezetet a szabálytalanság gyanúját alátámasztó dokumentumok megküldésére.

(2)[83] A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet szabálytalanság-felelőse a rendelkezésre álló eredeti dokumentumokat - másolat megtartása mellett - az (1) bekezdés szerinti vizsgálat elvonásáról szóló döntésről való értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul megküldi a nemzeti hatóság részére.

(3)[84] A szabálytalansági vizsgálat megindítását követően a szabálytalansági vizsgálat vezetője felhívhatja a partnert a vizsgálat lefolytatásához szükséges további iratok becsatolására, továbbá helyszíni vizsgálat lefolytatását kezdeményezheti. A szabálytalansági vizsgálat vezetője a tényállás tisztázása érdekében megvizsgálhat bármely dokumentumot, körülményt, tényt, amely a szabálytalanság gyanújával kapcsolatos tényállás tisztázásához szükséges. A szabálytalansági vizsgálat során elrendelt hiánypótlás, valamint a helyszíni ellenőrzés időtartama az eljárási határidőbe nem számít bele.

23. §[85]

(1) A szabálytalansági vizsgálat eredményéről - a szabálytalanság hiányának megállapítása esetében is - a szabálytalansági vizsgálat vezetője szabálytalanság-vizsgálati jelentést készít.

(2) A szabálytalanság-vizsgálati jelentésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:

a) az érintett projekt megnevezését, azonosító számát, a hazai partner azonosításához szükséges adatokat;

b) a szabálytalansági gyanú bejelentésének módját és idejét;

c) a szabálytalansági gyanú rövid összefoglalását;

d) a vizsgálatban részt vevők megnevezését;

e) a megvizsgált dokumentumok, körülmények és tények felsorolását;

f) amennyiben a tényállás tisztázásához szükség volt az érintettek meghallgatására, a meghallgatott személyek megnevezését, a meghallgatás, illetve a helyszíni vizsgálat során készült jegyzőkönyvnek a vizsgálatot végző és a meghallgatott, illetve a helyszíni vizsgálat során jelen lévő személyek aláírásával ellátott példányát;

g) a meghallgatott, illetve a helyszíni vizsgálat során jelen lévő személynek az f) pont szerinti jegyzőkönyv tartalmával kapcsolatos egyet nem értése esetén az erre utaló záradékot;

h) a vizsgálat során megállapított következtetéseket.

(3) A szabálytalanság tényének megállapítása esetén a szabálytalanság-vizsgálati jelentésnek tartalmaznia kell továbbá:

a) a megsértett rendelkezésekre történő pontos hivatkozást;

b) a pontos összeget finanszírozási forrásonként, amely a döntés esetén visszakövetelendő;

c) amennyiben szükséges az alkalmazandó intézkedésre vonatkozó javaslatot, valamint az intézkedési javaslat indokait.

(4) A szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet vezetője a szabálytalanság-vizsgálati jelentés alapján dönt a szabálytalanság vagy annak hiánya megállapításáról és a vizsgálat lezárásáról.

(5) A szabálytalansági vizsgálat lezárulhat

a) annak megállapításával, hogy nem történt szabálytalanság és a szabálytalansági eljárás intézkedés nélküli megszüntetésével, vagy

b)[86] a szabálytalanság megtörténtét megállapító, és - amennyiben szükséges - további, a szabálytalansággal arányos intézkedést elrendelő döntéssel, így különösen a hazai partner részére kifizetett támogatás részleges vagy teljes visszafizetésének elrendelésével.

(6)[87] A Kbt. alapján lefolytatott közbeszerzésre, illetve a közbeszerzési eljárásra vonatkozó egyéb jogszabályok megsértésének gyanúja esetén a szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet vezetője a Kbt. rendelkezéseivel összhangban köteles a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását kezdeményezni, és ezzel egyidejűleg dönt a szabálytalansági vizsgálat (13) bekezdés szerinti felfüggesztéséről.

