456/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet

a Takata Safety Systems Hungary Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 2. § (4) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16., 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Takata Safety Systems Hungary Kft. által Miskolc város közigazgatási területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 47511/8, 47511/9 és a 47511/10 helyrajzi számú földrészleteken, illetve ezekből a földrészletekből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósításra kerülő, passzív biztonsági rendszereket gyártó üzem, illetve logisztikai központ létesítését eredményező beruházással függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)[1]

(4)[2] A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánt jelöli ki.

2. § (1)[3]

(2)[4]

(3)[5]

(4) Az 1. § (1) bekezdésében megjelölt beruházással összefüggésben

a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

5. §[6] (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[7] Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

6. §[8] (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[9] A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 456/2013. (XI. 29.) Korm. rendelethez[10]

A Takata Safety Systems Hungary Kft. Miskolc területén megvalósuló új gyártóüzemének megvalósításával kapcsolatos nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

[11]
ABCD
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás azonosítójaA beruházás
megvalósításával
kapcsolatos eljárások
Eljáró hatóság
2.Kiemelt
beruházásként
passzív biztonsági
rendszereket
gyártó üzem, illetve
logisztikai központ,
és az ezekhez
tartozó építmények
Miskolc város területén
fekvő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti
47511/8, 47511/9 és
47511/10 helyrajzi
számú földrészletek,
illetve az ezekből a
földrészletekből
telekalakítási eljárások
végleges befejezését
követően kialakított
földrészletek
általános építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti
hatósági eljárások,
Borsod-Abaúj-
Zemplén Vármegyei
Kormányhivatal
3.örökségvédelmi
hatósági eljárások,
régészeti feltárásokkal
kapcsolatos eljárások
Borsod-Abaúj-
Zemplén Vármegyei
Kormányhivatal
4.környezetvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárás
Borsod-Abaúj-
Zemplén Vármegyei
Kormányhivatal
5.természetvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárás
Borsod-Abaúj-
Zemplén Vármegyei
Kormányhivatal
6.útügyi hatósági
engedélyezési eljárás
Borsod-Abaúj-
Zemplén Vármegyei
Kormányhivatal
7.vízjogi engedélyezési
eljárás
illetékes vármegyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
8.műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó építésügyi
hatósági engedélyezési
eljárások
Borsod-Abaúj-
Zemplén Vármegyei
Kormányhivatal
9.ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárás
Borsod-Abaúj-
Zemplén Vármegyei
Kormányhivatal
10.telekalakítási hatósági
eljárás
Borsod-Abaúj-
Zemplén Vármegyei
Kormányhivatal
11.földmérési hatósági
eljárás
Borsod-Abaúj-
Zemplén Vármegyei
Kormányhivatal
12.hírközlési hatósági
engedélyezési eljárás
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
13.szénhidrogén
vezetékkel, valamint
annak üzemben
tartásához szükséges
létesítményekkel
kapcsolatos
engedélyezésre
irányuló hatósági
eljárások
Borsod-Abaúj-
Zemplén Vármegyei
Kormányhivatal
14.bányahatósági
engedélyezési eljárás
Borsod-Abaúj-
Zemplén Vármegyei
Kormányhivatal
15.talajvédelmi hatósági
engedélyezési eljárás
Borsod-Abaúj-
Zemplén Vármegyei
Kormányhivatal
16.élelmiszerlánc-
felügyeleti eljárás
illetékes járási hivatal
17.vasúti hatósági
engedélyezési eljárás
közlekedésért felelős
miniszter
18.tűzvédelmi használati
előírások és a
tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési engedélyezési
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
19.veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos
balesetek elleni
védekezésre vonatkozó
katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
20.beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
21.a jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
22.tűzvédelmi létesítési
előírások alóli eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
15.talajvédelmi hatósági
engedélyezési eljárás
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Kormányhivatal
16.élelmiszerlánc-
felügyeleti eljárás
illetékes járási hivatal
17.vasúti hatósági
engedélyezési eljárás
közlekedésért felelős
miniszter
18.tűzvédelmi használati
előírások és a
tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési engedélyezési
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
19.veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos
balesetek elleni
védekezésre vonatkozó
katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
20.beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
21.a jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
22.tűzvédelmi létesítési
előírások alóli eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

2. melléklet a 456/2013. (XI. 29.) Korm. rendelethez[12]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 102. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 40. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 102. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 102. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 60. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2015.04.01.

[6] Beiktatta a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 147. §. Hatályos 2014.09.13.

[7] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 40. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[8] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[9] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 40. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[10] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 43. §-a (ld. 41. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[11] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 40. § b)-c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 102. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék