192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

a Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1)[1] A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. számú mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.-nek, illetve anyavállalatának, a Daimler AG-nek a Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén, a Kecskemét belterület 26500 helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló beruházásaival függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. számú mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) Azokban az esetekben, amikor az 1. számú mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatósági hatósági ügyekben eljáró szakhatóságként a 2. számú mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4)[2] A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni.

(3)[3]

(4)[4]

(5) E rendelet 2. § (3)-(4) bekezdése a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(6)[5] E rendeletnek a Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 51/2011. (III. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított rendelkezéseit az R. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

3. §[6]

E rendeletnek az egyes magyarországi nagyberuházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 76/2011. (V. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Kr.) megállapított rendelkezéseit a Kr. hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

4. §[7]

E rendeletnek a Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet, valamint a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló új személygépkocsi gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 37/2013. (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr1.) 1. §-ával megállapított 1. § (1) és (4) bekezdését, valamint az 1. és 2. mellékletet a Kr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

5. §[8]

(1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

6. §[9]

(1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelethez[10]

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Kiemelt
beruházásként
gyárépítés és annak
építményei,
valamint az ahhoz
kapcsolódó
logisztikai bázis és
építményei
Az 1. § (1)
bekezdése
szerinti terület
általános építésügyi
hatósági eljárások
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Kecskeméti Járási
Hivatala
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
3.örökségvédelmi
hatósági eljárások,
régészeti feltárásokkal
kapcsolatos hatósági
eljárások
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Kecskeméti Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
4.környezetvédelmi
hatósági
engedélyezési eljárás
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Kecskeméti Járási
Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
5.természetvédelmi
hatósági
engedélyezési eljárás
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Kecskeméti Járási
Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
6.útügyi hatósági
engedélyezési eljárás
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Kecskeméti Járási
Hivatala
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
7.vízjogi engedélyezési
eljárás
illetékes megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó építésügyi
hatósági
engedélyezési
eljárások
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Szegedi Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
9.ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárás
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Kecskeméti Járási
Hivatala
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
[11]
10.telekalakítási hatósági
eljárás
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Kecskeméti Járási
Hivatala
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
11.földmérési hatósági
eljárás
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Kecskeméti Járási
Hivatala
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
12.hírközlési hatósági
engedélyezési eljárás
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
13.bányahatósági
engedélyezési eljárás
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati és
Földtani Szolgálat
14.talajvédelmi hatósági
engedélyezési eljárás
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Kecskeméti Járási
Hivatala
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
15.vasúti hatósági
engedélyezési eljárás
közlekedésért felelős
miniszter
nincs
16.tűzvédelmi használati
előírások és a
tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési engedélyezési
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
17.beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
eljárások
18.a jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos hatósági
eljárások
19.tűzvédelmi létesítési
előírások alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

2. számú melléklet a 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelethez[12]

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

[13]
ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyBács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Kecskeméti
Járási Hivatala
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
3.műemlékvédelem és régészetBács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Kecskeméti
Járási Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
4.környezetvédelem,
természetvédelem
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Kecskeméti
Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
5.vízügy és vízvédelemilletékes megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
6.közúti közlekedésBács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Kecskeméti
Járási Hivatala
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
7.vasúti közlekedésközlekedésért felelős miniszternincs
8.polgári légiközlekedésközlekedésért felelős miniszternincs
9.állami célú légiközlekedéshonvédelemért felelős miniszternincs
10.földtanJász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati és Földtani
Szolgálat
11.bányászatJász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati és Földtani
Szolgálat
12.rendészetKecskeméti RendőrkapitányságBács-Kiskun Megyei Rendőr-
főkapitányság
13.tűzvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
14.honvédelemhonvédelemért felelős miniszternincs
15.katasztrófavédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
[14]
16.talajvédelemBács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Kecskeméti
Járási Hivatala
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
17.erdővédelemBács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Kecskeméti
Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
18.egészségügyilletékes járási hivatalBács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
19.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
20.műszaki biztonságCsongrád Megyei
Kormányhivatal Szegedi Járási
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 37/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.02.15.

[2] Megállapította a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.08.05.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.08.05.

[5] Beiktatta az 51/2011. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.03.31.

[6] Beiktatta a 76/2011. (V. 2.) Korm. rendelet 5. §- a. Hatályos 2011.05.03.

[7] Beiktatta a 37/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.02.15.

[8] Beiktatta a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 19. § -a. Hatályos 2014.09.13.

[9] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[10] Megállapította a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[11] Módosította a 162/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 16. § a) pontja. Hatályos 2017.07.01.

[12] Megállapította a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[13] Módosította a 162/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 16. § b) pontja. Hatályos 2017.07.01.

[14] Módosította a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.04.01.

Tartalomjegyzék