(7)[88] Közbeszerzést érintő szabálytalanság megállapítása esetén a szabálytalansággal érintett közbeszerzési eljárásban, az ajánlatkérő nevében eljáró vagy az eljárásba bevont személyek részére a támogatásból kifizetendő díj összegére eső támogatás kifizetése megtagadható, visszakövetelhető, és a támogatói döntés meghozataláig az igényelt támogatási összeg csökkenthető.

(8) A szabálytalansági vizsgálat alapján elrendelt intézkedést a nemzeti hatóság vezetője állapítja meg, a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet által lefolytatott szabálytalansági vizsgálat esetén a nemzeti hatóság vezetőjének jóvá kell hagynia. Amennyiben a nemzeti hatóság vezetője az intézkedést nem hagyja jóvá, akkor a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezetet legfeljebb két alkalommal új eljárás lefolytatására kötelezheti, az elrendelt intézkedést megváltoztathatja, vagy saját hatáskörben új eljárást folytathat le.

(9) A szabálytalanság-felelős a szabálytalansági vizsgálatról szóló döntés jóváhagyásának megérkezését követő 2 munkanapon belül értesíti az ügyben, illetve az elrendelt intézkedések végrehajtásában érintetteket, a szabálytalanság-felelős egyidejűleg 2 munkanapon belül rögzíti az IMIR 2007-2013-ban a szabálytalansági döntést és az elrendelt intézkedéseket.

(10)[89] A szabálytalansági vizsgálat lezárásának időpontja a (8) bekezdés szerinti intézkedés elrendelésének a napja, a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet által lefolytatott szabálytalansági vizsgálat esetében a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet által elrendelt intézkedés jóváhagyásának a napja.

(11) A szabálytalansági vizsgálat lezárásáról a Közös Irányító Hatóságnak, illetve nemzeti hatóságnak és a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezetnek a szabálytalansági vizsgálat elrendelésétől számított 45 napon belül kell gondoskodniuk. A (8) bekezdés szerinti megismételt eljárás esetén e határidő legfeljebb 15 nappal hosszabbítható meg. A (8) bekezdés szerint a nemzeti hatóság által elrendelt, saját hatáskörben lefolytatásra kerülő szabálytalansági vizsgálatot annak elrendelésétől számított 45 napon belül kell lezárni.

(12) Szabálytalansági vizsgálat az operatív program lezárásról szóló európai bizottsági döntés kiadásától számított 3 évig bármikor megindítható, illetve a fejezet rendelkezéseinek megfelelően lefolytatható.

(13) Ha a szabálytalanság megállapításához bíróság vagy hatóság előzetes döntése, vagy szakértői vizsgálat szükséges, a szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet vezetője a szabálytalansági vizsgálatot felfüggeszti a hatáskörrel rendelkező hatóság határozatának meghozataláig, illetve a szakvélemény kézhezvételéig. A felfüggesztés időtartama a (11) bekezdésben meghatározott elintézési határidőbe nem számít bele. A nemzeti hatóság, illetve a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet vezetője a szabálytalansági vizsgálat felfüggesztésének elrendelésével egyidejűleg elrendeli a kifizetések felfüggesztését.

24. §[90]

(1)[91] A Közös Irányító Hatóságot működtető szervezet a honlapján közzéteszi - a személyes adatok kivételével - a szabálytalansági eljárásban a Közös Irányító Hatóságot működtető szervezet és a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet által hozott, szabálytalanság megtörténtét megállapító döntéseket, a döntést követő 30 napon belül a Kedvezményezett nevének, a projekt címének, a szabálytalanság elkövetése módjának, a szabálytalanság következményének, és a szabálytalansággal érintett összegnek a feltüntetésével.

(2)[92] Ha az Európai Bizottság vagy más, ellenőrzést végző szervezet szabálytalansági gyanút jelent be a Közös Irányító Hatóságot és a nemzeti hatóságot működtető szervezet részére, az irányító hatóság vagy a nemzeti hatóság vezetője szabálytalansági vizsgálatot indít. Ha a nemzeti hatóság vezetője az ellenőrzést végző szervezet megállapításait elfogadja, további vizsgálat lefolytatása nélkül megállapíthatja a szabálytalanságot és az alkalmazandó intézkedéseket.

25. §[93]

Rendszerjellegű szabálytalanság megállapításáról a szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet szabálytalanság-felelőse köteles a szervezet belső ellenőrzések lefolytatásáért felelős szervezeti egységét, a Közös Irányító Hatóságot, a nemzeti hatóságot és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium felelős szervezeti egységét 5 munkanapon belül értesíteni.

26. §[94]

(1)[95] A Közös Irányító Hatóság és a nemzeti hatóság köteles gondoskodni a már kifizetett, de szabálytalanul felhasznált támogatási összegeknek a Kedvezményezettektől, illetve a partnerektől történő behajtásáról. A behajtott összeg közösségi hozzájárulási részét a lebonyolítási számlán történő jóváírásról szóló fizetési számla kivonat kézhezvételét követő 5 munkanapon belül a közös programszámlára kell visszautalni. A behajtott összeg hazai társfinanszírozási részét pedig a lebonyolítási számlán történő jóváírásról szóló fizetési számla kivonat kézhezvételét követő 5 munkanapon belül az előirányzat-felhasználási keretszámlára kell visszautalni.

(2)[96] Az Európai Bizottságtól érkező, hazai székhellyel rendelkező partnert érintő visszafizetésre irányuló felszólítás esetén, amennyiben a szabálytalanságban érintett összeg behajthatatlan, akkor a szabálytalanságért felelős, illetve annak hiányában a szabálytalanul felhasznált forrást folyósító fejezet költségvetéséből kell az érintett összeget a vonatkozó program lebonyolítási számlájára visszapótolni.

(3) Amennyiben a szabálytalanságban érintett összegeket az operatív program zárásáig nem sikerült behajtani, akkor a behajtásra tett kísérletek és intézkedések valamennyi dokumentációját a Közös Irányító Hatóság és a nemzeti hatóság legalább az operatív program zárását követő hetedik év végéig megőrzi.

27. §[97]

(1)[98] A nemzeti hatóság a megállapított szabálytalanságokról, a megtett intézkedésekről és azok eredményéről - a döntést követő 10 munkanapon belül - az Európai Bizottság által meghatározott formában és tartalommal jelentést küld az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium felelős szervezeti egysége és az OLAF Koordinációs Iroda részére.

(2)[99]

(3)[100] Minden negyedévet követő 7 héten belül a Közös Irányító Hatóság az előző negyedévben lezárt szabálytalansági vizsgálatokról szabálytalansági jelentést küld az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium felelős szervezeti egysége és az OLAF Koordinációs Iroda részére. A jelentés részeként, bármely projekt korábbi negyedéves jelentésére hivatkozással tájékoztatják az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium felelős szervezeti egységét és az OLAF Koordinációs Irodát, az előzőleg bejelentett szabálytalanságokkal kapcsolatosan megindított eljárásokról, valamint az ezekből eredő fontos változásokról. A negyedik negyedéves szabálytalansági jelentésekkel egyidejűleg kimutatást küldenek az OLAF Koordinációs Iroda részére a visszavont összegekről, továbbá a behajtott, illetve adott időpontban behajtásra váró, a behajtási eljárások megindításának éve szerint osztályozott összegekről, illetve tájékoztatják az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium felelős szervezeti egységét és az OLAF Koordinációs Irodát a behajtott összegek újrafelhasználásának módjáról.

(4) A jelentést az OLAF Koordinációs Iroda a negyedévet követő 8 héten belül megküldi az Európai Bizottság (Európai Csalásellenes Hivatal) részére.

(5)[101]

(6)[102] A Közös Irányító Hatóságot működtető szervezet - a szabálytalansági vizsgálat elrendelését, illetve a szabálytalanságról hozott döntést követő 5 munkanapon belül - soron kívüli szabálytalansági jelentést küld az OLAF Koordinációs Iroda részére azokról a szabálytalansági eljárásokról, amelyek esetében attól kell tartani, hogy hamarosan Magyarországon kívül is hatásai lesznek, vagy amelyek újfajta jogellenes gyakorlat alkalmazására utalnak. A jelentést az OLAF Koordinációs Iroda megküldi az Európai Bizottság (Európai Csalásellenes Hivatal), illetve szükség esetén a szabálytalanságban érintett többi tagállam részére.

V. Fejezet

ELLENŐRZÉS

28. §[103]

A pénzügyi lebonyolítás és a folyamatba épített ellenőrzés eljárásrendjeit a Közös Technikai Titkárság, a pénzügyi átutalási egység esetében a Közös Irányító Hatóság, a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet esetében a nemzeti hatóság hagyja jóvá.

Belső ellenőrzés

29. §[104]

A Közös Irányító Hatóságot működtető szervezet belső ellenőrzések lefolytatásáért felelős szervezeti egysége látja el a belső ellenőrzési szolgálat feladatait a 951/2007/EK rendelet 29. cikkében meghatározottak alapján. A belső ellenőrzési szolgálat éves jelentést készít, amelyet a tárgyévet követő év április 30-áig eljuttat a Közös Irányító Hatósághoz. Az ellátandó belső ellenőrzési tevékenység tekintetében az Áht., valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásait alkalmazni kell.

Mintavételes projektellenőrzés

30. §

(1) A program első évének végétől a Közös Irányító Hatóság minden évben elkészít egy ellenőrzési tervet az általa finanszírozott projektekhez. Az ellenőrzéseket bizonylatok ellenőrzéseként és helyszíni ellenőrzésekként hajtják végre a Közös Irányító Hatóság által egy - nemzetközileg elismert könyvvizsgálói szabványokon alapuló - véletlenszerű statisztikai mintavételezési módszerrel kiválasztott projekteken, külön figyelembe véve a projekt összegével, a tevékenység típusával és a Kedvezményezett jellegével összefüggő kockázatokat és más meghatározó elemeket.

(2) A Közös Irányító Hatóság a Program elfogadását követő évtől minden év április 30-áig jelentést készít az előző évi projekt ellenőrzési terv megvalósulásáról, amelyet az éves jelentés mellékleteként június 15-éig továbbít a Közös Monitoring Bizottsághoz.

Külső ellenőrzés

31. §

(1) A Közös Irányító Hatóság működésének vizsgálatára szervezett közigazgatási külső ellenőrzéstől függetlenül a Közös Irányító Hatóság felkérése alapján egy független intézmény utólagosan megvizsgálja a Közös Irányító Hatóság éves pénzügyi jelentésében szereplő kiadásokat és bevételeket, különösen azt, hogy a szerepeltetett kiadások valóban felmerültek, pontosak és támogathatóak-e.

(2)[105] A Közös Irányító Hatóság a Program elfogadását követő évtől minden év június 15-éig az éves jelentés mellékleteként továbbítja a külső ellenőrzésről szóló jelentést a Közös Monitoring Bizottságnak és tájékoztatásul az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek.

32. §

A program végső elszámolásához kapcsolódóan a zárójelentés kiadásához szükséges ellenőrzések végrehajtását a Közös Irányító Hatóság biztosítja, a 951/2007/EK rendelet 32. cikkében meghatározott határidő figyelembevételével.

Tájékoztatás

33. §[106]

A Közös Irányító Hatóság haladéktalanul tájékoztatja az államháztartásért felelős minisztert és az európai uniós források felhasználásáért felelős minisztert a 951/2007/EK rendelet 38. cikkében meghatározott közösségi ellenőrzés megindításáról. Az ellenőrzések nyitó és záró megbeszélésén az államháztartásért felelős miniszter és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter részt vehet. A Közös Irányító Hatóság a jelentés-tervezetekre készítendő választ az államháztartásért felelős miniszterrel és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium felelős szervezeti egységével előzetesen egyezteti és a végleges jelentést számukra tájékoztatásul megküldi.

Intézkedési tervek

34. §

(1) A Program végrehajtásában vagy ellenőrzésében érintett - magyarországi illetőségű - szerv vagy hatóság vezetője köteles valamennyi vonatkozó, a Programmal összefüggő ellenőrzési jelentés alapján intézkedési tervet készíteni - amennyiben a jelentésben rá vonatkozó, intézkedést igénylő megállapítás szerepel -, és felelős annak végrehajtásáért, illetve a végrehajtás nyomon követéséért.

(2)[107] Az intézkedési terveket azok elkészültét követő 15 napon belül a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet köteles megküldeni a Közös Irányító Hatóság és - tájékoztatásul - a az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter részére.

(3)[108] A Program végrehajtásában vagy ellenőrzésében érintett szervezetek gondoskodnak az intézkedési tervekben megfogalmazottak megvalósításának (különös tekintettel a szabálytalanságok kezelésével kapcsolatos intézkedésekre) folyamatos nyomon követéséről, amelynek helyzetéről évente egy alkalommal - január 15-éig - egy összefoglaló keretében a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet tájékoztatja a Közös Irányító Hatóságot és az európai uniós források felhasználásáért felelős minisztert.

VI. Fejezet

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az IMIR 2007-2013-ra vonatkozó speciális szabályok

35. §

(1)[109] Ha az adott időszakban az IMIR 2007-2013 moduljainak alkalmazása egyes feladatok ellátását nem biztosítja, akkor a projektek végrehajtásával összefüggően az adott modulban el nem végezhető feladatok, kifizetések rendezésének dokumentálását az érintett felelősnek részletezett módon kell biztosítani, és haladéktalanul gondoskodni kell az érintett modul(ok)ban az adatok teljes körű rögzítéséről. Amennyiben az IMIR 2007-2013 finanszírozási modulja nem biztosítja az adott átutalási megbízás rögzítését, akkor az érintett felelős szervezet működési kézikönyvében részletezett megfelelő dokumentáltság mellett az átutalási megbízás kiállítása az IMIR 2007-2013-on kívül is, papír alapon is rendezhető. Ez esetben az érintett szerveknek biztosítaniuk kell az IMIR 2007-2013-on kívüli utalás dokumentálásának alátámasztását. A közösségi hozzájárulás forráslehívások és az Európai Unióval történő elszámolások benyújtása az IMIR 2007-2013-ban teljes körűen rögzített adatok alapján történhet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott, a feladatok papír alapon történő elvégzésének kötelezettsége vonatkozik az értesítési, tájékoztatási kötelezettségekre is.

(3)[110]

(4)[111] Az IMIR 2007-2013-ra vonatkozó eljárásrendeket, kézikönyveket az Irányító Hatóság hagyja jóvá.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

36. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

36/A. §[112]

E rendeletnek a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 312/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépése idején folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

37. §

Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló 2006. október 24-i 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;

b) az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló 2006. október 24-i 1638/2006/EK európai parlamenti és bizottsági rendelet keretében finanszírozott, határon átnyúló együttműködési programok végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 2007. augusztus 9-i 951/2007/EK bizottsági rendelet.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet 51. §-a. Hatályos 2009.08.06.

[2] Módosította a 312/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 15. § 1. pontja. Hatályos 2013.08.28.

[3] Módosította az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 37. § a) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[4] Módosította a 312/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2018.12.28.

[5] Megállapította a 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.08.06.

[6] Módosította a 304/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 33. § -a. Hatályos 2012.01.01.

[7] Beiktatta a 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.08.06.

[8] Beiktatta a 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.08.06.

[9] Beiktatta a 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.08.06.

[10] Módosította a 312/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 16. § a) pontja. Hatályos 2013.08.28.

[11] Megállapította a 312/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2013.08.28.

[12] Megállapította a 137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2010.04.29.

[13] Beiktatta a 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet 53. §-a. Hatályos 2009.08.06.

[14] Módosította a 312/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 15. § 2. pontja. Hatályos 2013.08.28.

[15] Módosította a 312/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 15. § 3. pontja. Hatályos 2013.08.28.

[16] Módosította a 312/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 15. § 4. pontja. Hatályos 2013.08.28.

[17] Beiktatta a 137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2010.04.29.

[18] Módosította a 312/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 15. § 5. pontja. Hatályos 2013.08.28.

[19] A cím szövegét módosította a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 57. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.12.31.

[20] Módosította a 312/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2018.12.28.

[21] Módosította az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 37. § e) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[22] Megállapította a 312/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2018.12.28.

[23] Módosította a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 57. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.12.31.

[24] Módosította a 312/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2018.12.28.

[25] Módosította a 312/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § d) pontja. Hatályos 2018.12.28.

[26] Módosította a 27/2019. (III. 1.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2019.03.02.

[27] Megállapította a 312/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2013.08.28.

[28] Módosította a 312/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 15. § 6. pontja. Hatályos 2013.08.28.

[29] Megállapította az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.01.01.

[30] Módosította az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 37. § g) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[31] Megállapította a 312/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.08.28.

[32] Módosította a 312/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 15. § 8. pontja. Hatályos 2013.08.28.

[33] Módosította a 312/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 15. § 9. pontja. Hatályos 2013.08.28.

[34] Módosította a 175/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 58. § 1. pontja. Hatályos 2015.07.08.

[35] Megállapította a 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet 55. §-a. Hatályos 2009.08.06.

[36] Módosította a 312/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 16. § b) pontja. Hatályos 2013.08.28.

[37] Megállapította a 370/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 16. §-a. Hatályos 2011.01.01.

[38] Megállapította a 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet 56. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.08.06.

[39] Beiktatta a 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet 56. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.08.06.

[40] Megállapította a 137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.04.29.

[41] Megállapította a 297/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.08.01.

[42] Beiktatta a 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet 56. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.08.06.

[43] Módosította a 175/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 58. § 2. pontja. Hatályos 2015.07.08.

[44] Megállapította a 312/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.08.28.

[45] Beiktatta a 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet 56. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.08.06.

[46] Beiktatta a 137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.29.

[47] Beiktatta a 137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.29.

[48] Megállapította a 297/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 48. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.08.01.

[49] Megállapította a 312/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.08.28.

[50] Megállapította a 312/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 5. § - a. Hatályos 2013.08.28.

[51] Megállapította a 312/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.08.28.

[52] Megállapította a 312/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.08.28.

[53] Módosította a 312/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 16. § c) pontja. Hatályos 2013.08.28.

[54] Módosította a 312/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 15. § 11. pontja. Hatályos 2013.08.28.

[55] Módosította a 312/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 15. § 12. pontja. Hatályos 2013.08.28.

[56] Megállapította a 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet 57. §-a. Hatályos 2009.08.06.

[57] Megállapította a 137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 5. § - a. Hatályos 2010.04.29.

[58] Megállapította a 137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 5. § - a. Hatályos 2010.04.29.

[59] Megállapította a 137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 5. § - a. Hatályos 2010.04.29.

[60] Megállapította a 312/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.08.28.

[61] Megállapította a 312/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.08.28.

[62] Megállapította a 312/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.08.28.

[63] Módosította a 312/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 15. § 13. pontja. Hatályos 2013.08.28.

[64] Módosította a 312/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 15. § 14. pontja. Hatályos 2013.08.28.

[65] A cím szövegét módosította a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 57. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.12.31.

[66] Módosította az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 37. § i) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[67] Megállapította a 312/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 8. § - a. Hatályos 2013.08.28.

[68] Módosította a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 57. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.12.31.

[69] Módosította az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 37. § h) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[70] Módosította az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 37. § g), és i) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[71] Módosította a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 57. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.12.31.

[72] Módosította a 312/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 16. § d) pontja. Hatályos 2013.08.28.

[73] Módosította a 312/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 15. § 15. pontja. Hatályos 2013.08.28.

[74] Módosította a 312/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 15. § 16. pontja. Hatályos 2013.08.28.

[75] Módosította a 312/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 15. § 17. pontja. Hatályos 2013.08.28.

[76] Megállapította a 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet 58. §-a. Hatályos 2009.08.06.

[77] Módosította az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 37. § j) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[78] Módosította az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 37. § j) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[79] Megállapította a 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet 58. §-a. Hatályos 2009.08.06.

[80] Módosította a 312/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 15. § 18. pontja. Hatályos 2013.08.28.

[81] Megállapította a 312/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 9. § - a. Hatályos 2013.08.28.

[82] Megállapította a 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet 58. §-a. Hatályos 2009.08.06.

[83] Módosította a 312/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 15. § 19. pontja. Hatályos 2013.08.28.

[84] Megállapította a 312/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 10. § - a. Hatályos 2013.08.28.

[85] Megállapította a 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet 58. §-a. Hatályos 2009.08.06.

[86] Megállapította a 137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 6. § - a. Hatályos 2010.04.29.

[87] Módosította a 312/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 15. § 20. pontja. Hatályos 2013.08.28.

[88] Megállapította a 137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 7. § - a. Hatályos 2010.04.29.

[89] Megállapította a 312/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 11. § - a. Hatályos 2013.08.28.

[90] Megállapította a 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet 58. §-a. Hatályos 2009.08.06.

[91] Módosította az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 37. § k) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[92] Módosította az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 37. § j) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[93] Módosította a 127/2018. (VII. 18.) Korm. rendelet 3. § a) pontja. Hatályos 2018.07.19.

[94] Megállapította a 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet 58. §-a. Hatályos 2009.08.06.

[95] Módosította a 312/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 15. § 22. pontja. Hatályos 2013.08.28.

[96] Módosította a 175/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 59. §-a. Hatályos 2015.07.08.

[97] Megállapította a 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet 58. §-a. Hatályos 2009.08.06.

[98] Módosította a 127/2018. (VII. 18.) Korm. rendelet 3. § b) pontja. Hatályos 2018.07.19.

[99] Hatályon kívül helyezte a 137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 30. § - a. Hatálytalan 2010.04.29.

[100] Módosította a 127/2018. (VII. 18.) Korm. rendelet 3. § c) pontja. Hatályos 2018.07.19.

[101] Hatályon kívül helyezte a 137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 30. § - a. Hatálytalan 2010.04.29.

[102] Módosította az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 37. § o) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[103] Megállapította a 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet 59. §-a. Hatályos 2009.08.06.

[104] Módosította az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 37. § j) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[105] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 432. § a) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[106] Módosította a 127/2018. (VII. 18.) Korm. rendelet 3. § d) pontja. Hatályos 2018.07.19.

[107] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 432. § b) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[108] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 432. § c) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[109] Módosította a 312/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 16. § e) pontja. Hatályos 2013.08.28.

[110] Hatályon kívül helyezte a 137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 30. § - a. Hatálytalan 2010.04.29.

[111] Beiktatta a 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet 60. §-a. Hatályos 2009.08.06.

[112] Beiktatta a 312/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet 14. § - a. Hatályos 2013.08.28.

Tartalomjegyzék