45/2013. (VIII. 7.) NFM rendelet

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet, valamint a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 18. alpontjában és 48. § (3) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) és s) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosítása

1. § (1) A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet alkalmazásában:)

"8. havi óra- és vizsga összesítő lap: a szakoktató által kötelezően vezetett nyilvántartás az adott hónapban teljesített oktatással és vizsgával töltött tevékenységről,"

(2) Az R. 2. § (1) bekezdés 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet alkalmazásában:)

"11. járműkezelési vizsga: a jármű technikai kezelésének, a manőverezési feladatok végrehajtásának, valamint a jármű biztonsági ellenőrzésének számonkérése az "A", "AM" kategóriák, továbbá az "A1", "A2" és "B1" alkategóriák esetében,"

(3) Az R. 2. § (1) bekezdése a következő 43. ponttal egészül ki:

(A rendelet alkalmazásában:)

"43. foglalkozás: az egyben - legfeljebb egy óra szünetet beiktatva - tartott oktatási órák összessége."

2. § Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Képzés a közlekedési hatóság képzési engedélye (a továbbiakban: engedély) alapján tartható az "A", "B", "C", "D", "AM", "T", "K", "Trolibusz" kategóriákban, valamint az "A1", "A2", "B1", "C1", "D1" alkategóriákban, továbbá a "BE", "CE", "C1E", "DE", "D1E"(a továbbiakban, sorrendben: a "B+E", "C+E", "C1+E", "D+E", "D1+E") kombinált kategóriákban."

3. § (1) Az R. 4. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az iskolavezető feladata és felelőssége biztosítani, hogy:)

"c) a képző szerv a képzési tevékenységre előírt dokumentumokat a székhelyén 5 évig megőrizze, továbbá hogy ezen dokumentumokat az erre irányuló, a 35. § (1) bekezdése szerinti hatósági ellenőrzés során a képző szerv székhelyén, vagy előre bejelentett ellenőrzés esetén a képző szerv székhelyétől eltérő helyszínen lévő képviseletén a helyszínen, ügyfélfogadási idejében bemutassa."

(2) Az R. 4. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Képzésre az vehető fel, aki:)

"b) megfelel az elméleti vizsgára bocsátás feltételei közül a 10. § (1) bekezdés c) pontjában és (2) bekezdésében foglaltaknak, továbbá a vizsgára bocsátás feltételeiről - így különösen a külön jogszabályokban megfogalmazott orvosi, pályaalkalmassági és közlekedésbiztonsági feltételekről - igazoltan tájékoztatásban részesült,"

4. § (1) Az R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A vezetési gyakorlat tantárgyat szakoktatói felügyelet mellett lehet gyakorolni. A gyakorlásra a közlekedési hatóság által hitelesített, a tanuló nevére a képző szerv által a "Bizonylati Albumban" meghatározott módon kiállított vezetési karton jogosít. A vezetési gyakorlat tantárgy oktatása akkor minősül a közúti közlekedés szabályairól szóló rendelet szerinti oktatásnak, ha a vezetési kartont a szakoktató a "Bizonylati Album"-ban előírt szabályok szerint kitöltötte és a tanuló az egyes gyakorlati órák megkezdésekor és befejezésekor - a gyakorlati foglalkozás kezdete és befejezése pontos idejének feljegyzése mellett - saját kezűleg aláírta."

(2) Az R. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A vezetési gyakorlat oktatása során - a járműben kialakított ülőhelyek számának megfelelően - a tanuló, a szakoktató, a tolmács, a szakfelügyelő és az ellenőrzésre jogosult személyek, a képzés ellenőrzésének akadályozása nélkül az iskolavezető, a megfigyelő szakoktató, a szakoktató jelölt, valamint az iskolavezető engedélyével a tanuló hozzájárulásával megjelölt más személy tartózkodhat. Tehergépkocsi és pótkocsi rakfelületén, továbbá motorkerékpár hátsó ülésén oktatás közben személy nem szállítható."

(3) Az R. 6. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A havi óra- és vizsgaösszesítő lapot az adott hónapot követő 10. napig a közlekedési hatóság által a Bizonylati Albumban meghatározott módon a szakoktató a közlekedési hatóságnak megküldi."

5. § Az R. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A közúti járművezetők vizsgáztatását a közlekedési hatóság végzi. A vizsgát a közlekedési hatóság szervezi. A vizsgára bejelentett tanuló (a továbbiakban: vizsgázó) vizsgáztatásában - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével -a közlekedési hatóság vizsgabiztosi névjegyzékében szereplő, a közlekedési hatóság által szakmai szempontok figyelembevételével vezényelt vizsgabiztos működik közre."

6. § (1) Az R. 9. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

"(7a) Az első gyakorlati vizsgát megelőzően a tanuló kérelmére a jelentkezési lapon feltüntetett, eredetileg megszerezni kívánt vezetői engedély kategóriát a közlekedési hatóság módosítja, amennyiben a kérelmezett vezetői engedély kategória elméleti képzési és vizsgakövetelményei az eredetileg megszerezni kívánt vezetői engedély kategóriával azonosak. E tekintetben azokat a vezetői engedély kategóriákat kell azonosnak tekinteni, amelyeknek

a) a kötelezően előírt elméleti óraszámai,

b) az elméleti vizsga során számon kért vizsgatárgyak száma és megnevezése és

c) az elméleti vizsgatárgyanként a kérdések száma

megegyezik. Az a)-c) pont tekintetében a 3. számú melléklet 3.2.1. pontjában és a 8. számú melléklet 6.1.1. pontjában foglalt táblázatok rendelkezéseit kell figyelembe venni."

(2) Az R. 9. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Az e rendeletben meghatározott, a közlekedési hatóság önhibáján kívül eső feltételek hiánya miatt meghiúsult vizsgaesemény esetében a vizsgázó új vizsgát kizárólag a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló miniszteri rendeletben meghatározott vizsgadíj ismételt befizetése után tehet."

7. § (1) Az R. 10. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Elméleti vizsgára az bocsátható, aki)

"a) a tanfolyam elméleti részét az 5. § (3) bekezdésében foglaltak szerint elvégezte és az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el, továbbá a 7. § szerinti igazolást a közlekedési hatóság részére a jelentkezési lapon bemutatta vagy annak elvégzése alól a 4. § (6) bekezdésében foglaltak alapján mentesült, továbbá aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet,"

(2) Az R. 10. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Elméleti vizsgára az bocsátható, aki)

"e) a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik,"

(3) Az R. 10. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Elméleti vizsgára az bocsátható, aki)

"f) a vizsgára való jelentkezésig - a Bizonylati Album szerinti azonosítók szerepeltetésével - a külön jogszabályban meghatározott módon az igazgatási szolgáltatási díjat képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette."

(4) Az R. 10. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára."

8. § (1) Az R. 11. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki)

"e) a 3. számú melléklet 3.2.1. táblázatában meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette,"

(2) Az R. 11. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki)

"f) a vizsgára való jelentkezésig - a Bizonylati Album szerinti azonosítók szerepeltetésével - a külön jogszabályban meghatározott módon az igazgatási szolgáltatási díjat képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette."

(3) Az R. 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól és gyakorlati vizsgára bocsátható az is, aki

a) "A2" alkategóriás vizsgához - két évnél nem régebben szerzett - "A1" alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül "A1" alkategóriára sikeres elméleti vizsgát tett;

b) "A" kategóriás vizsgához - két évnél nem régebben szerzett -"A korl." kategóriás vagy "A2" vagy "A1" alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül "A korl." kategóriára vagy "A1" vagy "A2" alkategóriára sikeres elméleti vizsgát tett;

c) "C" kategóriás vizsgához - két évnél nem régebben szerzett - "C1" alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik."

(4) Az R. 11. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Amennyiben a tanuló a (3) vagy (5) bekezdésben foglaltak alapján mentesült az elméleti tanfolyam és vizsga alól, gyakorlati vizsgáit a vezetési karton hitelesítésétől számított 12 hónapon belül kell sikeresen teljesítenie. A 12 hónapon túl kizárólag a (3) bekezdés alapján mentesülők esetében a teljes gyakorlati képzés, az (5) bekezdés alapján mentesülők a teljes képzés megismétlését követően jelenthető újabb vizsgára."

9. § (1) Az R. 12. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A közlekedési hatóságtól kapott engedély alapján az írásbeli, vagy a számítógépes elméleti vizsga helyett:)

"c) az a - szakorvosi igazolással rendelkező - hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet használja, kérésére magyar jelnyelven, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet."

