40/2013. (V. 24.) VM rendelet

a hulladékról szóló törvénnyel összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8) bekezdés j) és m) pontjaiban,

a 2. és 3. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8) bekezdés m) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 3. pontjában,

az 5. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés k) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (4) bekezdésében,

a 7. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 6. pontjában,

a 8. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a), b), k), m) pontjaiban meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 1. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. Az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet módosítása

1. § Az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontjában a "kivéve a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 1. számú mellékletében felsorolt hulladékkategóriák szerinti anyagokat, a hulladékok jegyzékéről szóló jogszabály mellékletében felsorolt hulladékokat," szövegrész helyébe a "kivéve a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 1. és 2. számú mellékletében felsorolt hulladékokat," szöveg lép.

2. A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet módosítása

2. § A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. számú melléklet I. rész B) pont (2) bekezdés b) alpontjában a "települési folyékony hulladék" szövegrész helyébe a "nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz" szöveg lép.

3. A használt- és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet módosítása

3. § A használt- és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet 2. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"g) közcsatornába bocsátás helye: használt- vagy szennyvizek esetében a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti szennyvízelvezetési szolgáltatási pont, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz esetében pedig a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz bebocsátási pontja;"

4. A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet módosítása

4. § (1) A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet (a továbbiakban: Hlr.) 1. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet hatálya nem terjed ki:)

"d) az ásványi nyersanyag kutatása, kitermelése, tárolása és feldolgozása során keletkező hulladék elhelyezésére, amennyiben jogszabály eltérően rendelkezik."

(2) A Hlr. 2. § f) pont fa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában

hulladéklerakó: olyan hulladékártalmatlanító létesítmény, amely a hulladéknak a földtani közeg felszínén vagy a földtani közegben történő lerakására szolgál, ideértve)

"fa) a hulladéktermelő hulladékának a termelés helyén történő ártalmatlanítására szolgáló hulladékgazdálkodási létesítményt,"

(3) A Hlr. 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Hulladéknak minősülő fémhigany egy évnél hosszabb ideig történő ideiglenes tárolása az 1. számú melléklet 8. pontjában meghatározott követelmények szerint történhet. Fémhigany a 2. számú melléklet 2.5. pontjában meghatározott összetétel esetén, és csak tanúsítvánnyal ellátott tartályban vehető át. A tanúsítványt a fémhigany termelője, ennek hiányában a fémhigany kezelésért felelős személy állítja ki."

(4) A Hlr. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § A hulladéklerakás díját úgy kell megállapítani, hogy az fedezze a hulladéklerakó létesítésének, üzembe helyezésének és üzemeltetésének teljes költségét, továbbá a hulladéklerakó lezárásának és legalább 30 évig történő utógondozásának becsült költségét."

(5) A Hlr. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Amennyiben a hulladéklerakó létesítéséhez környezeti hatásvizsgálat, illetve egységes környezethasználati engedély nem szükséges, annak engedélyezésére az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. A Felügyelőség az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásban adott szakhatósági állásfoglalásában írja elő a hulladékgazdálkodási követelményeket."

(6) A Hlr. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A hulladéklerakó üzemeltetője köteles ellenőrizni és nyilvántartani az engedélyben és az üzemeltetési tervben foglaltak betartását, továbbá köteles elvégezni a 3. számú mellékletében előírt ellenőrzéseket és megfigyeléseket az üzemeltetés, a bezárás, a rekultiváció és az utógondozás időszakában is."

(7) A Hlr. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A hulladéklerakó üzemeltetése, bezárása, rekultivációja és utógondozása alatt végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről, valamint a gyűjtött vizsgálati eredményekről az üzemeltető az engedélyben előírt gyakorisággal, de legalább évenként egyszer összefoglaló jelentést készít a 3. számú mellékletben foglaltak szerint. Az összefoglaló jelentésnek tartalmaznia kell a 6. § szerinti becsült költség időarányos részének rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat is."

(8) A Hlr. 19. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Ez a rendelet

a) a hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelvnek, továbbá

b) az 1999/31/EK tanácsi irányelvnek a hulladéknak minősülő fémhigany tárolására vonatkozó különös követelmények tekintetében történő módosításáról szóló, 2011. december 5-i 2011/97/EU tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(6) Ez a rendelet a hulladékok hulladéklerakókban történő átvételének kritériumairól és eljárásairól az 1999/31 EK irányelv II. mellékletének 16. cikke alapján című, 2002. december 19-i 2003/33/EK tanácsi határozatnak végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

(9) A Hlr.

a) 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul,

b) 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul,

c) 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(10) A Hlr.

