380/2013. (X. 25.) Korm. rendelet

a Szigetszentmiklósi Járási Hivatal és egyéb állami szervek elhelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 3. § (6) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Szigetszentmiklós város közigazgatási területén lévő, 12001/15 helyrajzi számú és a Szigethalom város közigazgatási területén lévő, 5107/1 helyrajzi számú ingatlanokat érintő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Szigetszentmiklósi Járási Hivatal és egyéb állami szervek elhelyezése beruházás megvalósításával és használatbavételével függenek össze.

(2)[1]

(3)[2]

2. §[3] A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1)[4]

(2)[5] Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban, ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg, az ügyintézési határidő tizenöt nap.

(3)[6] Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban, ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg, a szakhatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő tíz nap.

(4)[7]

(5)[8]

(6) Az 1. § (1) bekezdése szerinti

a) építésügyi hatósági ügyekben nem kell településképi, illetve építészeti-műszaki tervtanácsi véleményezési eljárást lefolytatni,

b) beruházással összefüggésben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban levő hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 380/2013. (X. 25.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárások

1. Építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások

2. Fakivágási engedélyezési eljárások

3. Természetvédelmi hatósági eljárások

4. Környezetvédelmi hatósági eljárások

5. Útügyi, vasúti hatósági eljárások

6. Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások[9]

7. Vízügyi hatósági eljárások

8. Hírközlési hatósági eljárások

9. Villamosművel, villamos berendezéssel, valamint villamos vezetékkel kapcsolatos engedélyek

10. Műszaki biztonsági hatósági eljárások

11. Földmérési, ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások

12. Telekalakításra irányuló hatósági eljárások

13. Talajvédelmi hatósági eljárások

14. Erdővédelmi hatósági eljárások

15. Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai

16. Tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárások

17. Jogszabályokban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos hatósági eljárások

18. Üzletek működési engedélyezési eljárásai

19. Azok a további hatósági engedélyezési eljárások, melyek a beruházás megvalósításához és használatbavételéhez közvetlenül szükségesek

20. Az 1-19. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 99. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 99. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[3] Megállapította a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 57. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 99. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[5] Megállapította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 98. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[6] Megállapította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 98. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 99. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 57. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2015.04.01.

[9] Megállapította a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. §-a. Hatályos 2017.01.01.

Tartalomjegyzék