(2) Az R. 12. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A közúti járművezetők elméleti vizsgája - a (2) bekezdésben foglaltak, valamint a "TR" kategória kivételével - kizárólag számítógépes elméleti vizsga (a továbbiakban: SZEV) formájában bonyolítható le. A rendelkezésre álló különböző nyelvű SZEV-vizsgaanyagok közül a vizsgázó állampolgárságára tekintet nélkül választhat.

(6) A (2) bekezdés a) pontjában említett tolmács közreműködésével történő vizsgára a tolmácsot a közlekedési hatóság az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodától rendeli ki. Ha az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda a tolmácsolást nem tudja biztosítani, akkor annak ellátására a kiválasztott nyelvben jártas más alkalmas személyt kell kirendelni. A tolmács közreműködésével történő elméleti vizsgaigényt a kért vizsgaidőpontot megelőzően legalább 15 nappal korábban kell benyújtani a közlekedési hatósághoz."

10. § (1) Az R. 14. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A vizsgaigazoláson szöveges bejegyzés alkalmazásával kell feltüntetni azt a körülményt, ha a vizsgázó bármely járművezetési vizsgát (járműkezelési, rutin vagy forgalom) automata sebességváltóval rendelkező járművön tette le."

(2) Az R. 14. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A vizsgaigazolás kiadásának az (5) bekezdésben foglaltakon túl feltétele továbbá az alapfokú iskolai végzettség 10. § (4) bekezdésének megfelelő hitelt érdemlő igazolása.

(8) Nem kell a (6) bekezdésben megfogalmazott körülményt feltüntetni azon kombinált kategóriára vonatkozó vizsgaigazoláson, amellyel kapcsolatos vonó járműre a vizsgázónak korlátozás nélküli (mechanikus váltós) vezetői engedélye van."

11. § (1) Az R. 16. § e) pontja a következő ec) alponttal egészül ki:

[A közlekedési hatóság

e) a szakoktatókról, az iskolavezetőkről, a vizsgabiztosokról és a képző szervekről központi nyilvántartást (névjegyzéket) vezet; a vizsgabiztos, a szakoktató, valamint az iskolavezető részére kiadott tevékenységi engedélyt a közlekedési hatóság visszavonja és a vizsgabiztost, a szakoktatót és az iskolavezetőt törli a névjegyzékből, ha a tevékenységre vonatkozó rendelkezéseket súlyosan vagy 2 éven belül ismételten megsértette. A rendelkezések súlyos megsértésének minősül különösen:]

"ec) az iskolavezető cselekménye következtében a közlekedési hatóság a képző szerv tevékenységét jogerősen legalább 60 napra felfüggesztette,"

(2) Az R. 16. §-a a következő f) ponttal egészül ki:

(A közlekedési hatóság)

"f) meghatározza - a 12. számú melléklet 7. pontja és 13. számú melléklet 1.1. pontja szerinti - a szaktanfolyamon való részvétel alóli mentesítés feltételeit és módját."

12. § Az R. 27. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az engedéllyel rendelkező közúti járművezető vizsgabiztos tényleges vizsgáztatási tevékenységet a munkáltatói jogkör gyakorlója által meghatározott olyan óraszámok teljesítése után kezdheti meg, amikor kizárólag megfigyelő vizsgabiztosként vett részt vizsgaeseményeken. A közúti járművezető vizsgabiztost foglalkoztató közlekedési hatóság vezetője igazolja a kötelező óraszámok teljesítését.

(7) A 2005. július 1. napját megelőzően szerzett gyakorlati szakos vizsgabiztosi bizonyítvány vagy azzal egyenértékű képesítés - a jogszabályban meghatározott egyéb feltételek teljesítése esetén - újonnan megszerzett vezetői engedély kategória, alkategória, kombinált kategória gyakorlati vizsgáztatására abban az esetben jogosít, amennyiben a munkáltatói jogkör gyakorlója által meghatározott olyan óraszámok teljesítésre kerültek, amikor a vizsgabiztos az adott kategória, alkategória, kombinált kategória tekintetében kizárólag megfigyelő vizsgabiztosként vett részt vizsgaeseményeken."

13. § Az R. 33/D. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Ha a "Gépjárművezetői képesítési igazolvány" adataiban változás történik - ide nem értve a lakcímadat és a vezetői engedély szám változását - annak cseréjét, elvesztése vagy megsérülése esetén pótlását a gépkocsivezetőnek kell kezdeményeznie."

14. § (1) Az R. 33/F. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A nyilvántartásból azonosítható "Gépjárművezetői képesítési igazolvány" tulajdonosának kérelme alapján a közlekedési hatóság - a (3) bekezdésben meghatározott esetben - az érvényes vezetői engedély felmutatása mellett, a nyilvántartásban rögzített adatok felhasználásával a korábban kiadott "Gépjárművezetői képesítési igazolvány" helyett új "Gépjárművezetői képesítési igazolvány"-t ad ki. A (3) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a korábban kiadott "Gépjárművezetői képesítési igazolvány"-t bevonja.

(5) Ha a "Gépjárművezetői képesítési igazolvány"-ba bejegyzett adatok megváltoztak, a nyilvántartásból azonosítható "Gépjárművezetői képesítési igazolvány" tulajdonosának a 33/D. § (6) bekezdése alapján benyújtott kérelmére a közlekedési hatóság - az érvényes vezetői engedély és az adatváltozást tanúsító okmány felmutatása mellett - a nyilvántartásban rögzített adatok felhasználásával a korábban kiadott "Gépjárművezetői képesítési igazolvány" egyidejű bevonása mellett új "Gépjárművezetői képesítési igazolvány"-t ad ki."

(2) Az R. 33/F. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A "Gépjárművezetői képesítési igazolvány"-on a kiadásának időpontjában meghatározott lakcím- és vezetői engedély szám adat kerül feltüntetésre. Ezen adatok megváltozása nem érinti a kiadott "Gépjárművezetői képesítési igazolvány" érvényességét. A vezetői engedély cseréjét követően a "Gépjárművezetői képesítési igazolvány"-ra utaló közösségi kódot is tartalmazó vezetői engedély és a korábbi vezetői engedély számát tartalmazó "Gépjárművezetői képesítési igazolvány" együttesen igazolja a 33/A. §-ban foglalt képesítési követelmény teljesítését."

15. § Az R. 34. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A közúti járművezetői vizsgákon közreműködő vizsgabiztos tevékenységének ellenőrzését a munkáltatói jogkör gyakorlója vagy a vizsgabiztos közvetlen vezetője végezheti kizárólagos, át nem ruházható jogkörben. Ez a korlátozás nem érinti a munkáltató nem szakmai tevékenységhez kötődő egyéb belső ellenőrzését."

16. § Az R. 35. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A közlekedési hatóság által meghatározott módon a közúti járművezetők gyakorlati képzésének soron kívüli ellenőrzése és szakfelügyelete végezhető a közúti forgalomban történő megállítással is."

17. § Az R. 37/A. §-a a következő d) ponttal egészül ki:

(A rendelet)

"d) a 10. § (5) bekezdésében és a 11. § (7) bekezdésében meghatározott 12 hónapos határidőt a 2013. október 1-jét követően megkezdett elméleti képzésben résztvevők, illetve a gyakorlati képzésben 2013. október 1-jét követően hitelesített vezetési kartonnal résztvevők esetében kell alkalmazni."

18. § Az R. 39. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A 9. § (7a) bekezdése tekintetében az ott meghatározott feltételek megtartása mellett, a jelentkezési lapon feltüntetett megszerezni kívánt kategória módosítását az elméleti vizsga érvényességén belül az a tanuló is kérelmezheti, aki 2013. január 19-ét megelőzően az eredetileg megszerezni kívánt kategóriából gyakorlati vizsgát már tett, azonban a kategória megszerzéséhez szükséges teljes képzési követelményeket még nem teljesítette. Ebben az esetben a kérelmezőnek a módosított kategóriának megfelelő hátralévő, sikeresen még nem teljesített gyakorlati vizsgáit kell teljesítenie úgy, hogy a gyakorlati vizsgák tekintetében - a 9. § (7a) bekezdésében foglaltak szerint - a 2013. január 19-e előtt meghatározott óraszámokat, vizsgatárgy-megnevezéseket és kérdés-számokat kell figyelembe venni."

19. § (1) Az R. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R. 4. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az R. 5. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az R. 6. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az R. 7. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az R. 8. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) Az R. 12. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) Az R. 13. számú melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) Az R. 16. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

20. § Az R.

a) 10. § (4) bekezdésében az "Az (1) bekezdés e) pontjában" szövegrész helyébe az "A 14. § (7) bekezdésében" szöveg,

b) 11. § (1) bekezdés b) pontjában az " "M" kategóriás járműkezelési" szövegrész helyébe az " "AM" kategóriás járműkezelési" szöveg,

c) 11. § (3) bekezdés a) pontjában a "gépjármű vezetésére korlátozott" szövegrész helyébe a "jármű vezetésére korlátozott" szöveg, valamint a "gépjármű vezetésére terjeszti ki" szövegrész helyébe a "jármű vezetésére terjeszti ki" szöveg,

d) 11. § (6) bekezdésében az "Az (5) bekezdésben említett, valamint a 10. § (2) bekezdésében" szövegrész helyébe az "A 10. § (2) bekezdésében" szöveg,

e) 12. § (2) bekezdés b) pontjában a "szakértői és rehabilitációs bizottság" szövegrész helyébe a "magyar szakértői és rehabilitációs bizottság" szöveg,

f) 17. § (4) bekezdés a) pontjában az "a 18. § (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott" szövegrész helyébe az "a 18. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában meghatározott" szöveg,

g) 17. § (5) bekezdés c) pontjában a "vezetői engedéllyel rendelkezik" szövegrész helyébe a "vezetői engedéllyel rendelkezik és egyetlen jármű-kategóriára vonatkozóan sem áll járművezetéstől eltiltás hatálya alatt" szöveg,

h) 18. § (3) bekezdés a) pontjában a "22." szövegrész helyébe a "23." szöveg,

i) 25. § (2) bekezdés a) pontjában a "25." szövegrész helyébe a "27." szöveg,

j) 31. § (2) bekezdésében a "kérelemre -" szövegrész helyébe a "kérelemre - a 16. § a) pont ab) alpontja alapján megalkotott szabályzat szerint" szöveg,

k) 33. § (6) bekezdésében a "közlekedési hatóság által vezényelt" szövegrész helyébe a "közlekedési hatóság által kizárólag szakmai szempontok figyelembevételével vezényelt" szöveg,

l) 33/A. §-ában az "alapképesítést és továbbképzési képesítést annak a személynek" szövegrész helyébe az "alapképesítést és továbbképzési képesítést - a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló kormányrendeletben meghatározott - azon személynek" szöveg

lép.

21. § Hatályát veszti az R.

a) 2. § (1) bekezdés 3-4., 9-10., 15-17., 20., 23-25., 31-32., 34. és 40. pontja,

b) 8. § (3) bekezdésében a "tanúsító szervezetként" szövegrész,

c) 16. § a) pont ai) alpontja,

d) 22. §-ában az "a közúti forgalomban" szövegrész,

e) 28/A. §-a,

f) 37/A. § a) és b) pontja,

g) 39. § (2) bekezdése,

h) 3. számú melléklet 3.1.3. pontjában, 3.4. pont első gondolatjeles bekezdésében és 4. pontjában az " "A korl.", " szövegrész, 3. számú melléklet 3.2.1. pontjához tartozó táblázat "Kategória" megjelölésű oszlop első sorában az " , A korl." szövegrész, 3. számú melléklet 3.2.1. pontjához tartozó táblázat "Kategória" megjelölésű oszlop harmadik sorában az "A korl.2) ," szövegrész, 3. számú melléklet 3.2.1. pontjához tartozó táblázat 3) lábjegyzetében a " , vagy A korlátozott kategória" szövegrész, valamint 3. számú melléklet 3.2.1. pontjához tartozó táblázat 4) lábjegyzetében a "vagy A korlátozott kategóriára" szövegrész,

i) 4. számú melléklet 1. címében az " "M" kategória:" és az " "A korl." kategória:" alcímek, az alcímekhez tartozó rendelkezésekkel együtt, továbbá 4. számú melléklet 1. címének 2. pontjában az " "M", "A korl." és" szövegrész,

j) 5. számú melléklet 1. címében az " "M" kategória" és az " "A korl." kategória" alcímek, az alcímekhez tartozó rendelkezésekkel együtt, továbbá 5. számú melléklet 2. pont második bekezdésében az " "M", " és az " "A korl.", " szövegrész,

k) 6. számú melléklet I. cím 10. pontja,

l) 7. számú melléklet 6. pontjában az " , "A korl." " szövegrész,

m) 8. számú melléklet 5.2. pontjához tartozó táblázat "Kategória" megjelölésű oszlop első sorában az "M, " szövegrész, 8. számú melléklet 5.2. pontjához tartozó táblázat "Kategória" megjelölésű oszlop negyedik és ötödik sorában az "A korl., " szövegrész, 8. számú melléklet 5.2. pontjához tartozó táblázathoz tartozó magyarázat "Kö" megjelölésű pontjában az " "A korl.", " szövegrész, 8. számú melléklet 5.2. pontjához tartozó táblázathoz tartozó 2) lábjegyzetben a " , vagy A korlátozott kategória" szövegrész, 8. számú melléklet 7. pont 7.5.6. alpont második mondata,

n) 12. számú melléklet 1.1 pontjában az "alkalmazható tansegédleteket" szövegrész, 12. számú melléklet 2. pontjában szereplő táblázathoz tartozó 5) megjelölésű lábjegyzet, 12. számú melléklet 10.1. pontjában az " , az alkalmazható tansegédleteket" szövegrész, 12. számú melléklet 11.1. pont b) alpontjában az "és tansegédlet" szövegrész,

o) 13. számú melléklet 2. pontjában szereplő táblázathoz tartozó 5) megjelölésű lábjegyzet, 13. számú melléklet 6.1. pontjában az " , az alkalmazható tansegédleteket" szövegrész, 13. számú melléklet 7.1. pont b) alpontjában az "és tansegédlet " szövegrész és

p) 15. számú melléklete.

2. A közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet módosítása

22. § A közúti közlekedésben használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a tűzoltóság és a Magyar Honvédség által üzemeltetett gépekre, továbbá az egyes technológiai műveletekben részfeladatokat ellátó, stabil kivitelezésű (telepített) gépsorok részét képező gépekre és az ezeket működtetető gépkezelőkre."

3. Záró rendelkezések

23. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 7. § (4) bekezdése és a 8. § (4) bekezdése 2013. október 1-jén lép hatályba.

Németh Lászlóné s. k.,

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 45/2013. (VIII. 7.) NFM rendelethez

Az R. 2. számú mellékletének módosítása

1. Az R. 2. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képző szerv a tanuló részére írásos tájékoztatót állít össze, amely minimálisan az alábbiakat tartalmazza:)

"1. a képző szerv megnevezését, címét, e-mail címét és telefonszámát (teljes név, valamint, ha van, fantázianév is), honlapjának címét (URL),"

2. Az R. 2. számú melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képző szerv a tanuló részére írásos tájékoztatót állít össze, amely minimálisan az alábbiakat tartalmazza:)

"4. az iskolavezető nevét, e-mail címét és telefonszámát,"

3. Az R. 2. számú melléklet 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képző szerv a tanuló részére írásos tájékoztatót állít össze, amely minimálisan az alábbiakat tartalmazza:)

"13. a tandíj összegét (elméleti, gyakorlati bontásban), a tandíj befizetésének módját, azért nyújtott szolgáltatások tartalmának és díjainak tételes felsorolását, továbbá a megszerezni kívánt kategória vagy szakképesítéshez szükséges egyéb díjakat (vizsgadíjak, elsősegélynyújtási ismeretek vizsga díját, egyéb költségeket),"

4. Az R. 2. számú melléklet 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képző szerv a tanuló részére írásos tájékoztatót állít össze, amely minimálisan az alábbiakat tartalmazza:)

"18. az engedélyező hatóság megnevezését, címét és telefonszámát, felügyeletet ellátó szervezetek megnevezését és elérhetőségeit,"

5. Az R. 2. számú melléklet 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képző szerv a tanuló részére írásos tájékoztatót állít össze, amely minimálisan az alábbiakat tartalmazza:)

"21. a vezetői engedély vagy a szakképesítés kiadásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott fontosabb előírásokat. Nem magyar állampolgárokat érintően különös tekintettel kell lenni a tartózkodási engedélyre vonatkozó előírásokra. Különös tekintettel kell lenni továbbá a 10. § (1) bekezdés e) pontja szerinti alapfokú iskolai végzettség igazolásának módjára. Az írásos tájékoztatót a képző szerv készíti el és végzi a szükséges módosításokat, aktualizálásokat. Az írásos tájékoztató egy példányát a képző szerv a tanfolyamra történő jelentkezéssel egyidejűleg a jelentkezőnek átadja, és a tanfolyamra jelentkezők kellő tájékoztatása érdekében az ügyfélfogadásra szolgáló helyiségben jól látható helyen ki is függeszti, valamint az írásos tájékoztatóban megjelölt honlapján közzéteszi és folyamatosan aktualizálja. A képző szervet népszerűsítő felhívásokban közzétett adatoktól az írásos tájékoztató adataiban eltérés nem mutatkozhat.

A képző szerv összeállítja a tanuló részére a vállalkozási feltételeit."

2. melléklet a 45/2013. (VIII. 7.) NFM rendelethez

Az R. 3. számú mellékletének módosítása

1. Az R. 3. számú melléklet 3. pont 3.1.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.1.1. Ügyfélfogadó helyiség

A képző szervnek rendelkeznie kell az ügyfélfogadáshoz - az ügyfélfogadás idejében kizárólag a képző szerv (vállalkozás) céljára szolgáló - ügyfélfogadó helyiséggel, amelynek felszereltsége biztosítja az ügyfelek kulturált fogadásának és kiszolgálásának feltételeit. Az ügyfélfogadóban a képző szerv képzési engedélyét és a vállalkozási feltételeit és az írásos tájékoztatót ki kell függeszteni, továbbá a cégtáblán az ügyfélfogadás idejét fel kell tüntetni. Az ügyfélfogadás ideje nem lehet kevesebb hetente összesen 8 óránál, amely 8 órát munkanapokon 8 és 20 óra között kell meghatározni."

2. Az R. 3. számú melléklet 3. pont 3.1.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.1.3. A "Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek" tantárgy oktatásához

Az "A" és "B" kategóriás, valamint az "A1", "A2" és "B1" alkategóriás tantermi képzést olyan tanteremben kell végezni, amely alkalmas a világító- és jelzőberendezések működőképes modelljének bemutatására."

3. Az R. 3. számú melléklet 3.1.5. pont nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

(3.1.5. A járművezetés gyakorlati oktatásának feltételei)

"Az "A", "B", "C", "D", "AM", "T", "Trolibusz" kategóriás, valamint az "A1", "A2", "B1", "C1", "D1" alkategóriás, továbbá a "B+E", "C+E", "C1+E", "D+E", "D1+E" kombinált kategóriás képzés esetében a tantervben részletesen meghatározott méretű és kialakítású gyakorlópálya, amely megfelel az alábbi feltételeknek:"

4. Az R. 3. számú melléklet 3. pont 3.2.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.2.1. Az egyes járműkategóriákhoz tartozó oktatási idők és teljesítendő menettávolságok.

Kötelező óraszámok és teljesítendő menettávolságok a közúti járművezető-képző tanfolyamokon

KategóriaAlapismeretek
Elméleti és Bü tantárgyak
Járművezetési gyakorlatMegjegyzés
Σ óraKJeSzüF 1-2MuΣ óraAFF/vF/oF/hF/éF/kM
A1, A2,22XXX---1661082---240
A11)3XXX---211----30
A22)3XXX---124862---18011. § (5) bekezdés
A23)3XXX---2642---120
A4)3XXX---124844---011. § (5) bekezdés
A5)3XXX---82642---2
0
A2)3XXX---1661082---2
4
0
11. § (5) bekezdés
A3)3XXX---104642---150
A6)22XXX---261016115---390
B28XXX---29920144-2-580
B128XXX---299204423
4
8
C180XXX-XX196137222-228
C80XXX-XX2962315422-348
C7)16-----X1468422--16811. § (5) bekezdés c) pont
D140XXX--X2962315422-348
D28XXX--X296231742--348
3+E22XXX-XX16610442--192
C1+E20XXX--X1468422--168
C+E20XXX--X1468422--168
D1+E22XXX-XX1468422--168
D+E20XXX--X1468422--168
AM16XX----1046-----100
T56XXX-XX2461895--4
K12X-------------
TR102XXXXXX4944545----
TR8)50XXXXXX2642222----

Rövidítések:

K= Közlekedési alapismeretekA = Alapoktatás
Je= Járművezetés elméleteF = Főoktatás
Szü= Szerkezeti és üzemeltetési ismeretekF/v = városi vezetés
= Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetésF/o = országúti vezetés
Mu= Munkavédelem, tűzvédelem, szállításF/h = hegyvidéki vezetés
F 1-2= F 1-2 számú trolibusz jelzési és forgalmi utasításF/é = éjszakai vezetés
F/k = vezetés könnyű terepen
M= Menettávolságok kilométerben

1) érvényes B kategóriás vezetői engedély esetén

2) A1 alkategória megszerzését követő két éven belül

3) A1 alkategória megszerzését követő két éven túl

4) A korlátozott vagy A2 alkategória megszerzését követő két éven belül

5) A korlátozott vagy A2 alkategória megszerzését követő két éven túl

6) amennyiben betöltötte 24. életévét és nem rendelkezik legalább két éves A2 alkategóriás vezetői engedéllyel

7) C1 alkategória megszerzését követő 2 éven belül

8) D kategóriás vezetői engedéllyel"

5. Az R. 3. számú melléklet 3. pont 3.2.2. pontjában a "tantermi oktatás" szövegrész helyébe a "tantermi elméleti-, valamint csoportos gyakorlati oktatás" szöveg, az "az oktatáson részt vevőkkel miden foglalkozáson" szövegrész helyébe az "az oktatáson résztvevőkkel minden foglalkozáson" szöveg lép.

6. Az R. 3. számú melléklet 3. pont 3.2.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.2.3. Tanfolyam megkezdése e-learning oktatás esetében

Az e-learning képzésben részt vevő tanuló adatait, illetve az e-learning képzés azonosító számát a tanulóval kötött szerződés alapján a hozzáférést követően haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül a Nemzeti Közlekedési Hatóság részére meg kell küldeni."

7. Az R. 3. számú melléklet 3. pont 3.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.4. Az együtt tartott tanfolyamok

Együtt tartott tanfolyami foglalkozásokat a következő kategóriákban (al- és kombinált kategóriákban) lehet szervezni:

a) "AM", "A1", "A2", "A", "B1" és "B";

b) "B+E" és "D1+E";

c) "B" és "T";

d) "C1" és "C";

e) "C1+E", "C+E" és "D+E";

f) "T" és "K" (kerti traktor és állati erővel vont jármű).

Az együtt tartott oktatást külön, kategóriánként kell a tanulmányi naplóban feltüntetni."

8. Az R. 3. számú melléklet 3. pont 3.5.2. alpont c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása során a tanuló felszerelése:)

"c) protektoros hosszúnadrág (nadrágba vagy nadrágra illeszthető térdprotektorral) és protektoros dzseki (dzsekibe vagy dzsekire illeszthető könyök- és gerincprotektorral),"

9. Az R. 3. számú melléklet 3. pont 3.5.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.5.3. A szakoktatónak a gyakorlati oktatás során törekednie kell arra, hogy a 3.2.1. táblázatban meghatározott menettávolságokat a kötelező óraszámok alatt teljesítse."

10. Az R. 3. számú melléklet 4. pontja a következő 4.1.4.1. alponttal egészül ki:

"4.1.4.1. A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással kell igazolni."

11. Az R. 3. számú melléklet a következő 4.1.4.3. alponttal egészül ki:

"4.1.4.3. A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés szakmai tartalmát kell meghatározónak tekinteni. Amennyiben a mentesítés érdekében az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító igazolás alátámasztására külföldön, illetve nem magyar nyelven kiállított iratot nyújtanak be, azt hiteles magyar fordítással és a Magyar Vöröskereszt által kiállított megfelelőségi nyilatkozattal is el kell látni."

12. Az R. 3. számú melléklet 4. pontjában az "az "A korl.", "A" és "B" kategória, továbbá az "A1", "A2" alkategória" szövegrész helyébe az "az "A" és "B" kategória, továbbá az "A1", "A2" és "B1" alkategória" szöveg lép.

3. melléklet a 45/2013. (VIII. 7.) NFM rendelethez

Az R. 4. számú mellékletének módosítása

1. Az R. 4. számú melléklet 1. cím " "A1" alkategória:" alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

" "A1" alkategória:

olyan kétkerekű motorkerékpár, amely hengerűrtartalma a 125 cm3-t, teljesítménye a 11 kW-ot, teljesítmény/tömeg aránya pedig a 0,1 kW/kg-ot nem haladja meg."

2. Az R. 4. számú melléklet 1. cím " "A" kategória" alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

" "A" kategória:

"A" kategóriába tartozó oldalkocsi nélküli kétkerekű motorkerékpár, legalább 595 cm3 hengerűrtartalommal és legalább 40 kW motorteljesítménnyel."

4. melléklet a 45/2013. (VIII. 7.) NFM rendelethez

Az R. 5. számú mellékletének módosítása

1. Az R. 5. számú melléklet 1. cím " "A1" alkategória" alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

" "A1" alkategória

olyan kétkerekű motorkerékpár, amely hengerűrtartalma a 125 cm3-t, teljesítménye a 11 kW-ot, teljesítmény/tömeg aránya pedig a 0,1 kW/kg-ot nem haladja meg."

2. Az R. 5. számú melléklet 1. cím " "A" kategória" alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

" "A" kategória

"A" kategóriába tartozó oldalkocsi nélküli kétkerekű motorkerékpár, legalább 595 cm3 hengerűrtartalommal és legalább 40 kW motorteljesítménnyel."

3. Az R. 5. számú melléklet 1. cím " "A2" kategória" alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

" "A2" alkategória

"A2" alkategóriába tartozó oldalkocsi nélküli kétkerekű motorkerékpár, legalább 395 cm3 hengerűrtartalommal és legalább 25 kW motorteljesítménnyel."

4. Az R. 5. számú melléklet 1. cím az " "A2" kategória" alcímet követően a következő " "B1" alkategória" alcímmel egészül ki:

" "B1" alkategória

"L7e" kategóriába tartozó legalább két ülőhellyel rendelkező négykerekű motorkerékpár, amely legalább 60 km/óra sebesség elérésére képes."

5. Az R. 5. számú melléklet 2. cím utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az "AM" és "A" kategóriás, továbbá az "A1" és "A2" alkategóriás gyakorlati képzés főoktatási szakaszában a kísérő szakoktatót szállító személygépkocsi tetőtartóján el kell helyezni a motorosok oktatására figyelmeztető feliratot tartalmazó táblát."

5. melléklet a 45/2013. (VIII. 7.) NFM rendelethez

Az R. 6. számú mellékletének módosítása

1. Az R. 6. számú melléklet II. cím 1. pont első bekezdésében a " "C1", "D1" alkategóriás" szövegrész helyébe a " "B1", "C1", "D1" alkategóriás" szöveg lép.

2. Az R. 6. számú mellékletében az "AZ OKTATÁSBAN HASZNÁLT JÁRMŰVEK KÖVETELMÉNYEI ÉS VIZSGÁLATA" alcím-megjelölés helyébe a "III. AZ OKTATÁSBAN HASZNÁLT JÁRMŰVEK KÖVETELMÉNYEI ÉS VIZSGÁLATA" alcím-megjelölés lép.

3. Az R. 6. számú melléklet "AZ OKTATÁSBAN HASZNÁLT JÁRMŰVEK KÖVETELMÉNYEI ÉS VIZSGÁLATA" alcím 5. pont második franciabekezdésében a "regionális igazgatóságnál" szövegrész helyébe a "közlekedési hatóságnál" szöveg lép.

4. Az R. 6. számú melléklet "AZ OKTATÁSBAN HASZNÁLT JÁRMŰVEK KÖVETELMÉNYEI ÉS VIZSGÁLATA" alcím 8. pont első bekezdésében az "azonos méretű "Autósiskola" felirat" szövegrész helyébe az " "Autósiskola" felirat" szöveg lép.

6. melléklet a 45/2013. (VIII. 7.) NFM rendelethez

Az R. 7. számú mellékletének módosítása

1. Az R. 7. számú melléklet "A) Elméleti vizsga" cím 3. pontjában az " "Akorl." "A", "A2" kategóriákra és az "A1" alkategóriára" szövegrész helyébe az " "A" kategóriára és az "A1" és "A2" alkategóriákra" szöveg lép.

2. Az R. 7. számú melléklet "B) A járműkezelési vagy rutin és a forgalmi vizsga" cím 5. pontja a következő 5.2. alponttal egészül ki:

"5.2. Kérelemre a közlekedési hatóság eltérést engedélyezhet az 5. számú mellékletben előírtaktól a gyakorlati képzés és a járműkezelési-, rutin-, valamint a forgalmi vizsgákon használt járművek esetében, ha a mozgássérült személy egyéni adottságai az eltérést indokolttá teszik, azonban az eltérés a feladatok végrehajtásának követelményeit nem befolyásolhatja."

3. Az R. 7. számú melléklet "B) A járműkezelési vagy rutin és a forgalmi vizsga" cím 7. pontjában a " "B" és "B+E" kategóriákra" szövegrész helyébe a " "B", "B1" és "B+E" kategóriákra" szöveg lép.

7. melléklet a 45/2013. (VIII. 7.) NFM rendelethez

Az R. 8. számú mellékletének módosítása

1. Az R. 8. számú melléklet 1. pont 1.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.1. A jelentkezési lap

A jelentkezési lap a közlekedési hatóság által meghatározott tartalmú és szerkesztésű nyomtatvány.

A jelentkezési lapot a vizsgára való jelentkezés előtt a tanuló tölti ki.

Egy jelentkezési lapon csak egy kategóriára lehet jelentkezni. A tanfolyam elméleti részének, illetve a "Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés" tantárgynak az elvégzését az iskolavezető igazolja. Az iskolavezető igazolja az esetleges felmentéseket, a felmentések alapjául szolgáló okirat számának a bejegyzésével. Az igazolásokat aláírásával és a képző szerv bélyegzőjével érvényesíti.

A jelentkezési lapon a tanuló által tett ilyen irányú nyilatkozatot a képviselet igazolására a közlekedési hatóságnak el kell fogadnia.

A vizsgakötelezettség alóli mentesítési kérelem a felmentés alapjául szolgáló okirat iskolavezető által igazolt fénymásolatának a csatolásával történik.

A vizsga alóli felmentést, valamint indokolt esetben a szóbeli vizsgát a közlekedési hatóság a jelentkezési lapon tett bejegyzéssel engedélyezi.

A külföldi hatóság által kiadott vezetésre jogosító okmány honosítási eljárásában az okmányiroda határozatot ad ki. A határozat birtokában az ügyfélnek a tanfolyammentes vizsgára jelentkezésekor jelentkezési lapot kell kitöltenie, amelyhez csatolni kell az okmányiroda határozatát. Az okmányiroda által előírt elméleti vizsgán a kategóriának megfelelő közlekedési alapismeretek, gyakorlati vizsgán a kategóriának megfelelő forgalmi vizsgát kell érteni.

A képző szervnek vissza kell adni azt a jelentkezési lapot, amelyik a vizsgára jelentéskor a fenti előírásoknak nem felel meg."

2. Az R. 8. számú melléklet 1. pont 1.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.3. A vezetési karton

A képző szerv a bizonylati album szerinti - a tanuló és a gyakorlati képzést végző képző szerv adataival kitöltött - vezetési kartont leadja a közlekedési hatóságnak. A közlekedési hatóság rávezeti a vizsgázó iktatószámát és abban az esetben hitelesíti, ha a vizsgázó a gyakorlati oktatáson való részvétel előfeltételeinek eleget tett.

Elveszett vezetési karton helyett kiállított vezetési kartont a közlekedési hatóság hitelesíti. A hitelesítéskor a hitelesítő rovatba a "Pótlás" szót kell bejegyezni."

3. Az R. 8. számú melléklet 3. pont 3.2.1. alpontjában, 3.2.2. alpontjában és 3.2.3. alpontjában a "regionális igazgatóságnak" szövegrész helyébe a "közlekedési hatóságnak" szöveg lép.

4. Az R. 8. számú melléklet 5. pont 5.2. alpontjában szereplő táblázat a "B" megjelölésű sort követően a következő "B1" megjelölésű sorral egészül ki:

[KategóriaElméleti vizsgatárgyakGyakorlati vizsgatárgyak vizsgaidejeMegjegyzés]
SzüF1-2MuJk)R
12121213
"B1X-----2017--5040"

5. Az R. 8. számú melléklet 5. pont 5.2. alpontjában szereplő táblázathoz tartozó magyarázat "Kö" megjelölésű sora helyébe a következő rendelkezés lép:

"Kö = Közlekedési alapismeretek. Tartalmaz járművezetés elméleti, valamint az "A", "A korl.", "B", "T" kategóriáknál, továbbá az "A1", "A2" és "B1" alkategóriánál szerkezeti és üzemeltetési kérdéseket is."

6. Az R. 8. számú melléklet 5. pont 5.2. alpontjában szereplő táblázathoz tartozó magyarázat 2) megjelölésű jegyzete helyébe a következő rendelkezés lép:

"2) azon 24. életévét betöltött vizsgázó esetében, aki nem rendelkezik "A2" alkategóriás vezetői engedéllyel, ez esetben a járműkezelési vizsga kiegészül az "alkalmassági feladat" végrehajtásával."

7. Az R. 8. számú melléklet 5. pont 5.5. alpontja a következő bekezdéssel egészül ki:

"Magyarországtól eltérő országok magyarországi külképviseleteinek (nagykövetség, konzuli hivatalok) tisztviselői személyazonosságuk igazolására a fentiektől eltérő okmányokat is benyújthatnak, amennyiben azt a külképviselet állította ki, valamint az szembenéző fényképet és azonosító adatokat is tartalmaz."

8. Az R. 8. számú melléklet 6. pont 6.1.1. alpontjában szereplő táblázat helyébe a következő táblázat lép:

"KategóriaTantárgyKérdésekMegfelelés pontszáma
(pont)
Megengedett
hibapontok száma
(pont)
Tiszta vizsgaidő összesen
(perc)
száma
(db)
összpontértéke
(pont)
AMK253530525
A1, A2,K5575651055
A
B, B1K5575651055
C1, CK253530525
Szü252521425
M252521425
D1K253530525
DK253530525
B+EK253530525
D1+ESzü252521425
M252521425
C1+EK253530525
C+ESzü252521425
K253530525
D+ESzü252521425
TK5575651055
M252521425
KK252520525"

9. Az R. 8. számú melléklet 6. pont 6.1.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"6.1.4. A vizsga rendjének felügyelete

A vizsga ideje alatt a vizsgateremben a vizsgázókon kívül csak a vezényelt vizsgabiztos, a vizsgabiztos jelölt és az ellenőrzéssel, illetve szakfelügyelettel megbízott személy tartózkodhatnak. A vizsga rendjének megtartására a vizsgabiztos felügyel. A számítógépes elméleti vizsga megkezdése előtti tájékoztatás elhangzásakor jelen lehet a vizsgázó tolmácsa is."

10. Az R. 8. számú melléklet 6. pont 6.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"6.2. A szóbeli vizsga

Szóbeli vizsgát kell tenni a "Trolibusz" kategóriás vizsgán minden elméleti vizsgatárgyból. A magyar nyelvet nem beszélő külföldi állampolgárságú személy vizsgára jelentkezésekor nyilatkoztatni kell a jelentkezőt arról, hogy milyen nyelven kíván vizsgázni, és ezt a jelentkezési lapon is fel kell tüntetni.

A vizsgát bizottság folytatja le. Egy bizottság két fő vizsgabiztosból áll.

A vizsgajegyzőkönyv egy példányát a vizsga kiírt időpontja előtt legalább 10 perccel korábban ki kell függeszteni a vizsgaterem ajtajára. A vizsgabiztos a vizsgázókat tájékoztatja a vizsga menetéről. Ezt követően a vizsgajegyzőkönyv sorrendjének megfelelően egyszerre legfeljebb fele annyi vizsgázót lehet a vizsgaterembe beszólítani, mint amennyi főre az elméleti vizsgaterem alkalmasságát megállapították.

A vizsga a vizsgázók személyazonosságának megállapítását követően kezdhető meg.

A magyar nyelvet nem beszélő vizsgázók szóbeli vizsgája az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodától kirendelt tolmács közreműködésével történik. Amennyiben az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda a tolmácsolást nem tudja biztosítani, akkor annak ellátására a szükséges nyelvben jártas más alkalmas személyt kell kirendelni."

11. Az R. 8. számú melléklet 7. pont 7.2.2.1. alpontjában az " "M", "AM", "A korl.", "A2" és "A" kategóriás és az "A1", alkategóriás" szövegrész helyébe az " "AM" és "A" kategóriás, valamint az "A1" és "A2" alkategóriás" szöveg lép.

12. Az R. 8. számú melléklet 7. pont 7.2.3. alpontjában az " "M", "AM", "A korl.", "A2" és "A" kategóriás és az "A1" alkategóriás" szövegrész helyébe az " "AM" és "A" kategóriás, valamint az "A1" és "A2" alkategóriás" szöveg lép.

13. Az R. 8. számú melléklet 7. pont 7.2.4.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"7.2.4.1. A járműkezelési vizsga menete

Az első járműkezelési vizsga kezdetén a vizsgabiztos átveszi a jelenlétében aláírt, alábbi minta szerinti "Nyilatkozatot". A nyilatkozat hiánya vagy az aláírásának megtagadása esetén a vizsga nem folytatható le.

KÖTELEZŐ NYILATKOZAT

az "AM", "A2" és "A" kategóriában, továbbá az "A1" alkategóriában vizsgázók gyakorlati vizsgáján:

"Nyilatkozat

A gyakorlati vizsga letételével kapcsolatban kijelentem, hogy az "AM"*, "A1"*, "A2"*, "A"* kategóriás motorkerékpár-vezetői tanfolyamon részt vettem, az előírt elméleti és gyakorlati oktatásban részesültem, a jármű vezetéséhez szükséges biztonsági előírásokat elsajátítottam.

A közúti közlekedés szabályait ismerem.

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 4. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott - járművezetésre vonatkozó - előírásoknak:

"b) a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van, továbbá

c) a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll, és szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol" megfelelek, tehát a jármű biztonságos vezetésére alkalmas állapotban vagyok.

Aláírásommal tudomásul veszem, hogy a gyakorlati vizsgán a saját felelősségemre veszek részt.

Kelt.........., 20......év...........hó.....nap

vizsgázó aláírása"

* A nem kívánt kategória törlendő.

Fiatalkorú (18 év alatti) vizsgázók gyakorlati vizsgára jelentését az alábbi szülői nyilatkozatzáradékkal kell kiegészíteni, amelyet a vizsgajegyzőkönyvhöz kell csatolni.

"Alulírott mint .....vizsgázó törvényes képviselője, a gyermekemnek a fenti "Nyilatkozat"- át, amelyet a gyakorlati vizsga előtt ír alá, érvényesnek ismerem el, az esetlegesen ebből eredő felelősséget magamra vállalom.

Kelt .......... , 20......év ...........hó .....nap

...............................................

szülő (törvényes képviselő) aláírása"

A járműkezelési vizsgán a vizsgázónak - a feladatok végrehajtására megadott idő alatt -biztonsági ellenőrzési feladatokat, technikai kezelési és manőverezési feladatokat kell végrehajtania - rendkívüli esetet kivéve - azon a járművön, amelyiken az alapoktatás történt. A járműkezelési vizsga a biztonsági ellenőrzési feladatok teljesítésével kezdődik. A járműkezelési vizsga az utolsóként végrehajtott manőverezési feladattal ér véget, kivéve, ha a vizsgázó sikertelenséget okozó hibát követett el. A járműkezelési vizsga eredményét a vizsgabiztos a vizsga végén ismerteti. A helyi adottságok figyelembevételével az értékelés történhet az utolsóként végrehajtott feladat után a helyszínen vagy a vizsga kiindulási helyére történő visszaállást követően.

Az "AM" és "A" kategóriás, valamint az "A1", "A2" és "B1" alkategóriás járműkezelési vizsgán, amennyiben a járművön a helyszínen javítható műszaki hiba mutatkozik és "csere" jármű nincs, a szakoktató a hibát kijavíthatja, ha ez 20 percnél több időt nem vesz igénybe. Amennyiben a hiba a fentiek szerint nem javítható, a vizsgát eredmény nélkül fel kell függeszteni. A rendkívüli eseményről jegyzőkönyvet kell felvenni. A vizsga kezdetén átvett "Nyilatkozatot" a közlekedési hatóság csatolja a vizsgázó személyi anyagához."

14. Az R. 8. számú melléklet 7. pont 7.5.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"7.5.1. Általános előírások

Forgalmi vizsga a közlekedési hatóság által kijelölt vizsgaútvonalon tartható. A vizsgaútvonal magában foglalja a vizsga kiindulási helyét és az útvonal főbb csomópontjait is. A kijelölt vizsgaútvonalak jegyzékét a közlekedési hatóság az NKH honlapján teszi közzé."

15. Az R. 8. számú melléklet 7. pont 7.5.1.1. alpont nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

(7.5.1.1. A forgalmi vizsgaútvonal követelményei:)

"Közúti járművezetői vizsgaútvonalak az "A", "B", "C", "D" kategóriás, az "A1", "A2", "B1", "C1", "D1" alkategóriás, továbbá a "B+E", "C+E", "C1+E", "D+E" és "D1+E" kombinált kategóriás forgalmi vizsgák lebonyolításához csak olyan útvonal minősíthető, amely a forgalmi vizsga kiindulási helyét is figyelembe véve megfelel az alábbi követelményeknek:"

16. Az R. 8. számú melléklet 7. pont 7.5.1.1. alpontjában az " "M" kategóriás" szövegrész helyébe az " "AM" kategóriás" szöveg lép.

17. Az R. 8. számú melléklet 7. pont 7.5.2.1. alpont megjelölése és nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"7.5.2.1. Az "AM" kategóriás forgalmi vizsga útvonala

A vizsga útvonalat úgy kell meghatározni, hogy a vizsgázó a járművel lakott területen belül"

18. Az R. 8. számú melléklet 7. pont 7.5.4. alpontjában az " "M", "AM", "A korl.", "A2" és "A" kategóriás, továbbá az "A1" alkategóriás" szövegrész helyébe az " "AM" és "A" kategóriás, továbbá az "A1" és "A2" alkategóriás" szöveg lép.

19. Az R. 8. számú melléklet 7. pont 7.5.6.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"7.5.6.1. Az "AM" és "A" kategóriás, továbbá az "A1" és "A2" alkategóriás vizsgánál eltérő előírások:

a) Az adó-vevő készüléket és a tanulómellényt a képző szervnek kell biztosítania.

b) A vizsgázónak a vizsgabiztos jelenlétében az alábbi nyilatkozatot kell aláírnia, melyet a vizsgajegyzőkönyvhöz kell csatolni. A nyilatkozat hiánya vagy az aláírásának megtagadása esetén a vizsga nem folytatható le.

KÖTELEZŐ NYILATKOZAT

az "AM" és "A" kategóriában, továbbá az "A1" és "A2" alkategóriában vizsgázók gyakorlati vizsgáján:

"Nyilatkozat

A gyakorlati vizsga letételével kapcsolatban kijelentem, hogy az "AM"*, "A1"*, "A2"*, "A"* kategóriás motorkerékpár-vezetői tanfolyamon részt vettem, az előírt elméleti és gyakorlati oktatásban részesültem, a jármű vezetéséhez szükséges biztonsági előírásokat elsajátítottam.

A közúti közlekedés szabályait ismerem.

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 4. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott - járművezetésre vonatkozó - előírásoknak: "b) a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van, továbbá

c) a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll, és szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol" megfelelek, tehát a jármű biztonságos vezetésére alkalmas állapotban vagyok.

Aláírásommal tudomásul veszem, hogy a gyakorlati vizsgán a saját felelősségemre veszek részt.

Kelt.........., 20......év...........hó.....nap

......................................

vizsgázó aláírása"

* A nem kívánt kategória törlendő.

Fiatalkorú (18 év alatti) vizsgázók gyakorlati vizsgára jelentését - amennyiben a járműkezelési vizsga előtt nem történt meg - az alábbi szülői nyilatkozat-záradékkal kell kiegészíteni, amelyet a vizsgajegyzőkönyvhöz kell csatolni.

"Alulírott mint.....vizsgázó törvényes képviselője, a gyermekemnek a fenti "Nyilatkozat"- át, amelyet a gyakorlati vizsga előtt ír alá, érvényesnek ismerem el, az esetlegesen ebből eredő felelősséget magamra vállalom.

Kelt .......... , 20......év ...........hó .....nap

szülő (törvényes képviselő) aláírása"

c) A forgalmi vizsgáztatást december 1. és március 1. között szüneteltetni kell.

November hónapban a hirtelen változó út- és időjárási viszonyokra tekintettel a vizsgák megtartásáról a közlekedési felügyelőség jogosult dönteni.

d) A forgalmi vizsgákat rádió adó-vevő használatával, "gépkocsi követéses" módszerrel kell megtartani.

e) A forgalmi vizsgákon egy vizsgaeseményt általában kettő fő vizsgázóval kell megtartani. A vizsgajelentésektől függően páratlan számú vizsgázót is ki kell írni a vizsgára, és a forgalmi vizsgát egy fő vizsgázóval is meg kell tartani.

f) A vizsgázók a kísérő gépkocsi előtt haladnak és eltérő számozású, vagy eltérő színű "T" betűvel ellátott tanulómellényt viselnek.

g) A forgalmi vizsgán a vizsgabiztos a kísérő gépkocsi jobb első ülésén foglal helyet."

20. Az R. 8. számú melléklet 7. pont 7.5.7.1. alpont első bekezdésében az "- az "M", "A korl." és "A" kategóriás, továbbá az "A1", "A2" alkategóriás vizsgázók kivételével -" szövegrész helyébe az "- az "AM" és "A" kategóriás, továbbá az "A1" és "A2" alkategóriás vizsgázók kivételével -" szöveg lép.

21. Az R. 8. számú melléklet 7. pont 7.5.7.1. alpontjában az "a vizsgázó az "M", "AM", "A korl.", "A2" és "A" kategóriás, továbbá az "A1" alkategóriás vizsgán" szövegrész helyébe az "a vizsgázó az "AM" és "A" kategóriás, továbbá az "A1" és "A2" alkategóriás vizsgán" szöveg lép.

22. Az R. 8. számú melléklet 7. pont 7.5.7.2. alpontjában az " "M", "AM", "A korl.", "A2" és "A" kategóriás, továbbá az "A1" alkategóriás vizsgákon a kísérő járművet vezeti." szövegrész helyébe az "AM" és "A" kategóriás, továbbá az "A1" és "A2" alkategóriás vizsgákon a kísérő járművet vezeti." szöveg lép.

23. Az R. 8. számú melléklet 7. pont 7.5.7.3. alpont második bekezdésében a "vezetői engedélyt és" szövegrész helyébe a "vezetői engedélyt, a vezetési kartont és" szöveg lép.

24. Az R. 8. számú melléklet 7. pont 7.5.7.3. alpont hatodik bekezdése az "A feladatokat közli a szakoktatóval és csomópontok kijelölésével határozza meg az útvonalat." mondatot követően a következő mondattal egészül ki:

"Ezt követően a vizsgázóval aláíratja a minősítő lapon lévő felelősségi nyilatkozatot."

25. Az R. 8. számú melléklet 7. pont 7.5.7.3. alpontjában az " "M", "AM", "A korl.", "A2" és "A" kategóriás, továbbá az "A1" alkategóriás vizsgánál a feladatokat" szövegrész helyébe az "AM" és "A" kategóriás, továbbá az "A1" és "A2" alkategóriás vizsgánál a feladatokat" szöveg lép.

26. Az R. 8. számú melléklet 7. pont 7.5.7.3. alpont tizenkettedik bekezdésében a "hátoldalát aláírja" szövegrész helyébe a "hátoldalát - digitális tachográf esetében az ún. "kinyomatot" (print out) - aláírja" szöveg lép.

27. Az R. 8. számú melléklet 8. pont 8.1. alpontjában a " "B", "C1" " szövegrész helyébe a " "B", "B1", "C1" " szöveg lép.

28. Az R. 8. számú melléklet 8. pont 8.2. alpontjában az " "M", "AM", "A korl.", "A2", "A" kategória és az "A1" alkategória forgalmi vizsgafeladatai és értékelése" szövegrész helyébe az " "AM", "A2", "A" kategória és az "A1" alkategória forgalmi vizsgafeladatai és értékelése" szöveg lép.

29. Az R. 8. számú melléklet 8. pont 8.2.2. alpont a harmadik franciabekezdést követően a következő bekezdéssel egészül ki:

(A forgalmi vizsga sikertelenségét okozó hiba

Ha a vizsgázó:)

"- meghatározott feladatot második javítás után sem képes a megfelelő módon végrehajtani;"

8. melléklet a 45/2013. (VIII. 7.) NFM rendelethez

Az R. 12. számú mellékletének módosítása

1. Az R. 12. számú melléklet 5.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5.3. Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen

5.3.1. Járművezetési veszélyhelyzetek

A jármű különböző útviszonyok közötti kezelése, megváltozott légköri feltételek és napszakoktól vagy éjszakai időszaktól függő vezetői magatartások gyakorlása száraz úton jó látási viszonyok mellett, korlátozott látási viszonyok mellett, nedves és különösen síkos útfelületen:

a) vészfékezéssel történő megállás,

b) vészfékezéssel történő megállás eltérő tapadású felületen,

c) kanyartechnika,

d) szűk folyosón való áthaladás,

e) akadály kikerülése fékezéssel és fékezés nélkül.

A vizsgarészt erre a célra speciálisan kialakított tanpályán vagy az 5.3.2. pontban meghatározottaknak megfelelő szimulátor berendezésen kell lebonyolítani.

5.3.2. A járművezetési veszélyhelyzetek gyakorlására alkalmas tanpályára és szimulátor berendezésre vonatkozó követelmények és a közlekedési hatóság engedélyezési eljárása

A közlekedési hatóság által kiadott képzési engedély tartalmazza azon tanpályákat és szimulátor berendezéseket, amelyek a képzés során használhatóak. A képzés során és a vizsgán olyan szimulátor berendezés használható, amely a közlekedési hatóság által kiadott érvényes akkreditációval rendelkezik.

A szimulátor berendezés akkreditációját a közlekedési hatóság pályázati eljárás keretében végzi, amely eljárásra a 16. melléklet előírásait megfelelően kell alkalmazni. A sikeres akkreditáció során meghatározásra kerül, hogy a szimulátor berendezés mely képzésekre (tehergépkocsi vezetői vagy autóbuszvezetői), mely időpontig alkalmas.

A szimulátor műszaki követelményeit a pályázati felhívásnak kell tartalmaznia. A pályázatok elbírálását a 16. melléklet előírásait megfelelően alkalmazva a közlekedési hatóság a Közlekedési Szakértői Testület bevonásával végzi. A pályázat alapján a közlekedési hatóság legfeljebb 5 évre érvényes akkreditációs számot ad ki. A képzési és vizsgarész csak a közlekedési hatóság által ellátott akkreditációs számmal rendelkező szimulátoron végezhető. Jelen pont szimulátorra vonatkozó rendelkezéseit az első pályázat kiírását követő 120. naptól kell alkalmazni."

2. Az R. 12. számú melléklet 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. Felmentések

A közlekedési hatóság a járművezetőt kérelmére a szaktanfolyami képzés meghatározott része alól mentesítheti, ha a járművezető igazolja, hogy az 1.2. pontban meghatározott képzési kötelezettsége egy részét más EGT-tagállamban teljesítette."

3. Az R. 12. számú melléklet 11. pont 11.1. alpont c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az alapképesítési és továbbképzési képesítési szaktanfolyami oktatás végzését a közlekedési hatóság írásbeli kérelemre hagyja jóvá (engedélyezi). A kérelemhez a képző szervnek (oktatási központnak) csatolnia kell az alábbi dokumentumokat:]

"c) e-learning rendszerű képzés esetén a minősített és tanúsított zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszert és tananyagot,"

9. melléklet a 45/2013. (VIII. 7.) NFM rendelethez

Az R. 13. számú mellékletének módosítása

1. Az R. 13. számú melléklet 1. pont 1.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.1. A szaktanfolyami kötelezettség teljesítése

Aki a szaktanfolyam megkezdésétől számított egy éven belül nem tesz minden tárgyból sikeres vizsgát, annak a szaktanfolyamot és minden vizsgát (a korábban teljesített vizsgát is) meg kell ismételnie.

A szaktanfolyami oktatás tantervét és a vizsga követelményeit a közlekedési hatóság határozza meg.

A közlekedési hatóság a járművezetőt kérelmére a szaktanfolyami képzés meghatározott része alól mentesítheti, ha a járművezető igazolja, hogy az 1.2 pontban meghatározott képzési kötelezettsége egy részét más EGT-tagállamban teljesítette."

2. Az R. 13. számú melléklet 1. pont 1.2 alpontjában szereplő táblázat helyébe a következő táblázat lép:

"KépesítésElméleti tantárgyakGyakorlati tantárgyak
Biztonsági
szabályokon
alapuló ésszerű
vezetés4'
Előírások
alkalmazása
Egészségügyi,
közúti közlekedési
és környezeti
biztonság, szerviz,
logisztika4)
Járművezetés speciális
kialakítású tanpályán
vagy szimulátoron
Autóbuszvezetői továbbképzési
képesítés
1010105
Tehergépkocsi-vezetői
továbbképzési képesítés
1010105
Autóbuszvezetői és tehergépkocsi-
vezetői továbbképzési képesítés1)
1512155
Autóbuszvezetői továbbképzési
képesítés2)
5255
Tehergépkocsi-vezetői
továbbképzési képesítés3)
5255"

3. Az R. 13. számú melléklet 5. pontjában az "A tanpálya és a szimulátor berendezés használatát a közlekedési hatóság engedélyezi." szövegrész helyébe az "A tanpálya és a szimulátor berendezés használatát a közlekedési hatóság - a 12. számú melléklet 5.3. pontjában meghatározott követelmények alapján - engedélyezi." szöveg lép.

4. Az R. 13. számú melléklet 7. pont 7.1. alpont c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kérelemhez a képző szervnek (oktatási központnak) csatolnia kell az alábbi dokumentumokat:]

"c) e-learning rendszerű képzés esetében a minősített és tanúsított zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszert és tananyagot,"

10. melléklet a 45/2013. (VIII. 7.) NFM rendelethez

Az R. 16. mellékletének módosítása

1. Az R. 16. melléklet II. Fejezet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. Az e-learning rendszerű képzésben alkalmazható Rendszereknek akkreditációjára és üzemeltetésre vonatkozó követelmények, előírások:

a) a Rendszer akkreditációját megszerezni kívánó képző szervnek az akkreditációs időszak teljes idejére igazolnia kell a tanúsított és szabványos Rendszer jogszerű felhasználhatóságát legalább ezer konkurens (egyidejű) felhasználóra vonatkozóan,

b) a Rendszerhez és a tanulók részére a folyamatban lévő aktuális képzések Tananyagaihoz folyamatos, időkorlátozás nélküli (7x24 órás rendelkezésre állással) tanulói hozzáférést kell biztosítania,

c) a képző szervnek a Rendszerhez és annak minden Tananyagához folyamatos, időkorlátozás nélküli hozzáférést kell biztosítania a közlekedési hatóság részére,

d) a Rendszernek a képzés ideje alatt adatbázisában manipulálhatatlanul rögzítenie kell a tanuló aktuális képzésben történő előrehaladását, a Rendszerben eltöltött idejét, értékelnie és rögzítenie kell a tanulónak a Tananyagban szereplő ellenőrző kérdésekre adott válaszait, eredményeit,

e) a tanuló Rendszerben történő kötelező regisztrációját követően a tanuló egyedi autentikációjával a Rendszerbe történő belépéseit - ide értve a tanulói számítógép IP címének naplózását is -, az ott eltöltött idejét minden esetben rögzíteni (naplózni) kell,

f) az e-learning képzésben részt vevő tanuló 3. számú melléklet 3.2.3. pontja szerinti adatait tartalmazó állományt (a továbbiakban: e-learning képzés kezdés bejelentés) a hozzáférés kiadását követően haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül el kell küldenie a közlekedési hatóság által meghatározott módon a közlekedési hatóság részére,

g) a tanuló e-learning képzésének befejezésekor a Rendszernek - képzési igazolás kiállításával egyidejűleg - a tanuló adatait és képzésének leíró adatait az elektronikus aláírásról szóló törvény szerinti legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott, a közlekedési hatóság által meghatározott szabványos XML formátumú és adattartalmú állományban (a továbbiakban: e-learning képzési statisztika) kell tárolnia; az e-learning képzési statisztikát a képző szervnek legalább 5 évig kell megőriznie, illetve a Rendszernek haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül el kell küldenie a közlekedési hatóság által meghatározott módon a közlekedési hatóság részére,

h) tanuló e-learning képzésének befejezésekor a Rendszernek automatikusan ki kell állítania és az elektronikus aláírásról szóló törvény szerinti legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel kell ellátnia a 7. § szerinti igazolást (a továbbiakban: e-learning képzési igazolás) a közlekedési hatóság által meghatározott adattartalommal; a kiállított e-learning képzési igazolást a Rendszernek a kiállítást követően haladéktalanul el kell küldenie és/vagy letölthetővé kell tennie az iskolavezetőnek és a tanulónak; az így előállított e-learning képzési igazolást a képző szervnek legalább 5 évig kell megőriznie, illetve a Rendszernek az e-learning képzési igazolás kiállítását követően haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül el kell küldenie a közlekedési hatóság által meghatározott módon a közlekedési hatóság részére,

i) a Rendszernek biztosítani a kell a SCORM formátumú szabványos - a közlekedési hatóság által biztosított - kiegészítő ismeretanyag(ok) képzéshez történő hozzáadását oly módon, hogy kiegészítő ismeretanyag(ok) elvégzése a tanuló által kötelező, naplózandó és az elvégzésre fordított idő hozzáadódik a képzésben eltöltött időhöz,

j) a képzési folyamatnak bármikor dokumentáltan megszakíthatónak és az egyéni autentikációt követően folytathatónak kell lennie,

k) a fejezetek végén kérdésbankból véletlenszerűen önellenőrző tesztet kell biztosítani a tanuló számára, és csak akkor kezdhető meg a következő fejezet, ha a tanuló az addig elvégzett fejezetek ismeretanyagából véletlenszerűen feltett megfelelő számú kérdésekre legalább 80%-ban helyes választ adott,

l) az önellenőrző teszteknek a tanuló által a képzési folyamatban tetszőleges számban ismételhetőnek kell lenniük,

m) a modulok végén önellenőrző tesztet kell biztosítani a tanuló számára és csak akkor lehet elvégzett a modul, ha a tanuló az adott modul ismeretanyagából feltett megfelelő számú kérdésekre legalább 85%-ban helyes választ adott."

2. Az R. 16. melléklet II. Fejezet 2. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A képzés(ek) Tananyagaira vonatkozó előírások]

"b) képzésen belül a Tananyagnak modulárisan kell felépülnie, oly módon, hogy egy átlagos képességű tanulónak képesnek kell lennie bármely modul egyszerre történő elvégzésére. A modulokat fejezetekbe kell szervezni olyan módon, hogy egy fejezet legfeljebb tíz modult tartalmazhat."

Tartalomjegyzék