371/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

egyes földügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. alcím és az 1. melléklet tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés c) pontjában, és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében

a következőket rendeli el:

1. A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. § A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben (a továbbiakban: Tfvt.) meghatározott, a földminősítési mintatér elhelyezését biztosító használati jogot a fővárosi és a megyei kormányhivatal a megyei földhivatalon keresztül gyakorolja."

2. § Az R. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Tfvt. 6. § (6) bekezdése szerinti jóváhagyás tekintetében, ha az újrahasznosítással érintett terület több járási földhivatal illetékességi területére terjed ki, a megyei földhivatal jár el."

3. § Az R. 16. § helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. § A Tfvt. 10. § (1) bekezdésében foglalt jogkörben eljárva, ha a más célú hasznosítás iránti kérelem több járási földhivatal illetékességi területén fekvő termőföldre vonatkozik, a kérelmet a megyei földhivatal bírálja el."

4. § Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosítása

5. § A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdésében a "termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 21. § (3) bekezdésének a)-e), g)-h) és l) pontjában foglaltak" szövegrész helyébe a "termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 21. § (3) bekezdésének a)-d), f)-g) és a 21. § (3a) bekezdés a) pontjában foglaltak" szöveg lép.

3. Záró rendelkezés

6. § Ez a rendelet 2013. november 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 371/2013. (X. 24.) Korm. rendelethez

1. Az R. 2. melléklet I. táblázatának címe helyébe a következő cím lép:

[A földhivatal eljárásaiban közreműködő szakhatóságok]

I. Az ingatlanügyi hatóság által lefolytatott
újrahasznosítási eljárásban közreműködő szakhatóságok
Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére