84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1)[1] A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával kapcsolatos, külön jogszabályokban meghatározott, kérelemre indult eljárásért és a vizsgáztatásért a Mellékletben meghatározott díjat kell fizetni.

(2)[2]

(2a)[3] A Melléklet III. pont 15. és 19. pontjaiban meghatározott eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat a kérelem benyújtásával egyidejűleg az Építési és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: ÉKM) Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00003582-06020015 számú számlájára kell befizetni, az eljárási díj az Építési és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: ÉKM) bevétele.

(3)[4]

(4)[5]

(4a)[6]

(5)[7]

2. § (1)[8]

(2)[9]

(3)[10] Az első fokon eljáró hatóság határozata ellen benyújtott fellebbezés díja megegyezik a hatósági eljárás díjával, amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell az 1. § (2a) bekezdésében meghatározott számlára befizetni.

(3a)[11] A jogorvoslati eljárásban megfizetett igazgatási szolgáltatási díj visszatérítéséről az erről szóló döntés véglegessé válását követő tizenöt napon belül kell gondoskodni.

(3b)[12] Túlfizetés esetében az eljáró hatóság a díjtöbbletet hivatalból vagy az ügyfél kérelmére az erről szóló döntés véglegessé válását követő, illetve a túlfizetés megállapítását követő tizenöt napon belül a kérelmező ügyfél részére, az általa írásban megjelölt számlaszámra vagy postai címre visszatéríti, ha a kérelem vagy a befizetést igazoló iratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező az e rendeletben meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett.

(3c)[13] Amennyiben a visszatérítés kérelemre történik, a kérelemben meg kell jelölni a kérelmező nevét, címét, a keletkezett ügy iktatószámát, a visszatérítés okát, a számlatulajdonos nevét, a jóváírandó számlaszámot vagy a postai címet, ahová a kérelmező a visszatérített összeg kiutalását kéri.

(4) A közlekedési hatóság határozatával szemben benyújtott újrafelvételi eljárás díja megegyezik az első fokú eljárás díjával.

3. §[14] A szakoktatói, az utánképzési foglalkozásvezetői, az iskolavezetői és a vizsgabiztosi tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díja tartalmazza a névjegyzékbe való felvétel díját. A díjat a felvételt kérőnek a kérelem benyújtásakor kell az ÉKM részére az 1. § (2a) bekezdésében megjelölt előirányzat-felhasználási keretszámlájára befizetni.

4. §[15] Az e rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjakra[16]

a) a díjfizetés tárgya tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakat,

b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1) bekezdés első mondatában, valamint 31. § (2) bekezdésében foglaltakat,

c) az elmulasztott díjfizetés pótlására vonatkozó felhívásra az Itv. 73/A. §-ában foglaltakat,

d) a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában foglaltakat,

e) a jogorvoslati eljárásra az Itv. 32. §-ában foglaltakat

kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon e rendelet tekintetében igazgatási szolgáltatási díjat kell érteni.[17]

5. § (1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a közúti járművezetői vizsga és az egyes közúti közlekedési szakképesítésekkel összefüggő vizsgák díjairól szóló 34/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet.

(3)[18] E rendeletnek a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet módosításáról szóló 46/2013. (VIII. 7.) NFM rendelettel (a továbbiakban: Mód. R.) megállapított rendelkezéseit a Mód. R. hatálybalépését követően kezdeményezett hatósági eljárásokban és vizsgajelentések esetében kell alkalmazni.

6. §[19] A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Hónig Péter s. k.,

közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

Melléklet a 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelethez

A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjak

Ft

[20]
I.
II.
III.Eljárási díjak
15. A szakoktatói (az utánképzési foglalkozásvezető is), az iskolavezetői és a vizsgabiztosi
tevékenységek engedélyezésének díja
10 000
16.
17.
18.
19. Közúti járművezető, közúti közlekedési szakember tanfolyami képzésének, valamint az
utánképzési tanfolyam engedélyezési eljárása
a) Első engedély három kategóriáig, közúti közlekedési szakember képesítés fajtáig,
utánképzési program fajtáig
67 500
b) az a) pontban nem említett további engedélyek kategóriánkét vagy fajtánként22 500
IV.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 5/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2024.02.02.

[2] Hatályon kívül helyezte az 5/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet 1. § b) pontja. Hatálytalan 2024.02.02.

[3] Módosította a 11/2023. (VI. 23.) ÉKM rendelet 53. § a) pontja. Hatályos 2023.06.26.

[4] Hatályon kívül helyezte a 45/2019. (XII. 20.) ITM rendelet 37. § b) pontja. Hatálytalan 2020.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte az 5/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet 1. § b) pontja. Hatálytalan 2024.02.02.

[6] Hatályon kívül helyezte az 5/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet 1. § b) pontja. Hatálytalan 2024.02.02.

[7] Hatályon kívül helyezte a 66/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 11. §-a. Hatálytalan 2017.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte az 5/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet 1. § c) pontja. Hatálytalan 2024.02.02.

[9] Hatályon kívül helyezte az 5/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet 1. § c) pontja. Hatálytalan 2024.02.02.

[10] Módosította a 45/2019. (XII. 20.) ITM rendelet 35. § b) pontja. Hatályos 2020.01.01.

[11] Módosította az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 42. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[12] Módosította az 5/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet 1. § d) pontja. Hatályos 2024.02.02.

[13] Beiktatta a 46/2013. (VIII. 7.) NFM rendelet 2. §-a. Hatályos 2013.08.12.

[14] Módosította a 11/2023. (VI. 23.) ÉKM rendelet 53. § d) pontja. Hatályos 2023.06.26.

[15] Megállapította a 46/2013. (VIII. 7.) NFM rendelet 3. §-a. Hatályos 2013.08.12.

[16] A nyitó szövegrészt módosította a 45/2019. (XII. 20.) ITM rendelet 35. § d) pontja. Hatályos 2020.01.01.

[17] A záró szövegrészt módosította a 45/2019. (XII. 20.) ITM rendelet 35. § d) pontja. Hatályos 2020.01.01.

[18] Beiktatta a 46/2013. (VIII. 7.) NFM rendelet 4. §-a. Hatályos 2013.08.12.

[19] Beiktatta az 1/2019. (I. 7.) ITM rendelet 25. §-a. Hatályos 2019.01.07.

[20] Módosította az 5/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet 2. §-a. Hatályos 2024.02.02.

Tartalomjegyzék