a) 1. § (1) bekezdés a) pontjában az "a Hgt. hatálya alá tartozó" szövegrész helyébe az "a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) hatálya alá tartozó",

b) 1. § (1) bekezdés b) pontjában a "lezárásával" szövegrész helyébe a "rekultivációjával",

c) 2. § f) pont fb) alpontjában a "létesítményt" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási létesítményt",

d) 5. § (3) bekezdés c) pontjában a "Hgt. 2. számú melléklete" szövegrész helyébe a "Ht. 1. melléklete",

e) 7. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az "az (1) bekezdés szerinti külön jogszabályban" szövegrész helyébe az "a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendeletben",

f) 7. § (3) bekezdés l) pontjában a "környezetvédelmi biztosíték alapját képező pénzügyi források meglétének igazolása" szövegrész helyébe a "céltartalék alapját képező pénzügyi források és környezetvédelmi biztosítás meglétének igazolása",

g) 2. számú melléklet 1. pont 1.1. alpont

ga) b) pontjában a "Hgt. 2. számú melléklete" szövegrész helyébe a "Ht. 1. melléklete"

gb) f) pontjában

gba) a "Hulladék Minősítő Bizottságtól" szövegrész helyébe a "Hulladékminősítő Bizottságtól", valamint

gbb) a "Hulladék Minősítő Bizottság" szövegrész helyébe a "Hulladékminősítő Bizottság"

szöveg lép.

(11) Hatályát veszti a Hlr.

a) bevezető részében az "(a továbbiakban: Hgt.)",

b) 2. § f) pont fbb) alpontjában a "vagy előkezelést",

c) 3. § (1) bekezdésében a ", helyi",

d) 4. § (3) bekezdés b) pontjának bc) alpontjában a "szilárd",

e) 7. § (3) bekezdés c) pontjában az "a Hgt. 22. § (4) bekezdése szerinti",

f) 7. § (3) bekezdés i) pontjában az "és helyi", valamint

g) 8. § (1) bekezdés i) pontjában a "szilárd" és az "és helyi"

szövegrész.

5. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet módosítása

5. § A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet

a) 16. § (2) bekezdésében a "települési folyékony hulladék" szövegrész helyébe a "nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz",

b) 16. § (4) bekezdésében a "Települési folyékony hulladék" szövegrész helyébe a "Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz"

szöveg lép.

6. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 19/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet módosítása

6. § A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 19/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet 1. § b) pontjában az "a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 49. § (1) bekezdésében" szövegrész helyébe az "a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 86. § (1) bekezdésében" szöveg lép.

7. A PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól szóló 144/2012. (XII. 27.) VM rendelet módosítása

7. § (1) A PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól szóló 144/2012. (XII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: PCBr.) 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az 5 dm3-nél több PCB-t és elhasználódott PCB-t tartalmazó berendezések nem üzemeltethetők. Erősáramú kondenzátorok esetén az 5 dm3-es határérték az összekapcsolt készülékcsoportra vonatkozik, valamennyi részegységre külön-külön és együttesen is."

(2) Hatályát veszti a PCBr. 12. §-a.

8. A zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet módosítása

8. § A zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 6. melléklet 2.5. pontjában a "hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 4. számú mellékletben felsorolt eljárások" szövegrész helyébe a "hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 3. mellékletben felsorolt eljárások" szöveg lép.

9. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

10. § Ez a rendelet az 1999/31/EK tanácsi irányelvnek a hulladéknak minősülő fémhigany tárolására vonatkozó különös követelmények tekintetében történő módosításáról szóló, 2011. december 5-i 2011/97/EU irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 40/2013. (V. 24.) VM rendelethez

A Hlr. 1. számú melléklete a következő 8. ponttal egészül ki:

"8. A fémhigany ideiglenes tárolása

A fémhigany egy évnél hosszabb ideig történő ideiglenes tárolására a következő követelmények vonatkoznak:

a) A fémhiganyt más hulladékoktól elkülönítve kell tárolni.

b) A tartályokat olyan, a tárolni kívánt higanymennyiség befogadásához elegendő térfogatú gyűjtőmedencékben kell tárolni, amelyek repedés- és hézagmentességet biztosító, a fémhiganyt át nem eresztő, megfelelő bevonattal vannak ellátva.

c) A tárolóhelyet a higanykibocsátással szemben a környezetet megfelelő módon védő mesterséges vagy természetes gátakkal kell ellátni, és a tárolóhelyen a tárolni kívánt teljes higanymennyiség befogadásához elegendő tárolótérfogatot kell biztosítani.

d) A tárolóhely padlózatát a higannyal szemben ellenálló és a higanyt át nem eresztő anyaggal kell burkolni. A padlózatot lejtéssel kell kialakítani és gyűjtőaknával kell ellátni.

e) A tárolóhelyet el kell látni tűzvédelmi rendszerrel.

f) A tárolást úgy kell megszervezni, hogy minden tartály könnyen kivehető legyen."

2. melléklet a 40/2013. (V. 24.) VM rendelethez

A Hlr. 2. számú melléklete a következő 2.5. ponttal egészül ki:

"2.5. A fémhiganyra vonatkozó különös követelmények

A fémhigany egy évnél hosszabb ideig történő ideiglenes tárolására a következő követelmények vonatkoznak:

2.5.1. A higany összetétele

A fémhiganynak a következő kritériumokat kell teljesítenie:

a) higanytartalmának 99,9 tömegszázaléknál nagyobbnak kell lennie,

b) nem tartalmazhat olyan szennyeződést (például salétromsavoldatot, kloridsók oldatait), amely képes korrodálni a szénacélt vagy a korrózióálló acélt.

2.5.2. Zártság

A fémhigany tárolására igénybe vett tartályoknak korrózió- és ütésállóknak kell lenniük, ezért a hegesztést kerülni kell. A tárolóknak különösen a következő kritériumokat kell teljesíteniük:

a) A tartály anyagának szénacélnak (legalább ASTM A36) vagy korrózióálló acélnak (AISI 304, 316L) kell lennie.

b) A tartálynak gáz- és folyadékzárónak kell lennie.

c) A tartály külső felületének ellenállónak kell lennie a külső hatásokkal szemben.

d) A tartály gyártmánytípusának sikeresen teljesítenie kell a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 38/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet 1. melléklet "A" melléklet 1. rész 6.1 fejezetének 6.1.5.3. és 6.1.5.4. pontja szerinti ejtési vizsgálatot és szivárgásmentességi vizsgálatokat.

Annak érdekében, hogy a tárolt folyadék felett elegendő üres tér álljon rendelkezésre, és a folyadék magas hőmérsékleteken tanúsított hőtágulása következtében ne következhessen be szivárgás vagy a tartályok maradó alakváltozása, a tartályok legfeljebb 80 térfogatszázalékig tölthetők fel.

2.5.3. Átvételi eljárások (Tartálytanúsítványi követelmények)

Az átvételi eljárásoknak a következő kritériumokat kell teljesíteniük:

a) Csak a fentiekben meghatározott átvételi minimumfeltételeket kielégítő fémhigany vehető át.

b) A tartályokat a betárolás előtt szemrevételezéssel ellenőrizni kell. Nem vehető át az a tartály, amely sérült, szivárog vagy korrodált.

c) A tartályoknak olyan, lyukasztással kialakított tartós bélyegzőt kell viselniük, amely tartalmazza a tartály azonosító számát, anyagának megnevezését, üres tömegét, gyártójának hivatkozási jelét, valamint a tartály gyártási napját.

d) A tartályoknak olyan, a tartályhoz elválaszthatatlanul rögzített táblát kell viselniük, amely tartalmazza a tanúsítvány azonosító számát.

2.5.4. Tanúsítvány

A 2.5.3. pontban említett tanúsítványnak tartalmaznia kell:

a) a hulladéktermelő nevét és címét,

b) a feltöltésért felelős személy nevét és címét,

c) a feltöltés helyét és napját,

d) a higany mennyiségét,

e) a higany tisztaságát, valamint - ha vannak - a szennyeződések leírását, ideértve az analitikai jegyzőkönyvet is,

f) annak megerősítését, hogy a tartályokat kizárólag higany szállítására/tárolására használták,

g) a tartályok azonosító számát,

h) az esetleges észrevételeket."

3. melléklet a 40/2013. (V. 24.) VM rendelethez

A Hlr. 3. számú melléklete a következő 7. ponttal egészül ki:

"7. A fémhiganyra vonatkozó különös követelmények

A fémhigany egy évnél hosszabb ideig történő ideiglenes tárolására a következő követelmények vonatkoznak:

7.1. Megfigyelési, ellenőrzési és veszélyhelyzeti követelmények

a) A tárolóhelyen folyamatos üzemű, legalább 0,02 mg higany/m3 érzékenységű higanygőzfigyelő rendszert kell felszerelni. Az érzékelőket talajszinten és fejmagasságban kell elhelyezni. A rendszernek látható és hallható riasztást kell adnia. A rendszert évente karbantartásnak kell alávetni.

b) A tárolóhelyet és a tartályokat arra feljogosított személynek legalább havonta egyszer szemrevételezéssel ellenőriznie kell. Szivárgás észlelése esetén az üzemeltető köteles haladéktalanul megtenni a környezeti higanykibocsátás megelőzéséhez és a higanytárolás biztonságosságának helyreállításához szükséges valamennyi intézkedést, továbbá köteles haladéktalanul értesíteni a Felügyelőséget.

c) A telephelynek rendelkeznie kell veszélyhelyzeti tervvel, valamint a fémhigannyal kapcsolatos műveletek elvégzéséhez igénybe vehető, e célra alkalmas megfelelő védőfelszereléssel.

7.2. Nyilvántartás

A 2. számú melléklet 2.5. pontjában és a 7.1. pontban említett információkat tartalmazó valamennyi dokumentumot, beleértve a tartályt kísérő tanúsítványt, valamint a fémhigany ideiglenes tárolás utáni kitárolásáról, átadásáról, rendeltetési helyéről és tervezett kezeléséről készített feljegyzéseket is, a tárolás befejezését követően legalább három évig meg kell őrizni."

Tartalomjegyzék