37/2013. (II. 14.) Korm. rendelet

a Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet, valamint a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló új személygépkocsi gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és d) pontjában, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. számú mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.-nek, illetve anyavállalatának, a Daimler AG-nek a Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén, a Kecskemét belterület 26500 helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló beruházásaival függenek össze."

(2) Az R. 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára - a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A. §-ában foglaltak szerinti - feladat- és hatáskörrel rendelkező kormánymegbízottként a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki."

(3) Az R. a következő 4. §-sal egészül ki:

"4. § E rendeletnek a Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet, valamint a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló új személygépkocsi gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 37/2013. (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr1.) 1. §-ával megállapított 1. § (1) és (4) bekezdését, valamint az 1. és 2. mellékletet a Kr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell."

(4) Az R. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(5) Az R. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. § A Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló új személygépkocsi gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 3. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 4. melléklet

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 37/2013. (II. 14.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCDE
1.Beruházás megnevezéseBeruházás azonosítójaA beruházás
megvalósításával
kapcsolatos eljárások
Első fokon eljáró hatóságMásodfokon eljáró
hatóság
2.Kiemelt
beruházásként
gyárépítés és annak
építményei,
valamint az ahhoz
kapcsolódó
logisztikai bázis és
építményei
Az 1. § (1) bekezdése
szerinti terület
általános építésügyi és örökségvédelmi hatósági eljárások, régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások (a további régészeti feladatellátás meghatározása kivételével)Kecskeméti Járási
Hivatal Járási
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, régészet esetén: Budapest Főváros Kormányhivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala
3.további régészeti feladatellátás meghatározásaBudapest Főváros
Kormányhivatalának
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala
nincs
4.környezetvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárás
Alsó-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Főfelügyelőség
5.természetvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárás
Alsó-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Főfelügyelőség
6.útügyi hatósági engedélyezési eljárásBács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
Felügyelősége
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központ
7.vízjogi engedélyezési
eljárás
Alsó-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Főfelügyelőség
8.A Magyar
Kereskedelmi
Engedélyezési
Hivatalról és a
területi mérésügyi
és műszaki
biztonsági
hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. §
(2) bekezdése és
13. § (2) bekezdése
szerinti engedélyezési
eljárás
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Mérésügyi és
Műszaki Biztonsági
Hatósága
Magyar
Kereskedelmi
Engedélyezési
Hivatal
9.ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárás
Kecskeméti Járási
Hivatal Járási
Földhivatala
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala
10.telekalakítási
hatósági eljárás
Kecskeméti Járási
Hivatal Járási
Földhivatala
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala
11.földmérési hatósági
eljárás
Kecskeméti Járási
Hivatal Járási
Földhivatala
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala
12.hírközlési hatósági engedélyezési eljárásNemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
13.bányahatósági
engedélyezési
eljárás
Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal
Szolnoki Bányakapitányság
Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal
14.talajvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárás
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Növény- és
Talajvédelmi
Igazgatósága
Nemzeti
Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
15.vasúti hatósági engedélyezési eljárásNemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és
Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központ
16.tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
17.a jogszabályban,
nemzeti szabványban teljes
körűen nem
szabályozott
beépített tűzoltó
berendezések
létesítési és
használatbavételi
eljárások
Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
18.beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásokBács-Kiskun Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
19.a jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
hatósági eljárások
Bács-Kiskun Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

"

2. melléklet a 37/2013. (II. 14.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő szakhatóságok

ABC
1.Szakhatósági közreműködése tárgyköreElsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügy, műemlékvédelem és
régészet
Kecskeméti Járási Hivatal Járási
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala,
régészet esetén:
Budapest Főváros
Kormányhivatalának Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala
3.környezetvédelem,
természetvédelem és vízügy
Alsó-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Főfelügyelőség
4.közúti közlekedésBács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Közlekedési
Felügyelősége
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központ
5.vasúti közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központ
6.polgári légi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központ
7.állami célú légi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatal
honvédelemért felelős miniszter
8.földtanMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal Szolnoki Bányakapitányság
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
9.bányászatMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal Szolnoki Bányakapitányság
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
10.rendészetKecskeméti RendőrkapitányságBács-Kiskun Megyei
Rendőr-főkapitányság
11.tűzvédelemBács-Kiskun Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
12.honvédelemHonvédelmi Minisztérium
Hatósági Hivatal vezetője
honvédelemért felelős miniszter
13.katasztrófavédelemBács-Kiskun Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
14.talajvédelemBács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Növény- és
Talajvédelmi Igazgatósága
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
15.erdővédelemBács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Erdészeti
Igazgatósága
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
16.egészségügyBács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
17.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
18.műszaki biztonságCsongrád Megyei Kormányhivatal
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági
Hatósága
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

"

3. melléklet a 37/2013. (II. 14.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló új személygépkocsi gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával kapcsolatos kiemelt jelentőségű ügyek és az azokban eljáró hatóságok

ABCDE
1.Beruházás megnevezéseBeruházás azonosítójaA beruházás
megvalósításával
kapcsolatos eljárások
Első fokon eljáró hatóságMásodfokon eljáró
hatóság
2.Kiemelt beruházásként új
gyártó üzem és
annak építményei
létesítése
Az 1. § (1) bekezdése
szerinti terület
általános építésügyi és örökségvédelmi hatósági eljárások, régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások (a további régészeti feladatellátás meghatározása kivételével)Tatabányai Járási
Hivatal Járási
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala
Komárom-
Esztergom Megyei
Kormányhivatal
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala,
régészet esetén:
Budapest Főváros
Kormányhivatalának
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala
3.további régészeti feladatellátás meghatározásaBudapest Főváros
Kormányhivatalának
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala
nincs
4.környezetvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárás
Észak-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Főfelügyelőség
5.természetvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárás
Észak-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Főfelügyelőség
6.útügyi hatósági engedélyezési eljárásKomárom-
Esztergom Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
Felügyelősége
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központ
7.vízjogi engedélyezési
eljárás
Észak-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Főfelügyelőség
8.A Magyar
Kereskedelmi
Engedélyezési
Hivatalról és a
területi mérésügyi
és műszaki
biztonsági
hatóságokról szóló
320/2010. (XII. 27.)
Korm. rendelet 12. §
(2) bekezdése és
13. § (2) bekezdése
szerinti engedélyezési
eljárás
Fejér Megyei
Kormányhivatal
Mérésügyi és
Műszaki Biztonsági
Hatósága
Magyar
Kereskedelmi
Engedélyezési
Hivatal
9.ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárás
Tatabányai Járási
Hivatal Járási
Földhivatala
Komárom-
Esztergom Megyei
Kormányhivatal
Földhivatala
10.telekalakítási
hatósági eljárás
Tatabányai Járási
Hivatal Járási
Földhivatala
Komárom-
Esztergom Megyei
Kormányhivatal
Földhivatala
11.földmérési hatósági
eljárás
Tatabányai Járási
Hivatal Járási
Földhivatala
Komárom-
Esztergom Megyei
Kormányhivatal
Földhivatala
12.hírközlési hatósági engedélyezési eljárásNemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
13.bányahatósági
engedélyezési
eljárás
Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal
Budapesti
Bányakapitányság
Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal
14.talajvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárás
Komárom-
Esztergom Megyei
Kormányhivatal
Növény- és
Talajvédelmi
Igazgatósága
Nemzeti
Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
15.vasúti hatósági engedélyezési eljárásNemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és
Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központ
16.tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
17.a jogszabályban,
nemzeti szabványban teljes
körűen nem
szabályozott
beépített tűzoltó
berendezések
létesítési és
használatbavételi
eljárások
Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
18.beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásokKomárom-
Esztergom Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
19.a jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
hatósági eljárások
Komárom-
Esztergom Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

"

4. melléklet a 37/2013. (II. 14.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az 1. melléklet szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben közreműködő szakhatóságok

ABC
1.Szakhatósági közreműködése tárgyköreElsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügy, műemlékvédelem és
régészet
Tatabányai Járási Hivatal Járási
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala
Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala,
régészet esetén:
Budapest Főváros
Kormányhivatalának Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala
3.környezetvédelem,
természetvédelem és vízügy
Észak-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Főfelügyelőség
4.közúti közlekedésKomárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Közlekedési
Felügyelősége
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központ
5.vasúti közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központ
6.polgári légi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központ
7.állami célú légi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatal
honvédelemért felelős miniszter
8.földtanMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal Budapesti
Bányakapitányság
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
9.bányászatMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal Budapesti
Bányakapitányság
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
10.rendészetKomárom-Esztergom Megyei
Rendőr-főkapitányság
Országos Rendőr-főkapitányság
11.tűzvédelemKomárom- Esztergom Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
12.honvédelemHonvédelmi Minisztérium
Hatósági Hivatal vezetője
honvédelemért felelős miniszter
13.katasztrófavédelemKomárom-Esztergom Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
14.talajvédelemKomárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Növény- és
Talajvédelmi Igazgatósága
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
15.erdővédelemPest Megyei Kormányhivatal
Erdészeti Igazgatósága
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
16.egészségügyKomárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
17.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
18.műszaki biztonságFejér Megyei Kormányhivatal
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági
Hatósága
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére