31/2013. (II. 13.) Korm. rendelet

az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és d) pontjában, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek összefüggenek az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsány város területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 5041/2, 5042/1, 5042/2, 5042/3, 5042/4, 5042/7, 5042/10, 5042/11, 5042/12, 5057/1, 5057/2, 5057/3, 5057/4, 5057/5, 5064 és 5063 helyrajzi számú földrészleteken, illetve az ezekből a földrészletekből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező beruházásával.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)[1]

(4)[2] A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Pest Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánt jelöli ki.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. §[3] (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[4] Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

(3)[5] E rendeletnek az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 31/2013. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 286/2015. (X. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 1. mellékletében foglalt táblázat 19. sorát a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

4. §[6] (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[7] A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr3. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 31/2013. (II. 13.) Korm. rendelethez[8]

Az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsány város területén megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező beruházásával kapcsolatos kiemelt jelentőségű ügyek és az azokban eljáró hatóságok

[9]
ABCD
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos eljárások
Eljáró hatóság
2.Kiemelt beruházásként
kipufogó rendszerekhez
kapcsolódó
újgenerációs termékek
gyártását eredményező
gyártóüzem és annak
építményei
Az 1. § (1)
bekezdése
szerinti
terület
általános építésügyi
hatósági eljárások
Pest Vármegyei
Kormányhivatal
3.örökségvédelmi hatósági
eljárások
Pest Vármegyei
Kormányhivatal
4.környezetvédelmi hatósági
engedélyezési eljárás
Pest Vármegyei
Kormányhivatal
5.természetvédelmi hatósági
engedélyezési eljárás
Pest Vármegyei
Kormányhivatal
6.útügyi hatósági
engedélyezési eljárás
Pest Vármegyei
Kormányhivatal
7.vízjogi engedélyezési
eljárás
illetékes vármegyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
8.műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó építésügyi
hatósági engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
9.ingatlan-
nyilvántartási hatósági
eljárás
Pest Vármegyei
Kormányhivatal
10.telekalakítási hatósági
eljárás
Pest Vármegyei
Kormányhivatal
11.földmérési hatósági eljárásPest Vármegyei
Kormányhivatal
12.hírközlési hatósági
engedélyezési eljárás
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
13.bányahatósági
engedélyezési eljárás
Pest Vármegyei
Kormányhivatal
14.talajvédelmi hatósági
engedélyezési eljárás
Pest Vármegyei
Kormányhivatal
15.vasúti hatósági
engedélyezési eljárás
közlekedésért felelős
miniszter
16.tűzvédelmi használati
előírások és a
tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési engedélyezési
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
17.beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi
engedélyezési eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
18.a jogszabályban rögzített
tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
19.tűzvédelmi létesítési
előírások alóli eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
20.erdő igénybevételi
eljárások
Pest Vármegyei
Kormányhivatal

2. melléklet a 31/2013. (II. 13.) Korm. rendelethez[10]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 74. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 31. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[3] Beiktatta a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 114. § -a. Hatályos 2014.09.13.

[4] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 31. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[5] Beiktatta a 286/2015. (X. 5.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2015.10.06.

[6] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[7] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 31. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[8] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 33. §-a (ld. 33. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[9] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 31. § b)-c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 74. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék